ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inconsistent*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inconsistent, -inconsistent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsistent(adj) ซึ่งขัดแย้งกัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งขัดกัน, Syn. contradictory, Ant. consistent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา, ขัดกัน, ไม่แน่นอน, ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconsistentแย้งกัน, ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inconsistentไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
inconsistent(adj) displaying a lack of consistency, Ant. consistent
inconsistent(adj) not capable of being made consistent or harmonious
inconsistently(adv) without showing consistency, Ant. consistently
discrepant(adj) not in agreement, Syn. inconsistent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inconsistent

a. [ Pref. in- not + consistent: cf. F. inconsistant. ] [ 1913 Webster ]

1. Not consistent; showing inconsistency; irreconcilable; contradictory, or having contradictory implications; discordant; at variance, esp. as regards character, sentiment, or action; incompatible; incongruous. [ 1913 Webster ]

Compositions of this nature . . . show that wisdom and virtue are far from being inconsistent with politeness and good humor. Addison. [ 1913 Webster ]

2. Not exhibiting uniformity of sentiment, steadiness to principle, etc.; unequal; fickle; changeable. [ 1913 Webster ]

Ah, how unjust to nature, and himself,
Is thoughtless, thankless, inconsistent man. Young.

Syn. -- Incompatible; incongruous; irreconcilable; discordant; repugnant; contradictory. -- Inconsistent, Incongruous, Incompatible. Things are incongruous when they are not suited to each other, so that their union is unbecoming; inconsistent when they are opposed to each other, so as render it improper or wrong; incompatible when they can not coexist, and it is therefore impossible to unite them. Habitual levity of mind is incongruous with the profession of a clergyman; it is inconsistent with his ordination vows; it is incompatible with his permanent usefulness. Incongruity attaches to the modes and qualities of things; incompatibility attaches to their essential attributes; inconsistency attaches to the actions, sentiments, etc., of men. [ 1913 Webster ]

Inconsistently

adv. In an inconsistent manner. [ 1913 Webster ]

Inconsistentness

n. Inconsistency. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
It may be inconsistent, but it's who you are.สำหรับชมรมนี้ Ouran High School Host Club (2006)
It's inconsistent. What are you talking about?แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้รับการยอมรับจากฉัน... Ouran High School Host Club (2006)
That's why the power was so inconsistent.เพราะเหตุนี้ไฟถึงไม่ค่อยเสถียร Good Fences (2007)
Exactly. It's inconsistent.ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันไม่สอดคล้องกัน Cheating Death (2008)
You are so consistently inconsistent.นี่ลูกช่างทำตัวขัดแย้งเสมอเลยนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
On further analysis of Strahm's fingerprints, it was found that the uric acid levels were inconsistent for an individual with an active epidural metabolism.มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ของสตรัม และเราพบว่า กรดยูริกที่เหลืออยู่ มันไม่ตรงกัน พูดง่ายๆ ? Saw VI (2009)
The idea that he's avenging his own physical suffering speaks to a victim mentality that's inconsistent with the profile.ความคิดที่ว่าเขาแก้แค้นให้กับความทุกข์ทรมานทางกายของเขา มันเกี่ยวกับจิตใจเหยื่อโดยตรง มันไม่ตรงกับลักษณะที่เราวิเคราะห์ไว้ Roadkill (2009)
The autopsy was inconsistent, and Hendrix's manager confessed to shoving pills and red wine down his throat, hoping to cash in on an insurance policy.ผลชันสูตรออกมาขัดแย้ง และผู้จัดการของเฮนดริกรับสารภาพ ว่ายัดยาและไวน์แดงใส่คอเขา เพื่อหวังเงินประกัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
The victimology's inconsistent, การวิเคราะห์เหยื่อไม่คงที่ Exit Wounds (2010)
You got some inconsistent mythology.คุณนี่จินตนาการไม่อยู่กับร่องกับรอยจังนะ Tooth Fairy (2010)
An invasion is inconsistent with our philosophy.การบุกรุกไม่สอดคล้องกับหลักการของเรา Inostranka (2011)
You know, I've always found that superstition annoyingly inconsistent.นายรู้ไหม ฉันรู้สึกมาตลอดว่า ความเชื่อเรื่องผีสาง มันช่างเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา อย่างน่ารำคาญ Scott Free (2011)
"it would be inconsistent with the public interest to produce.""การผลิตต่อไปจะเป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะ" Taking Account (2011)
...That it would be inconsistent........ มันจะเป็นการขัดแย้งต่อ... .. Taking Account (2011)
Conversations that would be inconsistent with the public interest to produce.""... บทสนทนาที่เป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะที่จะผลิต" Taking Account (2011)
The language used is inconsistent with that of a 15-year-old held in captivity for 7 years.ผมเชื่ออย่างนั้นนะ ภาษาที่ใช้ดูไม่เข้ากับ เด็กวัย 15 ปี ที่ถูกขังมา 7 ปี Hope (2011)
Dehydration inconsistent with exercise.การเสียน้ำมาก ไม่สอดคล้อง กับการออกกำลังกาย Business as Usual (2011)
The GSR gaps in the victim's hand, combined with the inconsistent blood spatter, leads me to believe that the killer placed the gun in the victim's hand and then pulled the trigger.ช่องว่างใน GSR มือของเหยื่อ รวมกับการที่ไม่สอดคล้อง รอยเลือด ทำให้ผมเชื่อว่า Kame'e (2011)
"who want to make inconsistent kinds of worlds,ที่ต้องการทำให้โลกต่างอุดมการณ์ Pillows and Blankets (2012)
There's something inconsistent about the staging.มีบางอย่างขัดแย้งกันในการจัดฉาก
So it's inconsistent.แสดงว่ามันไม่สอดคล้องกัน Heathridge Manor (2012)
Spotlight's shining pretty bright on you now, what with being so inconsistent in attending Jake's evaluations while he's been here.ตอนนี้คุณตกเป็นเป้าสายตา ของทุกคนเต็มที่ ในการที่ไม่คงเส้นคงวา ในการเข้าร่วมการประเมินผลของเจค ในขณะที่เขาอยู่ที่นี่ Noosphere Rising (2012)
Microfracturing on the anterior aspect of the right radius and ulna is inconsistent with the V-shaped incisions.รอยแตกเล็กๆบนมุมส่วนหน้า ของรัศมีทางด้านขวาและกระดูกแขน มันขัดแย้ง กับการผ่าตัดรูปตัววี The Method in the Madness (2012)
The only thing that's consistent is how inconsistent they are.คือความไม่แน่นอนของพวกเขา Final Shot (2013)
But Patterson's results on the lead content of the same grains were wildly inconsistent.แต่ผลการแพตเตอร์สันใน เนื้อหาที่นำของเมล็ดเดียวกัน เป็นที่ไม่สอดคล้องกันอย่างดุเดือด The Clean Room (2014)
Just... The Internet is inconsistent on this point.หาในเน็ต ไม่ตรงกันซักเว็บ Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inconsistentHer action are inconsistent with her words.
inconsistentHis argument is inconsistent with our policy.
inconsistentHis story is inconsistent in many places.
inconsistentWhen it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุ่มๆ ดอนๆ(adv) inconsistently, See also: unsteadily, Example: รัฐบาลปฏิบัติการกรรมกรอย่างลุ่มๆ ดอนๆ, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่ไม่สม่ำเสมอ, มีสภาพดีบ้างไม่ดีบ้าง
ปีนเกลียว(v) contradict, See also: be inconsistent, Syn. ขัดแย้ง, Ant. กลมเกลียว, Example: หากขาดมุทิตาจิต ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็จะแย่งกันเอาหน้า แข่งดี แข่งเด่น ปีนเกลียว ทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูทำลายล้างกัน, Thai Definition: มีความเห็นไม่ลงรอยกัน, แตกพวกหรือไม่ถูกกัน.
ไม่ลงรอยกัน(v) disagree, See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue, Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง, Example: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
โหยกเหยก(v) be unsteady, See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent, Syn. โลเล, ไม่แน่นอน, Example: เขาโหยกเหยกไม่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักลั่น[laklan] (adj) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adj) EN: undulating ; inconsistent ; uneven
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adv) EN: inconsistently ; unsteadily
แยกกับ[yaēk kap] (v, exp) EN: be inconsistent with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inconsistent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsistent
inconsistently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ,  ] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent #9,613 [Add to Longdo]
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ,  ] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to #12,233 [Add to Longdo]
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ,     /    ] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent #46,038 [Add to Longdo]
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ,    ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ,   / 滿 ] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgewidrig; widersprechend; inkonsistent { adj }inconsistent [Add to Longdo]
inkonsequent { adj } | inkonsequenter | am inkonsequentesteninconsistent | more inconsistent | most inconsistent [Add to Longdo]
unstimmig { adj } (Fakten)inconsistent (with the facts) [Add to Longdo]
unvereinbarinconsistent [Add to Longdo]
unvereinbar { adv }inconsistently [Add to Longdo]
widersprechend { adv }inconsistently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp, adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na, adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp, adj-i) incoherent; inconsistent [Add to Longdo]
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na, n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P) [Add to Longdo]
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na, n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way [Add to Longdo]
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] (n) { comp } inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (n) { comp } (logically) inconsistent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top