ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inactive*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inactive, -inactive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
inactive(adj) ไม่มีการใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inactive(adj) เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
inactive(adj) ซึ่งไม่ได้ใช้งาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่, Ant. active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle

English-Thai: Nontri Dictionary
inactive(adj) อยู่เฉย, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serum, inactiveเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
economically inactive populationประชากรที่ไม่ได้ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inactiveไร้ฤทธิ์, อกัมมันต์, -หยุดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive serumเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive volcanoภูเขาไฟไม่มีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Cortisone, Inactiveเปลี่ยนไปเป็นคอร์ติโซน [การแพทย์]
Cysts, Inactiveซีสท์ที่เก่าและไม่เจริญขยายโตขึ้น [การแพทย์]
Endometrium, Inactiveเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อลง [การแพทย์]
Enzymes, Inactiveเอนไซม์ที่ไม่มีฤทธิ์ [การแพทย์]
inactive storageinactive storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Metabolites, Inactiveสารที่ไม่มีผลในการรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It may be inactive for years.มันอาจจะหายไปหลายปี Paranormal Activity (2007)
Active, inactive, good, bad.ว่องไว ซึมเซา ดี ไม่ดี Cat's in the Bag... (2008)
I thought he was still inactive. -He was.นึกว่าเค้ายังพักงานอยู่ เขากลับมาแล้วครับท่าน Vantage Point (2008)
If you'll look in the inactive file under SP 1109, you'll find copies of all the stuff we sent to the agency, that way we can trace the thing back to its original sources.ถ้าคุณจะดูในไฟล์ไม่ได้ใช้งานภายใต้ SP 1109, คุณจะพบสำเนาของทุกสิ่งที่เราส่งไปยังหน่วยงานที่ วิธีที่เราสามารถติดตามสิ่งที่กลับไปยังแหล่งที่มาของเดิมที่ Revolutionary Road (2008)
Besides, as far as I know, she's been inactive since CTU was decommissioned.เพราะเท่าที่ฉันรู้มา เธอไม่ได้ทำงานตั้งแต่ CTU ถูกปิดลงนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่ Saw VI (2009)
Yes, and luckily, they appear inactive.ใช่ และโชคดีที่มันยังไม่ทำงานนะ Blue Shadow Virus (2009)
So far, inactive.- เท่าที่ทราบ ไม่เปิดเครื่อง The Negotiation (2010)
Reporter? I thought you said this was an inactive mission.นักข่าวเหรอ ฉันคิดว่านี่เป็นภารกิจสมมติ Kill Jill (2010)
I've been placed in inactive status pending the final report.ฉันถูกพักงาน รอการรายงานขั้นตอนสุดท้าย Betrayals (2011)
"Inactive glands."" ต่อมไม่ทำงาน " Pilot (2011)
This machine was inactive when we got hacked.เครื่องนี้ไม่ได้ทำงานอยู่ ตอนเราถูกเจาะ Taking Account (2011)
No, well, I created a vaccine out of an inactive virus, so you shouldn't exhibit any symptoms.ไม่ ฉันได้สร้างวัคซีนออกมาจาก ไวรัสที่หมดสภาพแล้ว ฉะนั้น คุณควรจะ ไม่มีอาการของโรคดังกล่าว What Remains (2011)
Yeah, but the Mitchells had an older system, and the Lewises were behind on their account, so it was inactive.ใช่ แต่ของครอบครัวมิทเชลล์ เป็นรุ่นเก่า และครอบครัวลิวอิสจ่ายเงินไม่ทัน มันเลยถูกตัดไป
Paul has an account in Prague which has been inactive for ten years, but yesterday, someone made a deposit into it.- พอลมีบัญชีธนาคารในปราก ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมา 10 ปีแล้ว แต่เมื่อวานนี้ มีใครบางคน ฝากเงินเข้าไป A Busy Solitude (2012)
Paul has an account in Prague which has been inactive for ten years, but yesterday, someone made a deposit into it.ซึ่งไม่เคลื่อนไหวมา 10 ปีแล้ว แต่เมื่อวาน มีใครบางคน ฝากเงินเข้าไป The Three Bears (2012)
The cash account has been inactive for years, but yesterday, your husband made a deposit of 1, 115 Euros.แต่เมื่อวานนี้ สามีของคุณ นำเงินมาฝากจำนวน 1, 115 ยูโร The Three Bears (2012)
Inactive.ปิดคดีไปแล้ว Guadalajara Dog (2013)
Really? Hope is so inactive.จริงหรือ ความหวังดู Sabotage (2013)
He wants the Replicator classified inactive.เขาอยากให้ฆาตกรเลียนแบบ จัดเป็นคดีที่ไม่มีความคืบหน้า The Gathering (2013)
All due respect, ma'am, but this guy's hardly inactive.ด้วยความเคารพนะครับ แต่ชายคนนี้ไม่ได้ไม่คืบหน้า เขากำลังวางแผนครั้งต่อไปอยู่ The Gathering (2013)
Tracked his cell records, bank records... all inactive.ตามรอยโทรศัพท์มือถือ บัญชีธนาคาร.. ทั้งหมดไม่เคลื่อนไหว King's Castle (2013)
He wants the Replicator classified inactive.เขาอยากให้ฆาตกรเลียนแบบ จัดเป็นคดีที่ไม่มีความคืบหน้า Brothers Hotchner (2013)
After weeks of stunning growth and activity, Calvin is completely inactive.หลายสัปดาห์ของการเติบโต และเปลี่ยนแปลง คาลวินไม่มิปฏิกิริยาใดๆ Life (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inactiveAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
inactiveThe inactive child is far more inclined to live in a world of fantasy.
inactiveThe rain is radiologically inactive this time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิกเฉย(v) ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
เกียจคร้าน(adj) lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
เกียจคร้าน(v) be lazy, See also: be indolent, be idle, be slothful, be inert, be inactive, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนบางพวกเกียจคร้านที่จะประกอบสัมมาอาชีพ คอยจ้องแต่จะลักขโมย เบียดเบียนคนอื่น, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
เงื่อง(adj) sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย(adv) slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai Definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
มึนซึม(v) be slightly dizzy or giddy, See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy, Syn. เซื่องซึม, ซึม, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ควาญขี้เมาใช้งานมันอย่างไม่สงสารมันโดนสับโดนบังคับจนมึนซึม, Thai Definition: แสดงอาการเชื่อมซึม
เฉื่อย(adj) passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
แฉะแบะ(adv) inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
เฉื่อยชา(v) be inactive, See also: be slow, be inert, be sluggish, Syn. ชักช้า, อืดอาด, Ant. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ
เชื่องช้า(v) be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร
ซึม(adv) drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึมเซา(v) drowsy, See also: dull, be inactive, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: เดี๋ยวนี้ เขาเงียบขรึม ซึมเซา ไม่พูดจา
กระด้วมกระเดี้ยม(v) be slowly, See also: be leisurely, be inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: สาวสมัยโบราณมักจะกระด้วมกระเดี้ยม, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่ว
กระต้วมกระเตี้ยม(adv) inactively, See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly, Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม, Example: เขาเดินกระต้วมกระเตี้ยมอย่างกับตัวหนอน
การซึม(n) lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai Definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ดั้วเดี้ย(adv) slowly, See also: sluggishly, inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ, Example: หนอนไต่ดั้วเดี้ย, Thai Definition: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
เท่อ(adj) blunt, See also: dull-witted, obtuse, inactive, slow, dull, unsharpened, unpointed, Syn. ทื่อ, โง่, ทึ่ม
เฉยเมย(v) be indifferent, See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ขี้เกียจ[khīkīet] (adj) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive  FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
เกียจคร้าน[kīetkhrān] (adj) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent  FR: paresseux ; oisif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เท่อ[thoē] (adj) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inactive

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inactive

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消极[xiāo jí, ㄒㄧㄠ ㄐㄧˊ,   /  ] negative; passive; inactive #7,618 [Add to Longdo]
懒散[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ,   /  ] inactive; careless; lazy #27,649 [Add to Longdo]
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ,   /  ] inactive; obtuse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untätigkeit { f }inactiveness [Add to Longdo]
inaktiv; untätig { adj } | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive [Add to Longdo]
tatenlos; träge { adj }inactive [Add to Longdo]
untätig { adv }inactively [Add to Longdo]
Inkubationszeit { f } [ med. ]latent period; inactive period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) { comp } inactive file [Add to Longdo]
インアクティブウィンドウ[in'akuteibuuindou] (n) { comp } inactive window; IAW [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
偽薬;擬薬[ぎやく, giyaku] (n) inactive placebo; placebo [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na, n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]
非活動[ひかつどう, hikatsudou] (n) inactive [Add to Longdo]
非活動ウィンドウ[ひかつどうウィンドウ, hikatsudou uindou] (n) inactive window [Add to Longdo]
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na, n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic [Add to Longdo]
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]
[まぐろ(P);しび;マグロ, maguro (P); shibi ; maguro] (n) (1) (uk) tuna (edible fish, Thunnus spp.); tunny; (2) (uk) Pacific bluefin tuna (edible fish, Thunnus orientalis); (3) (まぐろ only) (sl) (See マグロ女) dead lay (someone who is inactive during sexual intercourse); (P) [Add to Longdo]
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp, v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inactive \In*ac"tive\, a. [Pref. in- not + active: cf. F.
   inactif.]
   [1913 Webster]
   1. Not active; having no power to move; that does not or can
    not produce results; inert; as, matter is, of itself,
    inactive.
    [1913 Webster]
 
   2. Not disposed to action or effort; not diligent or
    industrious; not busy; idle; as, an inactive officer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem. & Opt.) Not exhibiting any action or activity on
    polarized light; {optically inactive}; optically neutral;
    -- said of isomeric forms of certain substances, in
    distinction from other forms which are optically active;
    as, racemic acid is an inactive tartaric acid.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem. & Biochem.) Lacking biological or biochemical
    activity; not causing a specific biological or biochemical
    effect; -- said of substances such as enzymes which have
    lost their catalytic power, or of small molecules which
    are tested for some type of biological activity and found
    to lack that activity; as, after boiling for ten minutes,
    the enzyme was totally inactive; the methyl analog was
    inactive as an antibiotic.
    [PJC]
 
   Syn: Inert; dull; sluggish; idle; indolent; slothful; lazy.
     See {Inert}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inactive
   adj 1: (chemistry) not participating in a chemical reaction;
       chemically inert; "desired amounts of inactive chlorine"
   2: (pathology) not progressing or increasing; or progressing
     slowly [ant: {active}]
   3: (military) not involved in military operations [syn:
     {nonoperational}, {inactive}] [ant: {operational}]
   4: not exerting influence or change [ant: {active}]
   5: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   6: lacking in energy or will; "Much benevolence of the passive
     order may be traced to a disinclination to inflict pain upon
     oneself"- George Meredith [syn: {passive}, {inactive}] [ant:
     {active}]
   7: lacking activity; lying idle or unused; "an inactive mine";
     "inactive accounts"; "inactive machinery" [ant: {active}]
   8: not engaged in full-time work; "inactive reserve"; "an
     inactive member" [ant: {active}]
   9: not active physically or mentally; "illness forced him to
     live an inactive life"; "dreamy and inactive by nature" [ant:
     {active}]
   10: not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
     [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top