ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impervious*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impervious, -impervious-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impervious(adj) ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง, See also: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious
impervious(adj) ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน, See also: ที่ผ่านไม่ได้, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้, ทึบ, เข้าไม่ได้, ไม่อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impermeable rock; impervious rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious; impenetrable๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impenetrable; impervious๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impervious coreimpervious core, แกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
upstream impervious blanketupstream impervious blanket, ผืนทึบน้ำด้านเหนือน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ Latter Days (2003)
Impervious...เป็นพวกคิดตื้น... .. Latter Days (2003)
Becoming invisible, changing size on demand or remaining impervious to flame.ล่องหน, เปลี่ยนขนาด หรือป้องกันไฟ. Fantastic Four (2005)
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง WarGames: The Dead Code (2008)
MRI, thermal imaging, PET scan, but it was impervious.MRI, ตรวจจับอุณหภูมิ, PET สแกน แต่รังสีผ่านมันไม่ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
The fearlessness in the face of danger, the imperviousness to pain.ใบหน้าที่ปราศจากความกลัว การอดทนต่อความเจ็บปวด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า? Advanced Criminal Law (2009)
Fool, the super tank is impervious to all weapons...เจ้าโง่ ซูเปอร์แทงค์ไม่กระทบกระเทือน ต่ออาวุธทุกชนิด Weapons Factory (2009)
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย Dark Matter (2010)
Rhino's Horn Defence is impervious to any technique.นอของท่านป้องกันได้ทุกกระบวนท่า Kung Fu Panda 2 (2011)
Even in manhattan, no one's impervious.แม้กระทั่งแมนฮัตตัน ไม่ได้รับอนุญาต The Kids Are Not All Right (2011)
Apparently he's impervious to compulsion.เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถบังคับได้ Disturbing Behavior (2011)
It's the strongest substance known to man or beast... beautiful, precious, nearly impervious to destruction.มันเป็นสสารที่แข็งที่สุด ที่มนุษย์หรืออสูร ต่างรู้จักดี... . ว่ามันสวยงาม และล้ำค่า Heart of Darkness (2012)
Now this particular lion's head was the Nemean lion slain by Heracles, whose fur was impervious to attacks, because it was made of gold, and whose claws were sharper than mortal swords, and could cut through armor.หัวสิงโตนั้นพิเศษตรงที่เป็นหัวสิงโตนีเมียน ซึ่งถูกเฮอร์คิวลิสฆ่า, ขนของสิงโตตัวนี้ ไม่มีอาวุธใดสามารถทำร้ายได้ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
That nice young lady seemed somehow imperviousที่สุภาพสตรีสาวน้อยน่ารักคนนั้น ไม่ตกหลุม No Good Deed (2012)
I'm impervious to your influence anyway.ผมไม่ยอมให้พ่อใช้อิทธิพล กับผมได้หรอก Tattoo (2013)
It is impervious to any entry, except the key.ไม่มีอะไรสามารถเข้าไปได้ นอกจากกุญแจอันนั้น As Time Goes By (2013)
Impervious to everything, including the blackout.สามารถตัดทุกอย่างออกได้หมด รวมไปถึงเหตุการ์ณไฟดับด้วย Children of Men (2013)
That way, when the ceiling opens, they'd all be impervious to the sun, as I already am.ตรงนั้น เมื่อเพดานเปิด เหล่าแวมไพร์ทั้งหมด จะไม่ได้รับผลกระทบจากแสงอาทิตย์ เหมือนที่ผมเป็น Dead Meat (2013)
Yet, as you know, I'm insane and therefore impervious to simple commands.ก็อย่างที่คุณรู้ไง ผมมันบ้า และผมไม่ยอมทำตามคำสั่งง่ายๆหรอก Pilot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperviousGaloshes are impervious to water.
imperviousHe is impervious to reason.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impervious

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impervious

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老脸[lǎo liǎn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˇ,   /  ] self-respect of old person; face; thick-skinned (i.e. impervious to criticism); brazen #33,908 [Add to Longdo]
不可理喻[bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ,    ] be impervious to reason; won't listen to reason #37,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kugelsicher { adj }impervious to bullets [Add to Longdo]
regendicht { adj }impervious to rain [Add to Longdo]
undurchdringlich { adj }impervious [Add to Longdo]
undurchdringlich { adv }imperviously [Add to Longdo]
undurchlässig { adj }impervious [Add to Longdo]
unempfindlich { adj } (gegen)impervious (to) [Add to Longdo]
unergründlich { adj }impervious [Add to Longdo]
Argumenten unzugänglich seinto be impervious arguments [Add to Longdo]
wasserdicht { adj }impervious to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water [Add to Longdo]
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na, n) numb; impervious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impervious \Im*per"vi*ous\, a. [L. impervius; pref. im- not +
   per through + via way. See {Voyage}.]
   Not pervious; not admitting of entrance or passage through;
   as, a substance impervious to water or air.
   [1913 Webster]
 
      This gulf impassable, impervious.    --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The minds of these zealots were absolutely impervious.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Impassable; pathless; impenetrable; imperviable;
     impermeable. -- {Im*per"vi*ous*ly}, adv. --
     {Im*per"vi*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impervious
   adj 1: not admitting of passage or capable of being affected; "a
       material impervious to water"; "someone impervious to
       argument" [syn: {impervious}, {imperviable}] [ant:
       {pervious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top