ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*guaranty*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guaranty, -guaranty-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guaranty(n) การรับรอง, See also: การค้ำประกัน, การรับประกัน, Syn. certification, warrant, promise
guaranty(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. confirm, ensure, promise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง, การค้ำประกัน, การรับประกัน, หนังสือรับรอง, สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง, รับประกัน, Syn. warranty

English-Thai: Nontri Dictionary
guaranty(n) การรับประกัน, การรับรอง, การประกัน, การค้ำประกัน, หนังสือรับรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Investment guaranty insuranceประกันคุ้มครองการลงทุน [TU Subject Heading]
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we leave it like this I can't guaranty you'll live longถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ ผมไม่สามารถรับประกันคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน GTO (1999)
There's no guaranty I can find the cure again.มันไม่มีหลักประกัน ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาอีก Æon Flux (2005)
I spoke to Mr Schaffer at the Guaranty. He'll take care of your mortgage.Mr. Schaffer von der Guaranty kümmert sich um Ihre Hypothek. American Madness (1932)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกัน[prakan] (n) EN: insurance ; security ; guaranty ; guarantee  FR: assurance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUARANTY
GUARANTY'S
GUARANTY-FIRST

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guaranty

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzahlungsgarantie { f }advance guaranty [Add to Longdo]
Bürgschaft { f } | Bürgschaften { pl }guaranty | guaranties [Add to Longdo]
Wechselbürgschaft { f } | Wechselbürgschaften { pl }bill guaranty | bill guaranties [Add to Longdo]
selbstschuldnerische Bürgschaftabsolute guaranty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャランティー[gyarantei-] (n) guaranty; guarantee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guaranty \Guar"an*ty\, v. t. [imp. & p. p. {Guarantied}; p. pr.
   & vb. n. {Guarantying}.] [From {Guaranty}, n.]
   In law and common usage: To undertake or engage that another
   person shall perform (what he has stipulated); to undertake
   to be answerable for (the debt or default of another); to
   engage to answer for the performance of (some promise or duty
   by another) in case of a failure by the latter to perform; to
   undertake to secure (something) to another, as in the case of
   a contingency. See {Guarantee}, v. t.
   [1913 Webster]
 
   Note: Guaranty agrees in form with warranty. Both guaranty
      and guarantee are well authorized by legal writers in
      the United States. The prevailing spelling, at least
      for the verb, is guarantee.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guaranty \Guar"an*ty\, n.; pl. {Guaranies}. [OF. guarantie,
   garantie, F. garantie, OF. guarantir, garantir, to warrant,
   to guaranty, E. garantir, fr. OF. guarant, garant, a
   warranter, F. garant; of German origin, and from the same
   word as warranty. See {Warrant}, and cf. {Warranty},
   {Guarantee}.]
   In law and common usage: An undertaking to answer for the
   payment of some debt, or the performance of some contract or
   duty, of another, in case of the failure of such other to pay
   or perform; a guarantee; a warranty; a security.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guaranty
   n 1: a collateral agreement to answer for the debt of another in
      case that person defaults [syn: {guarantee}, {guaranty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top