ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gratis*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gratis, -gratis-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratis(adj) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. free, gratuitous
gratis(adv) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. freely, gratuitously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratis(เกร'ทิส) adj. ไม่จ่ายเงิน, ฟรี. adj. ฟรี, ให้เปล่า, Syn. complimentary, free

English-Thai: Nontri Dictionary
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า, ให้เปล่า, ฟรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ยกเว้นค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Comped.Gratis. Charlie Wilson's War (2007)
So, you know, now I'm persona non "gratis" or whatever.งั้น เธอรู้นะ ตอนนี้ ฉันเป็นคนไร้ค่าตัวคนเดียวหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ Breakage (2009)
I'll give you Zobelle's next shipment gratis.ครั้งต่อไปฉันจะจัดส่งปืนของโซเบลล่าให้นายฟรีๆ Service (2009)
At least here, they'll feed you for free.Hier kannst du gratis essen. Big Deal on Madonna Street (1958)
No more of these free-ride college items... unless I clear them personally.Keine mehr von den Gratiscollegeposten, es sei denn, ich stimme persönlich zu. Teacher's Pet (1958)
- Fourth free game. Scary!-Viertes Spiel gratis. Les tricheurs (1958)
Free white flour must taste good.Gratis Mehl ist toll. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
They'll be available from the chemists' shops on the free list... when the time comes.Die werden in den Apotheken gratis abgegeben, wenn es soweit ist. On the Beach (1959)
That's to go with the shoes; a little bonus.Das gehört zu den Schuhen, das gibt's gratis dazu! Operation Petticoat (1959)
NO CHARGE TONIGHT.Heute Nacht ist es gratis. What You Need (1959)
There are some things which I... - Photograph for nothing.Es gibt Dinge, die ich gratis fotografiere. Peeping Tom (1960)
Anyone who believes I'll turn informer for nothing is a fool.Wer meint, dass ich gratis zum Denunzianten werde, ist ein Narr. Spartacus (1960)
The dog's free.Der Hund ist gratis. The Haunted Castle (1960)
- Want some free advice?- Einen Rat gratis? The Hustler (1961)
what those girls get paid for, society women give away for free!Was Freudenmädchen geben, ist bei den Frauen von Welt gratis! The Lions Are Loose (1961)
$24.95 and I throw in a pair of knickers.24, 95 Dollar und ein Paar Knickerbocker gratis. Lover Come Back (1961)
It's all free.Ist alles gratis. Ja. Carry on Cruising (1962)
They only take what is free.Sie nehmen nur, was gratis ist. Kohlhiesel's Daughters (1962)
And beauty was given to us free of charge by the immortal gods.Und die Schönheit der Dinge bekommen wir gratis von den unsterblichen Göttern. The Eye of the Monocle (1962)
Sunsets cost us nothing. The sea costs us nothing. And birdsongs, nothing either.Die Sonnenuntergänge - gratis, das Meer - gratis, und auch der Gesang der Vögel - gratis. The Eye of the Monocle (1962)
The little flowers that give themselves to us for free.An die kleinen Feldblumen, die wir gratis bekommen. The Eye of the Monocle (1962)
- The champagne isn't free. - Money is nothing.- Der Champagner ist nicht gratis. The Eye of the Monocle (1962)
The Rolls you requested isn't free.Ihr Rolls Royce ist nicht gratis. The Eye of the Monocle (1962)
No charge.Gratis. Ride the High Country (1962)
No, sir. Are we for it or against it?Sind Sie mit unseren Vorschriften über die Gratisausgabe von Essen vertraut? That Touch of Mink (1962)
I hear the clergy travels free of charge on Dennis Fermoyle's car.Ich habe gehört, der Klerus fährt bei Dennis Fermoyle gratis. The Cardinal (1963)
They can go up in the hayloft for nothing.Sie können gratis in eine Scheune gehen. Hud (1963)
- Don't tell me, he wouldn't object to you getting a free swimming pool?- Ihr Mann hat doch nichts gegen einen gratis Pool. The Thrill of It All (1963)
Free deliveryhe wants.Auch noch Gratiszustellung. Carry On Cleo (1964)
With this special offer here, I will throw in this beautiful plaster cast of the goddess Aphrodite, absolutely free, gratis and for nothing.Zu unserem Sonderangebot gebe ich noch diese Gipsstatue der Göttin Aphrodite, und das ohne Aufschlag, völlig gratis. Carry On Cleo (1964)
Free eats.Gratis-Snacks? What a Way to Go! (1964)
Free toys for the kiddies?Gratis-Spielzeuge für die Kleinen? What a Way to Go! (1964)
That's a great idea. Mind if I borrow it?Und die Marmelade gibt's gratis. Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
Six one-hour frug lessons, absolutely free.6 einstündige Frug-Stunden, gratis. Harper (1966)
Alright, but first it's time for a little sight-seeing.Wer zahlt, schafft an. Oder ist das hier Gratistour? - He, Boss, fahre Richtung Hafenviertel. What's Up, Tiger Lily? (1966)
There are no charges here.Die ist gratis. Judy and the Wizard (1967)
No more free samples, Colonel.Keine Gratiskostproben mehr, Oberst. One in Every Crowd (1967)
I'll wring his scrawny neck! Dog!Ich geb Ihnen sofort Gratisunterricht. The Ballad of Josie (1967)
And when he's broke, he wants it for free.Wenn er pleite ist, kriegt er's gratis. Belle de Jour (1967)
Here's your employment card, your card of identity, your health and welfare card, credit card... and a free ride home.Hier ist Ihr Beschäftigungsausweis Ihr Personalausweis Ihre Versicherungskarte, Ihre Kreditkarte und eine Gratis-Fahrt nach Hause. The Chimes of Big Ben (1967)
So if you and Bart will go with me the study center will provide transportation and supplies, gratis.Wenn Bart und Sie mit mir kommen wollen, übernimmt Wameru Transport und Verpflegung, alles gratis. Strike Like a Lion (1968)
Ms. Ferris, I'd loan you a car if I thought you could survive out there.Ich gäbe Ihnen den Wagen gratis, wenn Sie im Busch überleben könnten. The Runaways (1968)
That does not entitle you to free apples.Das gibt Ihnen kein Recht auf Gratis-Äpfel. Guess Who Came to Dinner? (1968)
Don't bother to pay.Heute gibt's alles gratis. Run, Man, Run (1968)
- Not bad for free.- Nicht schlecht für gratis. Madigan (1968)
I do not work for nothing.Ein seriöser Profi arbeitet nicht gratis. Wenn du ein Kunde bist, dann bezahle. The Mercenary (1968)
You also got yourself a free lunch. Sauerbraten?- Sie kriegen ein Gratisessen, was? The Return of Major Bonacelli (1969)
They'll want their goods back, without paying and without your noticing.Sie würden versuchen, die Ware gratis zu bekommen. The Diamond Arm (1969)
It's free, then I ain't stealing.Wenn es gratis ist, klau ich ja nicht. Midnight Cowboy (1969)
Well, you know, it's free.Das Essen ist gratis. Midnight Cowboy (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เปล่า(adj) free-of-charge, See also: free, gratis, complimentary, Syn. ฟรี, Example: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน, Thai Definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ให้เปล่า(adj) free-of-charge, See also: free, gratis, complimentary, Syn. ฟรี, Example: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน, Thai Definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรี[frī] (adv) EN: without charge ; for nothing  FR: gratuitement ; gratis
ให้เปล่า[hai plāo] (adj) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary  FR: gratuit
เปล่า[plāo] (adj) EN: free of charge ; gratis  FR: gratuit ; gratis (fam.) ; pour rien ; gratuitement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gratis

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuteilung von Gratisaktien anstelle einer Bardividendescrip dividend [Add to Longdo]
Frei...; Gratis...complimentary [Add to Longdo]
Gratisexemplar { n } | Gratisexemplare { pl }free copy | free copies [Add to Longdo]
gratis { adv }gratis; free of charge [Add to Longdo]
kostenlos, gratisFOC : free of charge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無償[むしょう, mushou] unentgeltlich, umsonst, gratis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratis \Gra"tis\ (gr[a^]"t[i^]s or gr[=a]"t[i^]s), adv. [L.,
   contr. fr. gratiis out of favor or kindness, without
   recompense, for nothing, fr. gratia favor. See {Grace.}]
   For nothing; without fee or recompense; freely; gratuitously.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratis
   adv 1: without payment; "I'll give you this gratis" [syn:
       {gratis}, {for free}, {free of charge}]
   adj 1: costing nothing; "complimentary tickets"; "free
       admission" [syn: {complimentary}, {costless}, {free},
       {gratis(p)}, {gratuitous}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 gratis
  free

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 gratis /graːtis/
  free of charge

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gratis /xratəs/
  1. free
  2. fornothing; free; gratis

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gratis
  fornothing; free; gratis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top