ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*glom*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glom, -glom-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glommed(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
glom onto(phrv) ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
glomerate(adj) รวมกันเป็นกลุ่ม, See also: จับกันเป็นก้อน
Anglomania(n) การคลั่งไคล้วัฒนธรรมของอังกฤษ
glomerulus(n) กลุ่มเส้นโลหิตฝอยที่ไต
agglomerate(n) การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate(vi) จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: เกาะตัว
agglomerate(adj) ซึ่งจับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: ที่เกาะตัวกัน, Syn. clustered
agglomerate(vt) ทำให้จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: ทำให้เกาะตัว
agglomerate(n) หินภูเขาไฟ
glomeration(adj) การรวมกันเป็นกลุ่ม, See also: การจับกันเป็นก้อน
conglomerate(vt) ทำให้เป็นกลุ่มก้อน
conglomerate(adj) ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. clustered
conglomerate(vi) เป็นกลุ่มก้อน
conglomeration(n) การรวมเป็นกลุ่มก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi., adj., n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน, การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n., adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม, ก้อนกรวด, กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน, จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม, ก้อน
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น, รวมกลุ่ม
glomerulen. ช่อดอกไม้ (cyme) ที่เป็นกลุ่มทรงกลม
glomerulusn. กลุ่มเส้นโลหิตฝอย., See also: glomerular adj. -pl. glomeruli

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomerate(vi) รวบรวม, จับเป็นก้อน, เกาะกัน, เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน, การเกาะกัน
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน, กลุ่ม, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน
glomerate(adj) รวมกัน, เกาะกันแน่น, จับเป็นก้อน, รวมกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
people, conglomerate ofการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agglomerateเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglomerate; volcanic brecciaกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agglomerationการรวมกันเป็นกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglomerationการเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crush conglomerate; tectonic conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conglomerateบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conglomerateหินกรวดมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerate of peopleการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomeraticเนื้อกรวด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerationการรวมกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomerationการรวมกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
glomerateเป็นกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glomeruleช่อกระจุกกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanic breccia; agglomerateกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonic conglomerate; crush conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corportionsบริษัทรวมธุรกิจ [TU Subject Heading]
Glomerulonephritisโกลเมอรุโลเนไพรติส [TU Subject Heading]
Agglomerationการรวมกันเป็นกลุ่มก้อน, Example: ในทางประชากรศาสตร์หมายถึงการรวมกัน ตั้งถิ่นฐานของประชากรตามพื้นที่ หรือเขตภูมิศาสตร์ หรือเขตการปกครอง [สิ่งแวดล้อม]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Agglomerateการยึดเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน, เกาะติดกันจนเป็นก้อน [การแพทย์]
Agglomerationการรวมตัว [การแพทย์]
Antiglomerular Basement Membrane Diseaseโรคแอนติโกลเมอรูลาร์เบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]
Arterioles, Glomerular, Afferentหลอดเลือดแดงฝอยสู่โกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Capillaries, Glomerularกลุ่มของเส้นเลือดฝอย, กลุ่มร่างแหของหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดฝอยของโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Capillary Tuft, Glomerularกลุ่มหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Filtrate, Glomerularน้ำกรองจากโกลเมอรูลัส, น้ำกรอง, สิ่งที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
glomerulusโกลเมอรูลัส, กลุ่มหลอดเลือดฝอยอยู่ในโพรงของโบว์แมนส์แคปซูล ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glomeruli, Juxtamedullaryโกลเมอรูไลที่อยู่เคียงข้างกับเนื้อในของไต [การแพทย์]
Glomerulonephritisโกลเมอรูโลเนไฟรติส, โรค; โกลเมอรุโลเนไฟรติส; โกลเมอรูลัส, โรค; ไตอักเสบ; กลอเมอรูไลภายในอักเสบ; โรคไต; โกลเมอรูโลเนไฟรติส; การอักเสบของกลุ่มหลอดเลือดฝอยในไต; กลอเมอรูไลภายในไตอักเสบ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Acuteโรคไตอักเสบเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Chronicโรคไตอักเสบเรื้อรัง, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Chronic, End Stageโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรังระยะสุดท้าย [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuseการอักเสบของกลอมเมอรูลัสชนิดกระจาย, [การแพทย์]
Glomerular Capsulesเปลือกหุ้มโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Diseasesโรคของโกลเมอรูลัส, [การแพทย์]
Glomerular Diseases, Idiopathicโรคของโกลเมอรูลัสที่ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Glomerular Diseases, Primaryโรคของโกลเมอรูลัสชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Glomerular Filtrationการกรองที่โกลเมอรูลัส, [การแพทย์]
Glomerular Filtration Rateโกลเมอรุลา ฟิลเตรชั่น เรต, [การแพทย์]
Glomeruliกรวยไต [การแพทย์]
Glomerular Filtration Surfaceพื้นผิวที่ใช้กรองในไต [การแพทย์]
Glomerular Injuriesการเสียหายที่โกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Permeabilitiesการซึมผ่านได้ของโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Tuftกลุ่มหลอดเลือดโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuse, Acuteกลอเมอรูไลอักเสบอย่างเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuse, Chronicกลอเมอรูไลอักเสบอย่างเรื้อรัง [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Diffuse, Severe Acuteกลอเมอรูไลในไตอักเสบอย่างหนัก [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Exudative, Acuteเอกซูเดทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Focalการอักเสบของกลอมเมอรูลัสเฉพาะที่ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Hemorrhagic, Acuteฮิโมราจิค-โกลเมอรูโลเนไฟรติสเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Membranoproliferativeเมมเบรโนโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Membranous, Idiopathicเมมเบรนัสโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Necrotizing, Acuteเนโครไทซิงโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Post Streptococcalโกลเมอรูโลเนไฟรติสหลังติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Post Streptococcal, Acuteโกลเมอรูโลเนไฟรติสเฉียบพลันหลังติดเชื้อสเตรปโตคอคค [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Poststreptococcalโรคไตอักเสบ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Proliferative, Acuteโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Rapidly Progressiveโรคราปิดลีโปรเกรสซีพโกลเมอรูโลเนไฟรติส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Slowly Progressiveโปรเกรสซีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรัง [การแพทย์]
Glomerulonephropathy, Membranousเมมเบรนัสโกลเมอรูโลเนโฟรพาธี [การแพทย์]
Glomerulopathyพยาธิภาวะที่โกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerulopathy, Membranousเมมเบรนัสโกลเมอรูโลพาธี [การแพทย์]
Glomerulosclerosis, Diffuseโกลเมอรูโลสเครโลซิสโดยทั่วๆไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท, [ คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้ ]] (n) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน
meglomoniac(vt) บ้าอำนาจ, อาการที่คิดว่าตัวเองมีพลังอำนาจมากที่สุดในโลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We use it as a loss leader to get her muItibiIIion-doIIar coffee conglomerate.เราใช้กลยุทธ์ "หว่านพืชหวังผล" พุ่งตรงที่ กลุ่มบริษัทกาแฟอาร์เนส มูลค่าหลายพันล้าน Bringing Down the House (2003)
I was here before conglomerates owned the studios.ผมมาที่นี่ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ จะเป็นเจ้าของสตูดิโอ The Holiday (2006)
Prime minister, you're well aware... that Poseidon is the largest industrial conglomerate in the world.ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกังวลเกินไป... ...โพเซดอนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก Appleseed Ex Machina (2007)
You silenced them to protect the conglomerate.คุณปิดปากพวกเขาเพื่อปกป้องบริษัท Appleseed Ex Machina (2007)
It's a conglomerate.มันเป็นเครือข่ายกันหมด Shooter (2007)
(*family-controlled conglomerate)(*ครอบครัวควบคุมให้รวมเป็นกลุ่มก้อน) Episode #1.7 (2008)
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก Blow Out (2008)
Glomerulonephritis?Glomerulonephritis? House Divided (2009)
If you are a citizen of South Korea, you know the two letters of Shinhwa before you know the president's name, and have created a kingdom and therefore is Korea's largest conglomerate.หากคุณเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ คุณจะรู้จักชื่อของบริษัทชินฮวา ก่อนที่จะรู้จักชื่อของประธานาธิบดีเสียอีก และยังได้สร้างอณาจักรทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดของเกาหลี Episode #1.1 (2009)
There is even a rumor that half of Jeju Island is the company's, that this company is a huge construction conglomerate.มีข่าวลือว่า ครึ่งหนึ่งของเกาะเจจูเป็นของบริษัทเขา นั้นหมายถึงบริษัทนี้มีกลุ่มบริษัทในเครือ การก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬาร 304 00: 27: Episode #1.1 (2009)
- I'm involved in a major conglomerate of bad guys.ฉันใส่ใจ กับการรวมกันของ คนเลวๆ Chuck Versus the Colonel (2009)
- he must have glommed onto you as a way to... get to me.ไม่เข้าใจหรือ ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของพี่ เขาไม่ใช่ความผิดของพี่ The Getaway (2009)
Robert Fischer, heir to the Fischer Morrow energy conglomerate.โรเบิร์ตฟิชเชอร์, ทายาทกลุ่มพลังงานฟิสเชอร์พรุ่งนี้ Inception (2010)
I'll tell you what you got. "Glom."ฉันจะบอกให้คุณ "ระแวง" Back to School (2010)
To glom. She gloms. She's a glommy mommy.คุณกังวลไป พะวง คุณเป็นแม่ที่ระแวงลูก Back to School (2010)
I am not a glommy mommy.ฉันไม่ใช่แม่ขี้ระแวง Back to School (2010)
So we go in, and what happens? Of course, all the reporters glom on Mr. Obama.ดังนั้นโดยทั่วไปมีแรงเฉื่อยไม่ฉัน สามารถทำให้มันไปที่ประตูนั้น What Are We Really Made Of? (2010)
Before I settled down with a conglomerate husband, ก่อนที่ฉันจะทำตัวเป็นแม่บ้านให้กับสามีผู้ร่ำรวมและทรงอิทธิพลในอนาคน Episode #1.4 (2010)
And I need to meet a conglomerate husband.ฉันน่าจะออกเดทกับมหาเศรษฐีบ้างเนอะ Episode #1.4 (2010)
Her life is getting entwined with a conglomerate's.เธอไปได้ดีกับเจ้าคนรวยนั่น Episode #1.7 (2010)
The Gu family conglomerate? No way.ถ้านามสกุลของเธอคือ "กู" หมายความว่า เธอมาจากครอบครัวนักธรกิจใหญาอย่างพวกอิเล็คทรอนิกค์งั้นเหรอ Episode #1.4 (2010)
2nd and 3rd generation conglomerate use insider info and financial power for money laundering.ทายาทในอนาคต ฟอกเงิน และหุ้น... . Episode #1.12 (2010)
This H Group 2nd generation conglomerate was you?เอช กรุป รุ่นที่สองนี่ หมายถึงพี่หรอ? Episode #1.12 (2010)
It's this big German conglomerate.เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของเยอรมัน Crawl Space (2011)
If it's such a big conglomerate, then--กลุ่มบริษัทในเครือใหญ่เช่นนี้ งั้น... Crawl Space (2011)
It turns out "the gazette" is owned by a multinational global conglomerate... oil, new technologies, shipping, air and ground transportation, all of which employ the services of one company...ปรากฏว่า "หนังสือพิมพ์" เป็นของ บริษัทรวมกลุ่มนานาชาติ ที่มีธุรกิจหลายประเภท... น้ำมัน เทคโนโลยี ชิปปิ้ง Valhalla (2011)
Exactly. The only worldwide conglomerate that is capable of thwarting the Mishima Zaibatsu's ambitions.ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกที่สามารถ ขัดขวางเป้าหมายของ มิชิม่า ไซบัทซึ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Yeah, and then you glommed on because you don't have kids of your own.ใช่ แล้วเธอก็สุมหัวกัน เพราะเธอไม่มีลูกเป็นของตัวเอง Watch While I Revise the World (2011)
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.คุณไม่ได้วางแผนงานแต่งงาน รีบจดทะเบียนเข้า จูวอนของเราเป็นคนที่ หัวโบราณ ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุด Episode #1.20 (2011)
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.ไม่มีพิธีแต่งงาน มีแค่การจดทะเบียนสมรส มันไม่แปลกสำหรับ จูวอน หรือ Episode #1.20 (2011)
And it's the last family-owned paper in the city, one of the only not attached to a conglomerate, so it's understandable.ที่นี่เป็น... ที่มีเจ้าของคนเดียวในเมืองนี้ กิจการสิ่งพิมพ์กิจการไม่กี่แห่งในโลก ที่ไม่ได้อยู่ใต้อาณาจักรของใคร เลยพอเข้าใจได้ The Green Hornet (2011)
Conglomerate?ใต้อาณาจักรของใคร The Green Hornet (2011)
The conglomerates gained influence in political circles, and as a result, the oligarchs came into power.ให้กลุ่มในเครือบริษัทที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองร่วมตัวกัน ผลก็คือ ทำให้เกิดการปกครองแบบคณาธิปไตย Resident Evil: Damnation (2012)
It's a conglomerate within a subsidiary within a conglomerate.มันเป็นการรวมกลุ่มภายในบริษัทย่อย Out with the Old (2012)
You've clearly glommed on to my kid Henry's thing.เห็นได้ชัดเลยว่าคุณถูกเรื่องของเฮนรี่จับเอานะ Hat Trick (2012)
Isn't it every man's dream to give over 49% of his company to a hostile conglomerate?ไม่ใช่ความฝันของผู้ชาย ทุกคนหรอกที่ยอมให้ 49%ของบริษัทของเขา ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นปฏิปักษ์กันใช่ไหมล่ะ Revelations (2012)
The conglomerate I represent is very particular about where we invest, in business and in people.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือ จึงค่อยข้างพิถีพิถัน กับสิ่งที่เราจะร่วมลงทุน, ทั้งในเรื่องธุรกิจและตัวบุคคลเอง Power (2013)
These are sedimentary conglomerates with rounded clasts.นี่เป็นหินกรวดมนแบบชั้น และเศษหินแบบกลม In the Blood (2013)
And the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on Earth.ผลงานเรื่องดาวเรียงตัว ทำให้เธอเป็น นักดาราศาสตร์แถวหน้าไปแล้ว Avengers: Age of Ultron (2015)
A tech conglomerate that for some reason picked up where Primatech left off and rounds up people with powers.ที่สานต่องานของไพรมาเทค และจับคนที่มีพลัง Under the Mask (2015)
It's one of the benefits of your girlfriend inheriting a multi-billion dollar conglomerate.มันเป็นผลประโยชน์ ของการที่แฟนฉันสืบทอด กลุ่มบริษัท หลายพันล้านดอลล่าร์ The Candidate (2015)
It's just all a big giant conglomeration of joy and love.มันก็แค่การรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ของความสุขและความรัก After Porn Ends 2 (2017)
Conglomerate and Gang Relationship Revealedกลุ่มธุรกิจ และแก๊งที่เกี่ยวข้องถูกแฉแล้ว The King (2017)
The essence of the telepathic bond is the dominance of one of the particles forming the telepathic conglomerate.Die Essenz des telepathischen Bandes ist die Dominanz eines der Teilchen, die das telepathische Konglomerat formen. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Whether the conglomerate consists of two telepathists or of a large socially cohesive group, the principle of psychic dominance remains constant.Ob das Konglomerat jetzt aus zwei Telepathen besteht oder aus einer großen, zusammenhängenden Gruppe das Prinzip der psychischen Dominanz bleibt konstant. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The dominant personality is responsible for the suppression of the heterogeneous elements which the conglomerate comprises.Die dominante Persönlichkeit ist verantwortlich für die Unterdrückung der heterogenen Elemente die das Konglomerat umschließt. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The homogeneous elements which remain are then driven together to form the conglomerate by the laws of telepathic bonding implicit in the Stringfellow Hypothesis.Die homogenen Elemente, die übrig bleiben werden dann gezwungen um zusammen das Konglomerat zu formen nach den Gesetzen der telepathischen Bindung der Stringfellow Hypothese. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The principle of dominance thus provides the agglutinising impetus which induces the initial conglomerative motion.Das Prinzip der Dominanz liefert so den agglutinierenden Impuls der zur initiierenden, konglomerierenden Bewegung ansetzt. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
As Stringfellow notes in defining the nature of dominance, the will of the newly formed conglomerate must necessarily be a function of the will of the dominant personality.So wie Stringfellow bei der Definition des Wesens der Dominanz bemerkt muss der Wille des neu geformten Konglomerats zwangsläufig eine Funktion des Willens der dominanten Persönlichkeit sein. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Only after an indefinite period of symbiotic telepathic cohesion can the dominant personality abdicate its agglutinative role and encourage the emergence of a truly synthetic conglomerate personality.Nur nach einer unbestimmten Periode von symbiotisch telepathischer Kohäsion kann die dominante Persönlichkeit seine agglutinierende Funktion abstoßen und das Entstehen einer synthetisch konglomerierenden Persönlichkeit zustande bringen. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทุมพร(n) Ficus glomerate, Count Unit: ต้น, ผล, Thai Definition: ชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [ f ] ; agglomération [ f ] ; quartier [ m ]
หินแอกโกเมอเรต[hin aēkkōmoērēt] (n, exp) EN: agglomerate   FR: agglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัท[klum børisat] (n, exp) EN: group of companies ; conglomerate  FR: ensemble de sociétés [ m ] ; groupe industriel [ m ] ; conglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[klum børisat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy conglomerate
กรุงเทพมหานคร[Krungthēp Mahānakhøn] (n, prop) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok  FR: Grand Bangkok [ m ] ; agglomération de Bangkok [ f ] ; Bangkok
หมอง[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
นคร[nakhøn] (n) EN: city ; metropolis ; town ; municipality  FR: cité [ f ] ; métropole [ f ] ; agglomération [ f ]
รวมกลุ่ม[rūam klum] (v, exp) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce  FR: agglomérer
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[samāphan thāng thurakit] (n, exp) EN: conglomerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glomb
glomar
jaglom
glomski
jaglom's
agglomerate
conglomerate
agglomeration
conglomerates
conglomerate's
conglomeration

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglomania
agglomerate
agglomerate
agglomerated
agglomerates
conglomerate
conglomerate
agglomerating
agglomeration
conglomerated
conglomerates
conglomerates
agglomerations
conglomerating
conglomeration
conglomerations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧结[shāo jié, ㄕㄠ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] to sinter; to agglomerate ore by burning #25,639 [Add to Longdo]
砾岩[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ,   /  ] conglomerate (geol.) #61,692 [Add to Longdo]
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ,  ] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks) #63,580 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung { f }; Ballung { f }; Ballungsraum { m }agglomeration [Add to Longdo]
Anhäufung { f }conglomeration [Add to Longdo]
Ballungsgebiet { n }agglomeration area [Add to Longdo]
Fusion { f }; Verschmelzung { f }; Zusammenschluss { m }; Unternehmenszusammenschluss { m } | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Konglomerat { n }; Ansammlung { f }; Anhäufung { f }congeries [Add to Longdo]
Mischkonzern { m }conglomerate merger [Add to Longdo]
aufhäufen | aufhäufend | aufgehäuft | häuft auf | häufte aufto agglomerate | agglomerating | agglomerated | agglomerates | agglomerated [Add to Longdo]
aufhäufend { adj }agglomerative [Add to Longdo]
ballt sich zusammenagglomerates [Add to Longdo]
glimmen; schwelen | glimmend; schwelend | geglommen; geschwelt | es glimmt; es schwelt | es glomm; es glimmte; es schwelte | es hat/hatte geglommen; es hat/hatte geschwelt | es glömme; es schwelteto smoulder; to smolder [ Am. ] | smouldering; smoldering | smouldered; smoldered | it smoulders; it smolders | it smouldered; it smoldered | it has/had smouldered; it has/had smoldered | I/he/she would smoulder; I/he/she would smolder; [Add to Longdo]
glommsmoldered [Add to Longdo]
stehlen; klauento glom [Add to Longdo]
verbandconglomerated [Add to Longdo]
verbindendconglomerating [Add to Longdo]
verbindetconglomerates [Add to Longdo]
zusammengeballtagglomerated [Add to Longdo]
zusammenballen | sich zusammenballendto agglomerate | agglomerating [Add to Longdo]
zusammenballen; anhäufento conglomerate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]
アグロメ[agurome] (n) (abbr) agglomeration [Add to Longdo]
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n, vs, adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
糸球体;糸毬体[しきゅうたい, shikyuutai] (n) glomerulus [Add to Longdo]
糸球体腎炎[しきゅうたいじんえん, shikyuutaijin'en] (n) glomerulonephritis [Add to Longdo]
糸球体嚢[しきゅうたいのう, shikyuutainou] (n) (obsc) (See ボーマン嚢) glomerular capsule [Add to Longdo]
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]
集村[しゅうそん, shuuson] (n) (See 散村) agglomerated rural settlement [Add to Longdo]
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n, adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization [Add to Longdo]
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs [Add to Longdo]
礫岩[れきがん, rekigan] (n) conglomerate stone [Add to Longdo]
頸動脈小体;頚動脈小体[けいどうみゃくしょうたい, keidoumyakushoutai] (n) carotid body; carotid glomus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glom
   v 1: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook},
      {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}]
   2: seize upon or latch onto something; "The Republicans glommed
     onto Whitewater"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top