ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*franchise*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: franchise, -franchise-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n, vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
franchise(n) การได้รับสิทธิพิเศษ
franchise(n) ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
affranchise(vt) คืนเสรีภาพให้, Syn. enfranchise
enfranchise(vt) ให้มีสิทธิเลือกตั้ง, See also: ให้สิทธิเลือกตั้ง
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, See also: ถอนสิทธิ์
disfranchisement(n) การตัดสิทธิ์, See also: การถอนสิทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ, ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน, ให้สัมปทาน, ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว, ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
franchise(แฟรน'ไชซ) n., vt. (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ

English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ, ให้เสรีภาพ, ปลดปล่อย
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ, ให้สิทธิ์ออกเสียง, ให้สิทธิพิเศษ, ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ, การให้สิทธิออกเสียง, การให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง, สัมปทาน, สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disfranchiseการเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ ดู suffrage ประกอบ ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchiseขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enfranchisementการให้สิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enfranchisement of tenancyการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเนื่องจากการเช่า (ระยะยาว) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franchises (Retail trade)แฟรนไชส์ (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He ran the franchise on it.เขาวิ่งแฟรนไชส์กับมัน Mad Max (1979)
Cane is a billion-dollar franchise.ผลิตภัณฑ์ของเคนขายได้เป็นพันๆล้าน In the Mouth of Madness (1994)
- He changes city and starts a new family. - Fucker's setting up franchises!มองหาคอนโดใหม่ Fight Club (1999)
..and trash a franchise coffee bar.พวกแกคิดว่าทำอะไรลงไป Fight Club (1999)
setting up franchises all over the country.สกปรก รอยเท้าเดินเป็นวงกลม Fight Club (1999)
The Dundalee cups are blown out in the sunbelt franchises.ดันดาลี คัฟยกเลิกซันเบลท์แฟรนไชส์ มันแปลกมั้ยล่ะ I Heart Huckabees (2004)
Mm. Ownership, franchises, that sort of thing.อืม ก็พวกหุ้นส่วน แฟรนไชส์ พวกนั้น The Constant Gardener (2005)
Super Bowl-winning drive! Franchise mode!ซูเปอร์โบล์เกมส์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
New franchises from idaho.แฟรนไชส์รายใหม่จาก ไอดาโฮ The Legend (2008)
And I applaud the effort you're making against the poor and disenfranchised, especially the vampires and the gays.และผมขอยกย่องที่ท่านต่อสู้กับความจน และการถอดถอนสิทธิพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกแวมไพร์กับเกย์ To Love Is to Bury (2008)
Franchise development in Charming's pretty much nonexistent.การเจริญเติบโตของแฟรนไซน์ในชามมิ่ง ไม่มีอยู่มากนัก Patch Over (2008)
Kid and his mother both disenfranchised after what happened to the father.เด็กนั่นและแม่อาจจะเปลี่ยนไป หลังจากรู้เรื่องที่เกิดกับพ่อ WarGames: The Dead Code (2008)
But congratulations on that chicken franchise you always wanted.แต่ยินดีด้วยกับการ ได้เป็นสัมปทานไก่KFC ที่นายต้องการมาตลอด Chuck Versus the Colonel (2009)
That's a lot of disenfranchised people who are all part of the neighborhood makeup.มีคนจำนวนมากที่ถอนออกไป คนที่ใช้ชีวิตทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของแถบนี้ Hopeless (2009)
Basically, these men are completely disenfranchised.พื้นฐานคนกลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ์โดยสิ้นเชิง Hopeless (2009)
From the "endless knights" movie franchise--จากหนังเรื่อง endless knights The Grandfather: Part II (2009)
You two think I killed Bryce, tossed him into a sinkhole, so I could take over the franchise?คุณสองคนคิดว่าผมฆ่าไบรซ์แล้วเอาเขาไปทิ้ง ในบ่อน้ำ เพื่อผมจะได้รับสิทธิ์ต่อใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)
Who nearly destroyed the Batman movie franchise, and Billy Sparks, who lived down the street from me and put dog poop on the handles of my bicycle.ผู้เกือบทำลายหนังแบทแมนยับเยิน กับบิลลี่ สปาร์ค ผู้อยู่ตรงหัวถนนแถวบ้านฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
From the looks of it, they want to sell me a Brooks Brothers franchise.เท่าที่ดู คงจะมาขายแฟรนไชส์ บรุ๊คบราเธอร์สละมั๊ง The Social Network (2010)
Since the franchise started in 1960.ตั้งแต่เริ่มแตกสาขา มาในปี 1960 In This Home on Ice (2010)
Take in that kingdom and enfranchise that.Take in that kingdom and enfranchise that. The Glamorous Life (2010)
I found out you lost your franchise in Rock Creek last month.ผมพบว่า เมื่อเดือนที่แล้วคุณได้เสียแฟรนไชส์ที่ ร๊อคครีก The Bones on the Blue Line (2010)
That's not even from your franchise!นั่นไม่ได้มาจาก หนังภาคต่อของนายด้วยซ้ำ The Wheaton Recurrence (2010)
Be they people or movie franchises...ไม่ว่าผู้คนหรือหนังแฟรนไชส์... The Psychology of Letting Go (2010)
Why don't you take the empty seat next to that mysterious boy you're destined to have a fatalistic relationship with that will spawn four books and a movie franchise?คนที่ถูกกำหนดมาให้เริ่มความสัมพันธ์อันตรายด้วย แบบที่ในหนังสือแล้วก็ในหนังว่าไว้น่ะ Vampires Suck (2010)
And Subway sandwich franchises.และแฟรนไชส์แซนวิชของซับเวย์ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
It started as pranks in the 1930s but escalated in the 1970s with disenfranchised youth.เริ่มจากการเล่นตลกในช่วง 1930 แต่บานปลายในช่วง 1970 กับเยาวชนที่ถูกตัดสิทธิ์ Devil's Night (2010)
Now it feels like we're really off to a good start in starting our coffee franchise.รู้สึกว่าเรากำลังเริ่มต้นร้านเฟรนไชส์กาแฟได้ดีทีเดียว Episode #1.17 (2010)
- I want you to meet the future of our franchise.-มาเจอดาวดวงใหม่ของทีมเราหน่อย - อ้า... Tooth Fairy (2010)
Uh, I believe that society discriminates and disenfranchises you folks.ฉันเชื่อว่าสังคมยังแบ่งแยกสีผิว ลิดรอนสิทธิ์พวกนาย Horrible Bosses (2011)
Man, I'm a small-business owner. Who the hell you calling disenfranchised?ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ นายว่าใครโดนลิดรอนสิทธิ์ Horrible Bosses (2011)
You're so disenfranchised.เธอไม่ได้รับสิทธิพิเศษมาจากไหน You Smell Like Dinner (2011)
'Cause remember, you're not the only franchise in the area that we're supplying.นายไม่ใช้เจ้าเดียว ที่เราหาของมาให้ Wild Bill (2011)
I mean, national franchise like Biggerson's getting meat from a place that looks like it wholesales Hong Kong knockoffs.แบบว่าบริษัทเฟรนไชส์ระดับชาติ อย่างบิ๊กเกอร์สัน มารับเนื้อจากสถานที่ ที่ดูเหมือนพ่อค้าขายส่ง จากฮ่องกงที่พึ่งเลิกงาน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
'Cause the disenfranchised immigrant serving the spoiled white girl would have no reason to lie.เพราะคนอพยพที่ถูก ตัดสิทธิ์ทางการเมือง ที่ต้องให้บริการ สาวผิวขาวเอาแต่ใจ คงไม่มีเหตุผลอะไร ต้องโกหก And the Rich People Problems (2011)
Lib unbelievable, he's not an assassin, he's a franchise.มันไม่น่าเชื่อเลย เขาไม่ใช่นักฆ่า... . เขาเป็นคนในเครือข่าย Knightfall (2011)
I like her big ass as much as the next man, but don't go give the damn butt a franchise.ฉันชอบก้นใหญ่ๆของยัยนั่่น พอๆกับผู้ชายคนต่อไปของหล่อนเลยล่ะ แต่อย่าไปเปิดเฟรนไชส์ให้ตูดนั่นนะ And the Disappearing Bed (2011)
It's a party for those of us who maybe feel a little, you know, disenfranchised by the actual prom.มันเป็นงานปาร์ตี้สำหรับเราทุกคน ที่รู้สึกแบบว่า อย่างที่เธอๆรู้ เหมือนถูกริดรอนสิทธิ์จากงานพร็อม Prom-asaurus (2012)
People feel disenfranchised and fed up with the privileged minority who seem to abide by their own set of rules.พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและ เบื่อกับบางคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ที่ดูเหมือนจะปฏิบัติตาม กฎของตนเอง Absolution (2012)
The white knight swooping in to save the disenfranchised.อัศวินม้าขาวเข้ามา เพื่อช่วยผู้ยากไร้ Lone Gunmen (2012)
It's rare, but soldiers become disenfranchised no matter what the nationality.มันหายาก แต่ทหารที่กลายเป็นถูกถอนสิทธิ ไม่ว่าจะสัญชาติใด Hit (2012)
It's time to protect your franchise.ถึงเวลาต้องปกป้องแฟรนไชน์ของคุณแล้ว The Choice (2012)
This franchise was yours to manage.อืมมม แฟรนไชส์นี้เป็นของคุณ ในการจัดการ Jack Reacher (2012)
Because my parents don't own the coffee franchise?เพราะฉันไม่ใช่ลูกสาว ของเจ้าของร้านกาแฟที่มีสาขาใช่ไหม Episode #1.14 (2013)
I'm the definition of "at risk. " You got a book deal, a Lifetime movie, you franchised The Bar.คุณได้สัญญาหนังสือ หนังสร้างจากชีวิต แถมยังเพิ่มสาขาบาร์ Gone Girl (2014)
And we become the furthest outpost of the Evergreen franchise.เราจะกลายเป็นโรงแรม ที่อยู่ไกลที่สุด ในเครือเอเวอร์กรีน The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Our evaluator. Sent to decide if we are to be franchise or footnote.ผู้ประเมินของเราไง ถูกส่งมาเพื่อตัดสินใจ ว่าเราจะได้เป็นโรงแรมในเครือมั้ย The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Yeah, that's two different franchises. Yeah, sorry, guys. She doesn't know.มันจะกลายเป็นคดีตัวอย่าง ซึ่งจะกระทบกับประชาชนโดยตรง Ted 2 (2015)
They were passed down from owner to owner, until eventually being sold to an entertainment franchise company.จนสุดท้ายขายให้ เครือบริษัทเพื่อความบันเทิง I, Witness (2015)
Deadpool. That sounds like a fucking franchise.เดดพูล ชื่อเหมือนหนังแฟรนไชส์ทำเงินแล้ว Deadpool (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิ์(n) right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย
สัมปทาน(n) concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai Definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise  FR: agence [ f ]
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
ความจริงใจ[khwām jingjai] (n) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness  FR: sincérité [ f ] ; honnêteté [ f ] ; franchise [ f ]
สัมปทาน[sampathān] (n) EN: concession ; franchise ; monopoly  FR: concession [ f ] ; licence [ f ] ; franchise [ f ] ; monopole [ m ]
สิทธิ์[sit] (n) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly  FR: droit [ m ] ; pouvoir [ m ]
สิทธิ[sitthi] (n) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority  FR: droit [ m ] ; privilège [ m ]
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRANCHISE
FRANCHISES
FRANCHISER
FRANCHISEE
FRANCHISED
FRANCHISERS
FRANCHISEES
FRANCHISE'S
ENFRANCHISE
ENFRANCHISES
ENFRANCHISED
FRANCHISEES'
DISENFRANCHISE
DISENFRANCHISED
DISENFRANCHISEME

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
franchise
franchisee
franchiser
franchised
franchises
franchisees
franchisers
affranchise
enfranchise
affranchised
affranchises
disfranchise
enfranchised
enfranchises
disfranchised
disfranchises
disenfranchise
disenfranchised
disenfranchises
enfranchisement
disfranchisement
enfranchisements

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快可立[kuài kě lì, ㄎㄨㄞˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˋ,   ] "Quickly", a Tapioca Milk Tea Franchise [Add to Longdo]
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ,     /    ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinverkaufsrecht { n }; Vorrecht { n }franchise [Add to Longdo]
Entziehung des Wahlrechtsdisfranchisement [Add to Longdo]
Franchise { f }; Lizenz { f }; Verkaufskonzession { f }franchise [Add to Longdo]
Franchiseklausel { f }franchise clause [Add to Longdo]
Konzession { f }franchise [Add to Longdo]
auf Lizenz vergeben; konzessionierento franchise [Add to Longdo]
Lizenz für ...... franchise [Add to Longdo]
Verleihung { f }enfranchisement [Add to Longdo]
Wahlrecht { n }; Wahlberechtigung { f } | das Wahlrecht haben; wählen können(elective) franchise | to be entitled to vote [Add to Longdo]
das Wahlrecht verleihen | das Wahlrecht verleihend | verleiht das Wahlrecht | verlieh das Wahlrechtto franchise | franchising | franchises | franchised [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto enfranchise | enfranchising | enfranchised [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) #7,472 [Add to Longdo]
フランチャイズ[furanchaizu] (n) franchise; (P) #13,082 [Add to Longdo]
フランチャイザー[furanchaiza-] (n) franchisor; franchiser [Add to Longdo]
フランチャイズチェーン[furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
参政権[さんせいけん, sanseiken] (n) suffrage; franchise; (P) [Add to Longdo]
失権[しっけん, shikken] (n, vs) loss of rights; disenfranchisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franchise \Fran"chise\ (? or ?; 277), n. [F., fr. franc, fem.
   franche, free. See {Frank}, a.]
   1. Exemption from constraint or oppression; freedom; liberty.
    [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (LAw) A particular privilege conferred by grant from a
    sovereign or a government, and vested in individuals; an
    immunity or exemption from ordinary jurisdiction; a
    constitutional or statutory right or privilege, esp. the
    right to vote.
    [1913 Webster]
 
       Election by universal suffrage, as modified by the
       Constitution, is the one crowning franchise of the
       American people.           --W. H.
                          Seward.
    [1913 Webster]
 
   3. The district or jurisdiction to which a particular
    privilege extends; the limits of an immunity; hence, an
    asylum or sanctuary.
    [1913 Webster]
 
       Churches and mobasteries in Spain are franchises for
       criminals.              --London
                          Encyc.
    [1913 Webster]
 
   4. Magnanimity; generosity; liberality; frankness; nobility.
    "Franchise in woman." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Elective franchise}, the privilege or right of voting in an
    election of public officers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franchise \Fran"chise\, v. t. [imp. & p. p. {Franchised}; p. pr.
   & vb. n. {Franchising}.] [Cf. OF. franchir to free, F., to
   cross.]
   To make free; to enfranchise; to give liberty to. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 franchise
   n 1: an authorization to sell a company's goods or services in a
      particular place
   2: a business established or operated under an authorization to
     sell or distribute a company's goods or services in a
     particular area [syn: {franchise}, {dealership}]
   3: a statutory right or privilege granted to a person or group
     by a government (especially the rights of citizenship and the
     right to vote) [syn: {franchise}, {enfranchisement}]
   v 1: grant a franchise to

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 franchise /fʀɑ̃ʃiz/ 
  frankness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top