ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fordern*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fordern, -fordern-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No.- Sie fordern nicht... The Battle of Setauket (2014)
Only those who betrayed the Don and the Cossacks can talk about giving power to the Soviets and call on the Cossacks to follow Bolsheviks.Nur Verräter des Don und der Kosakenschaft können von einer Machtübergabe an die Sowjets reden und die Kosaken auffordern, den Bolschewiken zu folgen. Tikhiy Don (1957)
- You're tempting fate. - Excuse me?Sie fordern das Schicksal heraus. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Only those who betrayed the Don and the Cossacks can talk about giving power to the Soviets and call on the Cossacks to follow Bolsheviks.Nur Verräter des Don und der Kosakenschaft können von einer Machtübergabe an die Sowjets reden und die Kosaken auffordern, den Bolschewiken zu folgen. Tikhiy Don II (1958)
"At any rate of such little importance it hardly merits further attention.""bzw. als so unwichtig, dass sie keine weitere Aufmerksamkeit erfordern." The Magician (1958)
Forty generations of my ancestors cry that my debt must be paid.40 Generationen meiner Vorfahren fordern, dass ich meine Schuld begleichen muss. The Barbarian and the Geisha (1958)
You're a great one for hittin' women and beating' slower men to the draw.Im Frauenschlagen und Nieten- herausfordern bist du gross. The Big Country (1958)
Ask for a tank and armoured divisions?Um Panzerdivisionen anzufordern? The Defiant Ones (1958)
Would you like to dance?Darf ich Sie auffordern? Houseboat (1958)
Would you like to dance?Darf ich Sie auffordern? Houseboat (1958)
If you want to challenge anybody, challenge me.Wenn du jemanden herausfordern willst, dann mich. Me and the Colonel (1958)
Aren't you asking me?Willst du mich nicht auffordern? - Nicole, trink bloß das nicht. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
- You mean we won't ransom her?- Wir werden kein Lösegeld fordern? The Vikings (1958)
But let's not tempt fate.Aber lass uns das Schicksal nicht herausfordern. Out There - Darkness (1959)
By statute, we have the right to request a mental examination by our own doctor.Laut Gesetz dürfen wir eine Untersuchung durch einen eigenen Arzt fordern. Anatomy of a Murder (1959)
Artists require tolerance.Künstler erfordern Geduld. An Angel on Wheels (1959)
- I put a requisition in for one, sir.- Den musste ich auch anfordern. - Wen, "den"? Operation Petticoat (1959)
This may take some fancy-looking field running.Das wird wohl einen eleganten Marathon erfordern. Pillow Talk (1959)
What's the sense of pushing your luck?Man sollte das Schicksal nicht herausfordern. Pork Chop Hill (1959)
What's the sense of pushing your luck?Man sollte das Schicksal nicht herausfordern. Pork Chop Hill (1959)
Whinnies ]Diese Aufgaben erfordern eine bestimmte Einstellung, denn diese Zeichner arbeiteten nicht wie Schauspieler. Sie studierten nicht das Schauspiel und die Emotionen, sondern die Natur. Staub, fallende Blätter, Feuer. Sleeping Beauty (1959)
I have sent to Carthage reinforcements to ask, where are they?Ich schickte dich nach Karthago, um Verstärkung anzufordern. Hannibal (1959)
I was so good that once a day someone would ride into town to make me prove it.Ich war so gut, dass einmal pro Tag jemand in Stadt geritten kam, um mich herauszufordern. Mr. Denton on Doomsday (1959)
The problem here, Mr. Bookman, is that You'd requ i re delay u nti l--Das Problem daran ist, Mr. Bookman, dass Sie Aufschub fordern, bis... One for the Angels (1959)
That would take several lives.So ein Luxus würde mehrere Leben erfordern. Classe Tous Risques (1960)
Obviously, it would involve a great deal of discretion.Das würde sehr viel Diskretion erfordern. Eyes Without a Face (1960)
- By every means we must try... to incite this gang to make a mistake.- Die Bande herausfordern, Sir. Sie so reizen, dass sie nervös werden und Fehler machen! The Terrible People (1960)
I know I should wait to be asked.Ich weiß, er sollte mich auffordern. A Breath of Scandal (1960)
You can tempt fate if you like, but I'm not crossing this road here.Du kannst das Schicksal herausfordern, aber ich überquere hier nicht die Straße. Carry On Constable (1960)
That'swhat we want A general strike forWir leisten Widerstand und fordern einen landesweiten Generalstreik. Night and Fog in Japan (1960)
Go along with otherLass dich von ihnen nicht herausfordern. Night and Fog in Japan (1960)
His mother was a clinging, demanding woman, and for years the two of them lived as if there was no one else in the world.Seine Mutter war eine fordernde Frau und ließ ihn nicht los. Jahrelang lebten beide, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. Psycho (1960)
No, I'm not challenging you.Nein, ich will Euch nicht herausfordern. The Story of Ruth (1960)
I'd stare at them brazenly, as if I were undressing them.Die hab ich so herausfordernd angesehen, als ob ich sie ausziehen wollte. Shoot the Piano Player (1960)
They're shouting for action, now.Sie fordern Taten. Village of the Damned (1960)
I must ask you to leave the hermitage, mr. Ellington.Ich muss Sie auffordern, unsere Klause zu verlassen, Mr. Ellington. The Howling Man (1960)
I mean like, why tempt fate?Warum das Schicksal herausfordern? Blast of Silence (1961)
Are you holding them for tribute?Willst du Lösegeld für sie fordern? El Cid (1961)
The city of Calahorra belongs to Aragon, and I've come to claim it.Die Stadt Calahorra gehört zu Aragonien. Ich bin hier, um sie von Euch zu fordern. El Cid (1961)
It is true that if you want me... it is your right as my husband to take me.Ich weiß, was ein Mann von seiner Gemahlin fordern kann. Ich muss mich dem beugen. El Cid (1961)
I suppose it's too late to get Andrea Stavros to help me.Ist es zu spät, Andrea Stavros als Unterstützung anzufordern? The Guns of Navarone (1961)
I find the priest and his followers a real challenge.Gläubige und Priester fordern mich heraus. Léon Morin, Priest (1961)
Also, it would be too small for my needs.Außerdem wäre es viel zu klein für meine Erfordernisse, fürchte ich. Mysterious Island (1961)
Mr. Bayles, you know i'd never tell billy to do a thing like that.Mr. Bayles, Sie wissen, ich würde Billy niemals zu so etwas auffordern. Long Distance Call (1961)
I cannot ask you to resign from the club.Ich habe kein Recht, Sie aufzufordern, aus dem Club auszutreten. The Silence (1961)
If this were europe, or the company were more sophisticated i should be forced to invite you out for the things you've said to me.Wäre das hier Europa, Colonel, oder die Gesellschaft etwas kultivierter, wäre ich gezwungen, Sie wegen dieser Worte herauszufordern. The Silence (1961)
Ask for half a dozen deputies to help a man I should arrest?Sechs Beamte anfordern, um einem Verdächtigen zu helfen? Cape Fear (1962)
It don't do for a man to tempt providence too often.Ich will das Schicksal nicht zu oft herausfordern. Dr. No (1962)
They challenge your courage.Sie fordern Ihren Mut heraus. Five Weeks in a Balloon (1962)
I was in Metz to requisition these typewriters.Ich war in Metz, um Schreibmaschinen anzufordern. Hell Is for Heroes (1962)

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: fordern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung { f }; Erfordernis { n }; Bedürfnis { n } | Anforderungen { pl } | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse { pl }job requirements [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
Erfordernis { n } | Erfordernisse { pl } | technische Erfordernissedemand | demands | technical demands [Add to Longdo]
Erfordernis { n } (für)requisite (for) [Add to Longdo]
Formerfordernis { f }formal requirement [Add to Longdo]
Revanche fordernto challenge someone to a return game (match) [Add to Longdo]
Schicksal { n }; Geschick { n } | Schicksale { pl } | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
abfragen; anfordern; ersuchento request [Add to Longdo]
abrufen; abfordern | abrufend; abfordernd | abgerufen; abgefordertto demand; to request | demanding; requesting | demanded; requested [Add to Longdo]
anfordern | angefordertto requisition | requisited [Add to Longdo]
anfordern; zurückfordernto call in [Add to Longdo]
auffordern; vorladento summon [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
bedeuten; nötig machen; erfordernto involve [Add to Longdo]
berechnen; belasten; verlangen; fordernto charge [Add to Longdo]
bitten (um); fragen (nach); erfragen; fordern | bittend | gebeten | er/sie bittet | ich/er/sie bat | er/sie hat/hatte gebeten | ich/er/sie bäteto ask (for) | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | I/he/she would ask [Add to Longdo]
einladen; auffordern | einladend | eingeladen | lud einto invite | inviting | invited | invited [Add to Longdo]
erfordern | erfordernd | erfordert | erfordert | erforderteto necessitate | necessitating | necessitated | necessitates | necessitated [Add to Longdo]
erfordernrequisiting [Add to Longdo]
erfordern; benötigen | erfordert | erfordert | erforderteto require | required | requires | required [Add to Longdo]
fordern | fordernd | er/sie fordertto arrogate | arrogating | he/she arrogates [Add to Longdo]
fordern | fordernd | gefordert | er/sie fordert | ich/er/sie forderteto postulate | postulating | postulated | he/she postulates | I/he/she postulated [Add to Longdo]
fordern; stipulieren; stellento stipulate [Add to Longdo]
fragen; nachfragen; auffordern; verlangen | fragend; nachfragend; auffordernd; verlangend | gefragt; nachgefragt; aufgefordert; verlangt | er/sie fragt | ich/er/sie fragte | er/sie hat/hatte gefragt | gezielt fragento ask | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | to ask specifically [Add to Longdo]
herausfordern | herausfordernd | herausgefordertto defy | defying | defied [Add to Longdo]
herausfordern | herausfordernd | herausgefordertto challenge | challenging | challenged [Add to Longdo]
herausfordernto provoke [Add to Longdo]
herausfordern; die Stirn bieten; trotzen | herausfordernd; die Stirn bietend; trotzendto brave | braving [Add to Longdo]
trotzig; aufsässig; herausfordernd { adj } | trotziger; aufsässiger; herausfordernder | am trotzigsten; am aufsässigsten; am herausforderndstendefiant | more defiant | most defiant [Add to Longdo]
überfordernto overtax [Add to Longdo]
überfordern; zu viel erwartento expect too much [Add to Longdo]
überfordern | überfordernd | überfordert | er/sie/es überfordertto overextend | overextending | overextended | he/she/it overextends [Add to Longdo]
überlasten; zu viel verlangen; überfordern | überlastend; zu viel verlangend; überfordernd | überlastet; zu viel verlangt; überfordert | er/sie/es überlastetto overcharge | overcharging | overcharged | he/she/it overcharges [Add to Longdo]
jdn. unterfordernto demand too little from sb.; to subchallenge [Add to Longdo]
verlangen; fordern; anfordern; einfordern; abfordern | verlangend; fordernd; anfordernd; einfordernd; abfordernd | verlangt; gefordert; angefordert; eingefordert; abgefordertto demand | demanding | demanded [Add to Longdo]
verlangen; fordern; bedürfen | verlangend | verlangt | verlangt | verlangteto require | requiring | required | requires | required [Add to Longdo]
voraussetzen; erfordernto require [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto claim back | claiming back [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto reclaim | reclaiming [Add to Longdo]
Sie fordern den Ausstieg aus der Kernenergie.They want the government to back out of the nuclear energy program. [Add to Longdo]
indizieren; erfordern [ med. ] | indiziertto indicate | indexed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちょう, chou] SAMMELN, (AUF)FORDERN, (VOR-AN)ZEICHEN [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] fordern, bitten, suchen [Add to Longdo]
督促[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] Erfordernis, Anforderung, Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] schinden, ueberfordern, ausbeuten [Add to Longdo]
[じゅ, ju] ANFORDERN, BENOETIGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fordern /fɔrdrn/
   to arrogate; to ask (for); to claim; to demand; to postulate; to require

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top