ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*follow in*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: follow in, -follow in-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow in(phrv) ตามรอย, See also: เจริญรอยตาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Follow in the footsteps of Siva.""เดินตามรอยเท้าของพระศิวะ". Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
If you follow inter-subjectivity to its natural end aren't you asking who's the patient and who's the doctor?ถ้าคุณติดตามผู้กระทำที่มากกว่า 1 ถึง การลงเอยแบบธรรมชาติ... คุณจะไม่ถามเหรอว่าใครคือคนไข้ และใครคือหมอ? Basic Instinct (1992)
- You all set to follow in your father's footsteps?- นายพร้อมที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อนายรึยัง? Cool Runnings (1993)
Vincent, you follow in my Acura.วินเซนต์คุณทำตามใน Acura ของฉัน Pulp Fiction (1994)
Follow in my footsteps, shoe by shoeเดินตามรอยเท้าฉัน ทีละก้าว Anastasia (1997)
All those who follow in my bloodline shall be bound to its fate for I will risk no hurt to the Ring.มันจะกุมชะตาผู้สืบสายโลหิต ของข้า เพราะข้าจะถนอมมันอย่างดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My Dad'll make me follow in his footsteps.พ่อของชั้นจะบังคับให้ชั้นเป็นอย่างที่เค้าต้องการ Episode #1.1 (2006)
No, no, no. Hey, we gotta follow in the van.เราต้องขับรถตามไป Big Momma's House 2 (2006)
When he graduates, he'll follow in my footsteps and become the new boss of the Kantou Sharp Fang.วันปีใหม่ 2007. My Boss, My Hero (2006)
Mathayus, my son, always follow in your faith.มัซทายอัส ลูกของข้า จงเดินตามโชคชะตาของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Guess you didn't follow in daddy's footsteps after all.เดาว่าเธอคงไม่ได้ เจริญรอยตามพ่อเธอ Chuck Versus the Cougars (2008)
Her dad was a federal judge, so she probably had it in her mind that she was gonna follow in his footsteps.พ่อของเธอเป็นผู้พิพากษา และเธอก็ปัก Wanted (2008)
The rest will follow in the weeks to come.ที่เหลืออีกอาทิตย์จะมา S.O.B. (2009)
Do you just follow in dad's footstepsนายแค่เดินตามรอยเท้าพ่อ The Real Ghostbusters (2009)
"My father accepts that I want to create for myself, not follow in his footsteps.""พ่อของฉันยอมรับว่าฉันต้องการที่จะสร้างสำหรับตัวเองไม่ได้เดินตามรอยเท้าของเขา". Inception (2010)
On the top level, we open up his relationship with his father and say, "I will not follow in my father's footsteps."EAMES: ในระดับบนสุดที่เราเปิดขึ้นความสัมพันธ์ของเขากับพ่อของเขา ... ... และพูดว่า "ฉันจะไม่เดินตามรอยเท้าพ่อของฉัน". Inception (2010)
Or I can follow in my own car.หรือจะให้ผมขับรถตามไป Evil Is Going On (2010)
I can't follow in your footsteps.แต่ผมเดินตามรอยคุณไม่ได้ Disciple (2010)
I guess I shouldn't be surprised That you decided to follow in your father's footsteps.ผมไม่แปลกใจเลย ที่คุณเดินตามรอยพ่อของคุณ Warrior (2010)
I suppose I'm going to have to teach you a lesson... so you can better follow in his footsteps.ฉันน่าจะ สอนบทเรียนให้แกสักอย่าง ว่าแกควร เอาอย่าง'เขา'ให้ดีกว่านี้ Batman: Under the Red Hood (2010)
You know, Charles... it really is shoing how Orion was able to convince you to follow in his footsteps.รู้มัยชาร์ลส์ มันเห็นได้ชัดเลยว่าโอไรออน สามารถทำให้นายเดินตามรอยเท้าเขาได้ Chuck Versus the First Fight (2010)
Follow in my footsteps.เดินตามรอยเท้าข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I still have a long way to go to follow in your footsteps.ผมยังต้องไปอีกไกล เมื่อเทียบกับคุณพ่อ Episode #1.9 (2010)
You'll be forced to follow in my footsteps?ลูกจะไม่ยอมเดินตาม รอยเท้าแม่งั้นเหรอ The Kids Are Not All Right (2011)
By these elements, we bind the circle and follow in the footsteps of our ancestors who pledged themselves to fight against the forces of darkness.ด้วยธาตุต่างๆเหล่านี้ เราล้อมเป็นวงกลม ตามรอยเท้าบรรพบุรษของเรา ผู้เคยให้สัตย์ว่าจะต่อสู้ Bound (2011)
All I know is you're being watched in case you decide to follow in your father's footsteps.เท่าที่ผมรู้คือคุณกำลังถูกจับตามอง ว่าคุณเลือกที่จะสานต่อ สิ่งที่พ่อคุณเคยทำหรือเปล่า The Tides That Bind (2011)
You can follow in my footsteps or you can follow in his.นายสามารถตามรอยเท้าฉัน หรือตามเขา Priest (2011)
I decided to follow in the footsteps of Thoreau.ฉันตัดสินใจที่จะ ตามรอยเท้า Thoreau (บุคคลในประวัติศาสตร์) Checkmate (2012)
So Daniel says that he wants to follow in his old man's footsteps on the condition that I reactivate his trust.แดนเนี่ยลบอกว่า เขาอยากจะตาม รอยพ่อเขา บนเงื่อนไขที่ว่าผมต้องยกเลิกการระงับทรัพย์สินเขา Infamy (2012)
If you truly don't want to follow in your parents' footsteps, then don't.ถ้าหากคุณไม่ต้องการที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อแม่ของคุณ ก็ไม่ต้องทำ Absolution (2012)
Do you believe that we're condemned to follow in the paths of our forefathers?คุณเชื่อว่าพวกเราถูกตัดสิน ให้ทำตามบรรพบุรุษของเรางั้นรึ? The Good Shepherd (2012)
I follow in your footsteps.ข้าเดินตามรอยเท้าท่าน The Diamond of the Day: Part One (2012)
Please follow indicated procedures.ได้โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบ Elysium (2013)
To follow in your father's footsteps.ที่เดินตามรอยเท้าของพ่อ We Are Family (2013)
He's always made it clear to me that I should focus on my life, focus on my studies so as to not follow in his footsteps.เขาเน้นย้ำกับผมตลอดเวลา ให้ผมสนใจกับชีวิตตัวเอง และตั้งใจเรียน เพื่อไม่ให้เดินตามรอยเท้าของเขา Free to Play (2014)
It was heading east down the main road. If I follow in that direction, มันออกไปทางถนนหลักฝั่งตะวันออก ถ้าฉันตามทิศนั้นไป Inmates (2014)
And all those heroes and superheroes who have come since follow in the footsteps of the first hero's journey-- another kind of immortality;และวีรบุรุษเหล่านั้น และฮีโร่ที่ได้มาตั้งแต่ เดินตามรอยเท้าของ การเดินทาง พระเอกครั้งแรกของ ชนิดของความเป็นอมตะอีก The Immortals (2014)
School says you're gonna follow in my footsteps.ก็เจ๋งดีนะ Interstellar (2014)
He didn't want you to follow in his footsteps.ท่านไม่อยาก ให้นายเดินตามรอย Whispers in the Dark (2015)
If he wants to follow in his father's footsteps, ถ้าโจอยากจะเจริญตามรอยพ่อของเขาล่ะก็ Blood and Fear (2015)
I wanted to follow in the footsteps of Steve Jobs and Bill Gates and one day change the world for the better.ผมต้องการเดินตามรอยเท้า ของสตีฟ จอบส์ และบิลล์ เกตส์ และวันหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น Hacker (2016)
He wants to follow in his father's footsteps.เขาอยากเดินตามรอยเท้าพ่อของเขา Warcraft (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
follow inHe believes it to be an honor to follow in his predecessor's footsteps.
follow inI am sure that Greg is going to follow in his father's footsteps.
follow inWhen the politician died, everybody hoped the son would follow in his father's footsteps.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตาม(v) trail, See also: follow in the track, follow on the hill, Syn. ตามล่า, ตามหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน, Thai Definition: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
เจริญรอยตาม(v) follow in the footsteps of, Syn. ดำเนินรอยตาม, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้นำคณะสงฆ์สละพระราชทรัพย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พระสงฆ์ในระดับล่างเจริญรอยตาม, Thai Definition: ทำตามการกระทำของผู้ที่เกิดก่อนหรือกระทำมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินรอยตาม[damnoēn røi tām] (v, exp) EN: follow in the footsteps (of)
เจริญรอยตาม[jaroēnrøi tām] (v, exp) EN: follow in the footsteps of  FR: marcher sur les traces (de)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ,     /    ] follow in other people's footsteps; trail along behind others #190,765 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] TH: ตามมาเป็นลำดับ  EN: to follow in succession

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich überstürzen (Ereignisse)to come in a rush; to follow in rapid succession [Add to Longdo]
Wir kommen gleich nach.We will follow in a couple of minutes. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P) #17,466 [Add to Longdo]
順を追う[じゅんをおう, junwoou] (exp, v5u) (See 順を追って) to follow in order; to go through step-by-step [Add to Longdo]
爪の垢を煎じて飲む[つめのあかをせんじてのむ, tsumenoakawosenjitenomu] (exp, v5m) to take a lesson from (a wise person); to follow in the footsteps of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top