ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*finden*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: finden, -finden-
Possible hiragana form: ふぃんでん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think so?Finden Sie? Pilot (2009)
- Get it.- Finden Sie sie! Episode #1.5 (2012)
- Find him.Finden Sie ihn. Madeline Pratt (No. 73) (2014)
Yousa finden in one placen.ซึ่งท่านซ่าจะพบได้ที่เดียวเท่านั้น Blue Shadow Virus (2009)
You'll find a way out when it gets hot.Du wirst es selbst herausfinden. Tikhiy Don (1957)
We will, mark my word.Die finden wieder zusammen, bestimmt. Tikhiy Don (1957)
You're in a historic room, ladies and gentlemen, from the walls of which the heroes of another people's war, the war of 1812, are looking at us.Meine Herren, Sie befinden sich in einem historischen Saal, von seinen Wänden schauen uns die Helden eines anderen Volkskrieges an, des Krieges von 1812. Tikhiy Don (1957)
We wait for you, in order to enter the Kremlin together, to the sounds of ceremonial marches and our anthem, and together experience the joy of peace and freedom!Wir erwarten sie, um beim Klang feierlicher Marschmusik und unserer Hymne gemeinsam in den Kreml einzuziehen, gemeinsam die Freude des Friedens und der Freiheit zu empfinden! Tikhiy Don (1957)
They'll find you here.Wenn sie dich hier finden ... Tikhiy Don (1957)
I think you'll agree that her figure is somewhat more interesting than mine... if you're interested in that sort of thing.Bitte sehr. Jeder würde ihre Figur wohl interessanter als meine finden, falls man sich für so etwas interessiert. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Don't worry, laddie, we'll get other jobbies.Keine Sorge, wir finden eine neue Stelle. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Well, I propose that Stay-Put sponsor a teenage kissing contest, hold semifinals across the country, fly the best smoochers to New York for the finals, make it a colour spectacular, get Lawrence Welk to do the music.Ich schlage Stay-Put als Sponsor für einen Kusswettbewerb für Teenager vor. Die Halbfinale finden im ganzen Land statt, das Finale ist dann in New York. Es wird ein farbenfrohes Spektakel mit Musik von Lawrence Welk. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
He can't find her. She's hiding out.Er kann sie nicht finden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It would be natural that you could become attracted to her.Es wäre ganz natürlich, sie attraktiv zu finden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- You think so?- Finden Sie? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- I will, as soon as I can find mine.- Erst muss ich meine finden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
My lord, the defence, in its efforts to establish an alibi for the prisoner, circulated this photograph, hoping to bring forth a witness who had seen him leaving Mrs French's house or entering his own at the times that he has stated.Die Verteidigung wollte Leonard Vole ein Alibi verschaffen. Sie hat darum dieses Foto veröffentlicht. Sie wollten einen Zeugen finden, der ihn zur Tatzeit gesehen hat. Witness for the Prosecution (1957)
Life is strange, don't you think?Das Leben ist seltsam, finden Sie nicht? L'étrange Monsieur Steve (1957)
You think so?Finden Sie? L'étrange Monsieur Steve (1957)
Where are the alarm devices?Wo befinden sich die Knöpfe für den Alarm? L'étrange Monsieur Steve (1957)
Where are they?Wo befinden sie sich? L'étrange Monsieur Steve (1957)
- Nobody knows.Niemand weiß, wo es zu finden ist. The Singing Ringing Tree (1957)
- He won't find it. - Poor man.Das wird er nie finden. The Singing Ringing Tree (1957)
And I shall find it.Und ich werde es auch finden. The Singing Ringing Tree (1957)
- You know where it is?- Ja. - Weißt du, wo ich es finden kann? The Singing Ringing Tree (1957)
I heard you know where the ringing tree is.Ich habe gehört, du weißt, wo ich das singende, klingende Bäumchen finden kann. The Singing Ringing Tree (1957)
He roamed the world for you. To find the little tree.Er ist für dich um die halbe Welt gezogen, um das Bäumchen zu finden. The Singing Ringing Tree (1957)
You'll find a way out when it gets hot.Du wirst es selbst herausfinden. Tikhiy Don II (1958)
We will, mark my word.Die finden wieder zusammen, bestimmt. Tikhiy Don II (1958)
You're in a historic room, ladies and gentlemen, from the walls of which the heroes of another people's war, the war of 1812, are looking at us.Meine Herren, Sie befinden sich in einem historischen Saal, von seinen Wänden schauen uns die Helden eines anderen Volkskrieges an, des Krieges von 1812. Tikhiy Don II (1958)
We wait for you, in order to enter the Kremlin together, to the sounds of ceremonial marches and our anthem, and together experience the joy of peace and freedom!Wir erwarten sie, um beim Klang feierlicher Marschmusik und unserer Hymne gemeinsam in den Kreml einzuziehen, gemeinsam die Freude des Friedens und der Freiheit zu empfinden! Tikhiy Don II (1958)
They'll find you here.Wenn sie dich hier finden ... Tikhiy Don II (1958)
I was afraid you'd see me and find me ugly.Ich hatte Angst, du würdest mich hässlich finden. Montparnasse 19 (1958)
Could you try to find his address?Können Sie seine Adresse herausfinden? Montparnasse 19 (1958)
Maybe we could find some lilies.Vielleicht finden wir Maiglöckchen. Premier mai (1958)
I could find cars willing to give me a lift too.Außerdem könnte ich Autos finden, die mich mitnehmen. Premier mai (1958)
We've gotta figure out where that power fade comes from.Wir müssen herausfinden, woher dieser Energieschwund kommt. Fiend Without a Face (1958)
No, sir. There'll be no autopsy.Nein, es wird keine Autopsie stattfinden. Fiend Without a Face (1958)
He's made some very interesting notations.In dem Buch lassen sich einige sehr interessante Eintragungen finden. Fiend Without a Face (1958)
Suppose you get all of the Adams' relatives.Wollen Sie nicht versuchen, die Angehörigen der Adams zu finden? Fiend Without a Face (1958)
Well, whatever the explanation, we'll find it.Was auch immer die Ursache sein mag, wir werden sie finden. Fiend Without a Face (1958)
We must find it.Wir müssen sie finden! Fiend Without a Face (1958)
Tell them what the problem is. Find out what they have to say.Schildern Sie unser Problem und finden Sie heraus, was es für Möglichkeiten gibt. Fiend Without a Face (1958)
You'd be far better off hunting' him down instead of tomcattin' around here.Es wäre besser, wenn Sie ihn endlich finden würden anstatt hier wie ein paarungsbereiter Kater herumzuschleichen. Fiend Without a Face (1958)
We'll find him.Wir finden ihn schon. Fiend Without a Face (1958)
Oh, but I've got to find him.Aber ich muss ihn finden. Fiend Without a Face (1958)
I've got to find my boy!Ich muss meinen Jungen wiederfinden! Fiend Without a Face (1958)
I had to find out the truth.Ich musste die Wahrheit herausfinden. Fiend Without a Face (1958)
This butcher or another... I just want the knife's owner. Up to you to find him.Finden Sie heraus, wem das Messer gehört. Inspector Maigret (1958)
With a little luck, you could be the one to find him.Mit etwas Glück finden Sie ihn. Inspector Maigret (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
findenหาพบ
finden(vt) |fand, hat gefunden| พบ, เจอ, หาเจอ เช่น Ich hab dich überall gesucht aber nicht gefunden.
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
Wohlbefinden(n) |das, nur Sg.| ความสุขสบาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz { m } [ econ. ] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Anerkennung { f } | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance [Add to Longdo]
großen Anklang findento be very well received [Add to Longdo]
keinen Anklang findento be badly received [Add to Longdo]
wenig Anklang findento be poorly received [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
Befinden { n }(state of) health [Add to Longdo]
Ekel { m } (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Faktor des Wohlbefindensfeelgood factor [Add to Longdo]
Gefallen an etw. findento acquire a liking for sth. [Add to Longdo]
Gefallen finden anto enjoy [Add to Longdo]
Geschichte { f }; Story { f }; Schwank { m } | Geschichten { pl } | rührselige Geschichte | eine Geschichte erfindenstory | stories | sob story | to cook up a story [Add to Longdo]
Geschmack finden anto take a fancy to [Add to Longdo]
Interessent { m }; Interessentin { f } | Interessenten { pl } | keinen Interessenten findeninterested party; interested person | interested parties | to go begging [Add to Longdo]
Irrtum { m } | Irrtümer { pl } | im Irrtum sein; sich im Irrtum befinden | ein Irrtum von dir | einen Irrtum zugebenmistake; error | mistakes; errors | to be wrong; to be mistaken; to be in error | a mistake on your part | to admit a mistake; to admit to having made an error [Add to Longdo]
Luft { f } | zu Luft; durch die Luft getragen; sich in der Luft befindend | in der Luftair | airborne | in mid air; in midair [Add to Longdo]
einen gemeinsamen Nenner findento find some common ground on which to base [Add to Longdo]
Rad { n } | Räder { pl } | beidseitig montierbares Rad [ auto ] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [ übtr. ]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Rechtsempfinden { n }sense of justice [Add to Longdo]
Regen { m } | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [ Am. ]; to be rained off [ Br. ] [Add to Longdo]
Reue { f } | Reue empfindenrepentance | to feel repentant [Add to Longdo]
Umweglösung findento get around [Add to Longdo]
Vergnügen { n }; Freude { f }; Entzücken { n }; Wonne { f } | zu meiner Freude | Vergnügen finden andelight | to my delight | to take delight in [Add to Longdo]
Verständnis { n } | Verständnisse { pl } | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Wiederauffinden { n }retrieval [Add to Longdo]
Wohlbefinden { n }well being [Add to Longdo]
allgemeines Wohlbefinden { n }; Wellness { f }wellness [Add to Longdo]
Zeit { f } | Zeiten { pl } | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
großen Zuspruch haben; großen Zuspruch finden; sich großen Zuspruchs erfreuento be very popular; to enjoy popularity [Add to Longdo]
sich abfinden mitto put up with [Add to Longdo]
sich damit abfindento lump it [Add to Longdo]
sich mit etw. abfindento make the best of sth. [Add to Longdo]
sich damit abfinden, etw. zu tunto be contented to do sth. [Add to Longdo]
aufspüren; finden; ausfindig machento detect [Add to Longdo]
sich auf dem aufsteigenden Ast befindento be on the upgrade [Add to Longdo]
ausdenken; erfinden | ausdenkend; erfindendto invent | inventing [Add to Longdo]
sich ausdenken; erfinden | sich eine Geschichte ausdenkento make up | to make up a story [Add to Longdo]
sich ausprägen; Ausdruck finden (in)to find its expression (in) [Add to Longdo]
etw. auszusetzen haben (an); einen Fehler finden (an)to fault [Add to Longdo]
sich befindento be; to be located [Add to Longdo]
sich befinden; sich fühlento be; to feel [Add to Longdo]
etw. für gut befindento think someone is is good [Add to Longdo]
befinden; entscheidento decide [Add to Longdo]
beglaubigen; beurkunden; für echt befinden | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigtto authenticate | authenticating | authenticated | authenticates [Add to Longdo]
sich einer Sache bewusst sein; etw. empfindento be sensible of [Add to Longdo]
dunkel; verborgen; unsichtbar; unübersichtlich; schwer zu finden { adj }blind [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; wahrnehmen; spüren | empfindend; fühlend; wahrnehmend; spürend | empfunden; gefühlt; wahrgenommen; gespürtto sense | sensing | sensed [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; spürento experience [Add to Longdo]
empfindendsentient [Add to Longdo]
entdecken; herausfinden; aufdecken; feststellen | entdeckend; herausfindend; aufdeckend; feststellend | entdeckt | entdeckt | entdeckteto detect | detecting | detected | detects | detected [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]
安否[あんぴ, anpi] das_Befinden, Gesundheit, Gesundheitszustand [Add to Longdo]
拾う[ひろう, hirou] aufheben, finden [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
有る[ある, aru] -sein, existieren, sich_befinden, haben [Add to Longdo]
案出[あんしゅつ, anshutsu] sich_ausdenken, erfinden [Add to Longdo]
機嫌[きげん, kigen] Stimmung, -Laune, das_Befinden [Add to Longdo]
気持ち[きもち, kimochi] Stimmung, Gefuehl, Befinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  finden /findən/
   to detect; to find {found, found}

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top