ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*experte*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: experte, -experte-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're the expert.- Du bist der Experte. Four Brothers (2005)
"A busy professional seeks"... what?"Ein beschäftigter Experte sucht"... was? We Gotta Get Out of This Place (2014)
You say you're good with the music.Du sagtest, du bist ein Musikexperte. ...Goodbye (2014)
Now, you're the premier expert on the subject.Sie sind der Experte in dem Fall. Blood (2014)
Well, we've finally hit upon a subject on which you're an expert.Dann reden wir endlich über ein Thema, in dem Sie Experte sind. Allegiance (2014)
The brain trust of McCarthy-Strauss.Das Expertengremium von McCarthy-Strauss. The Man with the Twisted Lip (2014)
I have expert reports here.Ich habe hier Expertengutachten. Know When to Fold 'Em (2014)
Sir, you're an expert on analysis.Sie sind ein Analyse-Experte. Nothing Personal (2014)
This requires a regional inspection, about 10 specialists.Es braucht eine Kommission mit mindestens 10 Experten. The Fool (2014)
Go ahead, call a regional inspection, let them check everything and make a decision.Ruft eine Expertenkommission, die sollen entscheiden. The Fool (2014)
And in the morning, the experts will come.Und in der Früh kommen die Experten. The Fool (2014)
We're evacuating the tenants, and waiting for inspectors.Wir evakuieren die Bewohner und warten auf die Experten. The Fool (2014)
Our expert will place that study within the scope.Unser Experte wird diese Studie in den Rahmen miteinbeziehen. Buried Secrets (2014)
Um, uh-- If there isn't a trial, your expert won't have any scope to place it in.Wenn es keinen Prozess gibt, wird Ihr Experte keinen Rahmen haben, worin er es miteinbeziehen kann. Buried Secrets (2014)
You raised some doubts about my expert.Sie haben einige Zweifel an meinem Experten aufgeworfen. Buried Secrets (2014)
Maybe not, but if that's the best expert you can come up with, then your client just got a taste of how this trial is gonna go.Vielleicht nicht, aber wenn das der beste Experte ist, den Sie auftreiben können, dann hat Ihr Mandant gerade einen Vorgeschmack von dem bekommen, wie der Prozess ablaufen wird. Buried Secrets (2014)
- That's correct."Sexperten"? Ganz genau. Charlie and Jordan Go to Prison (2014)
perjury, and murder. Our legal analyst is standing by to share with us the ramifications of these bombshells.Unser Rechtsexperte informiert uns über die Konsequenzen dieses Skandals. Impetus (2014)
Where are your experts and panels on that?Wo sind eure Experten und Gesprächsrunden dafür? Guest (2014)
Various experts have been consulted, but an exact diagnosis has proved elusive.Diverse Experten wurden konsultiert, aber eine exakte Diagnose bewies sich als undefinierbar. Es stimmt, Paint It Black (2014)
Now you know pest control.Jetzt sind Sie ein Experte. Glass Eye (2014)
Frank, we cannot detonate without an ordnance expert.Wir brauchen einen Experten. Last Reasoning of Kings (2014)
That an art expert would find your observations on the work of Piero della Francesca impossible to resist?Dass ein Kunstexperte deine Meinung zu Piero della Francesca maßgebend findet? Episode #5.3 (2014)
And from what I learned today, micheala and her father are both experts with a knife.Und von dem, was ich heute gesehen habe, Micheala und ihr Vater sind beide Experten mit dem Messer. Miss Cheyenne (2014)
Dale isn't the only expert when it comes to knives and anatomy.Dale ist nicht der einzige Experte, wenn es um Messer und Anatomie geht. Miss Cheyenne (2014)
They must have a team of experts making sure that won't happen.Ein Expertenteam muss prüfen, dass das nicht passiert. Acceptable Limits (2014)
A man of your expertise, surely you know how to separate heavy metals from organic matter.Ein Experte wie Sie weiß sicher, wie man Schwermetalle heraustrennt. Acceptable Limits (2014)
Fedowitz's urine and blood samples have been sent via post to the project's radiation expert for more testing.Seine Urin- und Blutproben gingen für weitere Tests an die Strahlenexperten des Projekts. Acceptable Limits (2014)
The safety and environmental protocols were vetted by experts.Experten haben die Sicherheits- und Umweltbestimmungen geprüft. Acceptable Limits (2014)
In fact, it is my expert opinion that there's no way that these two women were killed by the same person.Meiner Expertenmeinung nach, besteht keine Möglichkeit, dass diese beiden Frauen, von der gleichen Person getötet wurden. It's All Her Fault (2014)
- You are the expert of spell fail.Dafür bist du ja Experte. Episode #2.7 (2014)
He had a late-onset chemical imbalance, but he's a good guy, and more importantly, he's an expert in black-market intelligence.Er hatte einen späten Ausbruch eines chemischen Ungleichgewichts im Gehirn, aber er ist ein guter Mann und, viel wichtiger, ein Experte, was Informationen auf dem Schwarzmarkt betrifft. Unseen Power of the Picket Fence (2014)
Dr. Mason is an expert on theories of extraterrestrial life.Dr. Mason ist ein Experte bei Theorien über extraterrestrisches Leben. Care and Feeding (2014)
I'm no expert, but I'd say your partners are selling in increments.Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, dass Ihre Partner zunehmend verkaufen. Eldorado (2014)
And you're both experts in finance.Und ihr seid beide Experten in Finanzen. Breakfast, Lunch and Dinner (2014)
Can we get a new expert?- Können wir keinen neuen Experten haben? Mummy on the Orient Express (2014)
Experts in alien biology, mythology, physics.Experten in Alien-Biologie, Mythologie, Physik. Mummy on the Orient Express (2014)
Because you're such an expert on Miles obviously?Weil du eindeutig so ein Miles-Experte bist? S#!& Happens (2014)
Perhaps before rushing to that conclusion, we should send for someone more expert than Dr. Mabbs.Vielleicht sollten wir, ehe wir voreilig handeln, noch einen weiteren Experten neben Dr. Mabbs hinzuziehen. Against Thy Neighbor (2014)
Ah. 'Cause you're the expert, huh?Ah. 'Weil du der Experte bist, huh? Reichenbach (2014)
So why don't you step off the floor and let the experts do their job?Wieso lassen Sie nicht den Experten den Vortritt? The New World (2014)
Well, I would hardly consider you an expert, your family hailing from Sussex.Nun, Sie sind wohl kaum ein Experte, da Ihre Familie aus Sussex stammt. The Garrison Commander (2014)
I'm not an expert on the Bible, but I'm pretty sure there's nothing in there about zombies.Ich bin kein Bibelexperte, aber ich bin ziemlich sicher, dass da nichts über Zombies drinstand. Resurrection Z (2014)
Not an expert.- Bin kein Experte davon. Door Number Three (2014)
There aren't any experts.- Es gibt keine Experten. Door Number Three (2014)
I'm no expert, but there is one man... a very powerful wizard who's well-versed in all magics.Ich bin kein Experte, aber es gibt einen Mann. Einen sehr mächtigen Zauberer, der sich mit allen Arten der Magie auskennt. White Out (2014)
So the first step is to set up an experiment with the help of a team of experts.Im ersten Schritt des Experiments schere ich ein Team ausgesuchter Experten um mich. That Sugar Film (2014)
[ Sniffs ] Whoa. Uh, Sam, I'm no expert, but that smells like some pretty strong ylang-ylang to me.Sam, ich bin kein Experte, aber das riecht wie etwas ziemlich starker Canangabaum für mich. Oh, M.G. (2014)
He knows I understand his expertise, the radio frequencies, time codes. But I won't know for sure exactly what he's going on about until I see his notes.Er weiß, dass ich weiß, dass er ein Experte für Funk und Timecodes ist, aber bis ich seine Notizen gelesen habe, weiß ich nicht genau, worum es geht. Plutonium Is Forever (2014)
You're such an expert on all this.Du bist bei all dem so ein Experte. Rocky Road (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (n) EN: amateur; non-professional  FR: main non experte [ f ] ; amateur [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญ[phūchīochān] (n) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur  FR: expert [ m ] ; experte [ f ] ; spécialiste [ m, f ] ; connaisseur [ m ]

German-Thai: Longdo Dictionary
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliotheksexperten { pl }peers [Add to Longdo]
Experte { m }; Sachverständiger | Experten { pl }; Sachverständigen { pl }; Fachleute { pl }expert | experts [Add to Longdo]
Expertengremium { n }braintrust [Add to Longdo]
Expertensystem { n }expert system [Add to Longdo]
Fachgelehrter { m }; Experte { m }; Expertin { f }; Pandit { m }pundit [Add to Longdo]
Meister { m }; Experte { m }adept [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte { m }; Spurensicherungsexpertin { f }forensic expert [Add to Longdo]
Der Artikel wendet sich an Experten.The article is intended for experts. [Add to Longdo]
Er hält sich für einen Experten.He fancies himself as an expert. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top