ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*esdi*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: esdi, -esdi-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esdi(อีเอสดีไอ) ย่อมาจากคำว่า enhanced small device interface ใช้เป็นมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวประสานที่ใช้กับจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ (hard disk)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At meetings he'd play trombone, my mother the organ.Bei den Gottesdiensten... spielte er die Posaune, meine Mutter die Orgel. They Came to Cordura (1959)
Looking at me like the meeting people did when I used to recite like they couldn't be comfortable with me around.Sie sahen mich an, wie die Leute beim Gottesdienst, als ich... die Bibel zitierte. Als fühlten sie sich in meiner Nähe unwohl. They Came to Cordura (1959)
I attended your mass once and I heard you say that if we had worries, you were the Big Boss.Ich war einmal bei einem Ihrer Gottesdienste. Da sagten Sie: "Wenn man Sorgen hat, dann sind Sie der Chef." Croesus (1960)
During the services?Im Gottesdienst? Elmer Gantry (1960)
What's the idea of coming in here and disrupting the christmas eve service?Warum kommen Sie hier rein und stören den Weihnachtsgottesdienst? The Night of the Meek (1960)
She's a good girl, but in love affairs she reasons like an evening paper.Sie ist ein gutes Mädchen, aber in Liebesdingen denkt sie nicht klar. Sundays and Cybèle (1962)
If you would care to join us in worship, Captain, you are more than welcome.Wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen wollen, Captain, sind Sie uns willkommen. Night Creatures (1962)
Therefore, I shall suggest that you consider the service finished, and that you should go straight to your homes.Deswegen möchte ich den Gottesdienst an dieser Stelle beenden und bitte euch, geradewegs nach Hause zu gehen. Night Creatures (1962)
Don't mind sharing her favours.Ihr macht es nichts aus, ihre Liebesdienste zu teilen. Night Creatures (1962)
Cavender, you're a disgrace to the entire service.Cavender, Sie sind eine Schande für den gesamten Gottesdienst. Cavender Is Coming (1962)
He didn't always show up to sunday school on sunday, but we never saw him at the bootlegger's on saturday night, either.Er besuchte nicht immer den Gottesdienst am Sonntag, aber wir sahen ihn Samstagabend zuvor auch nie mit Alkohol. The Last Rites of Jeff Myrtlebank (1962)
A real labour of love, as we say.Ein wirklicher Liebesdienst, wie wir sagen. From Russia with Love (1963)
Can't Rev. Broms take the service at Frostnas?Kann Pastor Broms den Gottesdienst in Frostnäs übernehmen? Winter Light (1963)
- Of course, after the service.-Ja, nach dem Gottesdienst. Winter Light (1963)
The service at Frostnas starts at three.Um drei beginnt der Gottesdienst. Winter Light (1963)
No service today!Heute fällt der Gottesdienst aus! Winter Light (1963)
People actually attended church.Da kamen die Leute noch zum Gottesdienst. Winter Light (1963)
- Will there be a service?- Gibt es einen Gottesdienst? Winter Light (1963)
It's time to start the service bell.Man sollte die Gottesdienstglocke läuten. Winter Light (1963)
Shall we have the service, then?Sollen wir mit dem Gottesdienst beginnen? Winter Light (1963)
- Church summons.- Heute ist Gottesdienst. Invitation to a Gunfighter (1964)
- Of love?Dieses Kunstwerk ist für ihn ein Liebesdienst. - Liebe? The Agony and the Ecstasy (1965)
Service?Gottesdienst? Die! Die! My Darling! (1965)
We will not pray at the regular service.Nicht beim Gottesdienst. Die! Die! My Darling! (1965)
-You're wanted at service, miss.- Der Gottesdienst, Miss. Die! Die! My Darling! (1965)
Service at 7, miss.Gottesdienst um sieben. Die! Die! My Darling! (1965)
Service at 7, breakfast at 10 probably.Gottesdienst um sieben, Frühstück wahrscheinlich um zehn. Die! Die! My Darling! (1965)
As I was telling you, even though that deluded rector has in literal effect closed the church to me I have contrived to maintain proper service to the Lord in my own home.Patricia, wie ich schon sagte, obwohl der... verblendete Pfarrer mir den Kirchenbesuch verwehrt... halte ich doch Gottesdienste in meinem eigenen Haus ab. Die! Die! My Darling! (1965)
I'll pop in on you in the morning to take over, right after calisthenics.- Ich übernehme nach dem Gottesdienst. The Flight of the Valkyrie (1965)
The least we could do is...Reiner Liebesdienst. It Takes a Thief... Sometimes (1966)
We gotta go to church.Wir müssen zum Gottesdienst. The Trygon Factor (1966)
You're being complemented. The Baron was the best shot in Europe. Twenty-three duals, twenty-three widows.Bevor der Baron aus dem Heeresdienst seiner Kaiserlichen Majestät ausscheiden musste, war er als bester Schütze Europas bekannt. The Big Gundown (1966)
The service is not over.Der Gottesdienst ist nicht zu Ende. The Heathens of Kummerow (1967)
We'll hold services for him later.Der Gottesdienst ist später. Will Penny (1967)
First services will begin on Sunday morning at 9 a.m.Der Gottesdienst beginnt am Sonntagmorgen um 9 Uhr. 5 Card Stud (1968)
Cardinal Souchek will be starting his Divine Office, if the practise is to continue.Kardinal Souchek beginnt mit dem Gottesdienst. Läuft das Training noch? The Cardinal (1968)
I spent four years on Vulcan studying their mental discipline.Ich studierte vier Jahre auf Vulkan Geistesdisziplin. Is There in Truth No Beauty? (1968)
You are great God's servant.- Sie sind ein großer Gottesdiener. The Omega Glory (1968)
- something must de said for them - you mean a kind of servesJemand muss etwas für sie aufsagen. Du meinst, eine Art Gottesdienst? Soldier Blue (1970)
It was my rabbit to help the prison charlie with the Sunday service.Es war mein Job dem Gefängniskaplan beim Sonntagsgottesdienst zu helfen. A Clockwork Orange (1971)
Emil was silent and calm all trough the Christmas Day service."Während des ganzen Weihnachtsgottesdienstes saß Michel still und andächtig da." Emil i Lönneberga (1971)
Oh yes. The Count Darton will have a thanksgiving service read for 9 days.Der Graf Darton wird einen 9 Tage langen Dankgottesdienst lesen lassen. Swashbuckler (1971)
- A memorable service. Thank you.- Ein unvergesslicher Gottesdienst. Return of Sabata (1971)
Silence, naughty lady of the night!Ruhe, Sie unartige Liebesdienerin. Salad Days (1972)
We saw biggles dictating a letter to his secretary Who thought he was spanish And whom he referred to as a "harlot"Wir sahen, wie Biggles seiner Sekretärin einen Brief diktierte... die ihn für einen Spanier hielt... und die er eine Dirne und Liebesdienerin nannte... obwohl sie lieber Kurtisane genannt worden wäre. Salad Days (1972)
Look like brother Purdy's gonna miss his revival meeting tonight.Sieht aus, als ob Purdy heute Abend den Gottesdienst verpassen würde. Cleopatra Jones (1973)
They're making an announcement at church services tonight.Sie haben irgendwas angeblich im Gottesdienst angekündigt. The Crazies (1973)
High mass is at 11:00.Der Gottesdienst ist um elf. The Day of the Jackal (1973)
Sunday Service- Sonntagsgottesdienst Lemora: A Child's Tale of the Supernatural (1973)
The service will soon be over, and the nuns will be back.Der Gottesdienst ist gleich vorbei, die Nonnen kommen! Le scomunicate di San Valentino (1974)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendgottesdienst { m } [ relig. ]evening service [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst { m } [ relig. ]Communion service [Add to Longdo]
Abendmesse { f }; Abendgottesdienst { m } [ relig. ]evening mass [Add to Longdo]
Dankgottesdienst { m }thanksgiving service [Add to Longdo]
Frühgottesdienst { m }morning service [Add to Longdo]
Gottesdienst { m } | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
den Gottesdienst abhalten; die Messe feiernto worship [Add to Longdo]
Heeresdienst { m }military service [Add to Longdo]
Celebesdickkopf { m } [ ornith. ]Sulphur-vented Whistler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] (n) { comp } Enhanced Small Device Interface; ESDI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
礼拝[れいはい, reihai] Andacht, Gottesdienst [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top