ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*encephalitis*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/EH0 N S EH2 F AH0 L AY1 T AH0 S//ˌɛnkɛfəlˈaɪtɪs/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encephalitis, -encephalitis-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encephalitis(n) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, See also: การอักเสบของสมองโดยการติดเชื้อไวรัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalitis(เอนเซฟฟะไล'ทิส) n. สมองอักเสบ, See also: encephalitic adj. ดูencephalitis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polioencephalitis๑. โรคเนื้อเทาสมองอักเสบ๒. โรคโปลิโอสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periencephalitisผิวสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalitisสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis virusesไวรัสสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis, Japaneseสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Brain Stem Encephalitisก้านสมองอักเสบ [การแพทย์]
Encephalitisโรคสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ไข้สมองอักเสบ, เอนเซฟาไลติส, สมองอักเสบ, การอักเสบของสมอง [การแพทย์]
Encephalitis of Dawson, Subacute Inclusionซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน [การแพทย์]
Encephalitis Virusesสมองอักเสบ, ไวรัส [การแพทย์]
Encephalitis, Acuteสมองอักเสบติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Encephalitis, Adenovirusสมองอักเสบจากเชื้ออะดีโนไวรัส [การแพทย์]
Encephalitis, Allergicสมองอักเสบจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Encephalitis, Arboviralสมองอักเสบ [การแพทย์]
Encephalitis, Arthropod-Borne Viralอาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Australian Xออสเตรเลียนเอกซ์เอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Californiaแคลิฟอร์เนียเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Chikungunyaชิคุงกุนยาเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Dawson's Subacute Inclusionซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน [การแพทย์]
Encephalitis, Eastern Equineโรคอีสเทรอ์นอีไควน์เอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Exanthematousสมองอักเสบในโรคไข้ออกผื่น [การแพทย์]
Encephalitis, Herpeticเฮอร์ปิติคเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Japaneseโรคไข้สมองอักเสบ [การแพทย์]
Encephalitis, Japanese Bสมองอักเสบจาแปนนีสบี, สมองอักเสบจาแปนิสบี, ไข้สมองอักเสบเจบี, โรคไข้สมองอักเสบ, เจแปนิสบีเอนเซฟาไลติส, สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเจแปนีสบี, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส [การแพทย์]
Encephalitis, Neurotropic Viralนิวโรโทรปิคไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Non-Arthropod-Borne Viralนอน-อาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Pantropic Viralแพนโทรปิคไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Post-Infectiousสมองอักเสบหลังโรคติดเชื้อ [การแพทย์]
Encephalitis, Post-Vaccinalสมองอักเสบหลังได้รับวัคซีน, สมองอักเสบหลังฉีดวัคซีน [การแพทย์]
Encephalitis, Purulentสมองส่วนที่ติดกับเลปโตเมนิงจีส์อักเสบ [การแพทย์]
Encephalitis, Rickettsialสมองอักเสบจากเชื้อริกเกตต์เซีย [การแพทย์]
Encephalitis, Russian-Far-Easternรัสเซียนฟาร์อีสเทอร์นเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, St. Louisเซนต์หลุยส์เอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Encephalitis, Udornสมองอักเสบหลังโรคติดเชื้อ, การติดเชื้อไวรัสของสมอง, สมองอักเสบ"อุดรธานี" [การแพทย์]
Encephalitis, Varicellaสมองอักเสบจากเชื้ออีสุกอีใส [การแพทย์]
Encephalitis, Viralสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, ไวราลเอนเซฟาไลติส, สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, การติดเชื้อไวรัสของสมอง, เชื้อไวรัสที่ทำให้สมองอักเสบ [การแพทย์]
Encephalitis, Virusโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ [การแพทย์]
Meningoencephalitisสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมอง, เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ, การอักเสบของเนื้อสมอง [การแพทย์]
Meningoencephalitis, Chronicเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบเรื้อรัง [การแพทย์]
Meningoencephalitis, Cryptococcalการอักเสบของทั้งเลปโตเมนิงจีส์และสมอง [การแพทย์]
Meningoencephalitis, Eosinophilicอีโอซิโนฟิลิคเมนิงโกเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]
Myelencephalitisการอักเสบของไขสันหลังและสมอง [การแพทย์]
Myeloencephalitisไขสันหลังและสมองอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dengue fever... and a nasty, nasty case of Japanese encephalitis.ไข้เลือดออก... และไข้สมองอักเสบร้ายแรง Two Minutes to Midnight (2010)
I mean, my best guess is that this was either meningitis or encephalitis and with encephalitis, we're in the dark a lot of the time.ผมหมายความว่า/N ถ้าให้ผมคาดเดา/มันน่าจะเป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบหรือไม่ก็โรคไข้สมองอักเสบ และหากเป็นโรคไข้สมองอักเสบ/N สาเหตุของมันนั้นเรารู้น้อยมาก Contagion (2011)
- Herpes can cause encephalitis.- เริมสามารถทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ Contagion (2011)
Five dead, encephalitis.เสียชีวิต 5 ราย โรคสมองอักเสบ Contagion (2011)
I was reading that last summer they had an outbreak of enterovirus encephalitis.ฉันอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว/N การแพร่ระบาดของไวรัสไข้สมองอักเสบ Contagion (2011)
If we combine the dysosmia with the tunnel vision, the symptoms fit for western equine encephalitis.ถ้าเรารวมภาวะเสียการรับรู้กลิ่น กับอาการตาพร่า อาการตรงกับ western equine encephalitis (โรคไข้สมองอักเสบ) Fall from Grace (2011)
So, you discount the encephalitis he was suffering as a cause?แล้ว คุณไม่นับอาการสมองอักเสบว่าเป็นสาเหตุด้วยเหรอ Hassun (2014)
What if you suffer a seizure at the helm... because you've contracted Andronesian encephalitis?Was ist, wenn Sie am Ruder einen Anfall haben, weil Sie andronesianische Encephalitis haben? Singularity (2002)
I mean, my best guess is that this was either meningitis or encephalitis and with encephalitis, we're in the dark a lot of the time.Ich tippe am ehesten entweder auf eine Meningitis oder auf eine Encephalitis. Und da tappen wir meistens im Dunkeln. Contagion (2011)
-Herpes can cause encephalitis.- Herpes kann eine Encephalitis auslösen. Contagion (2011)
Five dead, encephalitis.5 Tote, Encephalitis. Contagion (2011)
You had encephalitis.Sie hatten immerhin Encephalitis. Aperitivo (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENCEPHALITIS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encephalitis

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流脑[liú nǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄠˇ,   /  ] epidemic encephalitis #27,362 [Add to Longdo]
脑炎[nǎo yán, ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ,   /  ] brain fever; encephalitis; meningitis #34,667 [Add to Longdo]
乙脑[yǐ nǎo, ㄧˇ ㄋㄠˇ,   /  ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 乙型脑炎 #40,566 [Add to Longdo]
乙型脑炎[yǐ xíng nǎo yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ,     /    ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis #66,910 [Add to Longdo]
委内瑞拉马脑炎病毒[wěi nèi ruì lā mǎ nǎo yán bìng dú, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ,          /         ] Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus [Add to Longdo]
日本脑炎[Rì běn nǎo yán, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ,     /    ] Japanese encephalitis [Add to Longdo]
东方马脑炎病毒[dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ,        /       ] eastern equine encephalitis (EEE) virus [Add to Longdo]
森林脑炎[sēn lín nǎo yán, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ,     /    ] forest encephalitis [Add to Longdo]
西方马脑炎病毒[xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄒㄧ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 西       / 西      ] western equine encephalitis (WEE) virus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enzephalitis { f }; Gehirnentzündung { f } [ med. ]encephalitis; brain inflammation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n) Japanese encephalitis [Add to Longdo]
脳炎[のうえん, nouen] (n, adj-no) brain inflammation; encephalitis; nephritis; (P) [Add to Longdo]
流行性脳炎[りゅうこうせいのうえん, ryuukouseinouen] (n) epidemic encephalitis [Add to Longdo]
嗜眠性脳炎[しみんせいのうえん, shiminseinouen] (n) encephalitis lethargica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encephalitis \En*ceph`a*li"tis\, n. [NL., from Gr. 'egke`falos
   the brain + -itis.] (Med.)
   Inflammation of the brain. -- {En`ceph*a*lit"ic}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encephalitis
   n 1: inflammation of the brain usually caused by a virus;
      symptoms include headache and neck pain and drowsiness and
      nausea and fever (`phrenitis' is no longer in scientific
      use) [syn: {encephalitis}, {cephalitis}, {phrenitis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top