ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*emulsion*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emulsion, -emulsion-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emulsion(n) ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม, น้ำมันผสมน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulsion tubeท่อผสม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Emulsion paintสีอิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Emulsionsสารแขวนตะกอน [TU Subject Heading]
Emulsions (Pharmacy)สารแขวนตะกอน (เภสัชกรรม) [TU Subject Heading]
Emulsionอิมัลชัน, Example: การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Emulsion Baseยาพื้นอิมัลชั่น, ยาพื้นชนิดอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsion Matrixอิมัลชั่นเมทริคซ์ [การแพทย์]
Emulsion Nucleusอิมัลชั่นนิวเคลียส [การแพทย์]
Emulsionsยาแขวนตะกอน, อีมัลชัน, สาร, อีมัลชั่น, อิมัลชั่น, สารละลายแขวนลอยน้ำมัน, ชิ้นส่วนของของเหลวแขวนลอยอยู่ในของเหลวอีกชนิด, ยาอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsions, Chromaticอิมัลชั่นโครมาติก [การแพทย์]
Emulsions, Dualดูอัลอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsions, Formation ofการเกิดอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsions, Monodispersedอิมัลชันที่มีขนาดอนุภาคของวัฎภาคภายในสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emulsions, Multipleมัลติเพิลอิมัวชัน [การแพทย์]
Emulsions, Oil Waterอิมัลชันชนิดน้ำมันกระจายตัวในน้ำ [การแพทย์]
Emulsions, Oralยารับประทาน [การแพทย์]
Emulsions, Parenteralยาฉีด [การแพทย์]
Emulsions, Preparation ofการเตรียมยาอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsions, Primaryอิมัลชันขั้นต้น, อิมัลชันปฐมภูมิ, อิมัลชันปฐม, ครีมข้นขาว [การแพทย์]
Emulsions, Stability ofความคงตัวของอิมัลชั่น [การแพทย์]
Emulsions, Topicalยาทาภายนอก [การแพทย์]
Emulsions, Transparentอิมัลชันโปร่งแสง [การแพทย์]
Fat Emulsionsไขมันในรูปอีมัลชั่น [การแพทย์]
Fat Emulsions, Intravenousอิมัลชั่นของไขมันสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ [การแพทย์]
Film Emulsions, Fasterฟิล์มที่มีอัตราความเร็วสูง, ฟิล์มชนิดอัตราเร็วสูง [การแพทย์]
emulsionอิมัลชัน, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุภาคที่กระจายและตัวกลางของการกระจายเป็นของเหลว  เช่น น้ำนม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plastic emulsion paintสีพลาสติก, สีทาที่ใช้ยางธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์เป็นตัวกลาง ทำให้อนุภาคของตัวสีมีแรงยึดเหนี่ยวกันและทำให้ตัวสีติดบนพื้นผิวของวัตถุที่ทาได้ทนทาน มักใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lotion, Emulsion Typeโลชั่นประเภทอีมัลชั่น [การแพทย์]
Macroemulsionsอิมัลชันมหัพภาค [การแพทย์]
Microemulsionsอิมัลชันจุลภาค [การแพทย์]

WordNet (3.0)
emulsion(n) (chemistry) a colloid in which both phases are liquids
emulsion(n) a light-sensitive coating on paper or film; consists of fine grains of silver bromide suspended in a gelatin, Syn. photographic emulsion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Demulsion

n. The act of soothing; that which soothes. Feltham. [ 1913 Webster ]

Emulsion

n. [ From L. emulgere, emulsum: cf. F. émulsion. See Emulge. ] Any liquid preparation of a color and consistency resembling milk; as: (a) In pharmacy, an extract of seeds, or a mixture of oil and water united by a mucilaginous substance. (b) In photography, a liquid preparation of collodion holding salt of silver, used in the photographic process. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ... Schindler's List (1993)
I know I said my image couldn't be captured, but that was back in the days of silver emulsion and film.ผมรู้ ผมบอกว่าผมไม่สามารถถ่ายรูปติด แต่นั่นมันสมัยที่ใช้ฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเป็นแร่เงิน Out of the Past (2007)
Now, our Whitening Emulsion...c.bg_transparentแล้วก็ ครีมปรับผิวขาว... /c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)
In preparing, uh, an emulsion, uh, careful measurement of quantities used is most important.Bei der Zubereitung einer... Emulsion... ist das sorgfältige Abwiegen der Menge sehr wichtig. The Scientist (1965)
An emulsion?Eine Emulsion? The Scientist (1965)
An emulsion!Eine Emulsion! The Scientist (1965)
As I was saying, in preparing an emulsion, the steps are as follows.Wie gesagt. Eine Emulsion bereitet man wie folgt zu: Eins: The Scientist (1965)
If you have any more of that emulsion left, would you be so kind as to save it for me?Wenn Sie etwas von der Emulsion behalten, - könnten Sie's für mich aufheben? - Ja, aber... The Scientist (1965)
Now, if you mix hydrocarbons with water, you get what scientists call immiscible liquid.Bringt man diese mit Wasser zusammen, bekommt man eine Emulsion. Every Time She Smiles (1986)
I came about the low-light infrared emulsion.- Wegen der Infrarot-Emulsion. Manhunter (1986)
1000-C infrared sensitive has to be handled in total darkness.Die 1000er Infrarot-Emulsion muss lichtsicher aufbewahrt werden Manhunter (1986)
- I don't think you'd like fish emulsion.- Du magst doch Fischemulsion nicht. All That Glitters (1987)
He's ordered 2, 000 liters of blue matte emulsion... and the same of green.Er hat 2000 Liter mattblaue Emulsion bestellt, und dasselbe in grün. The Belly of an Architect (1987)
If there's still... excuse me, if there's still any silver left on the emulsion, we may be able to bring out the picture. Excuse me.- Falls noch Silber auf der Emulsion ist, können wir vielleicht das Bild sichtbar machen. No Way Out (1987)
- Oxygenated, fluorocarbon emulsion.Oxygenierte Fluorkohlenwasserstoff-Emulsion. The Abyss (1989)
Take the round sheet of tin dip it in soap emulsion.Man nimmt das runde Blech... taucht es in die Seifenemulsion. Schindler's List (1993)
And then he had to find something for the emulsion and he found eggs.Für die Emulsion nahm er Eier. Forgotten Silver (1995)
In late March 1911, Colin succeeded in creating an emulsion that reacted to distinct wavelengths of light.Im Frühjahr 1911 erfand Colin eine Emulsion die auf bestimmte Lichtwellenlängen reagierte. Forgotten Silver (1995)
With the heater sitting under the film, the emulsion probably melted.Der Heizkörper unter dem Film könnte die Emulsion geschmolzen haben. Unruhe (1996)
Where the hell is that thing?Es ist voller Amoniak, Latexemulsion und Blei. Soft Touch (2000)
it's the silver ne the emulsion, and all a blurry photo proves is the photographer's incompetence.Wegen dem Silber in der Emulsion und ein verschwommenes Foto zeugt lediglich... von der Inkompetenz eines Fotografen. Click (2008)
By combining a protein emulsion and undifferentiated somatic cells, we can use her D.N.A. Profile and print her body on an organic lattice.Wir kombinieren eine Proteinemulsion mit undifferenzierten Körperzellen. Wir benutzen ihr DNA-Profil und kopieren ihren Körper auf ein organisches Gitternetz. Smarter Carter (2012)
Holly, the somatic cell emulsions you're using are incredibly hard to produce, even here at G.D.Die somatischen Zellemulsionen, die du verwendest, sind unheimlich schwer herzustellen, auch hier bei G.D. Mirror, Mirror (2012)
Maud Thwaites was caught up in this?Und Emulsion von einer Fotoplatte auf ihrem Schenkel. I Need Light (2012)
Pan-grilled lobster served with sherry vinegar on a bed of radishes and turnips, accompanied by a fennel mousseline.Gegrillte Languste in der Pfanne mit xeres-Essig, an Radieschen und Rübchen, serviert mit einer Fenchelemulsion. Lulu femme nue (2013)
The emulsion must be wearing off.Die Emulsion verliert ihre Wirkung. Better Angels (2016)
Now, our Whitening Emulsion...Jetzt die Whitening Emulsion... Episode #1.7 (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิมัลชัน(n) emulsion, Thai Definition: สารผสมที่ประกอบด้วยของเหลวต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกันอยู่ในลักษณะซึ่งของเหลวชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็กๆ ลอยแผ่กระจายทั่วโดยสม่ำเสมอ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมัลชัน[imalchan] (n) EN: emulsion  FR: émulsion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
emulsion

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulsion
emulsions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳剂[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ,   /  ] emulsion #40,460 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dispersionsfarbe { f }emulsion paint [Add to Longdo]
Emulsion { f } | Emulsionen { pl }emulsion | emulsions [Add to Longdo]
Emulsionsfarbe { f }emulsion paint [Add to Longdo]
Emulsions-Spaltkolben { m }emulsion separating flask [Add to Longdo]
Fleischbrät { m, n }meat emulsion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマルジョン;エマルション;エマルジオン(ik)[emarujon ; emarushon ; emarujion (ik)] (n) emulsion [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) { comp } emulsion laser storage [Add to Longdo]
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint [Add to Longdo]
エムルション[emurushon] (n) emulsion [Add to Longdo]
水性ペンキ[すいせいペンキ, suisei penki] (n) water-based paint; emulsion [Add to Longdo]
水性塗料[すいせいとりょう, suiseitoryou] (n) water-based paint; emulsion [Add to Longdo]
乳化重合[にゅうかじゅうごう, nyuukajuugou] (n) emulsion polymerization [Add to Longdo]
乳菓[にゅうか, nyuuka] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳剤[にゅうざい, nyuuzai] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳濁[にゅうだく, nyuudaku] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳濁液[にゅうだくえき, nyuudakueki] (n) emulsion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top