ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disconcerted*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disconcerted, -disconcerted-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconcerted(adj) ซึ่งกระอักกระอ่วนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง, ลำบากใจ, ไม่สบายใจ, Syn. upset

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับใจ(v) be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คับอกคับใจ(v) embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
เฝื่อน(adj) uncomfortable, See also: disconcerted, change from the normal, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai Definition: ลักษณะที่วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
กระดากกระเดื่อง(v) feel embarrassed, See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy, Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน, Example: หล่อนรู้สึกกระดากกระเดื่องเมื่อถูกจ้องมอง
กระดากใจ(v) be ashamed, See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated, Syn. ละอายใจ, Example: ผมกระดากใจมากที่ทำงานให้แก่ประชาชนน้อยเกินไป, Thai Definition: ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะรู้สึกอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconcerted

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心乱如麻[xīn luàn rú má, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄇㄚˊ,     /    ] one's thoughts in a whirl (成语 saw); confused; disconcerted; upset #58,595 [Add to Longdo]
发窘[fā jiǒng, ㄈㄚ ㄐㄩㄥˇ,   /  ] to feel embarrassment; disconcerted; embarrassed #126,204 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] TH: รีบร้อน  EN: to become confused (disconcerted, disorganized)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlegenheit { f }disconcertedness [Add to Longdo]
verdutzen; verwirren | verdutzend; verwirrend { adj } | verdutzt; verwirrt | verdutzt; verwirrt | verdutzte; verwirrteto disconcert | disconcerting | disconcerted | disconcerts | disconcerted [Add to Longdo]
Ich habe mit Befremden festgestellt ...I was quite disconcerted to realize ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r, vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1, vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disconcert \Dis`con*cert"\, v. t. [imp. & p. p. {Disconcerted};
   p. pr. & vb. n. {Disconcerting}.] [Pref. dis- + concert: cf.
   OF. desconcerter, F. d['e]concerter.]
   1. To break up the harmonious progress of; to throw into
    disorder or confusion; as, the emperor disconcerted the
    plans of his enemy.
    [1913 Webster]
 
   2. To confuse the faculties of; to disturb the composure of;
    to discompose; to abash.
    [1913 Webster]
 
       The embrace disconcerted the daughter-in-law
       somewhat, as the caresses of old gentlemen unshorn
       and perfumed with tobacco might well do.
                          --Thackeray.
 
   Syn: To discompose; derange; ruffle; confuse; disturb;
     defeat; frustrate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconcerted
   adj 1: having self-possession upset; thrown into confusion; "the
       hecklers pelted the discombobulated speaker with anything
       that came to hand"; "looked at each other dumbly, quite
       disconcerted"- G.B.Shaw [syn: {discombobulated},
       {disconcerted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top