ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*designate*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: designate, -designate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
designate(vt) กำหนด (มักใช้รูป passive voice), See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก, Syn. detail, mark, indicate
designate(vt) ให้ชื่อ, See also: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น, Syn. baptize, brand, call
designate as(phrv) แต่งตั้งให้เป็น, See also: ถูกกำหนดให้เป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ, กำหนด, ระบุ, เรียกว่า, ตั้งชื่อ, ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select

English-Thai: Nontri Dictionary
designate(vt) กะ, เรียกขาน, ระบุ, ตั้งชื่อ, บ่งชี้, กำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persona designate (L.)บุคคลที่ระบุโดยเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอส, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]

WordNet (3.0)
designate(v) assign a name or title to, Syn. denominate
designate(adj) appointed but not yet installed in office
delegate(v) give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person), Syn. depute, assign, designate
destine(v) decree or designate beforehand, Syn. fate, doom, designate
indicate(v) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively, Syn. point, designate, show
intend(v) design or destine, Syn. destine, specify, designate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Designate

a. [ L. designatus, p. p. of designare. See Design, v. t. ] Designated; appointed; chosen. [ R. ] Sir G. Buck. [ 1913 Webster ]

Designate

v. t. [ imp. & p. p. Designated; p. pr. & vb. n. Designating. ] 1. To mark out and make known; to point out; to name; to indicate; to show; to distinguish by marks or description; to specify; as, to designate the boundaries of a country; to designate the rioters who are to be arrested. [ 1913 Webster ]

2. To call by a distinctive title; to name. [ 1913 Webster ]

3. To indicate or set apart for a purpose or duty; -- with to or for; as, to designate an officer for or to the command of a post or station.

Syn. -- To name; denominate; style; entitle; characterize; describe. [ 1913 Webster ]

Predesignate

a. (Logic) A term used by Sir William Hamilton to define propositions having their quantity indicated by a verbal sign; as, all, none, etc.; -- contrasted with preindesignate, defining propositions of which the quantity is not so indicated. [ 1913 Webster ]

Preindesignate

a. (Logic.) Having no sign expressive of quantity; indefinite. See Predesignate. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just that stands for Designated Ugly Fat Friend, dick face.Entschuldige, aber das sieht nun mal für "Designated Ugly Fat Friend", Sackgesichf. The Duff (2015)
- Your Designated Ugly Fat Friend.- Eure "Designated Ugly Fat Friend". The Duff (2015)
What's a designated survivor?Was ist ein Designated Survivor? Pilot (2016)
Why the hell do you think there's a designated survivor, nikki?Warum gibt es wohl einen Designated Survivor? Pilot (2016)
He was the designated survivor tonight.Er war der Designated Survivor. Pilot (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Confession (2016)
Last night's other designated survivor.Der andere Designated Survivor. The Confession (2016)
The "Designated Survivor, or Designated Deceiver?""Der Designated Survivor oder der designierte Betrüger?" The Confession (2016)
Given that and the fact that Kirkman was fired, is it possible the country's being led by the wrong Designated Survivor?"In Anbetracht dessen und Kirkmans Entlassung wäre es da möglich, dass das Land der falsche Designated Survivor regiert?" The Confession (2016)
Nobody is talking about the wrong designated survivor anymore.Keiner redet mehr vom falschen Designated Survivor. The Confession (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The First Day (2016)
Yes, I was last night's other designated survivor.Ja, ich war der andere Designated Survivor gestern Abend. The First Day (2016)
Other designated...Andere Designated... The First Day (2016)
There are two designated survivors?- Es gibt zwei Designated Survivors? - Ja. The First Day (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Enemy (2016)
I don't understand.Zuvor bei Designated Survivor... - Wo war ich? The Mission (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Interrogation (2016)
The fact remains that President Kirkman has no credentials, no accomplishments, no real experience.Präsident Kirkman kann keine Referenzen, Leistungen oder Erfahrung vorweisen. Auch wenn wir es schätzen, dass Sie diese Position übernahmen, sind Sie doch nur Präsident, weil Sie der Designated Survivor waren. The Interrogation (2016)
That's why I was named Designated Survivor.Deshalb wurde ich der Designated Survivor. The Interrogation (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... MacLeish lehnte den Sprecherposten ab. The Traitor (2016)
Did you run him as a specially designated national?Und die Liste für Specially Designated National? The Traitor (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Results (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Blueprint (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Oath (2016)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... Warriors (2017)
Previously on Designated Survivor...Zuvor bei Designated Survivor... Commander-in-Chief (2017)
She wanted me to name you Designated Survivor.Ich sollte Sie zum Designated Survivor ernennen. Commander-in-Chief (2017)
Why did she want me named as the Designated Survivor?Wieso wollte sie mich als Designated Survivor? Commander-in-Chief (2017)
Who wanted me as the Designated Survivor and why?Wer wollte mich als Designated Survivor, und warum? Commander-in-Chief (2017)
I keep on thinking about the Designated Survivor call.Ich denke dauernd an den Designated-Survivor-Anruf. Commander-in-Chief (2017)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... One Hundred Days (2017)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... Party Lines (2017)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... Lazarus (2017)
Well, we've known for a while that someone in the White House made Kirkman designated survivor.Wir wissen, jemand aus dem Weißen Haus machte Kirkman zum Designated Survivor. Lazarus (2017)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... The Ninth Seat (2017)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... Misalliance (2017)
We've known that someone in the White House made Kirkman designated survivor.Jemand vom Weißen Haus machte Kirkman zum Designated Survivor. Misalliance (2017)
Previously on "Designated Survivor"...Zuvor bei Designated Survivor... Bombshell (2017)
Previously on Designated Survivor...Zuvor bei Designated Survivor... Brace for Impact (2017)
We haven't been able to identify him, but we know he was involved in the Capitol bombing and was instrumental in having me appointed as the Designated Survivor.Wir konnten ihn nicht identifizieren, aber er war am Anschlag und vor allem an meiner Ernennung zum Designated Survivor beteiligt. Brace for Impact (2017)
And I'm looking into anyone with high-level access who had any involvement in choosing the Designated Survivor.Ich sehe mir diejenigen mit Hochsicherheitszugriff an, die bei der Auswahl des Designated Survivor involviert waren. Brace for Impact (2017)
He helped me put together this list of staffers inside of the Richmond Administration that fit the criteria we're talking about... high-level access, involvement in choosing the Designated Survivor.Wir erstellten diese Liste der Mitarbeiter der Richmond-Regierung, auf die die Kriterien zutreffen. Hochsicherheitszugriff, Mithilfe beim Designated Survivor. Brace for Impact (2017)
So, Whitaker made you Designated Survivor?- Ich auch, Sir. Whitaker ernannte Sie also zum Designated Survivor? Brace for Impact (2017)
I can't think of anyone I would want more to be my Designated Survivor than you.Mir fällt kein Besserer als Sie ein, der Designated Survivor sein könnte. Brace for Impact (2017)
You know, I used to think that being Designated Survivor was a punishment... a joke.Früher betrachtete ich es als Strafe, Designated Survivor zu sein, als einen Witz. Brace for Impact (2017)
I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.ฉันหมายความว่าพวกเขาต้องการให้คุณสูบบุหรี่ในบ้านหรือสถานที่ที่กำหนดบางอย่างของคุณ Pulp Fiction (1994)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
I'm sick and tired of being the designated driver of this marriage!ฉันเบื่อ เบื่อที่จะต้องคอย บ่งการชีวิตคู่แต่เพียงคนเดียว! The Story of Us (1999)
Nobody designated you!ไม่มีใครบ่งการคุณ! The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
designateBlue lines on the map designate rivers.
designateChurches are designated on the map by cross.
designateCites are designated on this map as red dots.
designateI met at the designated spot.
designateShe designated their table with a wave of the hand.
designateThis has been designated a conservation area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายตัว(v) appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai Definition: กำหนดตัวไว้
ตั้งแต่ง(v) appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา
เจาะจง(v) specify, See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially, Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ, Example: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ
ขนานนาม(v) call, See also: name, give a name, designate, Syn. เรียก, ตั้งชื่อ, Example: ชาวไทยขนานนามรัชกาลที่ 5 ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช
แสดงให้เห็น(v) indicate, See also: show, signify, symbolize, name, point, designate, Syn. ชี้ให้เห็น, บอกให้เห็น, บ่งบอกถึง, Example: พระองค์ทรงงานพระราชนิพนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ขนานชื่อ[khanān cheū] (v, exp) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
ขนานนาม[khanān nām] (n, exp) EN: call ; name ; designate ; give a name
ระบุ[rabu] (v) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine  FR: mentionner ; nommer ; préciser ; spécifier
เรียกชื่อ[rīek cheū] (v) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call  FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
แสดงให้เห็น[sadaēng hai hen] (v, exp) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate  FR: dévoiler ; révéler ; démontrer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
designate
designate
designated
designates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
designate
designated
designates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ,  ] appoint; designated #4,156 [Add to Longdo]
特定[tè dìng, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ,  ] special; specific; designated; particular #4,984 [Add to Longdo]
指明[zhǐ míng, ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ,  ] to show clearly; to designate; to indicate #15,711 [Add to Longdo]
国宝[guó bǎo, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄠˇ,   /  ] National Treasure (officially designated by the state cultural authorities in China, Japan and Korea) #18,915 [Add to Longdo]
订定[dìng dìng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˋ,   /  ] to set; to designate; to stipulate; to provide; to draw up; to formulate (rules, etc.); stipulation #63,353 [Add to Longdo]
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ,  ] designate #95,923 [Add to Longdo]
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ,    /   ] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005 [Add to Longdo]
溥儁[Pǔ jùn, ㄆㄨˇ ㄐㄩㄣˋ,  ] a Qing prince who was the designated successor to emperor Guangxu until the Boxer uprising [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Person { f } | Personen { pl } | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [ jur. ] | juristische Person [ jur. ] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
bestimmen; bezeichnen | bestimmend; bezeichnend | bestimmt; bezeichnet | bestimmt | bestimmteto designate | designating | designated | designates | designated [Add to Longdo]
bezeichnen | bezeichnend | bezeichnet | bezeichnet | bezeichneteto designate | designating | designated | designates | designated [Add to Longdo]
rückbezeichnento redesignate [Add to Longdo]
unbestimmtundesignated [Add to Longdo]
jdn. vorsehen; jdn. ausgewählt habento have chosen (designated) someone for [Add to Longdo]
vorgesehen sein für etw.to be a candidate for; have been chosen (designated) for; to be slated for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b, vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) #2,149 [Add to Longdo]
指名[しめい, shimei] (n, vs, adj-no) name; nominate; designate; (P) #2,420 [Add to Longdo]
法定[ほうてい, houtei] (n, adj-no) legal; designated by law; (P) #12,003 [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) #19,671 [Add to Longdo]
ディーエッチ[dei-ecchi] (n) (designated hitter - baseball) [Add to Longdo]
温泉マーク[おんせんマーク, onsen ma-ku] (n) (1) sign used to designate a hot springs (e.g. on a map); (2) (See 連込み宿, 逆さ海月・さかさくらげ) traditional style love hotel [Add to Longdo]
指定単[していたん, shiteitan] (n) (from 単独運用指定金銭信託) designated money trust [Add to Longdo]
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving) [Add to Longdo]
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving) [Add to Longdo]
指名打者[しめいだしゃ, shimeidasha] (n) designated hitter (baseball); DH [Add to Longdo]
集合場所[しゅうごうばしょ, shuugoubasho] (n) meeting place; rendezvous (point); roll-call (assembly) point; appointed (designated) place [Add to Longdo]
政令指定都市[せいれいしていとし, seireishiteitoshi] (n) ordinance-designated city [Add to Longdo]
対策路線[たいさくろせん, taisakurosen] (n) (1) (railway, bus, highway) route designed or designated to meet a specific problem; (2) countermeasure program (policy) [Add to Longdo]
道の駅[みちのえき, michinoeki] (n) roadside station (government-designated rest area found along roads and highways) [Add to Longdo]
特定地域[とくていちいき, tokuteichiiki] (n) specific area; specified region; designated area [Add to Longdo]
特定動物[とくていどうぶつ, tokuteidoubutsu] (n) animals designated as dangerous by Japanese law [Add to Longdo]
特定保健用食品[とくていほけんようしょくひん, tokuteihokenyoushokuhin] (n) (See 特保) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food [Add to Longdo]
特定銘柄[とくていめいがら, tokuteimeigara] (n) (historical) designated speculative stocks [Add to Longdo]
特保[とくほ;トクホ, tokuho ; tokuho] (n) (See 特定保健用食品) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food [Add to Longdo]
二十二社[にじゅうにしゃ, nijuunisha] (n) The Twenty-Two Shrines (the 22 most important Shinto shrines, as designated during the Heian period) [Add to Longdo]
八色の姓;八色姓[やくさのかばね;はっしきのかばね, yakusanokabane ; hasshikinokabane] (n) (arch) eight hereditary titles (designated by Emperor Tenmu in 684 CE [Add to Longdo]
八姓[はっせい, hassei] (n) (arch) (obsc) (See 八色の姓) eight hereditary titles (designated by Emperor Tenmu in 684 CE [Add to Longdo]
搬入日[はんにゅうび, hannyuubi] (n) days (period) (designated) for the seeding in of exhibits [Add to Longdo]
補す;輔す[ふす, fusu] (v5s) (arch) (not really v5s) to appoint; to designate [Add to Longdo]
補する[ほする, hosuru] (vs-s) to appoint; to assign; to designate [Add to Longdo]
銘打つ[めいうつ, meiutsu] (v5t, vi) to engrave an inscription; to call (designate) itself; to mark; to label [Add to Longdo]
有半[ゆうはん, yuuhan] (n) half again of a designated unit [Add to Longdo]
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top