ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conglomerate*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conglomerate, -conglomerate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conglomerate(vt) ทำให้เป็นกลุ่มก้อน
conglomerate(adj) ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. clustered
conglomerate(vi) เป็นกลุ่มก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n., adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม, ก้อนกรวด, กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน, จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed

English-Thai: Nontri Dictionary
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน, กลุ่ม, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
people, conglomerate ofการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crush conglomerate; tectonic conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conglomerateบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conglomerateหินกรวดมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerate of peopleการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonic conglomerate; crush conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corportionsบริษัทรวมธุรกิจ [TU Subject Heading]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
conglomerate(n) a group of diverse companies under common ownership and run as a single organization, Syn. empire
conglomerate(adj) composed of heterogeneous elements gathered into a mass
accumulate(v) collect or gather, Syn. pile up, conglomerate, gather, cumulate, amass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Conglomerate

a. [ L. conglomeratus, p. p. of conglomerare to roll together; con- + glomerare to wind into a ball. See Glomerate. ] 1. Gathered into a ball or a mass; collected together; concentrated; as, conglomerate rays of light. [ 1913 Webster ]

Beams of light when they are multiplied and conglomerate. Bacon. [ 1913 Webster ]

Fluids are separated in the liver and the other conglobate and conglomerate glands. Cheyne. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) Closely crowded together; densly clustered; as, conglomerate flowers. Gray. [ 1913 Webster ]

3. (Geol.) Composed of stones, pebbles, or fragments of rocks, cemented together. [ 1913 Webster ]

Conglomerate

n. 1. That which is heaped together in a mass or conpacted from various sources; a mass formed of fragments; collection; accumulation. [ 1913 Webster ]

A conglomerate of marvelous anecdotes, marvelously heaped together. Trench. [ 1913 Webster ]

2. (Geol.) A rock, composed or rounded fragments of stone cemented together by another mineral substance, either calcareous, siliceous, or argillaceous; pudding stone; -- opposed to agglomerate. See Breccia. [ 1913 Webster ]

A conglomerate, therefore, is simply gravel bound together by a cement. Lyell. [ 1913 Webster ]

Conglomerate

v. t. [ imp. & p. p. Conglomerated; p. pr. & vb. n. Conglomerating. ] To gather into a ball or round body; to collect into a mass. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see you work for Conglomerated.Sie arbeiten für Conglomerated. Three of a Kind (1999)
Gideon, plot a course for Kasnia Conglomerate... The year 2147.Gideon, setze einen Kurs nach Kasnia Conglomerate... im Jahr 2147. Left Behind (2016)
We use it as a loss leader to get her muItibiIIion-doIIar coffee conglomerate.เราใช้กลยุทธ์ "หว่านพืชหวังผล" พุ่งตรงที่ กลุ่มบริษัทกาแฟอาร์เนส มูลค่าหลายพันล้าน Bringing Down the House (2003)
I was here before conglomerates owned the studios.ผมมาที่นี่ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ จะเป็นเจ้าของสตูดิโอ The Holiday (2006)
Prime minister, you're well aware... that Poseidon is the largest industrial conglomerate in the world.ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกังวลเกินไป... ...โพเซดอนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก Appleseed Ex Machina (2007)
You silenced them to protect the conglomerate.คุณปิดปากพวกเขาเพื่อปกป้องบริษัท Appleseed Ex Machina (2007)
It's a conglomerate.มันเป็นเครือข่ายกันหมด Shooter (2007)
(*family-controlled conglomerate)(*ครอบครัวควบคุมให้รวมเป็นกลุ่มก้อน) Episode #1.7 (2008)
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก Blow Out (2008)
If you are a citizen of South Korea, you know the two letters of Shinhwa before you know the president's name, and have created a kingdom and therefore is Korea's largest conglomerate.หากคุณเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ คุณจะรู้จักชื่อของบริษัทชินฮวา ก่อนที่จะรู้จักชื่อของประธานาธิบดีเสียอีก และยังได้สร้างอณาจักรทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดของเกาหลี Episode #1.1 (2009)
There is even a rumor that half of Jeju Island is the company's, that this company is a huge construction conglomerate.มีข่าวลือว่า ครึ่งหนึ่งของเกาะเจจูเป็นของบริษัทเขา นั้นหมายถึงบริษัทนี้มีกลุ่มบริษัทในเครือ การก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬาร 304 00: 27: Episode #1.1 (2009)
- I'm involved in a major conglomerate of bad guys.ฉันใส่ใจ กับการรวมกันของ คนเลวๆ Chuck Versus the Colonel (2009)
Robert Fischer, heir to the Fischer Morrow energy conglomerate.โรเบิร์ตฟิชเชอร์, ทายาทกลุ่มพลังงานฟิสเชอร์พรุ่งนี้ Inception (2010)
Before I settled down with a conglomerate husband, ก่อนที่ฉันจะทำตัวเป็นแม่บ้านให้กับสามีผู้ร่ำรวมและทรงอิทธิพลในอนาคน Episode #1.4 (2010)
And I need to meet a conglomerate husband.ฉันน่าจะออกเดทกับมหาเศรษฐีบ้างเนอะ Episode #1.4 (2010)
Her life is getting entwined with a conglomerate's.เธอไปได้ดีกับเจ้าคนรวยนั่น Episode #1.7 (2010)
The Gu family conglomerate? No way.ถ้านามสกุลของเธอคือ "กู" หมายความว่า เธอมาจากครอบครัวนักธรกิจใหญาอย่างพวกอิเล็คทรอนิกค์งั้นเหรอ Episode #1.4 (2010)
2nd and 3rd generation conglomerate use insider info and financial power for money laundering.ทายาทในอนาคต ฟอกเงิน และหุ้น... . Episode #1.12 (2010)
This H Group 2nd generation conglomerate was you?เอช กรุป รุ่นที่สองนี่ หมายถึงพี่หรอ? Episode #1.12 (2010)
It's this big German conglomerate.เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของเยอรมัน Crawl Space (2011)
If it's such a big conglomerate, then--กลุ่มบริษัทในเครือใหญ่เช่นนี้ งั้น... Crawl Space (2011)
It turns out "the gazette" is owned by a multinational global conglomerate... oil, new technologies, shipping, air and ground transportation, all of which employ the services of one company...ปรากฏว่า "หนังสือพิมพ์" เป็นของ บริษัทรวมกลุ่มนานาชาติ ที่มีธุรกิจหลายประเภท... น้ำมัน เทคโนโลยี ชิปปิ้ง Valhalla (2011)
Exactly. The only worldwide conglomerate that is capable of thwarting the Mishima Zaibatsu's ambitions.ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกที่สามารถ ขัดขวางเป้าหมายของ มิชิม่า ไซบัทซึ Tekken: Blood Vengeance (2011)
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.คุณไม่ได้วางแผนงานแต่งงาน รีบจดทะเบียนเข้า จูวอนของเราเป็นคนที่ หัวโบราณ ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุด Episode #1.20 (2011)
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.ไม่มีพิธีแต่งงาน มีแค่การจดทะเบียนสมรส มันไม่แปลกสำหรับ จูวอน หรือ Episode #1.20 (2011)
And it's the last family-owned paper in the city, one of the only not attached to a conglomerate, so it's understandable.ที่นี่เป็น... ที่มีเจ้าของคนเดียวในเมืองนี้ กิจการสิ่งพิมพ์กิจการไม่กี่แห่งในโลก ที่ไม่ได้อยู่ใต้อาณาจักรของใคร เลยพอเข้าใจได้ The Green Hornet (2011)
Conglomerate?ใต้อาณาจักรของใคร The Green Hornet (2011)
The conglomerates gained influence in political circles, and as a result, the oligarchs came into power.ให้กลุ่มในเครือบริษัทที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองร่วมตัวกัน ผลก็คือ ทำให้เกิดการปกครองแบบคณาธิปไตย Resident Evil: Damnation (2012)
It's a conglomerate within a subsidiary within a conglomerate.มันเป็นการรวมกลุ่มภายในบริษัทย่อย Out with the Old (2012)
Isn't it every man's dream to give over 49% of his company to a hostile conglomerate?ไม่ใช่ความฝันของผู้ชาย ทุกคนหรอกที่ยอมให้ 49%ของบริษัทของเขา ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นปฏิปักษ์กันใช่ไหมล่ะ Revelations (2012)
The conglomerate I represent is very particular about where we invest, in business and in people.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือ จึงค่อยข้างพิถีพิถัน กับสิ่งที่เราจะร่วมลงทุน, ทั้งในเรื่องธุรกิจและตัวบุคคลเอง Power (2013)
These are sedimentary conglomerates with rounded clasts.นี่เป็นหินกรวดมนแบบชั้น และเศษหินแบบกลม In the Blood (2013)
And the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on Earth.ผลงานเรื่องดาวเรียงตัว ทำให้เธอเป็น นักดาราศาสตร์แถวหน้าไปแล้ว Avengers: Age of Ultron (2015)
A tech conglomerate that for some reason picked up where Primatech left off and rounds up people with powers.ที่สานต่องานของไพรมาเทค และจับคนที่มีพลัง Under the Mask (2015)
It's one of the benefits of your girlfriend inheriting a multi-billion dollar conglomerate.มันเป็นผลประโยชน์ ของการที่แฟนฉันสืบทอด กลุ่มบริษัท หลายพันล้านดอลล่าร์ The Candidate (2015)
Conglomerate and Gang Relationship Revealedกลุ่มธุรกิจ และแก๊งที่เกี่ยวข้องถูกแฉแล้ว The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มบริษัท[klum børisat] (n, exp) EN: group of companies ; conglomerate  FR: ensemble de sociétés [ m ] ; groupe industriel [ m ] ; conglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[klum børisat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy conglomerate
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[samāphan thāng thurakit] (n, exp) EN: conglomerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conglomerate
conglomerates
conglomerate's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conglomerate
conglomerate
conglomerated
conglomerates
conglomerates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砾岩[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ,   /  ] conglomerate (geol.) #61,692 [Add to Longdo]
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ,  ] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks) #63,580 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fusion { f }; Verschmelzung { f }; Zusammenschluss { m }; Unternehmenszusammenschluss { m } | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Mischkonzern { m }conglomerate merger [Add to Longdo]
verbandconglomerated [Add to Longdo]
verbindetconglomerates [Add to Longdo]
zusammenballen; anhäufento conglomerate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n, adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization [Add to Longdo]
礫岩[れきがん, rekigan] (n) conglomerate stone [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top