ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*borrower*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: borrower, -borrower-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borrower(n) ผู้ขอยืม

English-Thai: Nontri Dictionary
borrower(n) ผู้ยืม, ผู้กู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

WordNet (3.0)
borrower(n) someone who receives something on the promise to return it or its equivalent, Ant. lender
library card(n) a card certifying the bearer's right to use the library, Syn. borrower's card, library card

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Borrowern. One who borrows. [ 1913 Webster ]

Neither a borrower nor a lender be. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This man being a delliquent borrower...ผู้ชายคนนี้จะล้มละลาย The Man from Nowhere (2010)
Sometimes I think we're the last Borrowers in the world.บางครั้ง... ... ชั้นคิดว่าเราคือพวกสุดท้ายบนโลก Arrietty (2010)
Listen, have you seen other Borrowers?ถามอะไรหน่อย คุณได้เจอพวกอื่นอีกไหม Arrietty (2010)
Borrowers aren't meant to be seen.พวกเราเหล่าผู้ยืมห้ามถูกพบเห็น Arrietty (2010)
Borrowers...?ผู้ยืม? Arrietty (2010)
Even my great-grandfather was a Borrower.คุณปู่ของฉันคือสุดยอดนักกู้ยืม Arrietty (2010)
They're not thieves at all! They're Borrowers.เขาไม่ใช่พวกขโมยแน่ๆ เขาแค่ยืม Arrietty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borrowerBanks are cutting lending to industrial borrowers.
borrowerI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยืม(n) borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
บัตรห้องสมุด(n) library ticket, See also: borrower's ticket

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด[bat hǿngsamut] (n, exp) EN: library ticket ; borrower's ticket  FR: carte de lecteur [ m ]
ผู้กู้[phū kū] (n, exp) EN: borrower

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
borrower
borrowers
borrower's
borrowers'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borrower
borrowers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ,  ] borrower; debit side (of a balance sheet) #69,015 [Add to Longdo]
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ,   ] borrower; debit side (of a balance sheet) [Add to Longdo]
借款人[jiè kuǎn rén, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ ㄖㄣˊ,   ] the borrower [Add to Longdo]
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ,   ] borrower; leaser; the hiring side of a contract [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benutzer { m }; Benützer { m } (einer Bibliothek)borrower; reader [Add to Longdo]
Entleiher { m }borrower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]
借り手;借手[かりて, karite] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借り受け人[かりうけにん, kariukenin] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借人[かりにん, karinin] (n) borrower [Add to Longdo]
借用者[しゃくようしゃ, shakuyousha] (n) borrower [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top