ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boldly*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boldly, -boldly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold the knife boldly, with strength.ถือมีดอย่างกล้าหาญมีความแข็งแรง The Birdcage (1996)
She goes in when it's too dangerous for us. Boldly goes, I might add.เธอไปในเมื่อมันอันตรายเกินไป สำหรับเรา กล้าไปผมอาจจะเพิ่ม Dante's Peak (1997)
We walk boldly into undiscovered country, เราเดินอาดเข้าไปในดินแดนที่ยังไม่ถูกสำรวจ Brave New World (2008)
Boldly spoken for one so young.ช่างกล้าพูดนัก เด็กน้อย Rising Malevolence (2008)
How can a woman speak so boldly?เป็นผู้หญิง ทำไมถึงพูดห้าวๆแบบนั้น? Episode #1.8 (2008)
... boldlydeclaredAmerica's independence to the world...กล้าที่จะประกาศว่าอเมริกา คือประเทศเสรี 24: Redemption (2008)
TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE.ท่องไปอย่างกล้าหาญ สู่ที่ซึ่งไม่มีใคร.. เคยไปมาก่อน Star Trek (2009)
He attacks boldlyTo hasten victory. Mark of the Brotherhood (2010)
Face boldly up to the bloody thing and stare it square in the eye, as would any decent Englishman.อา คุณวู๊ด เยี่ยมมากเจ้าลูกชาย แชปสอนฉัน ให้รู้ทุกๆอย่าง รอให้ไมโครโฟนทำงาน The King's Speech (2010)
Feelings were stated boldly.ความรู้สึกเหมือนได้ยินพูดแข็งๆ The Chase (2010)
Since you boldly took the money, I guessed although you have no pride, you would keep your words.เมื่อเธอรับเงิน เธอคงไม่มีศักดิ์ศรี แต่ก็ต้องรักษาคำพูดสิ Episode #1.10 (2010)
So I was about to boldly leave, but... they didn't move!ฉันก็แค่จะผ่านพวกมันไปโดยปราศจากความกลัว Episode #1.4 (2010)
You should boldly finish up your work and go.คุณต้องกล้าที่จะทำและก้าวต่อไป Episode #1.11 (2010)
Not being affected by those around him, and boldly picking who he likes, that's definitely Sung Min Woo.ที่ทำให้เขาเลือกอะไรที่แตกต่าง จากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเขาอย่างสิ้นเชิง นั่นดูเหมือนว่าซังมินวู.. Episode #1.13 (2010)
- Can I be at ease and eat boldly? - Mmm.กินฟรีได้เลยเหรอ/ อื้ม Episode #1.3 (2010)
A good man would've done as you did, Dastan, acting boldly and courageously to bring a victory and spare lives.คนเก่งจะทำอย่างที่เจ้าทำ ดัสตาน แสดงออกชัด กล้าหาญ ในการนำมาซึ่งชัยชนะและรักษากำลังพล Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Where is that woman who boldly stepped onto a man's back to mount a horse?แม่นางที่กล้าเหยียบหลังชายชาตรี เพื่อจะขึ้นม้าไปอยู่ที่ไหนแล้ว The Princess' Man (2011)
I could slink off and continue as planned, or I could go boldly to the door and discover what hope, if any, lay within.іΗе ѕаіd Κеѕѕеlrіng hаd іntrоduсеd Јосаѕtа tо hіm. /і іΙ рrіеd, hаd Κеѕѕеlrіng bееn іn lоvе wіth hеr? Cloud Atlas (2012)
To seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.เพื่อหาทางออกให้ชีวิตใหม่และ อารยธรรมใหม่ กล้าที่จะไปในที่ที่ไม่มีใครได้ หายไปก่อน Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boldlyI boldly jumped into the sea.
boldlyI boldly painted my answer.
boldlyI was about to reply, when he boldly cut in.
boldlyShe boldly went up to the king.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจอง(adv) bravely, See also: boldly, courageously, Syn. องอาจ, กล้าหาญ, Ant. ขลาดกลัว
กล้าหาญ(adv) bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ(adv) dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
boldly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boldly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] speak out boldly #53,204 [Add to Longdo]
放胆[fàng dǎn, ㄈㄤˋ ㄉㄢˇ,   /  ] to act boldly #64,357 [Add to Longdo]
朱云折槛[Zhū Yún zhē kǎn, ㄓㄨ ㄩㄣˊ ㄓㄜ ㄎㄢˇ,     /    ] Mr Zhu Yun breaks the railing (成语 saw); to challenge and admonish boldly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffallend { adv }boldly [Add to Longdo]
kühn; mutig { adv }boldly [Add to Longdo]
unverfroren; dreist { adv }boldly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t, adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) #14,371 [Add to Longdo]
くっきり[kukkiri] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
敢然[かんぜん, kanzen] (n, adj-t, adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P) [Add to Longdo]
進取果敢[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking [Add to Longdo]
直往邁進[ちょくおうまいしん, chokuoumaishin] (n, vs) push boldly forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boldly \Bold"ly\, adv. [AS. bealdl[imac]ce.]
   In a bold manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boldly
   adv 1: with boldness, in a bold manner; "we must tackle these
       tasks boldly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top