ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*benefit,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: benefit,, -benefit,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefit, fringeผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You give me this, I'll give you 15 minutes inside the benefit, Monday night....สำหรับงานคืนวันจันทร์ Maid in Manhattan (2002)
[ Sam ] The Edmond "thank yous" are done, your table's locked for the benefit, and I put you down for the roast beef.[ Sam ] The Edmond "thank yous" are done, your table's locked for the benefit, and I put you down for the roast beef. Awake (2007)
I have a very long afternoon today tasting caterers for our benefit, แต่ฉันจนปัญญาจริง ฉันจำเป็นต้องนอนพัก ตอนบ่ายที่ยาวนานวันนี้ ฉันต้องไปชิมอาหารที่จะมาขายให้เรา The Nanny Diaries (2007)
I'm keeping one ear to the ground for your benefit, ฉันทำงานเพื่อนประโยชน์ของนายอยู่แล้ว The Legend (2008)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
And it wasn't for your benefit, trust me.ฉันไม่ได้ทำเพื่อนายเชื่อเหอะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Then would you say that his... removal from the situation has been a net benefit, or a detriment?งั้นคุณจะบอกว่านั่นเป็น... ลบ \ N จากสถานการณ์ ได้รับผลประโยชน์สุทธิ หรือเสียหายหรือไม่ Justice (2009)
But our Christmas benefit, however, is right on schedule. Mary Beth?แต่งานการกุศลคริสต์มาสของเรา ตรงตามกำหนดการ แมรี่ เบ็ธ The Help (2011)
Well, we have a lot of work to do before the benefit, don't we?เรามีเรื่องต้องจัดการเยอะเลย ก่อนงานการกุศล The Help (2011)
You don't need to be going to that benefit, Miss Celia.คุณไม่จำเป็น ต้องไปงานการกุศล คุณซีเลีย The Help (2011)
That during the day of the benefit, her feetระหว่างวันที่ทำการแสดง เท้าของเธอ A Night of Neglect (2011)
For his benefit, right? Not yours.คุณอยากให้ถอดมากกว่าใช่ไหม Half a World Away (2011)
You'll give me the benefit, won't you?คุณจะช่วยผมหน่อยไม่ได้หรือ Me Too, Flower! (2011)
What in this house isn't for your benefit, dear?อะไรในบ้านที่ไม่ใช่ ผลประโยชน์ของคุณ ที่รัก Collusion (2013)
If not for your father's benefit, do it for that overheated infant.ถ้าไม่ทำเพื่อประโยชน์ของพ่อ ก็ทำเพื่อเด็กทารกที่รู้สึกร้อนมากอยู่ตอนนี้ Sacrifice (2013)
Mutual benefit, I suppose.เหมือนเป็นการให้ผลประโยชน์ร่วมกัน I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
That was for your own benefit, Mr. Penguin.นั่นเป็นประโยชน์แก่คุณนะ คุณเพนกวิ้น Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
And I'm very sorry to be here under these circumstances.Ich vertrete Great Benefit, und es tut mir sehr leid, wirklich sehr leid, unter welchen Umständen wir uns hier treffen. The Rainmaker (1997)
"Wilfred Keeley, CEO of Great Benefit, was detained yesterday at JFK, just after boarding a flight bound for Heathrow.""Mr. Wilfred Keeley, Geschäftsführer von Great Benefit, wurde gestern am Flughafen festgenommen, kurz nachdem er ein Flugzeug nach Heathrow bestiegen hatte. The Rainmaker (1997)
Great Benefit is under investigation. A number of lawsuits have been filed.Viele Bundesstaaten ermitteln bereits gegen Great Benefit, und viele Klagen wurden eingereicht. The Rainmaker (1997)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] benefit, reward #3,185 [Add to Longdo]
羊毛出在羊身上[yáng máo chū zài yáng shēn shàng, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ,       ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free. #63,303 [Add to Longdo]
毛出在羊身上[máo chū zài yáng shēn shàng, ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ,      ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, n. [OE. benefet, benfeet, bienfet, F.
   bienfait, fr. L. benefactum; bene well (adv. of bonus good) +
   factum, p. p. of facere to do. See {Bounty}, and {Fact}.]
   1. An act of kindness; a favor conferred.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul, and forget not all his
       benefits.               --Ps. ciii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever promotes prosperity and personal happiness, or
    adds value to property; advantage; profit.
    [1913 Webster]
 
       Men have no right to what is not for their benefit.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A theatrical performance, a concert, or the like, the
    proceeds of which do not go to the lessee of the theater
    or to the company, but to some individual actor, or to
    some charitable use.
    [1913 Webster]
 
   4. Beneficence; liberality. [Obs.] --Webster (1623).
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Natural advantages; endowments; accomplishments. [R.]
    "The benefits of your own country." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Benefit of clergy}. (Law) See under {Clergy}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Profit; service; use; avail. See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. t. [imp. & p. p. {Benefited}; p. pr. &
   vb. n. {Benefitting}.]
   To be beneficial to; to do good to; to advantage; to advance
   in health or prosperity; to be useful to; to profit.
   [1913 Webster]
 
      I will repent of the good, wherewith I said I would
      benefit them.              --Jer. xviii.
                          10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. i.
   To gain advantage; to make improvement; to profit; as, he
   will benefit by the change.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top