ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aviation*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aviation, -aviation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aviation(n) ศิลปและศาสตร์ในการบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน, วิชาการบิน, การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
civil aviation)n. การบินพลเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
aviation(n) การบิน, วิชาการบิน, วิธีการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, air; sickness, aerial; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, airplane; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, aviation; sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplaneการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation assuranceการประกันภัยการบิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation hull insuranceการประกันภัยตัวเครื่องบิน มีความหมายเหมือนกับ aircraft hull insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplaneการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation, civilการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial sickness; sickness, air; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air sickness; sickness, aerial; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, aviationเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil aviationการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil aviationการบินพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Convention on International Civil Aviation (1944)อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1944) [TU Subject Heading]
International Civil Aviation Organizationองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ " เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2490 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศสมาชิก ในการออกกฎ ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบินพลเรือน ปัจจุบันมีสมาชิก 185 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา " [การทูต]
International Civil Aviation Organizationเรียกโดยย่อว่า ICAO คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1947 หลังจากที่ประเทศสมาชิก 28 แห่ง ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน ซึ่งได้ร่างขึ้นโดยที่ประชุมองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในนครชิคาโก เมื่อปี ค.ศ.1944วัตถุประสงค์ของ ICAO คือการศึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดวางมาตรฐานระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับสำหรับการบินพลเรือนองค์การจะพยายามสนับสนุนให้มีการใช้ มาตรการว่าด้วยความปลอดภัย วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เสมอเหมือนกันหมด และให้ใช้วิธีปฏิบัติที่สะดวกง่ายขึ้นตรงพรมแดนระหว่างประเทศ องค์การจะส่งเสริมการใช้วิธีการทางเทคนิคและอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ๆ ดังนั้น ด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิก องค์การจะจัดวางแนวบริการทางอุตุนิยมวิทยา การควบคุมการจราจรทางอากาศ การคมนาคมสื่อสารไฟสัญญาณด้านวิทยุ จัดระเบียบการค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งอุปกรณ์ความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นที่จะให้การบินระหว่างประเทศได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชักจูงให้รัฐบาลประเทศสมาชิกวางแนวทางปฏิบัติด้านศุลกากรให้สะดวกง่าย ขึ้น รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง และระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ใช้กับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ นอกจากนี้ องค์การยังรับผิดชอบต่องานร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจมาก มายหลายอย่างองค์การ ICAO ดำเนินงานโดยองค์การต่าง ๆ ดังนี้1. สมัชชา (Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทำการประชุมกันปีละครั้ง และจะลงมติเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน และจะรับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะมนตรีส่งมาให้ดำเนินการ2. คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากชาติต่าง ๆ 21 ชาติ ซึ่งสมัชชาเป็นผู้เลือก โดยคำนึงถึงประเทศที่มีความสำคัญในการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งประทเศที่มีส่วนเกื้อกูลไม่น้อยในการจัดอำนวยอุปกรณ์ความสะดวกแก่การ เดินอากาศฝ่ายพลเรือนระหว่างประเทศ และจัดให้มีตัวแทนตามจำนวนที่เหมาะสมในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่ ๆ ของโลก คณะมนตรีเป็นผู้เลือกตั้งประธาน (President) ขององค์การ3. เลขาธิการ (Secretary-General) ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ [การทูต]
Accidents, Aviationอุบัติเหตุการบิน [การแพทย์]
Aviationการบิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Civil Aviation Training Center(name, org) สถาบันการบินพลเรือน, See also: CATC
International Civil Aviation Organization(name, org) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, Syn. ICAO

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was no aviation at the time and I wanted to learn something useful that would help me repair planes.ตอนนี้ไม่มีการบิน ฉันต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ซ่อมเครื่องบินเป็น Rescue Dawn (2006)
Aviation Three to Central.ศูนย์การบินที่สาม Veritas (2008)
Central to Aviation Three.ศูนย์การบินที่สาม.. Veritas (2008)
Father's an aviation mechanic. Mother...พ่อเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน แม่เป็น... The Gift (2009)
...one of the worst days in recent US aviation history when four planes crash-landed across as many states, from Maine to Miami.วันนี้นับว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งในประวิติศาสตร์การบิน ของอเมริกา เมื่อ เกิดเหตุเครื่องบินตก สี่ ลำ ในหลายรัฐ จากเมือง Maine ไปสู่ Miami Knowing (2009)
Federal Aviation Administration official said that it's possible that an electrostatic burst might have caused the Lexington air disaster of two days ago.กรมสืบสวน แจ้งว่า มันเป็นไปได้ ที่ต้นเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเครื่องบินตกที่ Lexington เมื่อสองวันก่อน Knowing (2009)
Not yet. I got Housing doing verticals in the projects, and aviation's en route to check rooftops.ยังครับ ผมต้องจัดการบ้านที่อยู่ ในโครงการแนวนี้ไปอีก Pilot (2010)
Zetrov holds the bulk of Russia's oil and natural gas leases, as well as finance, media, aviation, and sports.ซีต็อฟ ถือเป็นกลุ่มหลักของน้ำมันในประเทศรัศเซีย และมีสัญญาเกี่ยวกับพวกก๊าซธรรมชาติ เช่นเดียวกับเรื่องการเงิน Game Change (2011)
Richard Roman, a C.E.O. whose company dominates the defense and aviation sectors, not to mention being a giant in the motivational-speaking world.ริชาร์ด โรมัน ผู้บริหารใหญ่เจ้าของบริษัท ผู้ปกครอง กระทรวงกลาโหม และส่วนวิชาการบิน ไม่ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่ There Will Be Blood (2012)
And EU aviation and the CIA.- และองค์กรการบินยุโรป และซีไอเอ Ice Queen (2012)
- We're hosting an event for the Association of Aviation Technology tomorrow, and most of the attendees are arriving today, so... no excuse for standing around.ดีครับ เรากำลังเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน Booked Solid (2013)
S'il vous plaît, pour madame, un cocktail de I'aviation.S'il vous pla๎t, pour madame, un cocktail de I'aviation. The Freelancer (No. 145) (2013)
Aviation cocktail.เอวิเอชั่นค็อกเทล The Freelancer (No. 145) (2013)
You seriously somking next to aviation fuel?คุณอย่างจริงจัง somking เพื่อเชื้อเพลิงการบิน? The Expendables 3 (2014)
Aviation fuelน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน The Expendables 3 (2014)
That the security cameras at Starling City aviationthat the security cameras at Starling City Aviation Nanda Parbat (2015)
At Starling city aviation. I can't ask you to come with me, Diggle.at Starling City Aviation. Nanda Parbat (2015)
Malibu Aviation, แผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริกเตอร์ San Andreas Quake (2015)
Sweep for shooters so we can bring in our aviation assets.ระวังมือปืน เราจะสั่ง ฮ.ลงมารับ Suicide Squad (2016)
This plane will be used for testing and research and advancing the art of aviation in this country.เครื่องบินนี้จะใช้ในการทดลองและค้นคว้า เพื่อพัฒนาศาสตร์การบินในประเทศนี้ Rules Don't Apply (2016)
...in aviation. For me, too.เหมือนกันค่ะ Rules Don't Apply (2016)
As a stunt, the point of aviation speed...ในการเเสดงผาดโผน ความเร็วของการบินนั้น... Rules Don't Apply (2016)
New aviation history is written. Howard Hughes simply does not allow himself to be seen by anyone.โฮเวิร์ด ฮิวส์แค่ไม่ยอมให้ใครเห็นตัวทั้งสิ้น Rules Don't Apply (2016)
There's no Republican aviation in the area.ไม่มีเครื่องบินรบของสาธารณรัฐ ในพื้นที่นะครับ Guernica (2016)
Let Tactical Aviation know, as of right now, Boston owns both those planes.บอกกองบินยุทธวิธี ตอนนี้บอสตันเป็นเจ้าของทั้งสองลำ Patriots Day (2016)
Er... "Blue Skies" aviation?Blue Skies Aviation? Island of Death (1976)
Since Thorpe Aviation seems to be one of your toughest competitors... we, uh- that is, Mr. Steele felt... there was a chance he might be behind some of the problems you've been having.Thorpe Aviation scheint ein großer Konkurrent für Sie zu sein. Mr. Steele dachte, dass Sie hinter Ihren Problemen stecken? Red Holt Steele (1983)
Substantial weakening ofThorpe Aviation's primary competitor... Stonewell Aircraft, has been accomplished.Thorpe Aviations größter Konkurrent, Stonewell Aircraft, wurde geschwächt. Red Holt Steele (1983)
Correct project file heading is Thorpe Aviation.Der korrekte Projektname ist "Thorpe Aviation". Red Holt Steele (1983)
Married Boyd Aviation.Verheiratet mit Boyd Aviation. Fletch (1985)
He told me Boyd Aviation took out a large insurance policy on him.Er sagte, Boyd Aviation hätte eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Fletch (1985)
... aretheparents of one Alan Stanwyk of Beverly Hills, Executive Vice President of Boyd Aviation.... sind die Eltern von Alan Stanwyk aus Beverly Hills, Vizepräsident von Boyd Aviation. Fletch (1985)
"Stanwyk is also traveling with $3 million in cash, "the result of Gail Stanwyk's conversion of Boyd Aviation stock.""Stanwyk hat 3 Millionen Dollar bei sich das Ergebnis von Gail Stanwyks Umwandlung ihrer Boyd-Aviation-Anteile." Fletch (1985)
And you gotta get me to 83rd and Aviation.Und ich muss zur 83. Straße und Aviation. Armed and Dangerous (1986)
Meet Mr Wilson and Mr Rosener of Rockman Aviation.Das sind Mr. Wilson und Mr. Rosener von Rockman Aviation. Hot Shots! (1991)
Aviation Week has been following the development of the B-3 for years.Das Magazin Aviation Week hat die Entwicklung der B-3 seit Jahren verfolgt. Broken Arrow (1996)
Aviation Week will run a story.Aviation Week wird eine Story bringen. Broken Arrow (1996)
I want you to say hello to Lieutenant Jack Richards, Navy Aviation.Das ist Lieutenant Jack Richards, Navy Aviation. Pearl Harbor (2001)
Colson Aviation developed multi-engine control systems for the F-302s.Colson Aviation entwickelte die Motoren-Kontrollsysteme der F-302. Covenant (2004)
That's why he started Colson Aviation.Deshalb gründete er Colson Aviation. Covenant (2004)
And he starts working for Anderson Aviation on Monday.Ab Montag arbeitet er bei Anderson Aviation. Payback's a Witch (2006)
It's American Aviation and Rocketdyne.Es sind American Aviation und Rocketdyne. The Jet Set (2008)
And North American Aviation's vernier thruster allows the primary missile to correct its trajectory before shooting off several warheads hidden inside its nose cone.Und die North American Aviations's Korrekturschubdüse erlaubt es der primären Rakete seine Flugbahn zu korrigieren, bevor sie mehrere Sprengköpfe abschießt, die in seiner Spitze versteckt sind. The Jet Set (2008)
If I can get to the aviation club by tomorrow night, there's a super satellite for the world poker tour.Wenn ich es bis morgen Abend in den Aviation-Club schaffe, ist da die Endausscheidung für die World Poker Tour. The Three Coolers (2008)
Maytag, North American Aviation, PG Pampers, Playtex, Samsonite, North American Aviation, ... PG, Pampers, Playtex, Samsonite, ... Out of Town (2009)
North American Aviation, Secor Laxatives, Gillette, jai alai, maybe Pampers.North American Aviation, Secor Laxatives, Gillette, Jai-Alai, vielleicht Pampers. Shut the Door. Have a Seat (2009)
North American Aviation, Secor, jai alai, Samsonite.North American Aviation, Secor, Jai-Alai, Samsonite. Shut the Door. Have a Seat (2009)
North American Aviation is a friend of Anaheim.North American Aviation hat gute Verbindungen nach Anaheim. Hands and Knees (2010)
We see this as the beginning of a new era in the relationship between North American Aviation, and Sterling Cooper Draper Pryce.Wir sehen dies als den Beginn einer neuen Ära... in der Beziehung zwischen North American Aviation und Sterling Cooper Draper Pryce. Hands and Knees (2010)
North American Aviation is moving on.North American Aviation wird uns verlassen. Hands and Knees (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aviationCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
aviationThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
aviationThe world's aviation industry is growing increasingly worried about crashes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บพ.(n) The Department of Aviation, See also: DOA., Syn. กรมการบินพาณิชย์
เดินอากาศ(n) aviation, Syn. การบิน, Example: เขาคิดจะทำกิจการด้านเดินอากาศ, Thai Definition: ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ
กรมการบินพาณิชย์(n) Department of Aviation, See also: Department of Commercial Aviation, Example: กรมการบินพาณิชย์มีนโยบายรับพนักงานประจำเพิ่ม, Count Unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบิน[kānbin] (n) EN: aviation ; aeronautics  FR: aviation [ f ] ; aéronautique [ f ]
การบินพลเรือน[kānbin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation   FR: aviation civile [ f ]
ลานบิน[lānbin] (n, exp) EN: airfield ; landing field  FR: aérodrome [ m ] ; terrain d'aviation [ m ] ; champ d'aviation [ m ]
สถาบันการบินพลเรือน[sathāban kān bin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation training center  FR: centre de formation de l'aviation civile [ m ]
เที่ยวการบิน[thīo kān bin] (n) EN: flight  FR: vol (aviation) [ m ]
อุตสาหกรรมการบิน[utsāhakam kānbin] (n, exp) EN: aviation industry  FR: industrie aéronautique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aviation
aviation's
d'aviation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aviation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ,  ] aviation #3,275 [Add to Longdo]
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] aviation; flying #3,347 [Add to Longdo]
民航[mín háng, ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,  ] civil aviation #7,215 [Add to Longdo]
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ,   /  ] aviation accidents and incidents #23,055 [Add to Longdo]
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ,    /   ] aviation industry #31,731 [Add to Longdo]
郭永怀[Guō Yǒng huái, ㄍㄨㄛ ㄩㄥˇ ㄏㄨㄞˊ,   怀 /   ] Guo Yonghuai (1909-1968), Chinese aviation pioneer #180,604 [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ,         /        ] Aviation Industries of China (AVIC) #830,549 [Add to Longdo]
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,     /    ] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) [Add to Longdo]
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ,     /    ] aviation industry [Add to Longdo]
航空学[háng kōng xué, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] aviation science [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegen { n }flying; aviation [Add to Longdo]
Flugsport { m }; Luftfahrt { f }aviation [Add to Longdo]
Luftfahr...aviation [Add to Longdo]
Luftfahrtversicherung { f }aviation insurance [Add to Longdo]
Luftfahrtwerte { f }aviation stocks [Add to Longdo]
Zivilluftfahrt { f }civilian aviation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
航空[こうくう, koukuu] (n, adj-no) aviation; flying; (P) #674 [Add to Longdo]
飛行[ひこう, hikou] (n) (1) aviation; (vs) (2) to fly; to take a flight; (P) #1,439 [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) #7,657 [Add to Longdo]
アビエーション[abie-shon] (n) (See 航空・こうくう) aviation [Add to Longdo]
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation [Add to Longdo]
航空医学[こうくういがく, koukuuigaku] (n) aviation medicine [Add to Longdo]
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax [Add to Longdo]
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel [Add to Longdo]
航空保険[こうくうほけん, koukuuhoken] (n) aviation insurance; aerial insurance [Add to Longdo]
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation) [Add to Longdo]
上昇限度[じょうしょうげんど, joushougendo] (n) ceiling (in aviation) [Add to Longdo]
米連邦航空局[べいれんぽうこうくうきょく, beirenpoukoukuukyoku] (n) Federal Aviation Administration; FAA [Add to Longdo]
民間飛行[みんかんひこう, minkanhikou] (n) civil aviation [Add to Longdo]
陸軍航空隊[りくぐんこうくうたい, rikugunkoukuutai] (n) army aviation [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぽうこうくうかんりきょく, renpoukoukuukanrikyoku] (n) Federal Aviation Administration; FAA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aviation \A`vi*a"tion\, n.
   The art or science of flying.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aviation
   n 1: the aggregation of a country's military aircraft [syn:
      {aviation}, {air power}]
   2: the operation of aircraft to provide transportation
   3: the art of operating aircraft [syn: {aviation}, {airmanship}]
   4: travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in
     airports"; "if you've time to spare go by air" [syn: {air
     travel}, {aviation}, {air}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aviation /avjasjɔ̃/ 
  aeronautics; aviation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top