ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*auffordern*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: auffordern, -auffordern-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only those who betrayed the Don and the Cossacks can talk about giving power to the Soviets and call on the Cossacks to follow Bolsheviks.Nur Verräter des Don und der Kosakenschaft können von einer Machtübergabe an die Sowjets reden und die Kosaken auffordern, den Bolschewiken zu folgen. Tikhiy Don (1957)
Only those who betrayed the Don and the Cossacks can talk about giving power to the Soviets and call on the Cossacks to follow Bolsheviks.Nur Verräter des Don und der Kosakenschaft können von einer Machtübergabe an die Sowjets reden und die Kosaken auffordern, den Bolschewiken zu folgen. Tikhiy Don II (1958)
Would you like to dance?Darf ich Sie auffordern? Houseboat (1958)
Would you like to dance?Darf ich Sie auffordern? Houseboat (1958)
Aren't you asking me?Willst du mich nicht auffordern? - Nicole, trink bloß das nicht. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
I know I should wait to be asked.Ich weiß, er sollte mich auffordern. A Breath of Scandal (1960)
I must ask you to leave the hermitage, mr. Ellington.Ich muss Sie auffordern, unsere Klause zu verlassen, Mr. Ellington. The Howling Man (1960)
Mr. Bayles, you know i'd never tell billy to do a thing like that.Mr. Bayles, Sie wissen, ich würde Billy niemals zu so etwas auffordern. Long Distance Call (1961)
I believe he wishes this dance.Ich glaube, er will mich zum Tanz auffordern. Jack the Giant Killer (1962)
I'd already spent a Sunday at Bourg-la-Reine, and Guillaume would certainly have asked me to stay, happy to have an audience for his triumph.Es kam schon vor, daß ich den ganzen Sonntag in Bourg-la-Reine blieb, und Guillaume würde mich sicher auffordern zu bleiben, glücklich, einen Zuschauer für seinen Triumph zu haben. Suzanne's Career (1963)
-Make a pass.- Du musst sie auffordern. Zorba the Greek (1964)
Anyway, it's very plain she wants us to follow her.Sieht aus, als wollte sie uns auffordern, ihr zu folgen. Adventure of the Lion Cubs (1966)
Would you do me the honor for a waltz?Ich möchte Sie auffordern. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
I have not as yet referred to His Reverence who forced his way into the situation insulted my intelligence by mouthing 300 platitudes and ended it by coming to my room and challenging me to a wrestling match.Ich habe bisher noch nicht Ehrwürden erwähnt... der sich förmlich aufgedrängt hat... mich mit 300 platten Sprüchen belästigt hat... und schließlich in mein Zimmer kam... und mich zu einem Ringkampf auffordern wollte. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
I don't make a pass or even give them the eye.Ich mache keinen Versuch oder sehe sie auffordernd an. The Bride Wore Black (1968)
- We certainly will.- Sie müsste uns auffordern. The Breach (1970)
Then the Yagyus will fight you in a respectable duel.Dann werden die Yagyus dich zu einem ordentlichen Duell auffordern. Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972)
Let's ask the professor to explain his trick.Und ich möchte den Professor jetzt auffordern, uns bitte seinen Trick zu erklären. The Master and Margaret (1972)
May I ask you to do the first squat?Darf ich Sie zur ersten Kniebeuge auffordern? Das fliegende Klassenzimmer (1973)
You have to ask.Du musst eine auffordern. Steppenwolf (1974)
After I got my car, I turned down those invitations.Seit ich ein Auto hatte, ließ ich mich nicht mehr auffordern. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
At this time, the judge will ask Mr. Hornung to show relevance.Nun wird der Richter Mr. Hornung auffordern, Beweise vorzulegen. The Kentucky Fried Movie (1977)
Well, perhaps you would join me in a tango, er, mademoiselle?Darf ich Sie zum Tango auffordern... Mademoiselle? Death on the Nile (1978)
Before you desert me, may I have this dance?Darf ich dich zum Tanz auffordern, bevor du mich verlässt? The Innocents (1979)
If an ordinary Joe like me went to one of those fancy USO dances, you know, and he saw an awful pretty girl like you, and, I don't know, and he wanted to ask her to dance, do you think maybe she'd say...Wenn so ein ganz normaler Typ wie ich zu so einem USO-Tanzabend gehen würde und ein so furchtbar schönes Mädchen wie Sie sehen würde und sie beispielsweise zum Tanzen auffordern wollen würde, meinen Sie, sie würde vielleicht sagen... 1941 (1979)
To you, Brindavoine, and to you, La Merluche belongs the duty of washing the glasses and of giving to drink but only when people are thirsty and not according to the custom of certain impertinent lackeys, who urge them to drink.Brind'avoine und Merluche: Ihr schwenkt die Gläser und schenkt bei Tisch ein, aber nur, wenn einer Durst hat. Nicht, wie manche Lakaien es machen, die die Gäste zum Trinken auffordern, wenn sie gar nicht daran dachten. The Miser (1980)
The owners are gonna ask me to call the cops.Die Besitzer werden mich auffordern, die Bullen zu rufen. The Blues Brothers (1980)
In that case, allow me to engage you for the next dance.Darf ich Sie zum nächsten Tanz auffordern? Oslinaya shkura (1982)
I want you to spy on him. But if you could simply keep tabs on him... and report back to me by phone from time to time... letting me know how he's getting on.Ich will Sie nicht zum Ausspionieren auffordern, aber vielleicht könnten Sie ihn im Auge behalten und mir ab und an telefonisch berichten, damit ich weiß, wie es ihm geht. Sophie's Choice (1982)
They put out a newsletter called America Alert urging their followers to become fit, to live off the land...Sie haben einen Newsletter namens America Alert herausgegeben, indem sie ihre Anhänger auffordern, fit zu werden, aus der Natur zu leben... Magic Bus (1983)
Do you have ambitions To be president? That's a very pointed Question, mr. Tanner, Wenn mich die Amerikaner aber auffordern, dieses hohe Amt zu übernehmen, kann ich mich meiner Verpflichtung nicht entziehen. The Osterman Weekend (1983)
But as for heaven, the diapason closing in on man, the compass of notes it ran, Aber was den Himmel betrifft, so wird die Sphärenharmonie die Menschen auffordern, ihren Klängen zu folgen, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
So the best way to get a look at the inside is by invitation.Am besten wäre, wenn sie einen auffordern, reinzuschauen. The Heist (1985)
To avoid suspicion, I think one of you should ask me to dance.Um Verdacht zu vermeiden, könnte mich einer von Ihnen zum Tanzen auffordern. Miami Supercops (1985)
At the moment I have other, more urgent concerns.Wir möchten Sie auffordern, einige Ihrer Verantwortungen an Ihre Mitarbeiter und an die einzelnen Staaten abzugeben. May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
You will soon have to choose. And that choice, you just make.Doch bald wird man dich auffordern zu wählen, und diese Wahl musst du allein treffen. The Inheritance (1986)
Crosby, we're going to have to ask you to surrender the robot.Crosby, wir müssen Sie auffordern, uns den Roboter zu übergeben! Short Circuit (1986)
As jurors you will be asked to keep an open mind, to put aside your assumptions and to look for and find that truth.Als Geschworener wird man Sie auffordern vorurteilslos zu bleiben, Ihre Vermutungen außer Acht zu lassen und nach der Wahrheit zu suchen. Suspect (1987)
Have a nice party, honey.Darf ich Sie zum Tanz auffordern? I'll See You in Court (1989)
Well now, with the press present, I'd like to ask you, Rocky Balboa, to be the flamboyant, rambunctious sportsman we know you can be.In Anwesenheit der Presse möchte ich Sie, Rocky Balboa, auffordern zu zeigen, dass Sie noch immer der großspurige, unzähmbare Boxer sind, den wir kennen. Rocky V (1990)
You know, Bernie, it would be a nice gesture if you went over and asked Louise to dance.Bernie, es wäre eine nette Geste, wenn Sie Louise zum Tanz auffordern würden. When I'm 64 (1990)
Captain, shall we transmit a warning to withdraw, sir?Sollten wir es auffordern, sich zurückzuziehen? The Defector (1990)
Can you... ask it to return with us to Federation space?Können Sie es... nicht auffordern, in den Föderationssektor zu kommen? Tin Man (1990)
Now, we're gonna be asking you to return a verdict... ..of murder in the first degree for William Gambini... ..and a verdict of accessory to murder in the first degree... ..for Stanley Rothenstein, ...Wir werden Sie auffordern, ein Urteil zu faellen. Angeklagt sind, wegen Mordes, William Gambini... ..sowie, wegen Beihilfe zum Mord, ... ..StanIey Rothenstein, ... ..wegen seiner Beteiligung an Gambinis schaendlichem Verbrechen. My Cousin Vinny (1992)
The mayor will be urging New Yorkers... to remain calm and to work with one another... to get through these days without incident.Der Bürgermeister... wird die Bürger auffordern, ruhig zu bleiben... und zusammenzuhalten, um ohne Vorfälle durch diese Tage zu gelangen. The Paper (1994)
Want to challenge me to a duel?Willst du mich zum Duell auffordern? An Unforgettable Summer (1994)
Egg! Young man, I'm going to have to ask you to leave.Entschuldigen Sie, Sir, ich muss sie auffordern zu gehen. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
I'm gonna go ask that little lady to dance.Ich werde die junge Dame zum Tanzen auffordern. A Day in the Strife (1995)
With you, if you will ask me.Mit Ihnen, wenn Sie mich auffordern! Emma (1996)
, but then he is so very generous. You need not be afraid. These are very small, you see.Mrs. Bates, ich möchte Sie auffordern, einmal eins von diesen Eiern zu probieren. Emma (1996)

German-Thai: Longdo Dictionary
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: fordern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffordern; vorladento summon [Add to Longdo]
einladen; auffordern | einladend | eingeladen | lud einto invite | inviting | invited | invited [Add to Longdo]
fragen; nachfragen; auffordern; verlangen | fragend; nachfragend; auffordernd; verlangend | gefragt; nachgefragt; aufgefordert; verlangt | er/sie fragt | ich/er/sie fragte | er/sie hat/hatte gefragt | gezielt fragento ask | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | to ask specifically [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
督促[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  auffordern /aufɔrdrn/
   to ask; to invite; to summon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top