ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*artisan*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artisan, -artisan-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan(n) ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
partisan(n) พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist
partisan(n) กลุ่มหัวรุนแรง
partisan(adj) ซึ่งถือพรรคถือพวก, See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง, Syn. biased, one-sided
bipartisan(adj) ซึ่งรวมพรรค2พรรค
nonpartisan(adj) ซึ่งไม่ลำเอียง, Syn. unprejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง, ผู้ถือพรรคถือพวก

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง, ไม่ลำเอียง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง, ซึ่งถือพรรคถือพวก, ซึ่งเข้าข้าง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง, พรรคพวก, พวกพ้อง, พลพรรค
partisanship(n) การแบ่งพวก, การถือพรรคถือพวก, การเข้าข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politics, partisan; partisan politicsการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan politics; politics, partisanการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan, offensiveข้าราชการที่เข้าช่วยพรรคการเมืองอย่างออกหน้า (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offensive partisanข้าราชการที่เข้าช่วยพรรคการเมืองอย่างออกหน้า (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bipartisan dealข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot, nonpartisanบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุพรรค (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, bipartisanข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonpartisan ballotบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุพรรค (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
artisanal fishery(n) ประมงพื้นบ้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are young partisans.เราเป็นลูกศิษย์หนุ่ม Idemo dalje (1982)
If necessary, the partisan way.ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก Idemo dalje (1982)
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค Idemo dalje (1982)
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก Idemo dalje (1982)
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน Idemo dalje (1982)
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก Idemo dalje (1982)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
I doubt if any old schlub would be feeding them artisanal pain de mie they made themselves.ฉันแค่สงสัย ถ้าคนแก่คนอื่นต้องการให้อาหารพวกมันบ้าง มันจะเหมือนช่างระบายสีของเดอ เมย์ ถ้าพวกเขาทำด้วยตัวเอง Pilot (2006)
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์ An Inconvenient Truth (2006)
Bipartisanship. And we know how that ended up.ทำงานเคียงข้างกัน และเราก็รู้ว่าจบยังไง WarGames: The Dead Code (2008)
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
Mother, here's some camembert from artisanal.แม่ นี่เนยแข็งจากร้านอาติซาเนล The Treasure of Serena Madre (2009)
He may not know Luther as well as you, but he's a damn sight better placed to be non-partisan.เขาอาจจะไม่รู้ลูเธอร์ดีเท่ากับคุณ แต่ฉิบหายเขาไม่เคยถือหางพรรคพวกเดียวกัน Episode #1.6 (2010)
Nothing from the artisan cheese shop.ไม่ซื้อของจาก ร้านชีสอาร์ติซาน Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
You see, you running around free and nonpartisanเธอมีอิสระลอยไปลอยมาและไม่เข้าขาข้างฝ่ายไหน It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Martinez is looking to create the first bipartisan ticket in modern history.มาร์ติเนซ อยากสร้างพรรคร่วมครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ For the Good of Our Country (2010)
The great artisans say the more the teapot is used the more beau t iful it becomes.ช่างฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่า ยิ่งใช้กามากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น The Blind Banker (2010)
Handmade, artisanal items set a man apart in a pre-fab world.ของทำมือ สิ่งสำคัญของผู้ชายมีระดับ Can't See the Fae-Rest (2011)
Old partisans used to hole up here back in the day.พรรคพวกเราเคยใช้หลุมนี้ในการซ่อนตัว ในสมัยก่อน Resident Evil: Damnation (2012)
No, this is an artisanal community, Booth.ไม่, นี่คือชุมชนงานฝีมือพื้นบ้าน, บูธ The Method in the Madness (2012)
From an anthropological standpoint, the artisanal subculture is fascinating.วัดจากทัศนะคติทางมนุษยวิทยา วัฒนธรรมย่อยพื้นบ้าน มีความน่าหลงใหล The Method in the Madness (2012)
Creating handcrafted, handmade products provides artisans with the authenticity they feel is lacking in today's technology-driven, industrialized world.การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ สินค้าที่ทำด้วยมือ ทำให้ช่างฝีมือรู้สึกถึงความเป็นของแท้ ที่ขาดหายไปในปัจจุบันเพราะ The Method in the Madness (2012)
This is an artisan butchery.ที่นี่เป็นร้านเนื้อช่างฝีมือ The Method in the Madness (2012)
Well, artisanal products are more expensive to produce, so of course they're more expensive to purchase.การสินค้าแบบงานฝีมือ ใช้ต้นทุนมากกว่า ดังนั้นมันก็ต้องขายแพงกว่า The Method in the Madness (2012)
You seem to have a real appreciation for the artisan, Sweets.คุณดูเหมือนว่ามีความชื่นชมอย่างจริงจัง กับการใช้งานฝีมือนะ, สวีท The Method in the Madness (2012)
This artisan world-- that's why I studied art in the first place, to pursue my true passion.โลกแห่งงานฝีมือนี้-- นั่นคือเหตุผลที่ทำไม ฉันถึงเรียนศิลปะตั้งแต่แรก เพื่อไล่ตามความลุ่มหลง ที่แท้จริงของฉัน The Method in the Madness (2012)
It sounds like more artisans.มันฟังดูเหมือนเป็นงานฝีมือมาก The Method in the Madness (2012)
Yeah. You know, none of the artisanal shops even use them.ใช่, แบบว่าร้านสินค้าฝีมือพวกนี้ไม่มีใครเคยใช้มันเลย The Method in the Madness (2012)
You know, artisans go into business 'cause they're passionate about the products they create.แบบว่า, พวกช่างฝีมือดำเนินธุรกิจ เพราะว่าพวกเขาลุ่มหลง ในสินค้าที่ได้สร้างขึ้นมา The Method in the Madness (2012)
For artisans, it's their life.สำหรับพวกช่างฝีมือ สิ่งนี้คือชีวิตของพวกเขา The Method in the Madness (2012)
A dispatch from Turkey says the Germans have begun another general offensive against the Yugoslav partisans, and, in the Pacific, American troops on Los Negros fought a...ข่าวด่วนจากตุรกี ระบุว่าชาวเยอรมัน ได้เริ่มทำบางอย่าง เพื่อการรุกราน สู้กับพวกยูโกสลาเวีย Kill Your Darlings (2013)
the artisanal ales you're gonna sample.และโรงเบียร์ที่จะลองไปชิม (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
You wanna watch a movie or something? (The partisans' "no time" playing) ♪ no timeเธออยากดูหนังหรือว่าทำอย่างอื่น? #ไม่มีเวลา# #ไม่มีเวลา# โอเค, เพลงนั่นกวนใจมากๆ The Great Unknown (2013)
Artisans, uh, those who work long hours in solitude... perfectionists.ช่างฝีมือ เอ่อ... คนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่คนเดียว พวกชอบความสมบูรณ์แบบ Pay It Forward (2013)
Artisan, scholar...ครอบครองทาสอย่างชอบธรรม The Midnight Ride (2013)
They already relieved me of my artisanal meat platter.พวกเขาทำให้ฉันเบาใจแล้วด้วย ศิลปะประดิษฐ์เนื้อในจานนั่นของฉัน Gone Girl (2014)
Hand carved by Italian artisans.แกะโดยช่างชาวอิตาลี่ El Jefe (2015)
And three doors down from Ken's flowers, the owner of Xavier's artisan bakery...และถัดไปร้านดอกไม้ของเคน ไปสามร้าน คือร้านของซาเวียร์ ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ Wesen Nacht (2015)
These miniscule artisans are my Seconds.ช่างฝีมือตัวจ้อยพวกนี้คือวินาทีของข้า Alice Through the Looking Glass (2016)
Across the bridge to your right you will see L'Artisan Parfumeur.ด้านหลังคุณ น่าจะเป็นร้านน้ำหอม Me Before You (2016)
I think I called him a Hitler partisan who distorted evidence in order to reach historically untenable conclusions.ผมคิดว่าผมเรียกเขาว่าฮิตเลอร์ พรรค ที่บิดเบือนหลักฐาน เพื่อที่จะบรรลุข้อสรุปในอดีตไม่ สามารถป้องกันได้ Denial (2016)
We see it very much as being an artisanal bed-and-breakfast experience.เรามองว่ามันเป็นประสบการณ์ โรงแรมเบดแอนด์เบรคฟาสต์แบบดั้งเดิม T2 Trainspotting (2017)
There's no room for an honest artisan like me any more.ไม่มีที่ให้ศิลปินแบบฉันอีกแล้ว T2 Trainspotting (2017)
And all the volunteers and other partisans must go away from the Don!Die Freiwilligen und all die Partisanen sollen den Don verlassen! Tikhiy Don (1957)
And all the volunteers and other partisans must go away from the Don!Die Freiwilligen und all die Partisanen sollen den Don verlassen! Tikhiy Don II (1958)
We've been ordered to coordinate guerrilla action in the hills.Wir sollen oben in den Bergen den Partisanenkrieg organisieren. Operation Petticoat (1959)
The partisans kissed their wives and children... and headed back to the woods.Die Partisanen umarmten ihre Frauen und Kinder und gingen zurück in die Wälder. Léon Morin, Priest (1961)
I'll join the partisans.Ich werde zu den Partisanen gehen. Ivan's Childhood (1962)
Look at him, he wants to join the partisans!Wolltest du nicht zu den Partisanen? Ivan's Childhood (1962)
He was a partisan, too.Er war bei den Partisanen. Ivan's Childhood (1962)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artisanMy artisan pride cannot tolerate such sloppiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก(n) followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ถือเขาถือเรา(v) discriminate, See also: distinguish, be a partisan, separate, Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก, Example: มัวถือเขาถือเรากันอยู่อย่างนี้จะสามัคคีกันได้อย่างไร, Thai Definition: ถือว่าเป็นคนละพวก
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
ช่าง(n) technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่างฝีมือ(n) skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
หัตถกรรม[hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
การช่าง[kān chāng] (n) EN: craft ; art  FR: artisanat [ m ]
คนเสื้อแดง[khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts ; red-shirted protesters  FR: chemises rouges [ fpl ] ; rouges [ mpl ] ; partisans de Thaksin Shinawatra [ mpl ] ; pro-Thaksin [ m ]
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว[nakthurakit thī sāng neūa sāng tūa] (n, exp) EN: self-made businessman  FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [ m ] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [ m ] ; self-made man [ m ]
งานฝีมือ[ngān fīmeū] (n) EN: handicraft ; art  FR: artisanat [ m ] ; art [ m ]
งานหัตถกรรม[ngān hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [ mpl ] ; entourage [ m ] ; amis [ mpl ]
ผู้ฝักใฝ่[phūfakfai] (n) EN: adherent ; partisan ; sympathizer  FR: partisan [ m ] ; sympathisant [ m ]
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [ mpl ] ; clique [ f ]
สร้างตัว[sāng tūa] (adj) EN: self-made  FR: self-made ; qui a réussi tout seul ; qui est l'artisan de sa propre réussite
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [ m ] ; partisan [ m ]
ถือพรรคถือพวก[theū phak theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish
ถือพวก[theū phūak] (v, exp) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together
ถือพวก[theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
artisan
artisans
partisan
artisanal
partisans
bipartisan
bipartisan
partisaned
nonpartisan
non-partisan
partisanship
bipartisanship
bipartisanship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artisan
artisans
partisan
partisans
bipartisan
partisanship
bipartisanship

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作坊[zuō fang, ㄗㄨㄛ ㄈㄤ˙,  ] workshop (of artisan) #13,486 [Add to Longdo]
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ,   /  ] partisan; political party related #15,495 [Add to Longdo]
工匠[gōng jiàng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ,  ] artisan; smith #24,095 [Add to Longdo]
党同伐异[dǎng tóng fá yì, ㄉㄤˇ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄚˊ ㄧˋ,     /    ] to be narrowly partisan; to unite with those of the same views but alienate those with different views #116,019 [Add to Longdo]
工欲善其事,必先利其器[gōng yù shàn qí shì, bì xiān lì qí qì, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄕㄢˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄧˊ ㄑㄧˋ,            /           ] To do a good job, an artisan needs the best tools (成语 saw). Good tools are prerequisite to the successful execution of a job [Add to Longdo]
欲善其事,必先利其器[yù shàn qí shì, bì xiān lì qí qì, ㄩˋ ㄕㄢˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄧˊ ㄑㄧˋ,           /          ] To do a good job, an artisan needs the best tools (成语 saw). Good tools are prerequisite to the successful execution of a job [Add to Longdo]
锢漏锅[gù lòu guō, ㄍㄨˋ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ,    /   ] tinker; artisan who fixes leaky pots [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstgewerbler { m }; Kunsthandwerker { m }; Kunsthandwerkerin { f }; Handwerker { m }; Handwerkerin { f }artisan [Add to Longdo]
Vetternwirtschaft { f }partisanship [Add to Longdo]
unabhängignonpartisan [Add to Longdo]
zwei Parteien vertretendbipartisan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
職人[しょくにん, shokunin] (n, adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P) #6,689 [Add to Longdo]
匠(P);工[たくみ(P);しょう(匠), takumi (P); shou ( takumi )] (n, adj-na) (1) workman; artisan; mechanic; carpenter; (2) craft; skill; (3) means; idea; (P) #9,472 [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) #11,145 [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (n, vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew #13,879 [Add to Longdo]
パルチザン[paruchizan] (n) partisan (fre #16,341 [Add to Longdo]
アーチザン[a-chizan] (n) artisan [Add to Longdo]
アーティザン[a-teizan] (n) artisan [Add to Longdo]
アルチザン[aruchizan] (n) artisan (fre [Add to Longdo]
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators [Add to Longdo]
工匠[こうしょう, koushou] (n) artisan; mechanic [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan [Add to Longdo]
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses [Add to Longdo]
士農工商[しのうこうしょう, shinoukoushou] (n) hierarchy of samurai, farmers, artisans, and merchants in Edo society [Add to Longdo]
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
職人体の男[しょくにんていのおとこ, shokuninteinootoko] (n) man dressed like an artisan; man of workmanlike appearance [Add to Longdo]
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet [Add to Longdo]
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P) [Add to Longdo]
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism [Add to Longdo]
品部[しなべ;ともべ, shinabe ; tomobe] (n) (1) group of persons working at the imperial court (Yamato period); (2) various craftsmen and artisans under the ritsuryo system [Add to Longdo]
名工[めいこう, meikou] (n) craftsman; skilled artisan [Add to Longdo]
良工[りょうこう, ryoukou] (n) skilled artisan [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top