ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*annex*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: annex, -annex-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annex(vt) เพิ่มเข้าไป, Syn. append, attach, affix, join
annex(n) ภาคผนวก
annex(vt) ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
annex to(phrv) เข้ายึดครอง, See also: ยึด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition, Ant. deduct, split
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union, Ant. removal

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม, ผนวก, แนบท้าย, ยึด
annexation(n) การเพิ่ม, การผนวก, สิ่งที่แนบท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexation๑. การผนวก๒. การผนวกดินแดน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
annex(n) an addition that extends a main building, Syn. annexe, extension, wing
annex(v) take (territory) as if by conquest
annex(v) attach to
annexation(n) incorporation by joining or uniting, Syn. appropriation
annexation(n) the formal act of acquiring something (especially territory) by conquest or occupation
annexational(adj) relating to annexation
adnexa(n) accessory or adjoining anatomical parts or appendages to an organ (especially of the embryo), Syn. annexa
adnexal(adj) of or pertaining to adnexa, Syn. annexal

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Annexv. t. [ imp. & p. p. Annexed p. pr. & vb. n. Annexing. ] [ F. annexer, fr. L. annexus, p. p. of annectere to tie or bind to; ad + nectere to tie, to fasten together, akin to Skr. nah to bind. ] 1. To join or attach; usually to subjoin; to affix; to append; -- followed by to. “He annexed a codicil to a will.” Johnson. [ 1913 Webster ]

2. To join or add, as a smaller thing to a greater. [ 1913 Webster ]

He annexed a province to his kingdom. Johnson. [ 1913 Webster ]

3. To attach or connect, as a consequence, condition, etc.; as, to annex a penalty to a prohibition, or punishment to guilt. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To add; append; affix; unite; coalesce. See Add. [ 1913 Webster ]

Annexv. i. To join; to be united. Tooke. [ 1913 Webster ]

Annexn. [ F. annexe, L. annexus, neut. annexum, p. p. of annectere. ] Something annexed or appended; as, an additional stipulation to a writing, a subsidiary building to a main building; a wing. [ 1913 Webster ]

Annexationn. [ Cf. F. annexation. See Annex, v. t. ] 1. The act of annexing; process of attaching, adding, or appending; the act of connecting; union; as, the annexation of Texas to the United States, or of chattels to the freehold. [ 1913 Webster ]

2. (a) (Law) The union of property with a freehold so as to become a fixture. Bouvier. (b) (Scots Law) The appropriation of lands or rents to the crown. Wharton. [ 1913 Webster ]

Annexationistn. One who favors annexation. [ 1913 Webster ]

Annexern. One who annexes. [ 1913 Webster ]

Annexionn. [ L. annexio a tying to, connection: cf. F. annexion. ] Annexation. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Annexionistn. An annexationist. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Annexmentn. The act of annexing, or the thing annexed; appendage. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Coannexv. t. To annex with something else. [ 1913 Webster ]

Disannexv. t. To disunite; to undo or repeal the annexation of. State Trials (1608). [ 1913 Webster ]

Reannexv. t. To annex again or anew; to reunite. “To reannex that duchy.” Bacon. [ 1913 Webster ]

Reannexationn. Act of reannexing. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader, ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
Back annex building should've been cleared. -Copy, it'll be cleared.ตึกหลังเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ได้ยินแล้วจะรีบเคลี Vantage Point (2008)
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ผมจะตามจากข้อมูลที่มี กลับไปในตึกเล็ก ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
Just outside the back annex.ข้างนอกส่วนหลังของตึกเล็ก Vantage Point (2008)
We need immediate assistance. Just outside the back annex.เราต้องการกำลังเสริมด่วน ที่ด้านนอกหลังตึก Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ชั้นกำลังไล่ตามจากตึกหลัง ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
That's groundbreaking. You should teach a course at The Learning Annex.ไอเดียบรรเจิด เธอน่าจะเปิดคอร์สสอนเลยนะ Easy A (2010)
As soon as you hurry up and lose at Regionals, this choir room will become my official trophy annex.ห้องนี้จะกลายเป็น ห้องเก็บรางวัลของฉัน Funk (2010)
Winner gets to annex Poland.ผู้ชนะจะได้ครอบครองโปแลนด์ Accounting for Lawyers (2010)
When the territory was annexed, เมื่อดินแดนถูกยึดครอง If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
I have to get all the way over to the annex.ฉันต้องเดินไปตึกเสริม Someone to Watch Over Me (2011)
There's an entire annex that isn't on the official map.มีแร่อีกส่วนเพิ่มจาก แผนผังฉบับทางการ As You Were (2011)
Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.รองคณบดี เลย์บอร์น เรื่องงบผนวกฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยค่ะ Biology 101 (2011)
The air-conditioning repair school annex seems to think.ฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยดูเหมือนจะคิด Biology 101 (2011)
That it's separate from Greendale, but it's an annex.ว่าตัวเองแยกเป็นอิสระจากกรีนเดล แต่มันก็ยังคงเป็นส่วนผนวก Biology 101 (2011)
I am not supposed to tell you to go down to the annex and investigate for yourself.คุณไม่ควรเข้าไปพัวพันกับการสอบสวน Sad Professor (2011)
She also had a Power Point class down at the Learning Annex, but she bailed on that.แล้วเธอยังมีเรียนพาวเวอร์พอยต์ที่ Learning Annex อีก แต่เธอโดดเรียน Murder House (2011)
And the air-conditioning repair annex won't admit to any knowledge of what's going on.โรงเรียนซ่อมแอร์ไม่ขอมีส่วน ที่จะรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น The First Chang Dynasty (2012)
And the rest... Can use the annex cafeterias, right?และคนอื่น ๆ จะต้องไปใช้ร้านค้าในภาค โอเค? Episode #1.2 (2012)
[ Annex cafeteria ]สั่งเสียงดัง ๆ อย่าทำน้ำหก สั่งราเมน 3 ถ้วย ได้น้ำกลับไปกินที่บ้าน 1 ขวด Episode #1.2 (2012)
Meet me at the annex south of the lobby.มาพบผมที่ส่วนต่อทางใต้ของล็อบบี้ Booked Solid (2013)
This entrance... should connect us directly to the annex.ทางเข้านี้... น่าจะทำให้เราเข้าถึง ส่วนเสริมของอาคารได้โดยตรง Blood Moon (2013)
She annexed me.She annexed me. Gone Girl (2014)
We're trapped in a huge government annex.เราติดกับอยู่ในอาณาเขต กว้างใหญ่ไพศาลของรัฐบาล The Signal (2014)
You were Annex, John. Why can't I be?นายคือ Annex จอห์น ทำไมฉันจะเป็นไม่ได้ Son of Man (2014)
Delephonium-6, the drug you used to Annex people, where is it?Delephonium-6 ยาที่คุณใช้ ในมนุษย์แอนแนกซ์ มันอยู่ไหน Son of Man (2014)
The Annex Project was shut down years ago.โปรเจ็กซ์ แอนเน็กซ์ ถูกปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว Son of Man (2014)
He helped me escape sent in his Annex agents.เค้าช่วยฉันหนีจากพวกนั้น Son of Man (2014)
This is the annex, it was the stables, before we had them adapted for Will.ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นคอกม้า แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมันเป็นวิลล่า Me Before You (2016)
I can't watch you wandering around the annex in your crazy dressesคุณรู้ไหม เสื้อผ้า ประหลาดๆกับบางอย่างที่ไม่เคยทำ Me Before You (2016)
I'll send James to the Science Frontiers Annex.Ich schicke James zum Science Frontier Annex. War of Illusions (1985)
Why should the Russians annex the whole of Europe?Was hätten die Russen von einer Annexion ganz Europas? The Grand Design (1986)
She is still a fricoteuse in Annexia.Sie ist immer noch eine Fricoteuse in Annexia. Naked Lunch (1991)
Fadela number is something I developed during my tenure as chief physician to the prime minister of Annexia.Diese kleine Nummer entwarf ich, als ich noch Leibarzt vom Premierminister von Annexia war. Naked Lunch (1991)
I could use a reliable man to send to Annexia.Ich brauche einen zuverlässigen Mann in Annexia. Naked Lunch (1991)
I write reports. I'm a writer and I intend to write reports on life in Annexia for the citizens of the U.S.A.Ich bin Schriftsteller... und berichte über das Leben in Annexia für die USA. Naked Lunch (1991)
Welcome to Annexia.Willkommen... in Annexia. Naked Lunch (1991)
Welcome to Annexia.Willkommen in Annexia. Naked Lunch (1991)
They've had terrorist problems since they annexed the Bajoran Homeworld 40 years ago.Es gibt Terroristenprobleme seit der Annexion des Heimatplaneten der Bajoraner vor 40 Jahren. Ensign Ro (1991)
I'm glad to hear it.Annexion von mehr cardassianischem Raum und weitere Militärstationen? Accession (1996)
This tunnel leads back onto the land for all the people that work for Mannex.Dieser Gang führt zum Ausgang der Mannex-Mitarbeiter. The Ladykillers (2004)
I saw some of these guys at the Navy Annex garage, but... none of them look like the guy who shot at me.Ich sah einige dieser Typen bei der Navy Annex Garage, aber ... keiner von ihnen sieht aus wie der Typ, der auf mich schoss. About Face (2008)
Navy annex building's - next door.Das Navy Annex Gebäude ist nebenan. About Face (2008)
Oh, I... I'm taking a photography class over at the Annex, and pictures of rusty sheet metal are a sure fire A.Ich habe einen Fotokurs beim Annex und Bilder von rostigem Metall sind eine totsichere Eins. Pilot (2009)
The leaders of over 25 nations have now arrived and are taking their places at the United Nations annex in Seoul, South Korea.Die Anführer von über 25 Nationen sind gekommen... und nehmen ihre Plätze im United-Nations-Annex von Seoul, Südkorea ein. The Art of War III: Retribution (2009)
Wilson annexed the Sudetenland.Wilsons Annexion des Sudetenlandes. Moving the Chains (2010)
Meet me at the Annex Bar.Triff mich in der "Annex Bar". Gone in the Teeth (2010)
She also had a Power Point class down at the Learning Annex, but she bailed on that.Sie hatte auch einen Power-Point-Kurs unten bei Learning Annex, aber sie tauchte dort nicht auf. Murder House (2011)
Go to the Annex often?Gehst du oft ins "Annexe"? Rust and Bone (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annexThe annex is on the north of the original building.
annexThe United States annexed Texas in 1845.
annexThe small country was annexed to its larger neighbor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่วงท้าย(v) attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai Definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
ภาคผนวก(n) appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai Definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
ผนวก(v) append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai Definition: รวมเข้าไป
ฮุบ(v) gobble up, See also: seize, annex, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ ต้องการฮุบกรมที่มีโรงเรียน และมีความสำคัญไว้เพียงคนเดียว, Thai Definition: รวบเอาเป็นของตน
ต่อเติม(v) add, See also: increase, enlarge, grow, multiply, attach, subjoin, annex, Syn. เพิ่มเติม, Example: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น, Thai Definition: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
ต่อท้าย(v) attach, See also: append, annex, tack, tag, Syn. พ่วง, ห้อยท้าย, Example: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง, Thai Definition: ติดอยู่ข้างหลัง
การพ่วง(n) addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
ภาคผนวก[phāk phanūak] (n, exp) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex  FR: appendice [ m ] ; addenda [ m inv. ] ; annexe [ f ]
ผนวก[phanūak] (v) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add  FR: ajouter ; annexer
ผนวก[phanūak] (adj) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended  FR: supplémentaire ; annexe
รวมเข้าด้วยกัน[rūam khao dūaykan] (v, exp) EN: merge ; amalgamate ; combine  FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
annex
annex
annexed
annexed
annexes
annexing
annexation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annex
annex
annexe
annexed
annexes
annexes
annexing
annexation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hán, ㄏㄢˊ, / ] Korea, esp. Japan-annexed Korea and South Korea; Korean; surname Han #1,822 [Add to Longdo]
合并[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ,   /  ] to merge; to annex #3,390 [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ,  ] additional; annex #8,470 [Add to Longdo]
兼并[jiān bìng, ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄥˋ,   /  ] to annex; to take over; to acquire #9,282 [Add to Longdo]
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ,  ] branch (of a chain store); annex #17,072 [Add to Longdo]
侵吞[qīn tūn, ㄑㄧㄣ ㄊㄨㄣ,  ] to annex; to swallow (up); to embezzle #26,077 [Add to Longdo]
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ,   /  ] dependency; possession; annexed territory #28,955 [Add to Longdo]
国耻[guó chǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ,   /  ] national humiliation, refers to Japanese incursions into China in the 1930s and 40s, and more especially to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria #31,066 [Add to Longdo]
吞并[tūn bìng, ㄊㄨㄣ ㄅㄧㄥˋ,   /  ] to annex #32,357 [Add to Longdo]
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ,      /     ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变 #75,216 [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ,   /  ] swallow up; annex; merge #77,392 [Add to Longdo]
沦亡[lún wáng, ㄌㄨㄣˊ ㄨㄤˊ,   /  ] (of a country) to perish; to be annexed; subjugation (to a foreign power) #116,908 [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ㄨˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ,     /    ] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
包举[bāo jǔ, ㄅㄠ ㄐㄩˇ,   /  ] to summarize; to swallow up; to annex; to merge [Add to Longdo]
合並[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ,  ] variant of 合併|合并, to merge; to annex [Add to Longdo]
柳条沟事变[liǔ tiáo gōu shì biàn, ㄌㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄍㄡ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ,      /     ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as 9-18 incident 九一八事变 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] TH: เพิ่มเติม  EN: to annex

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aneignung { f } | Aneignungen { pl }annexation | annexations [Add to Longdo]
Anhang { m }; Anbau { m }annex [Add to Longdo]
Annexion { f }annexation [Add to Longdo]
Hinzufügung { f }annexation [Add to Longdo]
Nachlassverwalter anstelle eines Testamentsvollstreckersadministrator cum testamento annexo [Add to Longdo]
anfügen | anfügend | angefügtto annex | annexing | annexed [Add to Longdo]
annektieren | annektierend | annektiert | annektiert | annektierteto annex | annexing | annexed | annexes | annexed [Add to Longdo]
fügt anannexes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] (n, vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P) #4,478 [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n, vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration #5,875 [Add to Longdo]
付加(P);附加[ふか, fuka] (n, vs, adj-no) addition; annexation; appendage; (P) #6,640 [Add to Longdo]
付録(P);附録[ふろく, furoku] (n) appendix; supplement; annex; (P) #7,032 [Add to Longdo]
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n, vs, adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P) #7,822 [Add to Longdo]
付随;附随[ふずい, fuzui] (n, vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending #9,274 [Add to Longdo]
添加[てんか, tenka] (n, vs) addition; annexing; (P) #12,109 [Add to Longdo]
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P) #12,147 [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] (n) detached office; annex; (P) #16,225 [Add to Longdo]
分館[ぶんかん, bunkan] (n) annex #16,793 [Add to Longdo]
別館[べっかん, bekkan] (n) (hotel) annexe (annex); (P) #17,008 [Add to Longdo]
新館[しんかん, shinkan] (n) annexe; annex #17,985 [Add to Longdo]
アネックス[anekkusu] (n) annex; annexe [Add to Longdo]
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to [Add to Longdo]
韓国併合[かんこくへいごう, kankokuheigou] (n) annexation of Korea (by Japan; 1910-1945) [Add to Longdo]
韓国併合条約[かんこくへいごうじょうやく, kankokuheigoujouyaku] (n) (See 日韓併合条約) Japan-Korea Annexation Treaty (1910) [Add to Longdo]
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り, 対の屋, 釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1, 寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
日韓併合条約[にっかんへいごうじょうやく, nikkanheigoujouyaku] (n) Japan-Korea Annexation Treaty (1910) [Add to Longdo]
付設;附設[ふせつ, fusetsu] (n, vs) annex; affiliated structure or institute [Add to Longdo]
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n, vs) annexation; merger; swallowing up [Add to Longdo]
別添[べってん, betten] (n, vs) attachment; annexation; addendum; appendix [Add to Longdo]
別殿[べつでん, betsuden] (n) palace annex; shrine annex [Add to Longdo]
門廊[もんろう, monrou] (n) (See 中門・1, 寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
并合[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
別館[べっかん, bekkan] Nebengebaeude, Annex [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top