ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*annehmen*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: annehmen, -annehmen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You would hope so.Das sollte man annehmen. No Way Out (1987)
Butyoucannot run away andaccept, the girlfriend waiting, if one is years in prison.Aber man kann nicht weglaufen und annehmen, die Freundin warte, wenn man jahrelang im Gefängnis ist. Point and Shoot (2014)
You gonna take that deal?Würdest du annehmen? Gem and Loan (2014)
You're saying I should take the deal because I can't beat him?Willst du sagen, dass ich den Deal annehmen soll, weil ich ihn nicht besiegen kann? Moot Point (2014)
We want to take your deal, with one small change.Wir möchten deinen Deal annehmen, mit einer kleinen Änderung. Moot Point (2014)
When I heard I had new counsel, I'd never imagined I'd rate the one and only Stevie Grayson.Ich hätte nie gedacht, dass sich Stevie Grayson meiner rechtlichen Belange annehmen würde. Blood (2014)
Well, in that case, I'd very much like to take you up on it.In diesem Fall würde ich es sehr gerne von Ihnen annehmen. Enough Nemesis to Go Around (2014)
You've been generous to me, and to Leith, as well, but I've accepted all the kindness I can from you.Ihr wart großzügig zu mir und Leith, aber mehr Freundlichkeiten kann ich von Euch nicht annehmen. The Darkness (2014)
For more new Episodes go to G2G.FMIch habe ein Jobangebot bekommen, Harvey. Ich an der Stelle würde es annehmen. Was ist, wenn ich nicht aufgeben möchte, Anwalt zu sein? Heartburn (2014)
I think you could take a case that is beneath you... if that means supporting her too.Du solltest einen Fall annehmen, der unter deiner Würde ist... wenn du sie damit unterstützt. The Man with the Twisted Lip (2014)
This is not Paige's number... so, even though she has a rather large supply of heroin, I think we can assume that she's not the entire business.Das ist nicht die Nummer von Paige... also, obwohl sie einen relativ großen Vorrat an Heroin hat, können wir wohl annehmen, dass sie nicht das ganze Geschäft ist. The Man with the Twisted Lip (2014)
I certainly wouldn't think that you'd look to disrupt that.Ich würde sicherlich nicht annehmen, dass du anstrebst es zu zerstören. The Man with the Twisted Lip (2014)
Well, if it were me... I'd take it.Wenn ich es wäre, würde ich es annehmen. Know When to Fold 'Em (2014)
- And if you want to take this job right now, I will negotiate in good faith.- Ich versohle Ärsche. - Und wenn Sie den Job sofort annehmen, dann verhandele ich auf Treu und Glauben. Know When to Fold 'Em (2014)
- Oh, right. - But can you just keep an eye on her for me?Würden Sie sich ihrer annehmen? Whatever It Takes (2014)
Well, in that case, I'd very much like to take you up on it.Nun, in diesem Fall würde ich es sehr gerne annehmen. The Grand Experiment (2014)
Which makes me think you're suffering the same hallucinations he did before he killed himself.Was mich annehmen lässt, dass du unter den selben Halluzinationen leidest wie er, bevor er sich umbrachte. Wish You Were Here (2014)
Oh, I know a great deal more than you think.Ich weiß weitaus mehr, als Sie annehmen. Deus Ex Machina (2014)
She would embrace her role as Queen and all the power that came with it.Sie würde die Rolle der Königin annehmen und somit auch alle Macht, die mit dieser einher ginge. The Red Rose and the Briar (2014)
You know, I just got an offer from Latham Watkins in Chicago, and I don't want to take it, but...Weißt du, ich habe gerade ein Angebot von Latham Watkins in Chicago bekommen und ich will es nicht annehmen, aber... Buried Secrets (2014)
You said that I could take this case.Du hast gesagt, dass ich den Fall annehmen könne. Buried Secrets (2014)
Maybe, but they're gonna call in a half an hour wanting to take the deal, and when they do, I'm gonna buy you one day, and then I'm pulling the plug.Vielleicht, aber die werden in einer halben Stunde anrufen und werden den Deal annehmen wollen, und wenn die das machen, dann verschaffe ich dir einen Tag und danach ziehe ich den Stöpsel. Buried Secrets (2014)
You were about to take a job somewhere else.Du warst kurz davor, woanders einen Job annehmen. Buried Secrets (2014)
As an actual real attorney, I highly suggest you take the deal. - Great.Als ein tatsächlich echter Anwalt, rate ich dringend, dass Sie den Deal annehmen. Fired Up (2014)
I must conclude, therefore, that you...you talk about me, and I wonder what right you believe you have to do so.Daher muss ich annehmen, dass Sie offensichtlich über mich reden. Und ich frage mich, warum Sie denken, Sie hätten das Recht dazu. The Incontrovertible Truth (2014)
Mr. Artherton, have the wires run for Fred Best.Wir müssen dann wohl annehmen, dass den Nachforschungen, denen Ackermans Gehirn zum Opfer fiel, auch unser Mr. Best auf der Spur ist. The Peace of Edmund Reid (2014)
Not by his own choosing.Ein Geschenk, vor dem wir nicht fliehen, sondern es annehmen sollten. The Peace of Edmund Reid (2014)
I want to accept an offer.Ich möchte ein Angebot annehmen. Yesterday's Gone (2014)
I would never presume.Das würde ich niemals annehmen. The Way Out (2014)
One could assume it was an ongoing problem.Man könnte annehmen, dass es ein ständiges Problem war. Shooter (2014)
While you're here, would you like to legally revert to your maiden name?Wenn Sie schon hier sind, möchten Sie auch gleich wieder Ihren Mädchennamen annehmen? Guest (2014)
He told me they'd been watching Le Milieu and were aware of the offer he urged me to accept.Er sagte mir, dass sie "Le Milieu" überwachen und sie von dem Angebot wussten, das ich annehmen sollte. Art in the Blood (2014)
May I assume you have something to report?Kann ich annehmen, dass Sie etwas zu berichten haben? Art in the Blood (2014)
Being tall helps, but not as much as everybody thinks.Groß zu sein ist hilfreich, aber nicht allzu sehr, wie alle annehmen. Surfing the Aftershocks (2014)
You might think this is a curious place for me to suggest a meeting, but... your surprises have only just begun.Sie mögen annehmen, dass dies ein seltsamer Ort für ein Treffen ist, aber... die Überraschungen haben gerade erst angefangen. Episode #2.4 (2014)
I... I can't accept this. This is quadruple my...Das kann ich nicht annehmen, das ist das Vierfache meines-- Tintypes (2014)
Get this real quick.Ich sollte... das schnell annehmen. In the Pines (2014)
We have to say yes to everything, regardless of the money.Wir müssen jetzt, jedes Angebot annehmen. Coming Soon (2014)
How am I to take this?Wie soll ich das annehmen? Rendering (2014)
You need to accept it.Du musst es annehmen. Solace for Tired Feet (2014)
Like, I... I... I'm way behind.Ich habe den Rückstand, ich hätte den Kampf nicht annehmen sollen, und ich habe Alvey gleich gesagt, dass ich es nicht in mir habe, also... King Beast (2014)
We can't accept gifts. I was really fucking clear about that.Wir können keine Geschenke annehmen, das habe ich Ihnen gesagt. Flowers (2014)
Am I to assume you finished him off?Darf ich annehmen, dass du ihn erledigt hast? Alive and Kicking (2014)
But let's suppose for the moment, for the sake of argument, that you're right and breakfast cereal is only half our concern.- Aber lassen Sie uns für einen Moment annehmen, rein theoretisch, dass Sie recht hätten und unser Interesse nicht nur bei Frühstücksgetreide liegt. The Good Listener (2014)
2, 000% markup, it damn well better.2.000 % Aufschlag. Das sollte man annehmen. What Jesus Said (2014)
So, now when they see any other mention of Teresa Lisbon, they'll assume it's that woman.Wenn jetzt also Teresa Lisbon erwähnt wird, werden sie annehmen, dass es diese Frau ist. Orange Blossom Ice Cream (2014)
So we can assume that she was sitting...there.Wir können also annehmen, dass sie dort saß. The Silver Briefcase (2014)
I'm gonna take you up on it.- Ich werde es annehmen. Unseen Power of the Picket Fence (2014)
Answer. Hello?Annehmen. Care and Feeding (2014)
You can never assume you're in safe waters even if Keller says he needs you.Du darfst nie annehmen, du wärst in sicherem Gewässer, auch wenn Keller sagt, er braucht dich. Return to Sender (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| คาดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น Ich nehme an, sie würde dir helfen. ฉันคาดว่าหล่อนคงช่วยเธอ, Syn. glauben

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot { n }; Offerte { f } (für, über) | Anbot { n }; Offert { n } [ Ös. ] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Antrag { m }; Gesuch { n } | Anträge { pl }; Gesuche { pl } | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Auftrag { m }; Anordnung { f }; Befehl { m } | Aufträge { pl }; Anordnungen { pl }; Befehle { pl } | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
Gestalt { f }; Form { f }; Fasson { f } | Gestalten { pl } | Gestalt annehmen; Form annehmen | in Gestalt vonshape | shapes | to take shape | in the shape of [Add to Longdo]
die Gewohnheit annehmento take to [Add to Longdo]
Hypothesen aufstellen; annehmen | Hypothesen aufstellend; annehmend | Hypothesen aufgestellt; angenommento hypothesize; to hypothesise | hypothesizing; hypothesising | hypothesized; hypothesised [Add to Longdo]
Vernunft annehmen; zur Vernunft kommen; zur Besinnung kommento come to one's senses [Add to Longdo]
Vertrag { m } | Verträge { pl } | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
Wechsel { m } | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill [Add to Longdo]
adoptieren; annehmen; übernehmen | adoptierend; annehmend; übernehmend | adoptiert; angenommen; übernommen | er/sie adoptiert | ich/er/sie adoptierte; ich/er/sie nahm anto adopt | adopting | adopted | he/she adopts | I/he/she adopted [Add to Longdo]
sich aneignen; annehmento acquire [Add to Longdo]
annehmen | annehmend | angenommen | nimmt an | nahm anto imbibe | imbibing | imbibed | imbibes | imbibed [Add to Longdo]
annehmento presume [Add to Longdo]
annehmen; unterstellen; vermuten | annehmend; unterstellend; vermutend | angenommen; unterstellt; vermutet | er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte angenommen | ich/er/sie nähme anto assume | assuming | assumed | he/she assumes | I/he/she assumed | he/she has/had assumed | I/he/she would assume [Add to Longdo]
annehmen; hinnehmen; auf sich nehmen; zusagen; akzeptieren | annehmend; hinnehmend; auf sich nehmend; zusagend; akzeptierend | angenommen; hingenommen; auf sich genommen; zugesagt; akzeptiert | nimmt an; sagt zu; akzeptiert | nahm an; sagte zu; akzeptierteto accept | accepting | accepted | accepts | accepted [Add to Longdo]
annehmen (Religion)to embrace [Add to Longdo]
annehmen; akzeptierento honor [ Am. ]; to honour [ Br. ] [Add to Longdo]
sich jds. annehmento administer to sb.'s needs [Add to Longdo]
sich der Kranken annehmento administer to the sick [Add to Longdo]
entgegennehmen; annehmen; einsehen | entgegennehmend; annehmend | entgegengenommen; angenommen | er/sie nimmt entgegen; er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm entgegen; ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte entgegengenommen; er/sie hat/hatte angenommento accept | accepting | accepted | he/she accepts | I/he/she accepted | he/she has/had accepted [Add to Longdo]
lassen; vermuten; annehmento assume [Add to Longdo]
vermuten; annehmen; mutmaßen | vermutend; annehmend; mutmaßend | vermutet; angenommen; mutgemaßt | er/sie vermutet | ich/er/sie vermutet | er/sie hat/hatte vermutetto suppose | supposing | supposed | he/she supposes | I/he/she supposed | he/she has/had supposed [Add to Longdo]
voraussetzen; annehmen | vorausgesetzt | etw. als bekannt voraussetzento assume; to expect | assumed | to assume that everyone knows sth. [Add to Longdo]
voraussetzen; annehmento suppose [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ANNEHMEN, BEURTEILEN, VERSTEHEN, MITFUEHLEN [Add to Longdo]
採る[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen, Insekten) [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] einnehmen, aufnehmen, annehmen [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] aufbauen, bauen, errichten, eine_Haltung_annehmen, eine_Stellung_annehmen [Add to Longdo]
納める[おさめる, osameru] zahlen, liefern, annehmen, aufbewahren [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top