ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anfang*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anfang, -anfang-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At first, it was.Am Anfang schon. This Man Must Die (1969)
If I start to cry from anxiety, I'll be even more afraid.Wenn ich vor Angst anfange zu weinen. fürchte ich mich noch mehr. The Rite (1969)
- At first there were difficulties.- Anfangs gab es einige Probleme. The Rite (1969)
I'm sure if you give it a chance, this could be the beginning of a long and rewarding relationship for both of us.Wenn wir uns einig sind, wird dies der Anfang einer nützlichen Beziehung sein. Und zwar für uns beide. The Amnesiac (1969)
What is the significance of this picture?Was soll ich mit diesen Fotos anfangen? The Code (1969)
We're right back where we started. Yeah.- Also müssen wir von vorne anfangen. The Controllers: Part 2 (1969)
And I would like to begin immediately.Und ich würde gern sofort anfangen. Time Bomb (1969)
I thought I'd already come part of the way... but I'm afraid it's not true.Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Mississippi Mermaid (1969)
I was pleased with your letters, but--Aber am Anfang hatte ich doch einige Bedenken. Mississippi Mermaid (1969)
At first, Richard planned to use her to get at your money... but it seemed too complicated.Anfangs wollte Richard sie einwickeln, um Ihnen das Geld abzunehmen. Aber dann war ihm das zu kompliziert. Mississippi Mermaid (1969)
In Reunion, especially at first, things were so-so between us.Auf der Insel, besonders zu Anfang, da war es so "comme ci, comme ça". Mississippi Mermaid (1969)
I'm a girl!- Nein, danke. Was wollt ihr mit einem Mädchen anfangen? Specialists (1969)
Well, maybe not all of them at first, not right at first.Am Anfang vielleicht nicht gleich alle... Support Your Local Sheriff! (1969)
Once, she asked me some questions about Mozart and she got suspicious because, for a minute, I couldn't place the name.Dann fragte sie mich einiges über Mozart, und dann wurde sie misstrauisch, weil ich für einen Moment mit dem Namen nichts anfangen konnte. Take the Money and Run (1969)
They can start without you.Die können auch ohne dich anfangen. Take the Money and Run (1969)
They can't start without me.Die können nicht ohne mich anfangen. Take the Money and Run (1969)
-... I want to be in there, taming.- will ich mit dem Bändigen anfangen. Untitled (1969)
AH, YES. IF I MAY BEGIN AT THE BEGINNING.- Ich werde am Anfang anfangen. The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
It should have come at the beginning of the program.Er hätte am Anfang der Sendung kommen sollen. Hochachtungsvoll, Ivor Bigbottie, zwei Jahre alt. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
before his death."Im Anfang...", bevor er starb. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
We tried to tell you at the beginning of the film but you just panned off us.Wir wollten Ihnen das ja am Anfang sagen, aber Sie haben weggeschwenkt. You're No Fun Anymore (1969)
Lean backwards, against the rail. Like that.Geh wieder in deine Anfangsposition. One on Top of the Other (1969)
Yeah right, a lover!Lass uns nicht wieder davon anfangen. One on Top of the Other (1969)
Well, I guess we better get organized.Nun, vielleicht sollten wir anfangen. The Undefeated (1969)
We're all set to make the count. Good.- Wir können sofort mit dem Zählen anfangen. The Undefeated (1969)
The world is nice but it's not all nice, unhappy but not really unhappy, crazy and full of love and vice versa, everything changes, there's no end without a start.Die Welt ist schön, aber nicht ganz, unglücklich aber nicht wirklich, verrückt, voll Liebe und umgekehrt, es gibt kein Ende ohne Anfang. Birds, Orphans and Fools (1969)
I wanted to cry the first time I saw them.Anfangs wollte ich weinen. Birds, Orphans and Fools (1969)
Wait till the underdog starts building across the road from you.Warten Sie nur, bis die Unterdrückten neben Ihnen anfangen zu bauen. What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
Nice start, the director's standing in for the star!Ein schöner Anfang! Der Regisseur ersetzt einen Schauspieler. Wszystko na sprzedaz (1969)
I live on the 5th, so it's a 6-floor trip.Ich wohne im 5. Stock. Am Anfang bin ich immer die 6 Etagen bis in den Keller gegangen. Go, Go, Second Time Virgin (1969)
Start now!Wir müssen anfangen! Z (1969)
OK, let's go.Wir können anfangen. Z (1969)
The truth is the start of powerful. united action.Die Wahrheit ist der Anfang einer vereinten Aktion. Z (1969)
Yes, and it's only beginning!Sicher! Das ist erst der Anfang. Z (1969)
Tell me what you know.Sie können anfangen. Z (1969)
And at the end of a week, you can take him away... and start a new life together.Nach der Woche können Sie ihn mitnehmen und mit ihm ein neues Leben anfangen. Frankenstein Must Be Destroyed (1969)
From the beginning, you used me.Sie haben mich von Anfang an benutzt. Requiem for Methuselah (1969)
Then the sooner you begin, the better.Je eher Sie anfangen, desto besser. The Mark of Gideon (1969)
Well, that's a beginning, but what about the captain?Immerhin ein Anfang. Was ist mit dem Captain? The Mark of Gideon (1969)
- One is the beginning.- Eins ist der Anfang. The Way to Eden (1969)
We turn our backs on confusion and seek the beginning.Wir verlassen die Verwirrung und suchen den Anfang. The Way to Eden (1969)
Now, last week we started at the beginning and we learned the Italian for "a spoon."Letzte Woche haben wir den Anfang gemacht... und gelernt, was "Löffel" auf italienisch heißt. Whither Canada? (1969)
I have too many things to ask you, but I don't know how.Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Stray Cat Rock: Sex Hunter (1970)
Since we're being honest, I didn't like Colonel Hogan's way from the very start.Wo wir schon ehrlich sind, ich fand Colonel Hogans Plan von Anfang an nicht gut. Crittendon's Commandos (1970)
I had a feeling about this guy from the very beginning.Ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl bei ihm. Eight O'Clock and All Is Well (1970)
( grunting loudly ) Good, good. Yeah, that's... that's perfect to start with.So, das ist jetzt gut für den Anfang. Get Fit or Go Fight (1970)
I wouldn't know how to begin.- Womit soll ich denn anfangen? Klink's Masterpiece (1970)
You know, right from the beginning, I...Ich wusste von Anfang an... The Experts (1970)
We had to start a new tunnel in Barracks 5.Wir mussten einen neuen Tunnel von Baracke 5 aus anfangen. The Merry Widow (1970)
We've got to start somewhere.Irgendwo muss man ja anfangen. The Softer They Fall (1970)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梅兰芳[Méi Lán fāng, ㄇㄟˊ ㄌㄢˊ ㄈㄤ,    /   ] Mei Lanfang (1894-1961), famous master of Beijing opera, specialist in female roles #28,624 [Add to Longdo]
孙传芳[Sūn Chuán fāng, ㄙㄨㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄤ,    /   ] Sun Chuanfang (1885-1935) one of the northern warlord, murdered in Tianjin in 1935 #86,588 [Add to Longdo]
梅派[méi pài, ㄇㄟˊ ㄆㄞˋ,  ] the Mei Lanfang School #113,989 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangskurzschlusswechselstrom im [ electr. ]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; Start { m }; Auftakt { m }start [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; erster Schrittfirst step [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m } | Anfänge { pl }commencement | commencements [Add to Longdo]
Anfang { m }entrie [Add to Longdo]
Anfang { m } | Anfänge { pl }incipience | incipiencies [Add to Longdo]
Anfang { m }init [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m } | zu Anfang; am Anfang | von Anfang an; von Anbeginnoutset | at the outset | from the outset [Add to Longdo]
Anfang { m }top [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; Anbruch { m } | Anfänge { pl }; Anbrüche { pl } | am Anfangbeginning | beginnings | in the beginning; at the beginning [Add to Longdo]
Anfangs...initial; start [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
Anfangsadresse { f } [ comp. ]start address [Add to Longdo]
Anfangsbedingung { f } | Anfangsbedingungen { pl }initial condition | initial conditions [Add to Longdo]
Anfangsbuchstabe { m }initial letter [Add to Longdo]
Anfangsdurchgangswiderstand { m } [ electr. ]initial contact resistance [Add to Longdo]
Anfangserfolg { m }initial success [Add to Longdo]
Anfangsetikett { n }; Dateianfangskennsatz { m }header label [Add to Longdo]
Anfangsfehler { m }inherent error [Add to Longdo]
Anfangsgehalt { n } | Anfangsgehälter { pl }starting salary | starting salaries [Add to Longdo]
Anfangsgründe { pl }rudiments [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit { f }initial velocity [Add to Longdo]
Anfangskapital { n }opening capital [Add to Longdo]
Anfangslage { f }start position [Add to Longdo]
Anfangsphase { f }; Anfangsstadium { n }initial phase; first phase; early stage [Add to Longdo]
Anfangssaldo { m }opening balance [Add to Longdo]
Anfangsschwierigkeiten { pl }initial problems [Add to Longdo]
Anfangsseite { f }welcome page [Add to Longdo]
Anfangsspalte { f }begin column [Add to Longdo]
Anfangsspannung { f }initial stress [Add to Longdo]
Anfangsstadium { n }initial stage [Add to Longdo]
Anfangsunterricht { m }elementary instruction [Add to Longdo]
Anfangswert { m }initial value [Add to Longdo]
Anfangswiderstand { m }initial resistance [Add to Longdo]
Bandanfang { m }beginning of tape [Add to Longdo]
Beginn { m }; Anfang { m }; Anbruch { m }; Einführung { f }advent [Add to Longdo]
Benutzeranfangskennsatz { m }user header label [Add to Longdo]
Bereichsanfang { m }area start [Add to Longdo]
Dateianfangskennsatz { m }beginning file label [Add to Longdo]
Einschulung { f }; Schulanfang { m }enrollment [ Am. ]; enrolment [ Br. ]; first day at school [Add to Longdo]
Formularanfang { m }top of form [Add to Longdo]
Herbstanfang { m }; Herbstbeginn { m }beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Laden { n } | Laden { n } der Anfangsgrößenloading | preloading [Add to Longdo]
Minuskel { f }; kleiner Anfangsbuchstabeminuscule [Add to Longdo]
Monatsanfang { m }; Monatsbeginn { m } | am Monatsanfang; am Monatsbeginnbeginning of the month | at the beginning of the month [Add to Longdo]
Neuanfang { m }; Wiederanfang { m }recommencement [Add to Longdo]
Streit anfangen mitto start (pick) a quarrel with [Add to Longdo]
Titelanfang { m }initial title element [Add to Longdo]
Ursprung { m }; Herkunft { f }; Anfang { m } | Ursprünge { pl }origin | origins [Add to Longdo]
an { prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ } | am (= an dem) Fenster stehen | ans (= an das) Fenster gehen | am Anfang; an dem Anfang | das Bild an der Wand | an eine andere Schule versetzt werden | etw. an meinen Freund sendenat; on; by; to | to stand at/by the window | to go to the window | at the beginning | the picture on the wall | to be moved to another school | to send sth. to my friend [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
初め[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
始まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
始める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[じょ, jo] ANFANG, VORWORT, ORDNUNG [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
皮切り[かわきり, kawakiri] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
立春[りっしゅん, risshun] Fruehlingsanfang [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
起源[きげん, kigen] Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] Anfang, Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
首尾[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Anfang /anfaŋ/ 
   beginning; commencement; entrie; incipience; init; initial; origin; outset; start; top

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top