ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*absehen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absehen, -absehen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are guests in our home this time so there will be no punishment.Aber da Sie dieses Mal geladene Staatsgäste sind, werde ich davon absehen. Invasion of Astro-Monster (1965)
He'll be looking for you, and you're gonna have to defend yourself....wird er es auf Sie absehen. The Return of Ringo (1965)
I don't know yet.Das kann ich jetzt noch nicht absehen. The Sword of Doom (1966)
Now I can't see anything at all... that can rebuild my identityNun kann ich absolut nicht absehen, wie ich meine Identität wiederherstellen soll. Teorema (1968)
There is this very real need in society for someone whom almost anyone can look down on and ridicule.Denn die Gesellschaft braucht unbedingt jemanden... auf den fast jeder herabsehen und sich über ihn lustig machen kann. The Attila the Hun Show (1970)
That your worries about other women looking down on you is bull.Deine Sorgen, dass andere auf dich herabsehen, kannst du vergessen. The Poseidon Adventure (1972)
Forebode, bode, augur, spell... Foretoken, presage, portend Foreshow, foreshadow, fore-run...wahrsagen, verkünden... verheißen, vorherahnen... hinweisen, andeuten, absehen... erwarten, ankündigen... hellsehen, unken... mutmaßen. Dennis Moore (1973)
Under the circumstances, formal dress is to be optional.Unter diesen Umständen wird man von der Kleiderordnung absehen. The Rocky Horror Picture Show (1975)
We must all rise above our self-interests.Wir müssen alle von unseren persönlichen Interessen absehen. King Kong (1976)
You will refrain from any further action.Sie werden von allen weiteren Schritten absehen. Exorcist II: The Heretic (1977)
I'll raise my eyes and look down that corridor, four feet wide with ten lonely seconds to justi_ my whole existence.Ich werde die etwa einen Meter breite Bahn hinabsehen... auf der zehn einsame Sekunden mein gesamtes Leben rechtfertigen sollen. Chariots of Fire (1981)
You and all your gang, you think that because you are rich you can sneer at people who've had to work hard, people who've had to fight to get a decent education, that you can do just as you please.Sie und Ihre ganze Clique glauben, weil Sie reich sind, können Sie auf Leute, die schwer arbeiten mussten, herabsehen. Leute, die für eine anständige Ausbildung kämpfen mussten. Sie denken, Sie können sich alles erlauben. Happy Birthday to Me (1981)
I'd appreciate if you'd refrain from the theatrics.Ich würde es begrüßen, wenn Sie von jeglicher Theatralik absehen. A Special Love: Part 2 (1986)
I only made money to look down on her.Ich habe nur Geld verdient, um auf sie herabsehen zu können. Female Inquisitor (1987)
Maybe I could convince the judge not to give them the maximum.Vielleicht kann man von der Höchststrafe absehen. The Accused (1988)
The only time you see the people is when you look down to see what you're stepping on.Sie sehen Menschen nur, wenn Sie auf sie herabsehen und über sie hinwegtrampeln. Die Hard 2 (1990)
If I made it here, who'd dare belittle me?Wenn die mich hier kennengelernt haben, wird niemand mehr auf mich herabsehen. Stimmt. Once Upon a Time in China (1991)
- We decided against recommending it.- Und wir wollten davon absehen. Ethics (1992)
It is imperative that we do not.- Wir müssen davon absehen. Time's Arrow: Part II (1992)
You have it within yourself to refrain from using the power of Q.Du musst völlig davon absehen, die Kräfte der Q einzusetzen. True Q (1992)
Don't sneer at educated people.Sie sollten nicht auf gebildete Menschen herabsehen. Matilda (1996)
Well, regarding my family members, um... would you refrain from...Was meine Familie angeht, würden Sie davon absehen... Doctor Bashir, I Presume (1997)
If we are able to turn them over to you, will you agree not to charge us with a crime?Wenn wir sie Ihnen übergeben, werden Sie dann von einer Anklage absehen? Fair Trade (1997)
We'll drop our claim if all members from Cage, Fish and McBeal... ... ceaseanddesist... ... fromdissuadingMs.Otoms from marrying my client.Wir ziehen die Klage zurück, wenn Cage, Fish and McBeal... davon absehen... sie zu überreden, den Mandanten nicht zu heiraten. Love Is All Around: Part 1 (2002)
That is a score you have earned and you deserve... and will allow you to look down at me for many years to come.Du hast dir diesen Notendurchschnitt verdient, und deshalb kannst du nun für lange Zeit auf mich herabsehen. Secrets and Loans (2002)
- Couple hours. - Couple hours?Können die schon absehen, wie lang das dauert? Wrong Turn (2003)
He doesn't want to look down on the unemployed.Er will nicht auf einen Arbeitslosen herabsehen! Miffo (2003)
It is already clear that many have died and many are still missing.Man kann absehen, dass die Schäden enorm sind und viele Leute vermisst werden. Noi the Albino (2003)
She says I'm wasting my time And that she'll look down on me too one daySie sagt, ich vergeude meine Zeit und sie würde irgendwann auf mich herabsehen. Butterfly (2004)
There's nothing more he can do.Er wird es auf mich absehen. Good Night, and Good Luck. (2005)
So they like to have someone to look down on.- Und alle wollen auf jemanden herabsehen. American Dreamz (2006)
I have already demanded that they stand down or face us in battle.Ich forderte bereits, dass sie davon absehen oder sich uns stellen. Flesh and Blood (2006)
Yes, the tables are set, and the tea is brewed, and I've hired some extra poor people for the girls to look down on.Ja, die Tische sind gedeckt, der Tee ist gebrüht, und ich hab arme Menschen, auf die die Kinder herabsehen können. (MÄDCHEN KICHERN) Lorelai's First Cotillion (2006)
Well, she's probably up there, in heaven looking down on us, thinking:Nun, sie wird jetzt wahrscheinlich da oben im Himmel sein, auf uns herabsehen und sich fragen: December Boys (2007)
I said to myself, "As clear as this may be, as potent a feeling as this is, "as true a thing as I believe that I have witnessed today, it must wait."Auch wenn du es absehen kannst, egal, wie stark dieses Gefühl sein mag, selbst wenn das wahr ist, was du eben erkannt hast: Michael Clayton (2007)
"as true a thing as I believe that I have witnessed today, it must wait."Auch wenn du es absehen kannst, egal, wie stark dieses Gefühl sein mag, wenn das wahr ist, was du erkannt hast: Michael Clayton (2007)
Made me want to turn away and never look down again.Ich wollte mich umdrehen und nie mehr hinabsehen. Stardust (2007)
..you have got a chance to look down upon the world.. ..and you are making use of it..Du kannst jetzt von ganz oben auf die Welt herabsehen und tust es auch. Bachna Ae Haseeno (2008)
The slightest whiff of doubt, juries back off of capital punishment in a heartbeat.Der kleinste Anflug eines Zweifels... und die Geschworenen werden innerhalb... eines Herzschlags von der Todesstrafe absehen. Game Face (2008)
Yeah, but coming after me, and Heir Darby?Ja, aber es auf mich absehen, und Darby beerben. Hell Followed (2008)
True, it would be a pleasure to retrieve it personally.Ich versichere Ihnen, es wäre mir ein Vergnügen, es persönlich zurückzuholen, aber ich fürchte als Gentleman muss ich davon absehen. The Great Buck Howard (2008)
On that day, Master Wayne, even I won't want to.An solch einem Tag, Master Wayne, würde ich davon absehen. The Dark Knight (2008)
Surrender yourself to the subpoena, And the ambassador will waive The issue of guardianship.Liefern Sie sich selbst der Vorladung aus und der Botschafter wird von dem Problem der Vormundschaft absehen. 24: Redemption (2008)
My eyes will stick on you.Ich werde nur auf dich herabsehen. Lord of Ghosts (2008)
- And they might try and hurt you.Man könnte es auf dich absehen. London Boulevard (2010)
Now this is the kind of pellet you're picking for.Das hier ist die Art von Gewölle, auf die wir es absehen. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Court assumes that you have learned Their lesson and will refrain from future excesses.Das Gericht geht davon aus, dass Sie lhre Lektion gelernt haben und von zukünftigen Ausschweifungen absehen werden. Young Goethe in Love (2010)
Exactly how not happy? Not happy enough to make another announcement? - No.Heißt das, sie wird von weiteren Kundgebungen absehen? Gravedancing (2010)
If I were Lex Luthor... Mm... I would go after the Man of Steel's greatest weakness, which is...Also, ... wenn ich Lex Luthor wäre, ... würde ich es auf die größte Schwäche des "Mann aus Stahl" absehen, die da wäre... Mild Mannered (2010)
I mean, the first man to ever look at the planet he's from.Der erste Mensch, der auf den Planeten herabsehen konnte, von dem er stammt. Another Earth (2011)

German-Thai: Longdo Dictionary
absehen(vt) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen| รู้ล่วงหน้า, คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น Die Folgen der Naturkatastrophe ist noch nicht abzusehen. ผลที่ตามมาของภัยทางธรรมชาติยังไม่เป็นที่รู้กัน
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absehen; voraussehen; vorhersehen | absehend; voraussehend; vorhersehend | vorausgesehen; vorhergesehen | er/sie sieht voraus | ich/er/sie sah vorausto foresee | foreseeing | foreseen | he/she foresees | I/he/she foresaw [Add to Longdo]
absehen vonto desist from [Add to Longdo]
herabsehen (auf) | herabsehendto look down (at) | looking down at [Add to Longdo]
verzichten auf etw.; von etw. absehento abstain from sth. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  absehen /apzeːən/
   foresee

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top