ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abide by*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abide by, -abide by-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide by(phrv) ยอมปฎิบัติตาม, See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง, Syn. comply with, conform to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
You students abide by our decisions and keep quietนักเรียนของเราจัปฏิบัติตามการตัดสินใจของเราและจะอยู่เงียบ ๆ GTO (1999)
This school doesn't need students who can't abide by the rulesโรงเรียนนี้ ไม่ต้องการนักเรียน ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ GTO (1999)
You need to abide by those rules.เธอต้องปฎิบัติตามกติกา Saw III (2006)
You need to abide by those rules.คุณต้องทำตามกติกา Saw III (2006)
Therefore, you must abide by your promise.ดังนั้น, เธอต้องทนอยู่กับสัญญาที่เธอให้ไว้. Episode #1.5 (2008)
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด Bit by a Dead Bee (2009)
I have to abide by the letter of the law.ผมต้องขอเอกสาร ไปตามกฎหมาย Harbingers in a Fountain (2009)
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
Is that you do not abide by the rulesข้าบอกกฏกับเจ้าไปแล้ว Ip Man 2 (2010)
Fine, we'll abide by the Geneva Convention.ตามใจละกัน เราจะยอมทำตามข้อตกลงสันติภาพเจนีวา The Zarnecki Incursion (2011)
I must abide by it. Fine. Whatever you say.ได้ก็ตามแต่นาย แต่ฉันไม่ไปเซี่ยงไฮ้ 1911 (2011)
You cannot abide by this.คุณจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ Episode #1.2 (2012)
People feel disenfranchised and fed up with the privileged minority who seem to abide by their own set of rules.พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและ เบื่อกับบางคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ที่ดูเหมือนจะปฏิบัติตาม กฎของตนเอง Absolution (2012)
I've, uh, turned down offers from the cartels who don't exactly abide by the social contract, hence Vick.ผมเอ่อ ปฏิเสธข้อเสนอ จากบริษัทผูกขาดทางการค้า คนที่อดทนกับข้อตกลงของสังคมไม่ได้ เพราะงั้นเลยต้องมีวิค Panama Red (2012)
So let's hear it from the one person who needs that "A" the most and can't possibly abide by an "F", the one person on pace to become class Valedictorian.เรามาฟังเรื่องจากปากคนๆนึง ที่ต้องการ A มากที่สุดและ คงอกแตกตายถ้าต้องได้ F ดีกว่า Intro to Knots (2013)
They don't abide by the same laws that we do, Anton.พวกเขาไม่อยู่ในกฎเดียวกันกับพวกเรา แอนทอน Tiny (2013)
But you must abide by the rules.แต่คุณจะต้องรักษากฎด้วย Alchemy (2013)
My father released him from his obligation to us with the understanding he would abide by its code of conduct.พ่อของฉันปลดเขาจากพันธะ สำหรับพวกเราเข้าใจว่า เขาจะทำตามกฎของสมาคม The Magician (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abide byAbide by the inevitable.
abide byAbide by your promise.
abide byHe did not abide by his promise.
abide byI hope that Japan will abide by Article 9 of her Constitution.
abide byI hope that Japan will abide by its Constitution.
abide byShe will not fail to abide by his promise.
abide byThe players have to abide by the umpire's decision.
abide byThe players must abide by the rules.
abide byThere were no laws for people to abide by.
abide byThey did not abide by the school regulations.
abide byWe all abide by law to live in any society.
abide byWe all must abide by law to live in any society.
abide byWe must abide by the law.
abide byWe must abide by the rules of the game.
abide byYou should abide by consequences.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งมั่น(v) persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai Definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ตั้งมั่น(v) persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai Definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ปฏิบัติ(v) observe, See also: abide by, comply with, Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้, Thai Definition: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow  FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[patibat tām kotmāi] (v, exp) EN: abide by law ; obey the law  FR: respecter la loi
รักษาวินัย[raksā winai] (v, exp) EN: abide by discipline ; observe discipline

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遵守[zūn shǒu, ㄗㄨㄣ ㄕㄡˇ,  ] to comply with; to abide by; to respect (an agreement) #4,817 [Add to Longdo]
遵循[zūn xún, ㄗㄨㄣ ㄒㄩㄣˊ,  ] to follow; to abide by; to comply with; compliance #6,060 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to adhere to; to abide by #10,661 [Add to Longdo]
守法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ,  ] to abide by the law #18,284 [Add to Longdo]
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ,  ] scrupulously abide by #24,294 [Add to Longdo]
信守[xìn shǒu, ㄒㄧㄣˋ ㄕㄡˇ,  ] to abide by; to keep (promises etc) #29,044 [Add to Longdo]
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ,    ] abide by the law and behave oneself; know one's place #57,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k, vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey #17,076 [Add to Longdo]
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp, v5u) to abide by the verdict [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abide by
   v 1: act in accordance with someone's rules, commands, or
      wishes; "He complied with my instructions"; "You must
      comply or else!"; "Follow these simple rules"; "abide by
      the rules" [syn: {comply}, {follow}, {abide by}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top