ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*3d*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 3d, -3d-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xara 3Dซารา 3ดี [TU Subject Heading]
3D studio3ดี สตูดิโอ [TU Subject Heading]
3ds max (Computer file)3ดีเอส แมกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Autodesk 3D studioออโตเดสก์ 3 ดี สตูดิโอ [TU Subject Heading]
Microsoft sortimage 3Dไมโครซอฟต์ ซอฟทิเมต 3ดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hear they're corning out with a new 3-D issue.Ich hörte, die haben jetzt eine Ausgabe mit 3D-Beilage. Assault and Batteries (1994)
L-O-5-O-6-7-3-D.L050673D. MacArthur (1977)
It's things like 3-d or when stuff comes out of the walls, like on "Island Of The Flesh Eaters."So was wie 3D oder wenn Dinge aus der Wand kommen... . . wie in "Die Insel der Fleischfresser". Matinee (1993)
And next year you will be watching the race on a 50-inch three-dimensional octaphonic T-video set...Und nächstes Jahr werden Sie sich das Rennen auf einem 50 Zoll großen 3D-Fernseher mit Octaphonic Sound ansehen. Death Race 2000 (1975)
They're doing a Full House in 3-D.Jetzt gibt es Full House in 3D. Assault and Batteries (1994)
Start the lawyers on a tender offer and 13D.Die Rechtsanwälte sollen offen bieten, Formular 13D. Wall Street (1987)
They don't give up the green until they see it in 3-D.Die machen den Zaster erst locker, wenn sie es in 3D sehen. Steele, Inc. (1986)
He was put under indictment for failing to disclose his 1 3D.Es wurde gegen ihn ein 13D Unterlassungsverfahren eingeleitet. Other People's Money (1991)
If you stare at these things long enough, you're supposed to see a hidden picture.Wenn du lange genug hinstarrst, solltest du ein verborgenes 3D-Bild sehen. Mallrats (1995)
It's an N64 with 3-D matrix metering, 35 to 210 zoom.Eine N 64 mit 3D-Matrixbelichtungsmesser und natürlich Zoom. Red Light on the Wedding Night (2001)
Barnard Street, apartment 3-David.Apartment 3D. 2 Zivilbeamte gehen. Wir brauchen schwere Artillerie. Night Falls on Manhattan (1996)
I went to a 3-D film festival. I saw no third dimension.Auf einem 3D-Filmfestival sah ich keine dritte Dimension. Can't Hardly Wait (1998)
I have to finish recalibrating MALP sensors... ..for long-term reconnaissance on P5X-3D7.Ich muss noch die MALP-Sensoren... ..für die Erforschung von P5X-3D7 neu kalibrieren. Point of No Return (2000)
He's up there now: apartment 3D.Er ist gerade oben, in Appartement 3D. Night Falls on Manhattan (1996)
1-1-1-7 Barnard Street, apartment three, David.Apartment 3D. 2 Zivilbeamte gehen. Night Falls on Manhattan (1996)
The manifest has him in seat 13D which is the aisle seat right here.Laut Passagierliste hatte er Sitz 13D, ... ..den Sitz hier am Gang. Tempus Fugit (1997)
It is a 3D map as of Realtors.- Das ist eine 3D-Computeranimation. Arrival II (1998)
Oh, a 3 dimenisonal-photobook!Oh, ein 3D-Bilderbuch! Sarariiman Kintarô (1999)
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please, if you say that, gentlemen.Präsentiert von Onegai.ch Übersetzt von Wolf3D Russell Peters: Outsourced (2006)
Well, I don't really wanna kill animals with arrows... so that's not going to happen.Ich will aber keine Tiere mit Pfeilen erschießen, das tun wir nicht. Wir können doch auf 3D-Attrappen schießen, Shelly. The Weather Man (2005)
This 3-D mapping is so smooth.Wow! Das 3D-Mapping ist so realistisch! Grandma's Boy (2006)
He can reproduce anything 3-D.Er reproduziert alles in 3D. Ocean's Twelve (2004)
I mean, if it wasn't forthe parentheses, there'd only be one, period. You know, like, some guy down in Texas, probably.Ja, hier ist Strickland aus Appartement 3D. The Insatiable (2006)
Van Zan's trying to take it on, Quinn, using some kind of 3-d mapping device.Van Zan versucht, die Sache mit einer Art 3D Landkarte zu regeln. Reign of Fire (2002)
- Like a fax or something?- Mr. Doniger wollte das für 3D-Objekte. Timeline (2003)
- Elizabeth is 243D, as in 'down the walk'.Elizabeth wohnt in 243D, wie in "Den Weg weiter runter". Latter Days (2003)
It may not look like much now but wait till you see Poseidonis in 3D.Im Moment sieht es noch nach nichts aus, aber warte, bis du Poseidonios in 3D siehst. The Bat Mitzvah (2005)
RacemanAnpassung: sToN3d :.. Something Blue (2007)
[ HOUSE MUSIC CONTINUES ]Untertitel von Wolf3D Russell Peters: Outsourced (2006)
IS GONNA BE ME.Wenn du die 3D-Brille nicht tragen willst, darfst du auch nicht stänkern. Ruff Goin' (2006)
Kitt, 3d object generator online.Kitt, aktiviere den 3D Objekt Generator. Journey to the End of the Knight (2008)
Did they do that - this 3-D thing?Haben sie diese 3D-Sache gemacht? Blue Harvest (2007)
Here are your information packs, with vouchers, 3D tickets and a map of the complex.Hier sind ihre Informationsbroschüren, mit Gutscheinen, 3D Tickets und einem Plan des Komplexes. Planet of the Ood (2008)
In 3D!In 3D! The Doctor's Daughter (2008)
Takes a 3-d picture of every face, checks them against the database we keep here at the watch office.Es macht ein 3D-Abbild jedes Gesichts... und überprüft sie anhand einer Datenbank, die wir im Überwachungsraum aufbewahren. Condor (2008)
How I Met Your Mother..: Korrektur: sToN3d :.. Wait for It (2007)
dr. Hahn, I have the 3-d, uh, ultrasounds and the fetal M.R.I.S for today's patient.Dr. Hahn, Ich habe die 3D, uh, Ultrawellen und die MRT Bilder des Fötus, des heutigen Patienten. Piece of My Heart (2008)
Mobile link for 3D vidgames, complimentary earplugs, complimentary slippers, complimentary juice pack and complimentary peanuts.Modemanschluss für 3D Videogames, gratis Ohrstöpsel, gratis Hausschuhe, gratis Saft, und gratis Erdnüsse. Midnight (2008)
Commencing 3d object duplication.Beginne 3D Objekt Duplikation. Journey to the End of the Knight (2008)
3D, are we on schedule?3D, läuft alles nach Plan? Hostage Crisis (2009)
When are we gonna see you again three dimensionally?- Wann sehen wir dich wieder in 3D? Fantasy Island (2008)
Using Kitt's 3-d graphic software.Du nutzt KITT´s 3D Graphik Software. Knight and the City (2009)
If only real life was in 3-d.Wenn doch nur das echte Leben auch in 3D wäre. Stealing First Base (2010)
- for Young Guns 3-D tickets.- für "Young Guns 3D" -Tickets nehmen lassen. Drive (2009)
The part that I saw read 3D24.Der Teil, den ich gesehen habe war..."3D24". Mozambique (2009)
Interactive, high-Def 3-D gaming. Instant access to the world's largest media library And all in-House food, spa services.Interaktiv, HD-3D-spielbar, direkter Zugriff auf die weltgrößte Media-Bibliothek und in-Haus-Essen, Spa-Service. The Grandfather: Part II (2009)
Jackass 3D.Jackass 3D. Jackass 3D (2010)
- 3D!-3D! Jackass 3D (2010)
You guys should see these bullets in 3D!Ihr solltet die Kugeln mal in 3D sehen! The A-Team (2010)
We're just cleaning up the 3d images of the remains.Wir bereinigen nur die 3D-Bilder von den Überresten. The Babe in the Bar (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
3dBecause an average person doesn't need 3D, or high whatchacallit speeds.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ์ตูน 3มิติ[kātūn sām miti] (n, exp) FR: film d'animation en 3D [ m ]
ภาพยนตร์ 3 มิติ[phāpphayon sām miti] (n, exp) EN: 3D film ; three-dimensional film  FR: cinéma en 3D [ m ] ; film en 3D [ m ]
3 มิติ[sām miti] (n, exp) EN: 3D ; three-dimensional  FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
โทรทัศน์ 3 มิติ[thōrathat sām miti] (n, exp) EN: stereoscopic television  FR: télévision en 3D [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三维[sān wéi, ㄙㄢ ㄨㄟˊ,   /  ] three dimensional; 3D #11,425 [Add to Longdo]
三维空间[sān wéi kōng jiān, ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ,     /    ] three-dimensional space; 3D #54,762 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
スリーディーアール[suri-dei-a-ru] (n) { comp } 3DR [Add to Longdo]
スリーディーオー[suri-dei-o-] (n) { comp } 3DO [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[suru-dei-benchi] (n) { comp } 3DBENCH [Add to Longdo]
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
三次元映画[さんじげんえいが, sanjigen'eiga] (n) (obsc) (See 立体映画) 3D movie [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] (n) { comp } half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
スリーディーアール[すりーでいーあーる, suri-dei-a-ru] 3DR [Add to Longdo]
スリーディー[すりーでいー, suri-dei-] 3D [Add to Longdo]
スリーディーオー[すりーでいーおー, suri-dei-o-] 3DO [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[するーでいーべんち, suru-dei-benchi] 3DBENCH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3-D \3-D\ n.
   1. a movie with images having three dimensional form or
    appearance.
 
   Syn: three-D, 3D
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3D
   n 1: a movie with images having three dimensional form or
      appearance [syn: {three-D}, {3-D}, {3D}]
   2: having a three-dimensional form or appearance; "aren't dreams
     always in 3-D?" [syn: {three-D}, {3-D}, {3D}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top