ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*軟*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -軟-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart
Rank: 6007

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软件[ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] (computer) software #1,349 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, / ] soft; flexible #2,610 [Add to Longdo]
微软[Wēi ruǎn, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] Microsoft corporation #3,766 [Add to Longdo]
柔软[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] soft #7,562 [Add to Longdo]
软弱[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ,   /  ] weak; feeble; flabby #11,679 [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] tired and feeble #12,925 [Add to Longdo]
软骨[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ,   /  ] cartilage #12,945 [Add to Longdo]
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ,     /    ] software development #18,878 [Add to Longdo]
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] soften #19,538 [Add to Longdo]
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,     /    ] application software #20,204 [Add to Longdo]
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil) #25,581 [Add to Longdo]
发软[fā ruǎn, ㄈㄚ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] to weaken; to go soft (at the knees) #33,034 [Add to Longdo]
软禁[ruǎn jìn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] house arrest #33,556 [Add to Longdo]
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ,   /  ] ointment; paste #33,876 [Add to Longdo]
软着陆[ruǎn zhuó lù, ㄖㄨㄢˇ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ,    /   ] soft landing (e.g. of spacecraft) #35,270 [Add to Longdo]
软件包[ruǎn jiàn bāo, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄠ,    /   ] software package #37,477 [Add to Longdo]
软盘[ruǎn pán, ㄖㄨㄢˇ ㄆㄢˊ,   /  ] floppy disk #41,060 [Add to Longdo]
软卧[ruǎn wò, ㄖㄨㄢˇ ㄨㄛˋ,   /  ] soft sleeper (a type of sleeper train ticket class with a softer bunk) #42,125 [Add to Longdo]
酸软[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] limp and painful #43,796 [Add to Longdo]
瘫软[tān ruǎn, ㄊㄢ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] limp; weak #44,648 [Add to Longdo]
软体[ruǎn tǐ, ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,   /  ] software; soft-bodied (animal) #46,489 [Add to Longdo]
软饮料[ruǎn yǐn liào, ㄖㄨㄢˇ ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ,    /   ] soft drink #46,828 [Add to Longdo]
软硬兼施[ruǎn yìng jiān shī, ㄖㄨㄢˇ ㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ ㄕ,     /    ] use both carrot and stick; use gentle methods and force; an iron hand in a velvet glove #52,061 [Add to Longdo]
软木[ruǎn mù, ㄖㄨㄢˇ ㄇㄨˋ,   /  ] softwood #60,683 [Add to Longdo]
酥软[sū ruǎn, ㄙㄨ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] weak (of body or limbs); limp; gone soft #62,102 [Add to Longdo]
软体动物[ruǎn tǐ dòng wù, ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ,     /    ] mollusk; mollusks #78,556 [Add to Longdo]
软玉[ruǎn yù, ㄖㄨㄢˇ ㄩˋ,   /  ] nephrite; Ca(Mg, Fe)3(SiO3)4 #92,237 [Add to Longdo]
软木塞[ruǎn mù sāi, ㄖㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄙㄞ,    /   ] cork #92,486 [Add to Longdo]
软席[ruǎn xí, ㄖㄨㄢˇ ㄒㄧˊ,   /  ] soft seat (= first class in PRC trains) #99,343 [Add to Longdo]
软磁盘[ruǎn cí pán, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄆㄢˊ,    /   ] floppy disk #103,745 [Add to Longdo]
柔软剂[róu ruǎn jì, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧˋ,    /   ] emollient #107,756 [Add to Longdo]
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ,    /   ] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone #159,376 [Add to Longdo]
软脂酸[ruǎn zhī suān, ㄖㄨㄢˇ ㄓ ㄙㄨㄢ,    /   ] (chem.) palmitic acid, a saturated fatty acid C15H31COOH #209,429 [Add to Longdo]
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ,    /   ] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone #303,376 [Add to Longdo]
软体业[ruǎn tǐ yè, ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ ㄧㄝˋ,    /   ] the software industry #477,554 [Add to Longdo]
软骨鱼[ruǎn gǔ yú, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ,    /   ] cartilagenous fish (such as sharks) #561,967 [Add to Longdo]
软口盖[ruǎn kǒu gài, ㄖㄨㄢˇ ㄎㄡˇ ㄍㄞˋ,    /   ] soft palate; velum #902,249 [Add to Longdo]
免费软件[miǎn fèi ruǎn jiàn, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,     /    ] freeware [Add to Longdo]
共享软体[gòng xiǎng ruǎn tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,     /    ] shareware [Add to Longdo]
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ㄨˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ,     /    ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] client software [Add to Longdo]
微软公司[Wēi ruǎn gōng sī, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ,     /    ] Microsoft corporation [Add to Longdo]
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,     /    ] application software [Add to Longdo]
搜寻软体[sōu xún ruǎn tǐ, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,     /    ] search software [Add to Longdo]
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] database software [Add to Longdo]
斜纹软呢[xié wén ruǎn ní, ㄒㄧㄝˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨㄢˇ ㄋㄧˊ,     /    ] tweed [Add to Longdo]
本土化软件[běn tǔ huà ruǎn jiàn, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] software localization [Add to Longdo]
杀毒软件[shā dú ruǎn jiàn, ㄕㄚ ㄉㄨˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,     /    ] antivirus software [Add to Longdo]
浏览软件[liú lǎn ruǎn jiàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,     /    ] a web browser [Add to Longdo]
发布新软件[fā bù xīn ruǎn jiàn, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] to release new software [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なんこつ, nankotsu] (n) กระดูกอ่อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅうなん, juunan] (adj-na, n) flexible; lithe; soft; pliable; (P) #3,064 [Add to Longdo]
[なんしき, nanshiki] (n, adj-no) (tennis) played with a soft ball; (P) #14,480 [Add to Longdo]
柔らかい(P);らかい(P);柔かい(io)[やわらかい, yawarakai] (adj-i) soft; tender; limp; (P) #19,935 [Add to Longdo]
亜鉛華[あえんかなんこう, aenkanankou] (n) zinc oxide ointment [Add to Longdo]
会厭[ええんなんこつ, eennankotsu] (n) epiglottis [Add to Longdo]
[かいなんぷう, kainanpuu] (n) (See 海風, 陸風・りくなんぷう) sea breeze [Add to Longdo]
環状[かんじょうなんこつ, kanjounankotsu] (n) cricoid cartilage [Add to Longdo]
[がんなんこう, gannankou] (n) eye ointment [Add to Longdo]
体動物[ぎなんたいどうぶつ, ginantaidoubutsu] (n, adj-no) (obs) (See 触手動物) molluscoid [Add to Longdo]
剣状[けんじょうなんこつ, kenjounankotsu] (n, adj-no) xiphoid (relating to the lower part of the sternum); chondroxiphoid [Add to Longdo]
喉頭蓋[こうとうがいなんこつ, koutougainankotsu] (n) epiglottic cartilage [Add to Longdo]
甲状[こうじょうなんこつ, koujounankotsu] (n) thyroid cartilage [Add to Longdo]
[こうなん, kounan] (n) hardness [Add to Longdo]
両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions [Add to Longdo]
化症[こつなんかしょう, kotsunankashou] (n, adj-no) osteomalacia [Add to Longdo]
骨腫[こつなんこつしゅ, kotsunankotsushu] (n) osteochondroma [Add to Longdo]
自宅[じたくなんきん, jitakunankin] (n) house arrest [Add to Longdo]
柔らかい文章;らかい文章[やわらかいぶんしょう, yawarakaibunshou] (n) informal style [Add to Longdo]
柔らかさ;らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]
柔らかな光;らかな光[やわらかなひかり, yawarakanahikari] (n) soft light [Add to Longdo]
柔らかな風;らかな風[やわらかなかぜ, yawarakanakaze] (n) gentle breeze [Add to Longdo]
剤;柔[じゅうなんざい, juunanzai] (n) fabric softener; fabric conditioner [Add to Longdo]
仕上げ剤[じゅうなんしあげざい, juunanshiagezai] (n) fabric softener [Add to Longdo]
思考[じゅうなんしこう, juunanshikou] (n) a flexible way of thinking [Add to Longdo]
[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
体操[じゅうなんたいそう, juunantaisou] (n, adj-no) calisthenics [Add to Longdo]
路線[じゅうなんろせん, juunanrosen] (n) (taking) a flexible approach (to) [Add to Longdo]
伝染性属腫[でんせんせいなんぞくしゅ, densenseinanzokushu] (n) molluscum contagiosum (viral infection of the skin) [Add to Longdo]
骨腫[ないなんこつしゅ, nainankotsushu] (n, adj-no) enchondroma [Add to Longdo]
[なん, nan] (adj-t, adv-to) soft [Add to Longdo]
X線[なんエックスせん, nan ekkusu sen] (n) soft X-rays [Add to Longdo]
らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na, n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
らかく話す[やわらかくはなす, yawarakakuhanasu] (v5s) to speak gently [Add to Longdo]
らかな土[やわらかなつち, yawarakanatsuchi] (n) soft earth [Add to Longdo]
マンガン鉱[なんマンガンこう, nan mangan kou] (n) pyrolusite [Add to Longdo]
[なんか, nanka] (n, vs) (1) (ant [Add to Longdo]
化症[なんかしょう, nankashou] (n) malacia; abnormal softening of tissues [Add to Longdo]
[なんか, nanka] (n) (1) banknote; (2) (See 硬貨・こうか・2) soft currency [Add to Longdo]
[なんきゅう, nankyuu] (n) (ant [Add to Longdo]
[なんぎょく, nangyoku] (n) nephrite [Add to Longdo]
[なんきん, nankin] (n, vs) lenient confinement or house arrest; (P) [Add to Longdo]
禁状態[なんきんじょうたい, nankinjoutai] (n) (state of) house arrest; (state of) confinement [Add to Longdo]
[なんけん, nanken] (n) (See 硬券) train ticket printed on soft paper, etc. (usu. dispensed from a vending machine as part of a roll) [Add to Longdo]
口蓋[なんこうがい, nankougai] (n) soft palate [Add to Longdo]
口蓋音[なんこうがいおん, nankougaion] (n) velar consonant [Add to Longdo]
[なんこう, nankou] (n) ointment; salve [Add to Longdo]
膏剤[なんこうざい, nankouzai] (n) (See 膏) ointment; salve [Add to Longdo]
[なんこう, nankou] (n) mild steel [Add to Longdo]
[なんこつ, nankotsu] (n, adj-no) (See 硬骨・1) cartilage; (P) [Add to Longdo]
骨魚綱[なんこつぎょこう, nankotsugyokou] (n) Chondrichthyes (class comprising cartilaginous fishes) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cartilage has slipped out here.ここの骨が飛び出しています。
Be more flexible.もっと柔な態度をとりなさい。
Your tap water is too hard. Get a water softener.貴殿宅の水道水は硬水過ぎます。水を使用しましょう。
You must be flexible in your thinking.考え方は柔でなければならない。
My body is not so flexible as it used to be.私の身体は以前ほど柔ではない。
Our thinking is flexible.私達の考えには柔性がある。
Lack of flexibility is an obstacle to one's progress.性の欠如は進歩の障害となる。
I suggest we adopt flexible tactics for the moment.当分の間は柔な戦術を取ってみてはどうでしょう。
We should adopt flexible tactics for the moment.当分の間は柔な戦術を取るべきだ。
She is flexible in her opinions.彼女は柔な頭をしている。
Because the ice became soft, we had to call off the ice-skating party.氷がらかくなってきたので、アイススケートの会を中止せざるをえなかった。
Anyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.何しろ朝から夕方まで、校舎の中で禁状態だからな。釈放されれば元気にもなるってもんだ。
VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.VISUACTは、お客様の多様な環境やニーズにも柔に対応し、さまざまな運用方法をご提供します。
Disk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.椎間板ヘルニアは背骨の間にある椎間板という骨が飛び出すものです。
An insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.木の絶縁された部屋およびよいヒーターはサウナのための絶対必要である。
In woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.木工芸では、木を、硬木、木と、唐木に分類します。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That only makes you look weak.[JP] それこそ弱者だ The Iceman (2012)
Can I touch it this time?[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }我可以摸你了吧? Street of Joy (1974)
You busy yesterday?[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }你昨天忙吗 Street of Joy (1974)
What time is it, then?[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }现在几点了? Street of Joy (1974)
Look at this tree. Looks like cork, huh?[CN] 看這棵樹 看起來是木 不是嗎? The Executioner (1963)
You can fuck me, but no touching![CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }你可以上我 但不能摸我! Street of Joy (1974)
Get your mind right.[JP] 気を正しく 箱の中では柔になろう Get the Gringo (2012)
That feels good...[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }你帮我弄感觉好些 Street of Joy (1974)
I caught them alone carrying on in poor taste.[JP] イエローカードだ。 弱な奴らめ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Which you think he's hidden in a secret wall safe inside his penthouse apartment.[JP] 2千万ドルを奪おうって? ショーが禁され Tower Heist (2011)
Sentencing him to house arrest on a hundred-acre ranch...[JP] 彼は広大な屋敷に禁されてる Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
- He's a doctor who's developed a cartilage operation.[JP] 第4クリニックの医者で 骨形成の研究者なんです Chameleon (2008)
Okay, well, give them a shot or a cream or a pill or something.[JP] 注射とか膏とか 薬をやってくれ Alvin and the Chipmunks (2007)
You should keep count[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 } Street of Joy (1974)
Then I'd come. And I'd be too tired to carry on[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }这样的话我会 但我会很累 坚持不了多久. Street of Joy (1974)
Gulbrand was the perfect mark-- rich, liquid and unconventional.[JP] ガルブランドは 完璧なカモだった 金持ちで柔で型破りで Miss Red (2009)
It's American as you can see. It is very soft and funny.[CN] 如你所見,這是美國貨,而且很有趣 Yoyo (1965)
When a tree is growing, it's tender and fragile, but when it's dry and hard, it dies.[JP] "木も成長するときにらかく-" "渇き固くなるのは死ぬときなのだ" Stalker (1979)
Don't remember[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }不记得了 Street of Joy (1974)
I have to go Really?[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 } Street of Joy (1974)
I got a fragment lodged in the soft tissue, [JP] 組織に刺さってる破片がある Dungeons & Dragons (2008)
I'm the weakest of us all.[CN] 我是最弱的一個 The Nun's Story (1959)
It's not hard[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }还不够硬 Street of Joy (1974)
You could be brilliant. But you're a coward.[JP] 君は聡明だが 弱だ Black Swan (2010)
Soft-hearted idiots like you get hurt most![CN] 像你這樣的心腸,最容易受傷了 The Cloud-Capped Star (1960)
See you[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }再见. Street of Joy (1974)
- l can feel something soft.[CN] -我能感覺到一些的東西 The Fearless Vampire Killers (1967)
The rules of Mr. Shaw's house arrest are simple.[JP] 禁における 規則は単純です Tower Heist (2011)
You get soft...[JP] 弱になる Avatar (2009)
. ..then it'll soften and melt.[JP] ・・そして、化し、溶解する Forbidden Planet (1956)
Go on, if you must...[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }是不是想要, 来吧! Street of Joy (1974)
He's all soft and squishy and malleable.[JP] とても柔で順応性があり 人に影響されやすい Russet Potatoes (2009)
You know we are a fighting machine use. I'm not built like you, John.[JP] 俺はそうじゃないよ ジョン 怒りっぽくて ノロくて 弱だ Battle Los Angeles (2011)
I thought he would soften up over the years.[JP] 彼はここ数年らかくなった The Syrian Bride (2004)
And just very - very soft.[CN] 就是非常非常柔 保持活力 就是非常非常柔 WR: Mysteries of the Organism (1971)
We need to develop your flexibility and your imagination.[JP] 性と想像力を伸ばす必要があるわね The Demon Hand (2008)
The beds here are warm and soft, and very, very big.[CN] 我們這裡的床很暖和、柔 而且非常、非常大 Monty Python and the Holy Grail (1975)
Big girl's blouse.[JP] 弱者め! Arthur Christmas (2011)
Twice as many as usual?[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }比平时多一倍? Street of Joy (1974)
- I softened her up for you.[JP] - 私はあなたのために彼女を化しました。 The Island (2005)
When a man is just born, he is weak and fragile.[JP] "人が生まれるときは弱で-" Stalker (1979)
Nine already? I'm sorry[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }已经9点了? Street of Joy (1974)
Help me out[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }那就帮我弄硬它吧! Street of Joy (1974)
The scour enters near the face and exits via the soft tissue.[JP] 顔の辺りから人体に入り 部組織から体外へ John May (2010)
I don't like all those chemicals in the fabric softeners, so I just like to do it naturally.[JP] 剤の化学物質が 嫌いなのよ 自然がいいわ Pilot (2011)
It cut right through skin, muscle and cartilage in one fell swoop.[JP] 一気に筋肉や骨を切り裂いてる Blood Price (2007)
Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being.[JP] 弾力と弱こそ 若さの象徴だ" Stalker (1979)
It's nearly nine[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }快9点了. Street of Joy (1974)
Try to break the record[CN] { \fn微雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0 }看能不能破纪录. Street of Joy (1974)
You understand I wouldn't normally share this kind of information outside the police force, but there are times when we must rise above the rigidities of conventional ethics.[JP] 普通ならこの種の情報は 教えられないんだけど 時には柔さも必要だと 思うわ Blood Price (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅうなん, juunan] -weich, elastisch [Add to Longdo]
らか[やわらか, yawaraka] -weich, -sanft [Add to Longdo]
らかい[やわらかい, yawarakai] -weich, -sanft [Add to Longdo]
[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
[なんじゃく, nanjaku] weichlich, nachgiebig [Add to Longdo]
着陸[なんちゃくりく, nanchakuriku] weiche_Landung [Add to Longdo]
[なんこつ, nankotsu] Knorpel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top