ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*层*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -层-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, céng, ㄘㄥˊ] layer, floor, story, stratum
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 層; 曾 provides the pronunciation
Rank: 699

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.) #815 [Add to Longdo]
[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ,   /  ] basic level; grass-roots unit #2,832 [Add to Longdo]
[gāo céng, ㄍㄠ ㄘㄥˊ,   /  ] high level; high class #3,517 [Add to Longdo]
[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ,   /  ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase #3,599 [Add to Longdo]
[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] plane; level #4,587 [Add to Longdo]
[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ,   /  ] hierarchy #6,431 [Add to Longdo]
[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ,   /  ] layer upon layer #8,857 [Add to Longdo]
[dǐ céng, ㄉㄧˇ ㄘㄥˊ,   /  ] underlayer #12,264 [Add to Longdo]
[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ,   /  ] double tier; double decker #12,547 [Add to Longdo]
[shàng céng, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ,   /  ] upper layer #13,895 [Add to Longdo]
出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ,     /    ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies #14,245 [Add to Longdo]
[lóu céng, ㄌㄡˊ ㄘㄥˊ,   /  ] floor of building #15,569 [Add to Longdo]
[dì céng, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ,   /  ] stratum (geology) #15,767 [Add to Longdo]
[zhōng céng, ㄓㄨㄥ ㄘㄥˊ,   /  ] middle-ranking #17,619 [Add to Longdo]
[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ,   /  ] underlayer; lower class; lower strata; substrate #18,083 [Add to Longdo]
[duàn céng, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ,   /  ] geologic fault; CL:道[ dao4 ], 個|个[ ge4 ] #18,319 [Add to Longdo]
[biǎo céng, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄥˊ,   /  ] surface layer #19,153 [Add to Longdo]
建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ,     /    ] superstructure #23,115 [Add to Longdo]
[jiā céng, ㄐㄧㄚ ㄘㄥˊ,   /  ] wedged between two layers; double-layered #24,140 [Add to Longdo]
[pí céng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ,   /  ] cortex #24,164 [Add to Longdo]
[dǐng céng, ㄉㄧㄥˇ ㄘㄥˊ,   /  ] top floor; the top of a building #24,452 [Add to Longdo]
[méi céng, ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ,   /  ] a coal bed; a coal seam #24,858 [Add to Longdo]
[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ,   /  ] cloud layers #25,560 [Add to Longdo]
工薪阶[gōng xīn jiē céng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ,     /    ] salaried class #26,076 [Add to Longdo]
大气[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ,    /   ] atmosphere #26,838 [Add to Longdo]
[méi céng qì, ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ ㄑㄧˋ,    /   ] coalbed methane #32,937 [Add to Longdo]
[yán céng, ㄧㄢˊ ㄘㄥˊ,   /  ] rock strata #34,679 [Add to Longdo]
臭氧[chòu yǎng céng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ,    /   ] ozone layer #42,631 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān céng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄘㄥˊ,    /   ] mesosphere #59,531 [Add to Longdo]
空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ,     /    ] outer space #61,201 [Add to Longdo]
应用[yìng yòng céng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ,    /   ] application layer #63,929 [Add to Longdo]
[céng lǐ, ㄘㄥˊ ㄌㄧˇ,   /  ] stratification #64,890 [Add to Longdo]
[céng liú, ㄘㄥˊ ㄌㄧㄡˊ,   /  ] laminar flow #68,928 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò céng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄥˊ,    /   ] network layer #78,015 [Add to Longdo]
物理[wù lǐ céng, ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄘㄥˊ,    /   ] physical layer #79,396 [Add to Longdo]
[céng yā, ㄘㄥˊ ㄧㄚ,   /  ] lamination #79,809 [Add to Longdo]
[kuàng céng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄥˊ,   /  ] ore stratum; vein of ore #80,296 [Add to Longdo]
电离[diàn lí céng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄘㄥˊ,    /   ] ionosphere #80,316 [Add to Longdo]
滋养[zī yǎng céng, ㄗ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ,    /   ] trophoblastic layer (attaches fertilized ovum to the uterus); trophoderm #82,655 [Add to Longdo]
加码[céng céng jiā mǎ, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ,     /    ] to increase bit by bit; repeated increments #88,528 [Add to Longdo]
[dì céng xué, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] stratigraphy (geology) #89,334 [Add to Longdo]
峦叠嶂[céng luán dié zhàng, ㄘㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ,     /    ] range upon range of mountains (成语 saw) #89,525 [Add to Longdo]
[cí céng, ㄘˊ ㄘㄥˊ,   /  ] magnetosphere; magnetic layer #94,381 [Add to Longdo]
边界[biān jiè céng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄘㄥˊ,    /   ] boundary layer #95,538 [Add to Longdo]
[pēi céng, ㄆㄟ ㄘㄥˊ,   /  ] germ layer; layer of tissue in embryology #95,985 [Add to Longdo]
平流[píng liú céng, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ,    /   ] stratosphere #97,143 [Add to Longdo]
对流[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ,    /   ] troposphere; lower atmosphere #100,787 [Add to Longdo]
外胚[wài pēi céng, ㄨㄞˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ,    /   ] ectoderm (cell lineage in embryology) #100,818 [Add to Longdo]
[zǐ céng, ㄗˇ ㄘㄥˊ,   /  ] sublayer #103,773 [Add to Longdo]
形成[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ,    /   ] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood) #111,113 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's right, the same floor.[CN] 是的 同一楼 The Dark Mirror (1946)
-Yeah. However, we might be able to provide an opening for you as an assistant to Mr. Merkel, the floor manager.[CN] 我们可以提供一个机会, 给楼经理莫克尔先生作助手。 The Best Years of Our Lives (1946)
- Unless they're low class.[CN] - 除非他们是下 House of Strangers (1949)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.[CN] 探子报告说所有的指挥都是雅力安人 The Great Dictator (1940)
Despite this precaution, however, I got wind of his find.[CN] 尽管有这保护措施,我还是收到了风 The Maltese Falcon (1941)
- Ground floor.[CN] 第一 Quai des Orfèvres (1947)
I also thought of it[CN] 我也想到这一 Song at Midnight (1937)
The penthouse at The Gables.[CN] 三角墙顶公寓 Dead Reckoning (1947)
Without recognizing the villagers as equal human beings, we can't guarantee the equality of all people.[CN] 他们不解放处于社会最低的部落民 还在那谈什么四民平等 Apostasy (1948)
I'm gonna build skyscrapers 100 stories high.[CN] 盖百摩天楼... It's a Wonderful Life (1946)
I'm gonna build skyscrapers 1 00 stories high.[CN] 盖百摩天楼... It's a Wonderful Life (1946)
I've seen berths. I've slept in two uppers and one lower with papa.[CN] 我见过卧铺 还睡过上 Shadow of a Doubt (1943)
That's what duplex means. The one floor up over the –[CN] 这才叫复式,上面还有一 The Palm Beach Story (1942)
And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought.[CN] 使得那果断的本色 蒙上了一思虑的惨白的容颜 Hamlet (1948)
Now it's on the third.[CN] 现在第三 马上第二 然后第一 Now it's on the third. I Married a Witch (1942)
Then the fifth, then the fourth.[CN] 然后第五第四 Then the fifth, then the fourth. I Married a Witch (1942)
We're going to do the whole third floor over anyhow.[CN] 反正整个第三要重新装修了 Romance on the High Seas (1948)
Sub level 6.[CN] 地下六 Doomsday (2008)
There's no double bottom... No secret opening, no trap door.[CN] 没有夹 没有暗门 没有任何机关 The Blue Angel (1930)
My father saw that France was still run by your cruel upper classes[CN] 我父亲认为法国仍然在 残酷的贵族阶奴役之下 Le Silence de la Mer (1949)
- The whole floor's been boarded off.[CN] -整楼都被封了起来 Gaslight (1944)
It had, by that time, acquired a coat of black enamel, so that it looked nothing more than a fairly interesting black statuette.[CN] 被人涂上一黑瓷釉 看起来像个很古怪的黑色雕像 The Maltese Falcon (1941)
That was the second floor.[CN] 之前是第二 That was the second floor. I Married a Witch (1942)
There was an explosion on the roof.[CN] 屋顶爆炸 顶起火 There was an explosion on the roof. I Married a Witch (1942)
Mr. Kane's quarters are nearer the ground, but he's being well looked after, and, like you, is probably enjoying a hearty breakfast.[CN] 坚尼正身处低 得到悉心照料 像你一样 享受精美的早餐 Saboteur (1942)
Why?[CN] 整个房子着火了 之前第三 现在第二了 Why? I Married a Witch (1942)
It's these fellows at the top. They forget to send copies on.[CN] 是这些在高的家伙们 忘了送复印件来了 Night Train to Munich (1940)
There. Bottom drawer![CN] 那儿 底抽屉! Dead Reckoning (1947)
- Top deck, sir, next to the lounge.[CN] - 顶甲板 先生 休闲室隔壁 Romance on the High Seas (1948)
You've done something big. You've stepped up into a new class.[CN] 你做了一件大事 已经踏进新的阶 His Girl Friday (1940)
First or second house?[CN] 真的 第一还是第二 The 39 Steps (1935)
- A whole floor of trunks and furniture.[CN] -整楼都堆着大皮箱和家具 Gaslight (1944)
To the bottom to feed the worms![CN] 滚到底去喂虫子! Battleship Potemkin (1925)
How could there be? The whole floor is boarded up.[CN] 怎么可能有声音 整楼都被封死了 Gaslight (1944)
One more floor.[CN] 还有一楼. Quai des Orfèvres (1947)
I am something from underneath a rock.[CN] 我来自石头底 Raw Deal (1948)
- The very brilliant agent... of a certain foreign power... is on the point of obtaining a secret vital to your air defense.[CN] -一个高阶的情报员 他来自外国的秘密机构 正准备窃取 The 39 Steps (1935)
Take me to the mezzanine, please.[CN] 请带我去中间 The Blue Dahlia (1946)
When they got to topside, it was a shambles.[CN] 当他们到达顶 真是很糟糕 Lifeboat (1944)
"a 50-50 settlement as best solution.[CN] 对珠宝对半分是 最好的解决办法 Ninotchka (1939)
They're flying above the clouds.[CN] 他们在云上飞 The Long Voyage Home (1940)
Start at the bottom and work up step-by-step.[CN] 从最底做起一步一步往上调查 T-Men (1947)
Devlin's got a point there.[CN] -没想到这一 Notorious (1946)
I went to the Four Hundred with him twice while you were in Nottingham.[CN] 当你在诺丁汉时 我和他去了两次上社会 Blithe Spirit (1945)
Charilaos re enameled the bird.[CN] 他给它重新上了一 The Maltese Falcon (1941)
The Krupp's armor plating is the trouble.[CN] -克虏伯的装甲镀有麻烦了 Night Train to Munich (1940)
And there may be something back of it.[CN] 这可能有什么深的原因 The Spiral Staircase (1946)
Fortunately, it was brought to the notice of the authorities... and so if you will be good enough to accompany me to Morsken...[CN] 幸运的是 有关高 已经注意到了 所以如果你愿意跟我们 去莫斯肯 The Lady Vanishes (1938)
I never get it more than two stories high.[CN] 我从来搭不到两 Raw Deal (1948)
The next floor.[CN] 另一 Baltic Deputy (1937)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top