ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*専門*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 専門, -専門-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
専門機関[せんもんきかん] (n) Specialized Agencies

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門[せんもん, senmon] (n) วิชาเฉพาะทาง
専門[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
専門用語[せんもんようご, senmonyougo] (n) ศัพท์เฉพาะ, Syn. 学術用語

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] TH: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  EN: speciality
専門[せんもん, senmon] TH: วิชาเอก  EN: subject of study
専門[せんもん, senmon] TH: ผู้เชี่ยวชาญ  EN: expert

Japanese-English: EDICT Dictionary
環境問題専門[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist [Add to Longdo]
工業高等専門学校[こうぎょうこうとうせんもんがっこう, kougyoukoutousenmongakkou] (n) technical junior college [Add to Longdo]
高等専門学校[こうとうせんもんがっこう, koutousenmongakkou] (n) technical college [Add to Longdo]
歯内療法専門[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] (n) ear, nose and throat specialist [Add to Longdo]
心臓専門[しんぞうせんもんい, shinzousenmon'i] (n) cardiologist; heart specialist [Add to Longdo]
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n,adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P) [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] (n) {comp} specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門委員会[せんもんいいんかい, senmon'iinkai] (n) advisory committee; committee of experts; advisory panel [Add to Longdo]
専門[せんもんい, senmon'i] (n) medical specialist; (P) [Add to Longdo]
専門[せんもんか, senmonka] (n,vs) specialization; specialisation [Add to Longdo]
専門[せんもんか, senmonka] (n) specialist; (P) [Add to Longdo]
専門家グループ[せんもんかグループ, senmonka guru-pu] (n) group of specialists; group of experts [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] (n) {comp} expert system [Add to Longdo]
専門科目[せんもんかもく, senmonkamoku] (n) special (specialized, specialised) subject [Add to Longdo]
専門課程[せんもんかてい, senmonkatei] (n) specialist training; upper-level course [Add to Longdo]
専門[せんもんがい, senmongai] (n,adj-no) (See 外・がい) outside of one's area of expertise [Add to Longdo]
専門学校(P);専門ガッコ;専門ガッコウ[せんもんがっこう(専門学校)(P);せんもんガッコウ(専門ガッコウ);せんもんガッコ(専門ガッコ), senmongakkou ( senmongakkou )(P); senmon gakkou ( senmon gakkou ); senmon gakko ( s] (n) vocational school; technical school; (P) [Add to Longdo]
専門技術[せんもんぎじゅつ, senmongijutsu] (n) expertise; special skills [Add to Longdo]
専門教育[せんもんきょういく, senmonkyouiku] (n) technical training; professional education [Add to Longdo]
専門[せんもんご, senmongo] (n) (specialist) terminology [Add to Longdo]
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine) [Add to Longdo]
専門[せんもんし, senmonshi] (n) specialized magazine; specialised magazine [Add to Longdo]
専門辞書[せんもんじしょ, senmonjisho] (n) {comp} specified dictionary [Add to Longdo]
専門[せんもんしょ, senmonsho] (n) technical book; specialized book; treatise [Add to Longdo]
専門[せんもんしょう, senmonshou] (n) book in specialized field; book in specialised field [Add to Longdo]
専門[せんもんしょく, senmonshoku] (n) professional job; profession [Add to Longdo]
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] (n) {comp} special library [Add to Longdo]
専門[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise [Add to Longdo]
専門知識[せんもんちしき, senmonchishiki] (n) expertise; special knowledge; technical knowledge; expert knowledge [Add to Longdo]
専門[せんもんてき, senmonteki] (adj-na) technical (e.g. discussion); exclusive; professional; (P) [Add to Longdo]
専門的知識[せんもんてきちしき, senmontekichishiki] (n) expert (technical) knowledge; expertise [Add to Longdo]
専門[せんもんてん, senmonten] (n) specialist shops; (P) [Add to Longdo]
専門馬鹿[せんもんばか, senmonbaka] (n) person who is ignorant outside his field [Add to Longdo]
専門分野[せんもんぶんや, senmonbunya] (n,adj-no) (one's) (special) field (of study); one's line [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] (n) {comp} specialized classification system [Add to Longdo]
専門用語[せんもんようご, senmonyougo] (n) technical term [Add to Longdo]
専門用語集[せんもんようごしゅう, senmonyougoshuu] (n) technical glossary; terminology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're not an expert at this job any more than I am.あなたはこの仕事では私同様専門家ではない。
This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.この種の専門知識は日常生活とはほとんど関係がない。
This technical journal is above me.この専門紙は私には理解できない。
These technical terms derive from Greek.これらの専門用語はギリシャ語に由来している。
Jean is something less than an expert pianist.ジーンはピアノの専門家とはいえないよ。
Jazz is not my speciality.ジャズは私の専門ではない。
The aviation expert analyzed the statistics in detail.その航空専門家は統計を詳細に分析した。
That publisher specialises in children's books.その出版社は児童文学を専門にしている。
Even the experts took the painting for a genuine Rembrandt.その専門家たちでさえ、その絵を本物のレンブラントと間違えた。
The specialist predicts international tension will build up.その専門家は国際緊張が高まっていくと予測している。
The profession is attractive to women.その専門職は、女性には魅力的である。
The problem is outside my field.その問題は私の専門外だ。
Leave that job to the experts!それは専門家に任せたほうがいいよ。
Do you know a good specialty store dealing in herbs?ハーブの専門店を聞いたことがありませんか。
Florence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.フローレンス・ナイチンゲールは専門職としての看護を始めた人として有名である。
Boeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.ボーイング社の安全担当の専門家は航空産業の他の専門家と一緒になって制御飛行中の墜落(CFIT)として知られている墜落事故をなくそうと国際的な対策委員会を組織している。
Most experts think a lot of his theory.ほとんどの専門家が彼の理論を重視している。
The best thing to do is ask an expert to repair it.一番良いことは専門家にしてもらうことだ。
Teaching English is his profession.英語を教えることが彼の専門的職業です。
If you come back this afternoon, I'll have a couple of experts here for you.午後もう一度こられるのでしたら、専門家を二、三人用意しておきますが。
Financial experts don't know what to make of this trend.財政の専門家たちは最近の動向をどう判断してよいのかわからないのです。
We regard Dr. Brown as the best heart specialist in the United States.私たちは、ブラウン博士を合衆国で最高の心臓病の専門医とみなしている。
My special branch of study is sociology.私の専門の研究分野は社会学です。
My major is medieval European history.私の専門は中世ヨーロッパ史です。
My special branch of study is sociology.私の専門研究分野は社会学です。
I had the article accepted by a travel magazine.私はその記事を旅行専門誌に採用してもらった。
Poetry is not in his line.詩は彼の専門ではない。
The company president has hired a headhunter to find us a new sales manager.社長は新しいセールスマネージャーを入れるため、引き抜き専門の人物を雇った。
Vocational schools were set up one after another.就職専門学校が次から次へと創設された。
An expert was called for advice.助言を聞くために専門家が招かれた。
Vocational schools were set up one after another.職業専門学校が次々創設された。
In the matter of psychology, he is an expert.心理学に関しては、彼は専門家だ。
Even specialists do not understand this incredible accident.専門家でさえこの信じられない事故は理解できない。
Specialized libraries collect writings about art.専門の図書館が芸術に関する文献を収集している。
The expert analyzed the statistics in detail.専門家がその統計を詳細に分析した。
As may be expected of an expert, he's well versed in the field.専門家だけあって彼はその分野に詳しい。
Even the experts took the painting for a genuine Rembrandt.専門家でさえこの絵を本物のレンブラントの作と思い違いした。
According to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.専門家に言わせると、登山もスキーも危険なものではないそうだ。
A panel of experts discussed the plan.専門家の委員達がその案を討論した。
Experts put a high valuation on the painting.専門家はその絵に高い評価を下した。
The expert appraised the watch at $200.専門家はその時計を200ドルと査定した。
Written in technical terms, this book is very difficult to understand.専門用語で書いてあるため、この本は実に読みにくい。
I wore several hats at my last office so I'd like to specialize this time.前の会社では何でも屋に終始したので今度は専門職に就きたい。
When it comes to fishing, he is an expect.釣りという事になると、彼は専門家だ。
I don't understand electronics shoptalk.電子工学の専門用語がわからない。
Each science has its own terminology.独特の専門用語を持っている。
Experts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.爆発の原因について専門家たちは一つの説明もできないでいる。
It was after a meeting in America that he decided to write a book for non-scientists.彼が科学の専門家でない人たちのために本を書く決心をしたのは、アメリカでの会議の後だった。
His lack of technical knowledge precluded him from promotion.彼の専門的知識の欠陥が昇進を妨げた。
He is expert at fishing.彼はつりの専門家だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a professional man.[JP] 専門家だ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
That is not my own opinion. I was talking to a friend of yours who is an expert.[JP] 私の意見じゃない 専門家の友人の意見だ 1984 (1984)
I'm an expert in the laws of physical science.[JP] 私は 自然科学の専門家ですぞ Treasure Planet (2002)
And if I could just persuade you to sign off on the park, give it your endorsement, maybe even pen a wee testimonial, I could get back on schedule.[JP] そこで相談だが─ 専門家のお墨付きを もらえれば─ 予定通りに すべてが運ぶんだよ Jurassic Park (1993)
Well, your kind, not to put too fine a point on it.[JP] あんたが 専門としてる分野で─ Jurassic Park (1993)
Because Grant's like me.[JP] 彼も専門は─ Jurassic Park (1993)
Hear anything from Dietrich? They're sending in a new man from Trixie. He should be here tomorrow.[JP] 新しいトリキシの専門家が 明日来ます The Crazies (1973)
How the hell would they know anything? It's a coloured joint.[JP] ムダだな 黒人専門の店だ Farewell, My Lovely (1975)
- Who in hell's this?[JP] - 誰なんだ? - 金の専門家だ Brewster's Millions (1985)
This bath is reserved for our filthiest guests[JP] ここの風呂はさ、汚しのお客専門なんだよ。 このふろはさ、よごれたおきゃく せんもんなんだよ This bath is reserved for our filthiest guests Spirited Away (2001)
Yeah, ok. More in your territory than she is in mine anyhow.[JP] もちろんです もう先生の専門分野のほうの事ですから Hellbound: Hellraiser II (1988)
Really? Well, he must have operated in the dark a lot.[JP] 近眼の女が専門だろ Balance of Power (1988)
And since they didn't call in the dressmaker, it's up to me.[JP] 専門家に頼んでないから 私の責任になるのよ Opera (1987)
All right, they've sent a professional. Fine.[JP] そうか 専門家を派遣したんだな いいだろう The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Medical supply house. Your line.[JP] 医療器具さ 君の専門分野だな Hollow Triumph (1948)
They do his dirty work. They're very good, very loyal.[JP] 汚い仕事が専門 とても忠実なの The Matrix Reloaded (2003)
Most of my work is with couples, families.[JP] 私の専門は夫婦の問題 Groundhog Day (1993)
What is your profession, Mr...?[JP] 君の専門は? Sorcerer (1977)
In Vietnam his job was to get rid of enemy personnel, to kill them.[JP] ベトナムでは敵部隊を消すのが仕事 "殺し"が専門 First Blood (1982)
For instance, instead of the same old movie reviews, how about a Chicano who only reviews Westerns?[JP] 例えば ありきたりの映画評ではなくー 西部劇専門のチカノ出演では? Someone's Watching Me! (1978)
- Well, I don't know Kyle, you're the fucking expert![JP] - わからないわ! カイル あなたの専門でしょ! Hellbound: Hellraiser II (1988)
If I may be so bold as to interject my professional opinion.[JP] オレから専門的な意見を 言わせてもらうとだ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Now, look, I'm the one that's supposed to get the answers by cross-examination.[JP] あら 反対尋問は 私の専門 Kansas City Confidential (1952)
- Personally as well as professionally.[JP] - 個人的にだけでなく、専門的に。 _ Mission: Impossible (1996)
I've given him clearance. He's become our resident Cylon expert.[JP] 機密利用許可を与えてある 専属のサイロン専門家になってもらった Episode #1.2 (2003)
- Oh, much bigger and more fun because he's a partymeister himself.[JP] - でかいぞ、それに楽しいし... ...彼は専門家だからね Brewster's Millions (1985)
The HAL-9000 computer which can reproduce though some experts still prefer to use the word "mimic" most of the activities of the human brain and with incalculably greater speed and reliability.[JP] HAL9000コンピュータです "彼は模倣しているだけだ" という専門家もいますが―― 驚異的なスピードと 信頼性で人間の脳活動を 2001: A Space Odyssey (1968)
I've seen a lot of your movies. Yes, you're really an expert in this field.[JP] あなたの映画をたくさん見ました この分野の専門家ですよね Opera (1987)
Specialist in manufacturing freeze-drying equipment for commercial food processing.[JP] 食品冷凍乾燥機の専門家だ Soylent Green (1973)
My fellow flacks and spin doctors.[JP] 宣伝係と専門家の皆さん Jersey Girl (2004)
You're dealing with an expert in guerilla warfare.[JP] あなたが対処している相手は ゲリラ戦の専門家だという事実を認識してもらいたい First Blood (1982)
You go to school for that?[JP] 専門学校に行ってるのか? Heat (1995)
This is so out of my field, to use a metaphor from your profession.[JP] これは僕の専門外です、 ここは専門家に頼んでみてはどうでしょう Brewster's Millions (1985)
- Well, it sounds great in scientific circles, doc, but it's not exactly what I'd call front page stuff.[JP] 専門家には 興味深いだろうが... 朝刊一面向けじゃない The Manster (1959)
And Mr. Omura here is willing to spend what it takes to hire white experts to train their army.[JP] 大村氏は軍隊を養成する 専門家を雇いに来られた 大村氏は軍隊を養成する 専門家を雇いに来られた The Last Samurai (2003)
Yeah, she's my How To girl.[JP] 彼女は"ハウツー物"専門 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
I don't understand why some grad school superstar... is being treated like a seasoned pro.[JP] 専門学校のスターはどうして プロのように扱われてる A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
I handled primarily recording artists but when I initially trained, I trained in film PR, so I can do that too.[JP] レコーディングが専門だったけど その後 宣伝にも携わった Jersey Girl (2004)
. ..you're a philologist, an expert in words and languages theiroriginsandmeanings.[JP] 貴男は言語学者だ 言葉や言語の・・ ・・・それらの起源と意味を探求する 専門家だ Forbidden Planet (1956)
Honeyduke's Sweetshop is brilliant, but nothing beats Zonko's Joke Shop.[JP] ハニーデュークスのお菓子屋は すごいよかったよ でも ゾンコの悪戯専門店が 一番じゃないかな Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Specialist Lazy, how are you feeling?[JP] 怠け者の専門家さん 気分はどうだ? Bastille Day (2004)
I told you, I'm not staffed for this.[JP] 私の専門ではありません The Bourne Identity (2002)
We're going to assign a paralegal from our accounting department...[JP] 我々は支出報告部門から 専門家を任命する予定だ... Brewster's Millions (1985)
But first, here's Len Maxwell with the weather.[JP] それに天気予報も悪い! 専門家と変わろうか? What's Up, Tiger Lily? (1966)
I don't know enough about it.[JP] 専門家じゃないし The 4th Man (1983)
You'll do it... because you're a professional.[JP] あなた 専門家でしょ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
- I think he... he did an expert job.[JP] さすが専門家でしたね 12 Angry Men (1957)
Now we're afraid, what do you and the special forces suggest we do with the psychopath?[JP] 大佐 あんたは充分 震え上がらせてくれたよ それで 専門家の意見 としては我々は―― あのキチガイをどう扱えばいいと? First Blood (1982)
I consider myself an expert and there is not the smallest doubt Kitty was an excellent one painter.[JP] 専門家として 疑いなく言えます 彼女は 偉大な芸術家でした Scarlet Street (1945)
So your new employer, Mr. Omura, is bringing in every Western expert he can get.[JP] 大村は西欧の専門家を 手当たり次第 招き入れてる 大村は西欧の専門家を 手当たり次第 招き入れてる The Last Samurai (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]
専門[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
専門用語集[せんもんようごしゅう, senmonyougoshuu] terminology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専門[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top