ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*基礎*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 基礎, -基礎-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
基礎工事[きそこうじ] (n) Basic Construction

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ,   /  ] base; foundation; basis #460 [Add to Longdo]
基础课[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ,    /   ] basic course; core curriculum #36,148 [Add to Longdo]
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ,     /    ] basic issue; fundamental question [Add to Longdo]
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ,     /    ] elementary education [Add to Longdo]
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ,     /    ] infrastructure [Add to Longdo]
基础速率[jī chǔ sù lǜ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,     /    ] basic rate (as in ISDN) [Add to Longdo]
经济基础[jīng jì jī chǔ, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄨˇ,     /    ] socio-economic base; economic foundation [Add to Longdo]
零基础[líng jī chǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄔㄨˇ,    /   ] from scratch; from basics [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
基礎[きそ, kiso] (n) พื้นฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) พื้นฐานงานก่อสร้าง
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
英語基礎能力試験[えいごきそのうりょくしけん, eigokisonouryokushiken] (n) English Language Proficiency Test; TOEFL [Add to Longdo]
基礎[きそ, kiso] (n,adj-no) foundation; basis; (P) [Add to Longdo]
基礎医学[きそいがく, kisoigaku] (n) basic medicine [Add to Longdo]
基礎科学[きそかがく, kisokagaku] (n) basic science [Add to Longdo]
基礎岩盤[きそがんばん, kisoganban] (n) bed rock; foundation rock [Add to Longdo]
基礎技術[きそぎじゅつ, kisogijutsu] (n) basic technology; generic technology [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] (n) basic research [Add to Longdo]
基礎工学[きそこうがく, kisokougaku] (n) foundation engineering [Add to Longdo]
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) foundation works [Add to Longdo]
基礎控除[きそこうじょ, kisokoujo] (n) basic or standard deduction [Add to Longdo]
基礎構造[きそこうぞう, kisokouzou] (n) infrastructure [Add to Longdo]
基礎試験[きそしけん, kisoshiken] (n) preclinical study; basic study [Add to Longdo]
基礎体温[きそたいおん, kisotaion] (n) basal body temperature [Add to Longdo]
基礎代謝[きそたいしゃ, kisotaisha] (n) basal metabolism [Add to Longdo]
基礎知識[きそちしき, kisochishiki] (n) fundamental knowledge [Add to Longdo]
基礎[きそてき, kisoteki] (adj-na) fundamental; basic [Add to Longdo]
基礎的財政収支[きそてきざいせいしゅうし, kisotekizaiseishuushi] (n) (See プライマリーバランス) primary balance [Add to Longdo]
基礎年金番号[きそねんきんばんごう, kisonenkinbangou] (n) universal pension number; common number shared between different pension schemes; basic pension number [Add to Longdo]
基礎[きそりつ, kisoritsu] (n) basic rate; base rate [Add to Longdo]
浮き基礎[うききそ, ukikiso] (n) floating foundation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の個人基礎控除がある。
This idea is the basis of my argument.この考えが私の議論の基礎である。
This book is basic to an understanding of biology.この本は生物学を理解する基礎となるものだ。
The idea underlies his theory.その考えが彼の理論の基礎となっている。
A theory founded on a scientific basis.科学的な基礎の上に立った理論。
As a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.概して、真理が基礎的なものであればあるほど、その実用の可能性も大きくなる。
In general the relation between parents and children is essentially based on teaching.概して言えば、親子の関係は本質的には教えることを基礎としている。
It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.基礎に杭を打ち込むのを忘れて、空中に楼閣を建てるとは、あなたも愚かな人だ。
It is important to strengthen the basis.基礎を固めることは大切です。
I'm keeping a record of basal body temperature.基礎体温をつけています。
What do you base your theory on?君は君の理論の基礎をどこに置いているのか。 [M]
We should understand the underlying premises.私たちはその基礎となっている前提を理解すべきだった。
Mathematics is basic to all sciences.数学はすべての科学の基礎である。
She grounded her students thoroughly in English grammar.彼女は学生に英文法の基礎を十分に教え込んだ。
She grounded her students thoroughly in English grammar.彼女は学生に英文法の基礎を徹底的に教え込んだ。
Physics is the basic physical science.物理学は基礎的な自然科学である。
It was Socrates who laid the foundation of logic.論理学の基礎を作ったのはソクラテスである。
In addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.普通科目の他に機械についての基礎的な事柄を学習し、 各種の機械の使用法や技術を身につける実習などを行います。
With most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.大抵の学芸は、最初に基礎をしっかりやっておかないと、その先スムーズに身に付けることができません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基礎[きそ, kiso] basic (a-no) [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基礎[きそ, kiso] Grundlage, Fundament [Add to Longdo]
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
基礎知識[きそちしき, kisochishiki] Grundkenntnisse [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top