ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*๕*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -๕-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์[ชุ-ติ-กาญน์ ศรี-วิ-บูลย์] (n, name) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบยาฟ้าทะลายโจร จํานวน ๐๐ ขวด จากคุณปรินดา ตั้งวิรุฬธรรม ผู้จัดการบริษัทฉมา แอ็สเซ็ท ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒ เพื่อนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร และประชาชนทั่วไปในคลินิคแพทย์แผนไทยวังสวนสุนันทา

Longdo Dictionary ภาษา มอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ငၛ[nge/เงี่ยะ] ငၛ พยัญชนะตัวที่ ของมอญ
[ŋέ เงี่ยะ] พยัญชนะตัวที่ ของภาษามอญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กก ก. ตัด, บั่น, เช่น กกกิ่ง กกยอด.
กง <i>ดู จงโคร่ง, โจงโคร่ง</i>.
กด น. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชแบบโบราณของไทย ตรงกับเลข ๗ และตรงกับเลข ๒ ของจุลศักราช.
กบ น. ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.
กบ ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิดหนึ่งในสกุล <i> Geodorum</i> วงศ์ Orchidaceae หัวมีลักษณะเหมือนกบ เชื่อกันว่าใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันได้, ข้าวอังกุลี ก็เรียก.
กรม (กฺรม) ย่อมาจากคำว่า กรรม เช่น อวยสรรพเพียญชนพิธีกรมเสร็จกำนนถวาย (ดุษฎีสังเวย).
กรอ ก. บรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง ที่ทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวสม่ำเสมอ โดยใช้ ๒ มือตีสลับกันถี่ ๆ ด้วยน้ำหนักมือที่เท่ากัน.
กราด (กฺราด) ก. กวดให้แน่น เช่น กราดลิ่ม, กวดให้อยู่ในบังคับ เช่น กราดควาย กราดเด็ก
กราด พ่นนํ้านกและไก่แล้วเอาออกผึ่งแดด
กราด ตากอยู่กลางแดดกลางลม. ว. ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง เช่น ยิงกราด, สาดไป เช่น ด่ากราด.
กัด น. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๖.
กันลอง ว. เลิศ, ยิ่ง.
กา ก. ทำเครื่องหมายเป็นรูปกากบาท, ทำเครื่องหมายไว้ให้สังเกตได้ เช่น ดูเฉพาะที่กาไว้.
แก้ว น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางชนิด <i> Murraya</i> <i> paniculata</i> (L.) Jack ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทำด้ามมีดและไม้ถือ.
แก้ว ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด <i> Mangifera</i> <i> indica</i> L. นิยมกินดิบ ๆ หรือดอง.
แก้ว ส้มแก้ว. <i> (ดู ส้ม ๑)</i>.
แก้ว (ถิ่น–พายัพ) ต้นพิกุล. <i> (ดู พิกุล)</i>.
ขัน <i>ดู คัน ๓</i>.
เขา น. เถาวัลย์ เช่น เครือเขา.
ครอบจักรวาล (คฺรอบ-) น. ชื่อไม้พุ่มในวงศ์ Malvaceae ใบมน ดอกสีเหลือง ผลใช้ทำยาได้ มี ๒ ชนิด คือ ชนิด <i> Abutilon hirtum</i> (Lam.) Sweet ผลมักมี ๒๐-๒ ซีก, ครอบตลับ หรือ ยักเพรีย ก็เรียก
ครอบจักรวาล และชนิด <i> Fioria vitifolia</i> (L.) Mattei ผลมี ปีก.
แครง น. เห็ดแครง. <i> [ ดู ตีนตุ๊กแก () ]</i>.
จั่น น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด <i> Millettia</i> <i> brandisiana</i> Kurz ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีม่วงหรือม่วงคราม ลักษณะคล้ายดอกถั่วแต่ขนาดเล็กกว่า เวลาออกดอกไม่ใคร่มีใบ เป็นไม้ประดับที่งาม.
จั่น ชื่อเห็ดชนิด <i> Tricholoma</i> <i> crassum</i> (Berk.
จาว ก. บาน (ใช้แก่ดอกไม้) เช่น โพทเลจาวดวงดอกก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).
จิงโจ้ น. ชื่อเครื่องแขวนให้เด็กดู.
ชา ก. เป็น, ให้เป็น, เช่น มนตร์ชากรุงชนะ (ดุษฎีสังเวย)
ชา สบาย, ดี, เช่น ลือชา.
ชิน น. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย. (ส.). <i> (ดู เชน)</i>.
ต้น ว. เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ประพาสต้น กฐินต้น ช้างต้น ม้าต้น.
ต่อ บ. เฉพาะ, ประจันหน้า, เช่น ต่อหน้า
ต่อ ไปยัง, ไปถึง, เช่น ยื่นต่ออำเภอ
ต่อ เมื่อถึง เช่น ต่อปีหน้าถึงจะมา
ต่อ แต่ละ, ราย, เช่น ต่อคน ต่อปี
ต่อ เทียบส่วนกันในอัตราชั่งตวงวัด เช่น ๓ ต่อ ๑.
ตะเภา น. เรียกอ้อยพันธุ์ที่ลำโต ปล้องสั้น สีขาว เปราะ ว่า อ้อยตะเภา, อ้อยสำลี ก็เรียก.
ตะเภา ชื่อหมากพันธุ์ต้นเตี้ย.
ตุ๊ดตู่ <i>ดู แมลงช้าง ที่ แมลง</i>.
เต่า น. ไม้กระดานในเรือสำปั้นสำหรับใช้ปักหลักแจว.
เทา ว. มีอาการสั่นรัว ๆ อย่างคนเป็นไข้ เรียกว่า สั่นเทา.
นาค (นาก) น. ผู้ประเสริฐ, ผู้ไม่ทำบาป
นาค เรียกคนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกำลังจะบวช.
ประ (ปฺระ) <i>ดู กระ ๓</i>.
พรวน (พฺรวน) ก. คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ใช้จอบหรือเสียมเป็นต้นทำดินให้โปร่งหรือร่วน, เรียกว่า พรวนดิน.
พาน ก. พบปะ มักใช้เข้าคู่กับคำ พบ เป็น พบพาน หรือ พานพบ เช่น ไม่ได้พบพานเสียนาน
พาน ขวาง, กีดขวาง, ขึงขวาง, เช่น เอาเชือกมาพานไว้ เมื่อคนมาปะทะก็จะล้มลง, กั้นไว้ เช่น พานคนข้างหลังไว้, ระให้หมดไป เช่น เอาไม้กวาดพานหยากไย่.
เพลา (เพฺลา) น. ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา.
ภบท. น. แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้แก่ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่.
มัน ว. มีรสอย่างรสกะทิหรืออย่างถั่วลิสงคั่ว
มัน เป็นเงา, ขึ้นเงา, เช่น เหงื่อออกหน้าเป็นมัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ ดู Quarter-days ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referralการส่งต่อ (ผู้ป่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ transfer ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
article๑. มาตรา (ในกฎหมาย), ข้อ๒. ข้อบังคับ, กฎ๓. บท๔. บทความ, ข้อความ. ของ, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause๑. ข้อความ๒. ข้อกำหนด๓. ข้อ๔. บท. วรรค (ในบทกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condemnation๑. การพิพากษา (ให้ลงโทษหรือให้ริบทรัพย์สิน)๒. การสั่งห้ามใช้ (อาคารหรือยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย)๓. การประณาม (ในทางการระหว่างประเทศ)๔. การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย. การเวนคืนทรัพย์ [ ดู expropriation ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commissioners' 1958 Standard Ordinary Tableตารางมรณวิสัยซีเอสโอ ๑๙[ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grain๑. เม็ด๒. เนื้อ-๓. ลักษณะแนว๔. ลักษณะแนวแยก. เกรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [ ดู condemnation ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaspoonช้อนชา ( มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tablespoonช้อนโต๊ะ (๑ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transfer๑. ถ่ายโอน๒. ส่งต่อ (ผู้ป่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ refer ]๓. ถ่ายทอด๔. การถ่ายโอน. การส่งต่อ (ผู้ป่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ referral ]๖. การถ่ายทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigeminal nerveประสาทไทรเจมินัล, ประสาทสมองเส้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, trigeminalประสาทไทรเจมินัล, ประสาทสมองเส้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สังเค็ดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๒ ระบุว่าเป็นคำนาม หมายถึง ทานวัตถุมีตู้พระธรรมโต๊ะหมู่เป็นต้น ที่เจ้าภาพจัดถวายแก่พระสงฆ์หรือภิกษุผู้เทศน์หรือชักบังสุกุลในเวลาปลงศพ เรียกว่า เครื่องสังเค็ด [ศัพท์พระราชพิธี]
ฉัตรเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับ สำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศ (ชั้นของฉัตรต้องเป็นชั้นคี่ คือ ๓ ชั้น ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น) [ศัพท์พระราชพิธี]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think maybe the fifth one is safe with you in here.ผมว่าคนที่ ก็จะปลอดภัย ถ้าคุณยังอยู่ที่นี่ Corazon (2011)
Well, long term, I want them to put me in the Pentagon for the next 25 years.กะจะใช้ทำอะไร? ระยะยาวก็ปูทางเข้าไปสู่ เพนตากอน อยู่โกยซัก ๒ ปี Iron Man 2 (2010)
Edwards Tower, this is Lieutenant Colonel James Rhodes, inbound from three miles east at 5, 000 feet...หอ.. จาก นาวาโท เจมส์ โร้ดส์ ขณะนี้อยู่ที่ ๓ ไมล์ตะวันออก ๐๐๐ ฟิต Iron Man 2 (2010)
Could you please not do anything awful for five seconds?จะขโมยไตไปขายรึไง? อย่าเพิ่งทำรุนแรง ขอก่อนซัก วินาทีนะ Iron Man 2 (2010)
Five-round magazine. You know what? You're not a hunter.บรรจุทีละ นัด แต่นี่ไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ Iron Man 2 (2010)
You heard any screams out here in the past 5 minutes or so?คุณได้ยินเสียงร้องจากที่นี่ เมื่อ นาทีที่ผ่านมาไหม Phoenix (2010)
Former KGB, drafted by the group in '95, เคจีบีเก่า ถูกเกณฑ์เข้ากลุ่มในปี '๙ Phoenix (2010)
Because $55 million in funding is at stake, เพราะมันเสี่ยงต่องบประมาณ ล้านเหรียญน่ะสิ Phoenix (2010)
Isaac Mendez?คุร"ฮฉศ แมนเดซใช่ไหม? Chapter Six 'Better Halves' (2006)
-Wheels up in 25 minutes. Thank you.เข้ามาสิ อีก ๒ นาทีเครื่องออกคะ Iron Man 2 (2010)
Yeah, I tried that.เชื่อฉันซัก นาที Iron Man 2 (2010)
I told you that five minutes ago.ก็เนี่ยไปเมื่อ นาทีที่แล้ว Iron Man 2 (2010)
But when your father kills 25 women before you're a teenager, painful memories don't need a trigger.แต่เมื่อพ่อคุณ ฆ่าผู้หญิง ๒ คน ก่อนคุณจะโตเป็นวัยรุ่น ยังไงก็ต้องมีความทรงจำที่เจ็บปวดอยู่ดี What Happens at Home... (2010)
He killed 25 women over 10 years in rural north Dakota.เขาฆ่าผู้หญิง ๒ คนมากว่า ๑๐ ปี ในเขตนอร์ธ ดาโกต้า What Happens at Home... (2010)
Danke..แวก ิ฿ัว๐ แ฿ Unknown (2011)
She was there at the beginning of all this. Perhaps she knows something..แ\xDEฯ ฿วไส ๅไว฿ ฺไฯใว ศฯร ฿แ ๅะว Unknown (2011)
Except cop cars. We've seen 5 in the last 10 minutes.นอกจากรถตำรวจ ๑๐นาทีที่แล้วเจอตั้ง คัน Reflection of Desire (2010)
5 months, 2 weeks, 3 days. เดือน ๒ สัปดาห์กับอีก ๓ วัน Phoenix (2010)
The one with the 55 million in black-budget earmarks, อันที่มีมูลค่า ล้านใน งบลับที่กันไว้ Phoenix (2010)
It's 5 votes short.มันต้องใช้ เสียงขาดนะ Phoenix (2010)
You do the crabs, I'll finish chopping.คุทำปูไปนะ ฉันหั่นจะเสร็จแล้ว The Thing with Feathers (2012)
You're enjoying this.คุกำลังสนุกกับมัน Scott Free (2011)
Metastatic breast cancer survival rate is said to be 50% over 2 years.อัตราผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ๐ เปอร์เซนต์จะอยู่ได้มากกว่า ๒ ปี Episode #2.7 (2011)
"I only have this 50 ryo."ข้ามีแค่ ๐ เรียว Episode #2.7 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหน้า [ān nā hā/5] (xp) FR: lire en page 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [chan matthayomseuksā pī thī hā] (xp) FR: cinquième année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de cinquième année de l'enseignement secondaire [ f ]
เดิน 50 กิโลเมตร[doēn hāsip kilōmēt] (n, exp) EN: 50 km walk  FR: 50 kilomètres marche [ m ]
เอฟ-5 อี[Ēf hā Ī] (tm) EN: F-5 E  FR: F-5 E [ m ]
555 = 555+[ha ha ha] (interj) FR: ha, ha !
50 คนแรก[hāsip khon raēk] (n, exp) FR: les 50 premières personnes
5 เท้า[hā thāo] (x) EN: quintuple
ห้าทุ่ม = ทุ่ม[hā thum] (n, exp) EN: eleven in the evening  FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
จำนวน 5 หลัก[jamnūan hā lak] (n, exp) EN: five-digit number  FR: nombre de cinq chiffres [ m ]
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[kān fāo khrang thī hā] (n, exp) EN: fifth foul  FR: cinquième faute [ f ]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗)[Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā] (n, prop) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam  FR: coup d'État de 1932 [ m ]
ครบรอบ 50 ปี[khrop røp hāsip pī] (x) EN: golden jubilee ; 50th anniversary
ครบรอบ 25 ปี[khrop røp yīsip-hā pī] (x) EN: 25th anniversary
ลำดับที่ 5 = ลำดับที่ห้า[lamdap thī hā] (adj) EN: fifth
มีความยาวถึง 5 เมตร[mī khwām yāo theung hā mēt] (v, exp) FR: mesurer 5 mètres de long ; avoir une longueur de 5 mètres
มีความยาวถึง 5 นาที[mī khwām yāo theung hā nāthī] (v, exp) FR: durer 5 minutes ; avoir une durée de 5 minutes
ม. = ม.5[mø. hā] (n, exp) EN: M5  FR: M5 (cinquième année d'enseignement secondaire)
ในอัตราร้อยละ 5[nai attrā røila hā] (xp) EN: at the rate of 5 per cent
ในช่วง 5 ปี[nai chūang hā pī] (xp) EN: over a period of 5 years  FR: sur une période de 5 ans
พ.ศ. 2549[phø.sø. 2549] (n, exp) EN: 2549 ; year 2549  FR: 2549 ; année 2549 [ f ] ; an 2549 [ m ]
ป. = ป.5[pø. hā] (n, exp) EN: P5  FR: P5 (cinquième année d'enseignement primaire)
รองเท้าสีดำเบอร์ 5[røngthāo sī dam boē hā] (n, exp) EN: size 5 in black shoes
วิ่ง 5000 เมตร[wing hā phan mēt] (n, exp) EN: 5, 000 m  FR: 5.000 mètres [ m ]
วิ่ง 5000 เมตรชาย[wing hā phan mēt chāi] (n, exp) EN: 5, 000 m (m)  FR: 5.000 mètres masculin [ m ]
วิ่ง 5000 เมตรหญิง[wing hā phan mēt ying] (n, exp) EN: 5, 000 m (w)  FR: 5.000 mètres féminin [ m ]
วิ่ง 1500 เมตร[win neung phan hā røi mēt] (n, exp) EN: 1, 500 m ; 1, 500 metres ; 1, 500 meters (Am.)  FR: 1.500 mètres [ m ]
วิ่ง 1500 เมตรชาย[win neung phan hā røi mēt chāi] (n, exp) EN: 1, 500 m (m)  FR: 1.500 mètres masculin [ m ]
วิ่ง 1500 เมตรหญิง[win neung phan hā røi mēt ying] (n, exp) EN: 1, 500 m (w)  FR: 1.500 mètres féminin
(ห้า)[hā] (num) EN: 5 (five)  FR: 5 (cinq)
(สิบห้า)[sip-hā] (num) EN: 15 (fifteen)  FR: 15 (quinze)
(ยี่สิบห้า)[yīsip-hā] (num) EN: 25 (twenty-five)  FR: 25 (vingt-cinq)
(สามสิบห้า)[sāmsip-hā] (num) EN: 35 (thirty-five)  FR: 35 (trente-cinq)
(สี่สิบห้า)[sīsip-hā] (num) EN: 45 (forty-five)  FR: 45 (quarante-cinq)
๐ (ห้าสิบ)[hāsip] (num) EN: 50 (fifty)  FR: 50 (cinquante)
๑ (ห้าสิบเอ็ด)[hāsip-et] (num) EN: 51 (fifty-one)  FR: 51 (cinquante-et-un)
๒ (ห้าสิบสอง)[hāsip-søng] (num) EN: 52 (fifty-two)  FR: 52 (cinquante-deux)
๓ (ห้าสิบสาม)[hāsip-sām] (num) EN: 53 (fifty-three)  FR: 53 (cinquante-trois)
๔ (ห้าสิบสี่)[hāsip-sī] (num) EN: 54 (fifty-four)  FR: 54 (cinquante-quatre)
(ห้าสิบห้า)[hāsip-hā] (num) EN: 55 (fifty-five)  FR: 55 (cinquante-cinq)
๖ (ห้าสิบหก)[hāsip-hok] (num) EN: 56 (fifty-six)  FR: 56 (cinquante-six)
๗ (ห้าสิบเจ็ด)[hāsip-jet] (num) EN: 57 (fifty-seven)  FR: 57 (cinquante-sept)
๘ (ห้าสิบแปด)[hāsip-paēt] (num) EN: 58 (fifty-eight)  FR: 58 (cinquante-huit)
๙ (ห้าสิบเก้า)[hāsip-kao] (num) EN: 59 (fifty-nine)  FR: 59 (cinquante-neuf)
(หกสิบห้า)[hoksip-hā] (num) EN: 65 (sixty-five)  FR: 65 (soixante-cinq)
(เจ็ดสิบห้า)[jetsip-hā] (num) EN: 75 (seventy-five)  FR: 75 (soixante-quinze)
(แปดสิบห้า)[paētsip-hā] (num) EN: 85 (eighty-five)  FR: 85 (quatre-vingt-cinq)
(เก้าสิบห้า)[kaosip-hā] (num) EN: 95 (ninety-five)  FR: 95 (quatre-vingt-quinze)
๐๐ (ห้าร้อย)[hā røi] (num) EN: 500 (five hundred)  FR: 500 (cinq cents)
๐๐๐ (ห้าพัน)[hā phan] (num) EN: 5, 000 (five thousand)  FR: 5.000 (cinq milles)
๐๐๐๐ (ห้าหมื่น)[hā meūn] (num) EN: 50, 000 (fifty thousand)  FR: 50.000 (cinquante milles)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jesuit(n) พระเยซูอิต ในนิกายหนึ่งของโรมันคาทอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.๑๓๔

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
French curve1. แผ่นแบบเจาะลายโค้งหลายขนาดใช้เขียนเส้นโค้ง (คำศัพท์วิศวกรรม) 2. ไม้โค้งเขียนแบบ [ คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๔๗ ]
RSAT[อา-แสท] (abbrev, org, uniq) Rainbow Sky Association of Thailand, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อคนไทยที่รักเพศเดียวกัน จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย เป็นแห่งแรก และแห่งเดียว (ณ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๐), Syn. สมาคมฟ้าสีรุ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ N ][lipəu, səkʃən, lip] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [ แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๔๔ ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top