ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใบอนุญาต*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใบอนุญาต, -ใบอนุญาต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต(n) license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai Definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ใบอนุญาตขับรถ(n) driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
ใบอนุญาตขับขี่(n) licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบอนุญาตขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตสำหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง, (ปาก) ใบขับขี่.
ขับขี่ว. เรียกใบอนุญาตให้ขับรถได้ ว่า ใบขับขี่.
ตราจองน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดิน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายในเวลาที่กำหนด.
ตั๋วทนายน. ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ.
บริษัทข้อมูลเครดิตน.บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมหรือการประมวลผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ.
บริษัทหลักทรัพย์น. บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใบขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถ.
ใบเหยียบย่ำน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดินที่ทางราชการออกให้แก่ผู้จับจองที่ดินโดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายใน ๒ ปี.
ประทานบัตรใบอนุญาตซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดออกให้แก่บุคคลผู้ประมูลได้ ให้มีสิทธิทำการประมงในที่ว่าประมูล.
เภสัชกร(เพสัดชะกอน) น. แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม.
อาชญาบัตร(อาดยาบัด, อาดชะยาบัด) น. ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อกระทำการบางอย่างภายในเขตที่กำหนด.
อายุน. เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง, ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น อายุใบอนุญาต ยานี้หมดอายุแล้ว, ระยะเวลาที่กำหนดรู้ความยั่งยืนของสิ่งนั้น ๆ เช่น อายุของหิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitใบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permit, re-entryใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenceการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour permitใบอนุญาตทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loss-of-licence insuranceการประกันภัยการถูกถอนใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-entry permitใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residence permitใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sole licenceใบอนุญาตให้แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burial slipใบอนุญาตฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage licenseใบอนุญาตให้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving licenceใบอนุญาตขับขี่, ใบอนุญาตขับรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gun licenceใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game licenceใบอนุญาตล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry permitใบอนุญาตเข้าเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exit permitใบอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
imprimatur (L.)ใบอนุญาตให้ตีพิมพ์ (หนังสือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Import licensingการออกใบอนุญาตนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Compulsory licenceใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, Example: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Automobile drivers' licensesใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Emissions tradingการค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]
Waste Disposal Licenseใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Management Licenseใบอนุญาตจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Transport Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน " จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการ ขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน" [การทูต]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถังท่อและอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง [พลังงาน]
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น [พลังงาน]
Licensing Systemการออกใบอนุญาต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, they will have to revoke your license.ยังไงก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องยึด ใบอนุญาตของคุณ Basic Instinct (1992)
- James Bond, license to kill.- - James Bond, ใบอนุญาตให้ฆ่า In the Name of the Father (1993)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ The Blues Brothers (1980)
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ Gandhi (1982)
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม? Clue (1985)
That's how I lost my license.นั่นแหละทำให้ผมถูกยึดใบอนุญาต Clue (1985)
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน *batteries not included (1987)
I got the license through connections.ผมมีใบอนุญาต ผ่านทางเส้นสาย. Cinema Paradiso (1988)
New York cab drivers are required to have chauffeurs' licenses. Now, what is the point of this?ทำไมคนขับแท็กซี่นิวยอร์ค ต้องมีใบอนุญาต Punchline (1988)
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้ Goodfellas (1990)
My authorization number is: 223578k.- ใบอนุญาตของผมเบอร์ 223578 เค - บ้าเอ๊ย The Jackal (1997)
I have permit.ผมมีใบอนุญาต Seven Years in Tibet (1997)
Lhasa. I have permit.ลาซา ผมมีใบอนุญาต Seven Years in Tibet (1997)
And... could you make the order out to... -ช่วยทำใบอนุญาตให้ Rushmore (1998)
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ Legally Blonde (2001)
Permission slip.ใบอนุญาติ Pilot (2001)
We'd love to join you and Scooby for another zany adventure but we need to hand in these slips before homeroom.เราอยากจะไปผจญภัยกับเธอกับ สกูบี นะ แต่ เราจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตินี่ก่อน โฮมรูม Pilot (2001)
Employment certificate.ใบอนุญาตทำงานเหรอ The Pianist (2002)
What's that mean, no employment certificate?หมายความว่าไงไม่มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น.. The Pianist (2002)
I thought the certificates'd save us.ผมนึกว่าใบอนุญาตจะช่วยเราได้ The Pianist (2002)
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ The Pianist (2002)
I didn't know you were in the certificate business.ฉันไม่รู้ว่านายหาใบอนุญาตได้ The Pianist (2002)
We have employment certification.พวกเรา.. มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
- Easy, Wood. I've got a note.- เย็นไว้ วู้ด ฉันมีใบอนุญาต Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
This government issues a charter to that corporation.รัฐบาลก็ออกใบอนุญาตให้ตั้งบริษัทจำกัดได้ The Corporation (2003)
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ The Corporation (2003)
And well create permits for that amount and give them to the people who've been doing the polluting and now we will permit them to be traded.แล้วก็สร้างใบอนุญาตสำหรับปริมาณนี้ขึ้นมา แล้วให้ใบอนุญาตนี้แก่คนที่กำลังสร้างมลพิษอยู่ และยอมให้ซื้อขายใบอนุญาตนี้ได้ The Corporation (2003)
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT The Corporation (2003)
I said I will go to the Federal Communications Commissions and I will report that I was fired from my job by you the licensee of these public airwaves because I refused to lie to people on the air.ผมบอกว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง และจะรายงานว่าทั้ง ๆ ที่คุณเป็นผู้รับใบอนุญาตคลื่นวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ผมกลับถูกคุณไล่ออกจากงาน The Corporation (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 , 200 kilograms of barbed wire, มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง... Schindler's List (1993)
Where is your Royal Academy of Science authorization?ใบอนุญาตทดลองของราชวิทยาลัยอยู่ไหนล่ะ? Around the World in 80 Days (2004)
I know it too, but without a crew and a permit we're out of business.ชั้นก็รู้ แต่เราไม่มีคน แล้วก็ไม่มีใบอนุญาติ AVP: Alien vs. Predator (2004)
You need the lavatory pass.เธอต้องมีใบอนุญาติไปห้องน้ำ Mean Girls (2004)
OK. Can I have the lavatory pass?ค่ะ หนูขอใบอนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยคะ Mean Girls (2004)
I'm a lifeguard. I'm licensed.ผมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ มีใบอนุญาตินะคุณ Pilot: Part 1 (2004)
Yeah, well, you need to seriously think about giving that license back.อ๋อเหรอ งั้นคุณคงต้องเริ่มคิดเรื่องถูกถอนใบอนุญาติแล้วหละ Pilot: Part 1 (2004)
And I'm pulling his private license.แล้วผมจะยึดใบอนุญาตส่วนตัวของเขาด้วย Mr. Monk Gets Fired (2004)
I, I'd like to see your license.ผมขอดูใบอนุญาตของคุณหน่อย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-Your gaming license.- ใบอนุญาตเล่นเกมพนัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-I'll go get it.- ผมจะไปเอาใบอนุญาต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
His license better be current.ใบอนุญาตตอนนี้เลยจะดีกว่า Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
You can say you got a license to print money.งั้นคุณก็พูดได้เลยสิว่าคุณได้รับใบอนุญาตในการพิมพ์เงิน Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Do you own or have access to a shotgun?คุณมีปืนลูกซองในครอบครอง ที่มีใบอนุญาตรึเปล่าครับ Match Point (2005)
But you've only have your license for a year.ชั้นรู้... แต่แกได้ใบอนุญาติมาแค่ปีเดียวเองนะ Initial D (2005)
- Did you get your pilot's license yet? - Oh, Coop, I missed you.คุณได้ใบอนุญาติขับเครื่องบินหรือยัง โอ coop ฉันคิดถึงคุณจัง Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, they will have to revoke your license.ยังไงก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องยึด ใบอนุญาตของคุณ Basic Instinct (1992)
- James Bond, license to kill.- - James Bond, ใบอนุญาตให้ฆ่า In the Name of the Father (1993)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ The Blues Brothers (1980)
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ Gandhi (1982)
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม? Clue (1985)
That's how I lost my license.นั่นแหละทำให้ผมถูกยึดใบอนุญาต Clue (1985)
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน *batteries not included (1987)
I got the license through connections.ผมมีใบอนุญาต ผ่านทางเส้นสาย. Cinema Paradiso (1988)
New York cab drivers are required to have chauffeurs' licenses. Now, what is the point of this?ทำไมคนขับแท็กซี่นิวยอร์ค ต้องมีใบอนุญาต Punchline (1988)
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้ Goodfellas (1990)
My authorization number is: 223578k.- ใบอนุญาตของผมเบอร์ 223578 เค - บ้าเอ๊ย The Jackal (1997)
I have permit.ผมมีใบอนุญาต Seven Years in Tibet (1997)
Lhasa. I have permit.ลาซา ผมมีใบอนุญาต Seven Years in Tibet (1997)
And... could you make the order out to... -ช่วยทำใบอนุญาตให้ Rushmore (1998)
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ Legally Blonde (2001)
Permission slip.ใบอนุญาติ Pilot (2001)
We'd love to join you and Scooby for another zany adventure but we need to hand in these slips before homeroom.เราอยากจะไปผจญภัยกับเธอกับ สกูบี นะ แต่ เราจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตินี่ก่อน โฮมรูม Pilot (2001)
Employment certificate.ใบอนุญาตทำงานเหรอ The Pianist (2002)
What's that mean, no employment certificate?หมายความว่าไงไม่มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น.. The Pianist (2002)
I thought the certificates'd save us.ผมนึกว่าใบอนุญาตจะช่วยเราได้ The Pianist (2002)
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ The Pianist (2002)
I didn't know you were in the certificate business.ฉันไม่รู้ว่านายหาใบอนุญาตได้ The Pianist (2002)
We have employment certification.พวกเรา.. มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
- Easy, Wood. I've got a note.- เย็นไว้ วู้ด ฉันมีใบอนุญาต Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
This government issues a charter to that corporation.รัฐบาลก็ออกใบอนุญาตให้ตั้งบริษัทจำกัดได้ The Corporation (2003)
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ The Corporation (2003)
And well create permits for that amount and give them to the people who've been doing the polluting and now we will permit them to be traded.แล้วก็สร้างใบอนุญาตสำหรับปริมาณนี้ขึ้นมา แล้วให้ใบอนุญาตนี้แก่คนที่กำลังสร้างมลพิษอยู่ และยอมให้ซื้อขายใบอนุญาตนี้ได้ The Corporation (2003)
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT The Corporation (2003)
I said I will go to the Federal Communications Commissions and I will report that I was fired from my job by you the licensee of these public airwaves because I refused to lie to people on the air.ผมบอกว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง และจะรายงานว่าทั้ง ๆ ที่คุณเป็นผู้รับใบอนุญาตคลื่นวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ผมกลับถูกคุณไล่ออกจากงาน The Corporation (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 , 200 kilograms of barbed wire, มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง... Schindler's List (1993)
Where is your Royal Academy of Science authorization?ใบอนุญาตทดลองของราชวิทยาลัยอยู่ไหนล่ะ? Around the World in 80 Days (2004)
I know it too, but without a crew and a permit we're out of business.ชั้นก็รู้ แต่เราไม่มีคน แล้วก็ไม่มีใบอนุญาติ AVP: Alien vs. Predator (2004)
You need the lavatory pass.เธอต้องมีใบอนุญาติไปห้องน้ำ Mean Girls (2004)
OK. Can I have the lavatory pass?ค่ะ หนูขอใบอนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยคะ Mean Girls (2004)
I'm a lifeguard. I'm licensed.ผมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ มีใบอนุญาตินะคุณ Pilot: Part 1 (2004)
Yeah, well, you need to seriously think about giving that license back.อ๋อเหรอ งั้นคุณคงต้องเริ่มคิดเรื่องถูกถอนใบอนุญาติแล้วหละ Pilot: Part 1 (2004)
And I'm pulling his private license.แล้วผมจะยึดใบอนุญาตส่วนตัวของเขาด้วย Mr. Monk Gets Fired (2004)
I, I'd like to see your license.ผมขอดูใบอนุญาตของคุณหน่อย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-Your gaming license.- ใบอนุญาตเล่นเกมพนัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-I'll go get it.- ผมจะไปเอาใบอนุญาต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
His license better be current.ใบอนุญาตตอนนี้เลยจะดีกว่า Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
You can say you got a license to print money.งั้นคุณก็พูดได้เลยสิว่าคุณได้รับใบอนุญาตในการพิมพ์เงิน Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Do you own or have access to a shotgun?คุณมีปืนลูกซองในครอบครอง ที่มีใบอนุญาตรึเปล่าครับ Match Point (2005)
But you've only have your license for a year.ชั้นรู้... แต่แกได้ใบอนุญาติมาแค่ปีเดียวเองนะ Initial D (2005)
- Did you get your pilot's license yet? - Oh, Coop, I missed you.คุณได้ใบอนุญาติขับเครื่องบินหรือยัง โอ coop ฉันคิดถึงคุณจัง Eight Below (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบอนุญาต[bai anuyāt] (n) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ] ; licence [ f ]
ใบอนุญาตขับขี่[bai anuyāt khapkhī] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตขับรถ[bai anuyāt khaprot] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[bai anuyāt køsāng] (n, exp) FR: permis de construire [ m ] ; permis de construction [ m ] ; permis de bâtir [ m ]
ใบอนุญาตนำเข้า[bai anuyāt namkhao] (n, exp) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit  FR: permis d'importation [ m ]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[bai anuyāt nam sinkhā khao] (n, exp) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit  FR: permis d'importation [ m ]
ใบอนุญาตพำนัก[bai anuyāt phamnak] (n, exp) EN: residence permit
ใบอนุญาตส่งออก[bai anuyāt song-øk] (n, exp) EN: export licence ; export licence (Am.)  FR: licence d'exportation [ f ]
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[bai anuyāt song sinkhā øk] (n, exp) EN: export licence ; export licence (Am.)  FR: licence d'exportation [ f ]
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [ m ]
ออกใบอนุญาต[øk bai anuyāt] (v, exp) EN: issue a permit
ผู้ได้รับใบอนุญาต[phū dāirap bai anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ถอนใบอนุญาต[thøn bai anuyāt] (v, exp) EN: revoke a licence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charter(n) ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
charter(vt) อนุญาต, See also: อนุญาตให้ตั้งบริษัท, ออกใบอนุญาตให้, ออกใบจดทะเบียนให้, อนุมัติให้จัดตั้ง, Syn. license, authorize
franchise(n) ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
imprimatur(n) การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction
license for(phrv) ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
licence(n) ใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต
licenser(n) ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licensor
licensor(n) ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licenser
pass(n) ใบอนุญาต, See also: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง, Syn. admittance
permit(n) ใบอนุญาต, Syn. license
revocation(n) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต), See also: การเพิกถอน, การถอน, Syn. cancellation, invalidation
ticke of leave(n) ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticke-of-leave man(n) ใบอนุญาตให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ticket(n) ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน, รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต, เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน, รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต, เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต, รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, พูดสอดขึ้น, ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licencee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licencer(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) , การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว, บัตร, บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต, รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) , ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร, สิ่งที่เหมาะสม, โครงการของพรรคการเมือง, ฉลากติดสินค้า, ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก, ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข, การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน, หลักฐาน, การยืนยัน, การมอบอำนาจ, การรับรอง, การอนุญาต, ใบอนุญาต, หมาย, คำมอบหมาย, หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน, หนังสือรับรองการซื้อหุ้น, เหตุผล vt. อนุญาต, อนุมัติ, ให้เหตุผล, มอบอำนาจ, รับประกัน, ยืนยัน, รับรอง, ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ
licence(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต, ออกใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต, ออกใบอนุญาต
permit(n) บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
許可書[きょかしょ, kyokasho] (n) ใบอนุญาต
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต, See also: Erlaubnis, Syn. Genehmigung

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top