ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เชื่อถือได้*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เชื่อถือได้, -เชื่อถือได้-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่เชื่อถือได้(adj) reliable, See also: trust worthy, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้, Thai Definition: ซึ่งเชื่อถือได้
ความเชื่อถือได้(n) reliability, See also: dependability, trustworthiness, trustiness, Syn. ความน่าเชื่อถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าวกรองน. ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้.
ทิพพยาน(ทิบพะยาน) น. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่เชื่อถือได้ เช่น ภิกษุผู้ทรงธรรม พราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลพรต นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงธรรม ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์, ในสามดวงเขียนเป็น ทิพญาณ หรือ ทิพพญาณ, ทิพยพยาน ก็ว่า.
ทิพยพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่เชื่อถือได้ เช่น ภิกษุผู้ทรงธรรม พราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลพรต นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงธรรม ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์, ทิพพยาน ก็ว่า.
ฟังได้ว. พอเชื่อถือได้ เช่น ที่พยานให้การมานั้นฟังได้, ไม่ขัดหู เช่น เพลงไพเราะพอฟังได้.
รับฟังได้ก. รับว่ามีเหตุผลน่าเชื่อถือ, รับว่ามีเหตุผลพอที่จะเชื่อถือได้, เช่น เหตุผลที่อ้างมานั้นรับฟังได้.
วิจาร, วิจารณ-, วิจารณ์(วิจาน, วิจาระนะ-, วิจาน) ก. ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเป็นต้น โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง เช่น เขาวิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้แสดงปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดีมากสมควรได้รับรางวัล, ติชม, มักใช้เต็มคำว่า วิพากษ์วิจารณ์ เช่น คนดูหนังวิพากษ์วิจารณ์ว่า หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องช้าทำให้คนดูเบื่อ.
สรรพคุณน. คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยา, โดยปริยายหมายถึงคุณสมบัติ เช่น เขามีสรรพคุณเชื่อถือได้.
หายห่วงก. ไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้ว, ไม่ต้องกังวลถึงอีกแล้ว, เช่น คนนี้มีความสามารถเชื่อถือได้ เมื่อมอบงานให้แล้ว หายห่วงได้เลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความไว้ใจได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliabilityความเชื่อถือได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
system reliabilityความเชื่อถือได้ของระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ <ul><li>สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li><li>ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย</li><li>ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น</li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [TU Subject Heading]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Reliablity Organizationสถาบันที่เชื่อถือได้, Example: ส่วนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกรประเภท วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบ [สิ่งแวดล้อม]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [การบัญชี]
Creditibilityการยอมรับตัววัด, ความน่าเชื่อถือได้ [การแพทย์]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความสามารถของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือระบบใดระบบหนึ่งที่จะทำงานได้ผลดีแน่นอนตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scientific methodวิธีการทางวิทยาศาสตร์, วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนั้น เพื่อหาคำอธิบายที่เชื่อถือได้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าสมมติฐานนั้นถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีหรือกฎขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Java appletจาวาแอพเพล็ท, โปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่น เช่น เว็บเบราเซอร์ การใช้งานจาวาแอพเพล็ททำให้เราสามารถนำโปรแกรมจากเครื่องหนึ่งไปรันหรือทำงานบนอีกเครื่องหนึ่งได้โดยสะดวก แต่ก็มีข้อควรระวังว่าต้องเป็นจาวาแอพเพล็ทที่ได้จากเครื่องที่เชื่อถือได้เท่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ How I Won the War (1967)
- You can't leave a thing lying around.คุณไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่ โกหกรอบ ไม่มีใครที่จะเชื่อถือได้เป็น How I Won the War (1967)
-Is it reliable?- มันเป็นที่เชื่อถือได้? The Godfather (1972)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
- A trusted friend of Yakov.- เพื่อนที่เชื่อถือได้ของยาโคฟ The Russia House (1990)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
Colonel Forster said he feared that Wickham was not to be trusted.พันเอกฟอสเตอร์บอกว่า เขากลัวว่าวิคแฮมนั้นไม่อาจเชื่อถือได้ Episode #1.5 (1995)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
He's the responsible oneเค้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ Rice Rhapsody (2004)
I have it from a very reliable source, Paul.ฉันได้ยินข่าวมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พอล Hotel Rwanda (2004)
You can believe about 40% of that stuff.บทความนั่นคุณเชื่อถือได้แค่ 40% ครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
The information's good, Major. I'm in that office every day.ข้อมูลเชื่อถือได้ครับท่าน ผมอยู่ในออฟฟิศทั้งวันเลย The Great Raid (2005)
Are we talking hard facts or the bamboo telegraph?ข้อมูลนี้เชื่อถือได้เหรอ.. ไม่ใช่มาจากกระบอกไม้ไผ่นะ The Great Raid (2005)
Not that your dream isn't of primary interest to a jury.ทุกเรื่องที่คุณฝันนั้น มันยากที่จะทำให้ลูกขุนเชื่อถือได้ Match Point (2005)
I have a question to ask you.เจ้าต้องหาคนที่เชื่อถือได้ Shadowless Sword (2005)
Are you a person of faith?คุณเป็นคนที่เชื่อถือได้หรือ? Silent Hill (2006)
- No, it's all right. It's honest.-ไม่, มันเรียบร้อย เชื่อถือได้ Firewall (2006)
In the volatile climate of the 21st century, the sharing of deterrent technologies by responsible powers is the surest guarantee of global peace.ในสภาพผันผวนของศรรตวรรษที่21 การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Considering that the crime rate has been decreasing by the appearance of Kira, this result is expected.การที่อาชญากรรมลดลง จากการปรากฎตัวของคิระ ผลค่อนข้างเชื่อถือได้ Death Note: The Last Name (2006)
Goddamn trains. Never can rely on 'em, huh?ไอ้รถไฟระยำ ไม่เคยเชื่อถือได้เลย รึไง 3:10 to Yuma (2007)
The Army Amo. Do you see? Pass the Amo?อาร์มี่ เอโม่ เห็นไหม แหล่งข่าวจากกระทรวงเชื่อถือได้อยู่แล้ว Atonement (2007)
I have very reliable sources.ผมมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Dexter's work is solid, ellen.งานของเด็กซ์เตอร์เชื่อถือได้ เอลเลน Easy as Pie (2008)
that i can possibly imagine-- i'm coming to you with a solid lead, and your personal resentment is preventing you-- and you're wasting your breath and my time.เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเลย ฉันมาหาคุณ\ เพราะมีเบาะแสที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าอคติส่วนตัวของคุณ มันจะบังตาคุณ-- Pilot (2008)
So, this is where Cassandra saw Madden's body dumped?ฉันหวังจริงๆว่าเธอจะเชื่อถือได้นะ Raging Cannibal (2008)
A SMALL BLACK SUV, A BLACK SEDAN, A WHITE SEDAN, ไม่มีพยานที่เชื่อถือได้เลยเหรอ? Normal (2008)
You wouldn't perhaps have overheard a recent phone call with a certainนายไปได้ยินอะไรมาป่าวเนี๊ย บางข่าวที่น่าเชื่อถือได้ Summer Kind of Wonderful (2008)
That's why it fell short of a positive ID.นั่นเเหละมันต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ รูปประพรรณสัณฐานที่เชื่อถือได้ Capybara (2008)
She's As Reliable As She Is Fertile.เธอเชื่อถือได้พอๆกับที่เธอมีลูกได้ The Manhattan Project (2008)
Corollary is there is such a thing as not trusting enough.ผลที่ตามมา ก็เป็นหนึ่งในสิ่งนั้น ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอ Emancipation (2008)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
I know I'm just a servant and my word doesn't count for anything.กระหม่อมรู้ ว่ากระหม่อมเป็นเพียงแค่เด็กรับใช้ แล้วคำพูดของกระหม่อมไม่สามารถเชื่อถือได้ Valiant (2008)
You see, there's a perfectly sound medical explanation for all of this;เห็นมั้ยครับ มันมีคำอธิบายที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ สำหรับเรื่องทั้งหมดนี่ Changeling (2008)
One thing you can count on is change.สิ่งหนี่งที่เชื่อถือได้ว่าจะต้องเกิด คือความเปลี่ยนแปลง Dead Like Me: Life After Death (2009)
How confident are you of Seaton's intel?เชื่อถือได้แค่ไหน สำหรับข้อมูลวงในของซีตัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Is strong enough to justify military action.ว่าเชื่อถือได้มากขนาดที่จะสั่งการทางทหารลงไป Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Was sufficient and that we may be missingนั่นเชื่อถือได้เพียงพอและนี่จะทำให้เราเสียโอกาส Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
sources at the White House will not confirm that all those responsible have been accounted for.แหล่งข่าวที่ทำเนียบขาวยังไม่ยืนยัน ว่าทั้งหมดเชื่อถือได้ ยังคงต้องรอดูต่อ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Like you said, Sam, the only thing you can count on is family.แต่ก็อย่างที่นายพูดแหละ สิ่งเดียวที่เชื่อถือได้คือครอบครัว Jump the Shark (2009)
A working theory from 1971 was that a transient killed the family and abducted Kathy gray.จากทฤษฏีที่เชื่อถือได้ในปี 1971 คือมีฆ่าครอบครัว และลักพาตัว เคธี่ เกรย์ไป Bloodline (2009)
Water.เจเจ คนๆนี้ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยนะ Cold Comfort (2009)
I command my subjects to honor and respect him as one of our trusty shellbacks.ข้าขอสั่งพลเมือง ให้เกียรติและเคารพเขา เป็นหนึ่งในผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรที่เชื่อถือได้ Today Is the Day: Part 1 (2009)
It's from the church. Some kind of credential.มันมาจากโบสถ์ น่าจะเชื่อถือได้ The Mother Lode (2009)
According to a reliable source, the chairman has lost consciousness.ตามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ คุณกู ได้หัวใจวายกลางห้องประชุม Episode #1.12 (2009)
Moreover, how reliable is a police department, that they would place so much trust in his expert opinion.ยิ่งไปกว่านั้น กรมตำรวจ น่าเชื่อถือได้แค่ไหน ที่ไปไว้วางใจใน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มากเหลือเกิน? Living the Dream (2009)
I just need a reliable tool, ผมต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ Road Kill (2009)
Technically, Grams says I'm a witch.ซาเล็ม วิตซ์ หรืออะไรสักอย่าง กรัมเชื่อถือได้แน่นอน The Night of the Comet (2009)
Our profile is solid.การวิเคราะห์ของเราเชื่อถือได้ Hopeless (2009)
And the only credible lead we have is the word "noise""และตัวนำเพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้ เรามีคำว่า 'noise' In Plane Sight (2009)
You think I'm trustworthy, don't you, Dorota?เธอคิดว่าฉันเชื่อถือได้มั้ย โดโรต้า How to Succeed in Bassness (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[cheūatheū dāi] (adj) EN: reliable  FR: digne de foi
วงการที่เชื่อถือได้[wongkān thī cheūatheūdāi] (n, exp) EN: reliable quarters ; reliable circles

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authoritative(adj) ซึ่งเชื่อถือได้, See also: ซึ่งไว้ใจได้, Syn. trustworthy, reliable
above-board(idm) โปร่งใส, See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
faithful(adj) เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
straight from the horse's mouth(idm) มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
magisterial(adj) ซึ่งเชื่อถือได้, Syn. authoritative, masterful, pompous, masterful
magisterially(adv) อย่างเชื่อถือได้, Syn. pompously, urgently
reliable(adj) เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy
responsible(adj) เชื่อถือได้, Syn. reliable, trustworthy
secure(adj) ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
skinny(n) ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)
sure-fire(adj) ซึ่งได้ผล, See also: ซึ่งเชื่อถือได้, ซึ่งมั่นใจได้, Syn. good, excellent, infallible, dependable
trusting(adj) ที่เชื่อถือได้
trusty(adj) เชื่อถือได้
trusty(n) คนที่เชื่อถือได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้, ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้, เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable, credulous
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable, Ant. changeable
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย, อย่างวางอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐาน, ในฐานะเป็นต้นตำรับ, ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้, มีเหตุผล, พอฟังได้, น่าเชื่อถือได้, มีฝีปากดี, นิ่มนวล
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน, แน่ใจ, เชื่อถือได้, ยืนยันได้, เด็ดขาด, มั่นใจ, มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ, มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก, สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก, ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) , ฐานะที่ชัดเจน, รูปแบบที่แน่นอน
reliable(รีไล'อะเบิล) adj. ไว้วางใจ, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, See also: reliability n. reliably adv., Syn. trustworthy, dependable, trusty
responsible(รีสพอน'ซะเบิล) adj. รับผิดชอบ, เป็นภาระ, เป็นภาระหน้าที่, เชื่อถือได้, See also: responsibleness n., Syn. accountable
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง, มั่นใจ, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้, วางใจได้, ไร้กังวล, แน่นอน vt. ได้มา, เอามา, ทำให้ได้ผล, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, รับรอง, รับประกัน, จับกุม, มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย, เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
tried(ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดสอบว่าดีแล้ว, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้
true(ทรู) adj., n., adv. (ความ) จริง, แท้จริง, ไม่ปลอม, มีศรัทธา, แน่นอน, เป็นแบบอย่าง, เชื่อถือได้, เคร่งครัด, ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual, real
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด, เชื่อถือได้ตลอด, ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด, ไม่มีขาด, ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dependable(adj) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้, วางใจได้, พึ่งพาได้
indubitable(adj) เชื่อถือได้, ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน
positive(adj) บวก, เชื่อถือได้, มั่นใจ, เป็นประโยชน์
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
veracious(adj) จริง, เชื่อถือได้, ซื่อ, มีวาจาสัตย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
authority[อ่อธ้อเหรอะทิ] (n) (1) อำนาจ (權柄) (2) บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น MEA, PEA (3) แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ (權威)

German-Thai: Longdo Dictionary
zuverlässig(adj, adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top