ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เจ้าหนี้*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เจ้าหนี้, -เจ้าหนี้-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหนี้(n) creditor, Ant. ลูกหนี้, Example: ผู้หญิงที่กำลังเดินมาหาเรานั้นเป็นเจ้าหนี้ของเราเอง, Thai Definition: ผู้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
เจ้าหนี้น. เจ้าของหนี้
เจ้าหนี้ผู้ขายเชื่อหรือให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้
เจ้าหนี้บุคคลซึ่งมีมูลหนี้เหนือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ และมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้.
เจ้าหนี้บุริมสิทธิน. บุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด.
เจ้าหนี้มีประกันน. เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำนำ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ.
เจ้าหนี้ร่วมน. บุคคลหลายคนซึ่งมีสิทธิเรียกร้องการชำระหนี้โดยแต่ละคนอาจจะเรียกให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้.
กรมธรรม์(กฺรมมะทัน) น. เอกสารสัญญาซึ่งทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เอกสารที่ทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน สัญญาขายฝากที่ไร่ที่สวน, คำนี้เรียกเต็มว่า สารกรมธรรม์ หรือย่อว่า สารกรม, บางทีเรียกเพียงคำเดียวว่า กรม ก็มี เช่น กู้หนี้ถือสีนกันเข้าชื่อในกรมหลายคน (สามดวง).
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
เครดิตรายการเจ้าหนี้ตามบัญชี, เงินที่เข้าบัญชีเป็นรายรับ
เงินผ่อนน. เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวด ๆ.
เจ้า ๑ผู้เป็นเจ้าของ เช่น เจ้าทรัพย์ เจ้าหนี้
ช่วงสิทธิ์ก. เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง เช่น เมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนได้ในนามของตนเอง.
ตั๋วเงินรับน. ตั๋วแลกเงินของฝ่ายเจ้าหนี้ที่จะได้รับเงินตามสัญญา ลงบัญชีในช่องทรัพย์สิน.
บุคคลสิทธิ(บุกคะละสิด, บุกคนละสิด) น. สิทธิเหนือบุคคล เช่น สิทธิของเจ้าหนี้เหนือลูกหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้.
บุริมสิทธิ(บุริมมะสิด) น. สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
เบี้ยปรับน. จำนวนเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่มิใช่เป็นจำนวนเงินซึ่งลูกหนี้สัญญาว่าจะให้เจ้าหนี้เรียกเอาได้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
ปลดหนี้ก. การที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อันเป็นเหตุให้หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป.
แปลงหนี้ใหม่น. การที่คู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ เช่น เปลี่ยนตัวลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ เมื่อแปลงหนี้ใหม่แล้วหนี้เดิมเป็นอันระงับ.
ผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หรือเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้.
ผู้ค้ำประกันน. ผู้ให้คำรับรองต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
ผู้ค้ำประกันผู้ที่ทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
มะรุมมะตุ้มว. กลุ้มรุมทำให้เกิดรำคาญ เช่น เจ้าหนี้มามะรุมมะตุ้มทวงหนี้กัน, มารุมมาตุ้ม ก็ว่า.
มารุมมาตุ้มว. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุมทำให้เกิดรำคาญ, เช่น เจ้าหนี้มามารุมมาตุ้มทวงหนี้กันใหญ่.
รับหน้าก. เผชิญหน้า, รอหน้า, เช่น ส่งเด็กไปรับหน้าเจ้าหนี้ไว้ก่อน.
ลูกหนี้น. ผู้เป็นหนี้, คู่กับ เจ้าหนี้
ลูกหนี้บุคคลผู้มีหนี้กับบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้.
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาน. บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีและมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้.
เล่นเอาเถิดเจ้าล่อก. อาการที่หลบไปมาเพื่อไม่ให้พบ เช่น ลูกหนี้เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเจ้าหนี้.
วางทรัพย์น. นำทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่จะต้องชำระหนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้หลุดพ้นจากหนี้ได้.
สำนักงานวางทรัพย์น. สถานที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เอาเงินหรือทรัพย์ไปวางไว้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้.
หน้าเลือด, หน้าโลหิตว. ชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด.
หนี้นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. (อ. obligation)
หนี้สูญน. หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้.
หลบหนี้ก. หลบไม่ยอมพบเจ้าหนี้.
หักกลบลบหนี้น. การนำเอาหนี้ที่บุคคล ๒ คนต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ในมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน มาหักลบกันเท่าจำนวนหนี้ที่ตรงกัน เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้นั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preferred creditorเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plurality of creditorsเจ้าหนี้หลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ranking of creditorsการจัดลำดับสิทธิของเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogor(เจ้าหนี้) ผู้ถูกสวมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์รายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeเจ้าหนี้ตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrangement with creditorsการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint creditorเจ้าหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment creditorเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
creditor life insuranceการประกันชีวิตเพื่อเจ้าหนี้ มีความหมายเหมือนกับ credit life assurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compositionการประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordat (Fr.)๑. ข้อตกลงประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้) (ก. ฝรั่งเศส)๒. ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์สองราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Debtor and creditorลูกหนี้และเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Bill payableเจ้าหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Loan payableเจ้าหนี้เงินกู้ [การบัญชี]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Trade account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
accountingซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี, ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง ที่บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ เช่นระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not one of Hindley's creditors, is it?ไม่ใช่เจ้าหนี้ของฮินด์ลีย์หรอก ใช่ไหม Wuthering Heights (1992)
I'm only an 8 1 I2, but I wear a 1 0 for comfort, I swear!เค้าไม่ได้บอกคุณเหรอ พวกนี้คือเจ้าหนี้นอกระบบน่ะ Hero (1992)
After you left, the creditors came everyday chasing their debtsหลังจากท่านจากไป พวกเจ้าหนี้ก็แห่กันมา ทวงหนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลย Fearless (2006)
The debt sharks are always following me around? How could anyone possibly be happy?พวกเจ้าหนี้มักชอบมาตามฉันอยู่เรื่อยๆ ใครจะไปมีความสุขได้ล่ะ Bomui walcheu (2006)
If you're broke, ฉันให้คุณยืมเงินได้นิดหน่อยนะ คุณเป็นเจ้าหนี้ฉัน Alone (2007)
Yeah.ใช่จ้ะ สิ่งที่ต้องทำก็คือ \ ไปหาเจ้าหนี้เธอ Cassie (2007)
Your father's company was visited by creditors.บริษัทของพ่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงอยู่หลายครั้ง คุณจะต้องหามาให้ได้ Eiga: Kurosagi (2008)
Your investors are here.เจ้าหนี้ของนายมาที่นี่ Knight Rider (2008)
More than once he's paid his debts offเขามีเจ้าหนี้มากกว่า 1 คน The Damage a Man Can Do (2008)
By eliminating people for his bookie.ด้วยการกำจัดคนให้เจ้าหนี้เขา The Damage a Man Can Do (2008)
Well, by the end of the day, we should be able to pay off our creditors, give Bree back the $20, 000 that we owe her and have enough to live on for... 45 minutes.คือ ก่อนจะหมดวันนี้ เราน่าจะสามารถจ่ายเงินเจ้าหนี้ได้หมด คืนเงินบรีที่เราเป็นหนี้อยู่ 20000 ดอลล่า Crime Doesn't Pay (2009)
Dad's been kidnapped by a loan shark.พ่อโดนเจ้าหนี้จับตัวไป Episode #1.12 (2009)
More creditors, seeking action?เจ้าหนี้รายอื่น, กำลังหาอะไร? Shadow Games (2010)
The purse is enough to hold off your creditors, กระเป๋าเจ้าก็ยังพอจะยันพวกเจ้าหนี้ได้ Shadow Games (2010)
I saved his life. I owed him that.ผมปกป้องชีวิตเขา ผมเป็นเจ้าหนี้ชีวิตของเขา Full Measure (2010)
Boy, do we owe her big.เจ้าหนี้ เราเป็นหนี้บุญคุณเธอน่ะ The Ballad of Booth (2010)
Every law enforcement agent within a 50mile radiusเจ้าหนี้ที่ตามกฏหมายทุกนาย ในรัศมี 50 ไมล์ Protect Them from the Truth (2010)
From private Ioan sharks again?ไปกู้กับเจ้าหนี้หน้าเลือกนะเหรอ Cyrano Agency (2010)
That "Life-saving Rope" is your debt collector, right?คุณ"เชือก"คนนั้น เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม? Episode #1.4 (2010)
That sounds like what a debtor would say when paying back his creditor.เสียงเหมือนลูกหนี้อยากจ่ายหนี้ ตอนเจ้าหนี้ทวง Episode #1.11 (2010)
I got a lot of heat on my ass.เจ้าหนี้ฉันทั่วบ้านทั่วเมือง The Hangover Part II (2011)
He's a loan shark.เขาเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ Little Red Book (2011)
On her deathbed, she said it was the stress of being constantly harassed by creditors.เธอบอกไว้ก่อนตาย ว่าเพราะความเครียด ที่โดนตามรังควาญ จากพวกเจ้าหนี้ And the '90s Horse Party (2011)
My only asset is an answering machine brimming over with livid messages from my creditors.ทรัพย์สินมีค่าเพียงอย่างเดียวของผมคือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ที่เต็มไปด้วยข้อความ อันโกรธแค้นจากเจ้าหนี้ Infamy (2012)
That bookie said that Stan found someone who had the missing piece of the puzzle.เจ้าหนี้บอกว่า สแตนพบใครบางคน ที่มีชิ้นส่วนของปริศนาที่หายไป The Blue Butterfly (2012)
Maybe she borrowed money from the wrong person.เธออาจจะไปยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ... Legacy (2012)
I'm in over my head with this loan shark, and his late fee comes with a crowbar.ผมแค่โดนเข้าไปเต็มๆเลยกับเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ย และค่าปรับที่จ่ายช้าก็มาพร้อมกับเหล็ก Get Out of My Life (2012)
The loan shark threatened Renee.เจ้าหนี้นอกระบบคุกคามเรเน่ You Take for Granted (2012)
and I'm not telling you who... borrowed some money from a loan shark, and things got a little out of hand, and I had to help him out.ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ แล้วมันก็เลยเถิดไปหน่อย ผมเลยต้องช่วยเขา You Take for Granted (2012)
Does your friend know it's illegal to use the services of a loan shark?แล้วเพื่อนคุณรู้ไหม ว่ามันผิดกฏหมาย ที่จะใช้บริการของเจ้าหนี้นอกระบบ You Take for Granted (2012)
I want him to tell me where that loan shark livesฉันอยากให้เขาบอกว่าพวกเจ้าหนี้นั่นอยู่ไหน You Take for Granted (2012)
Angelica was scheduled for a bankruptcy hearing a week ago, but it was canceled because she made a $2-million payment to herreditors.แอนเจลิก้าถูกกำหนดให้เป็น บุคคลล้มละลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ถูกยกเลิกเพราะเธอ หาเงิน 2 ล้านเหรียญมาจ่าย ให้กับเจ้าหนี้ของเธอ Secret's Safe with Me (2012)
When he exhausted his line of credit, he was forced to take money from less reputable lenders.เมื่อเขาไม่มีเครดิตเหลือ เขาถูกบังคับเอา เงินจากพวกเจ้าหนี้ Many Happy Returns (2012)
We located one of the loan sharks.เราพบเจ้าหนี้นอกระบบรายหนึ่ง Many Happy Returns (2012)
But this guy Arndt owed a lot of money to some dangerous people.แต่คนที่เป็นเจ้าหนี้ของอาร์นด์รายนี้ เป็นคนที่อันตรายมาก Many Happy Returns (2012)
Either a loan shark or a bookie did this.ทั้งเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้ามือพนัน ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้น The Gunk in the Garage (2012)
CREDIT LYONNAIS BANKธนาคารเจ้าหนี้ลียองเนส RED 2 (2013)
Now this assessment is going to trigger an assumption clause, allowing me to absorb your debt and own the bar outright.การประเมินค่านี้ จะนำไปสู่ เป็นเจ้าหนี้ และเป็นเจ้าของ bar Union (2013)
I found an account in the Caymans debited in the same amount as Nolan's house.ที่ถูกหักเงินในจำนวนเดียวกัน กับบ้านของโนแลน ฉันจำเป็นต้องคอนเฟิร์มเจ้าหนี้ Confession (2013)
Forgive me, Lord Baelish, you have a reputation as a moneylender and a brothel keeper, not a military man.ขอโทษด้วย ลอร์ดเบลิช ท่านมีชื่อ ในฐานะเจ้าหนี้ และผู้คุมซ่อง ไม่ใช่นักยุทธศาสตร์ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเจ้าหนี้[banchī jaonī] (n, exp) EN: accounts payable
เจ้าหนี้[jaonī] (n) EN: creditor ; obligee  FR: créancier [ m ] ; créancière [ f ]
เจ้าหนี้จำนอง[jaonī jamnøng] (n, exp) EN: mortgagor
หลบเจ้าหนี้[lop jaonī] (v, exp) EN: avoid meeting one's creditors

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creditor(n) เจ้าหนี้, Syn. lender, lessor
loaner(n) ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้
usurer(n) เจ้าหนี้, See also: นายทุน, Syn. moneylender, pawnbroker, lender, Ant. borrower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้, ผู้เป็นเจ้าหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม, เจ้าหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
creditor(n) เจ้าหนี้, ผู้ให้เครดิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trade account payable(n) เจ้าหนี้การค้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top