ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เงื่อนไข*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เงื่อนไข, -เงื่อนไข-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terms of Reference(n, phrase) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
三位一体改革(n) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อนไข(n) condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง, Example: เรามีเงื่อนไขทางสังคมว่าต้องเคารพในสิ่งของของผู้อื่น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: (กฎ) ข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผล ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต
ตามเงื่อนไข(adv) according to the condition, Syn. ตามข้อตกลง, Example: ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน
วางเงื่อนไข(v) impose a condition, See also: set a conception, Syn. วางข้อกำหนด, กำหนดข้อแม้, Example: มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจะต้องช่วยกันวางเงื่อนไขปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคม
ตั้งเงื่อนไข(v) set conditions, See also: lay down teams, Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข, Example: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต, Thai Definition: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ตั้งเงื่อนไข(v) set conditions, See also: lay down teams, Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข, Example: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต, Thai Definition: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ตั้งเงื่อนไข(v) set conditions, See also: lay down teams, Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข, Example: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต, Thai Definition: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
เงื่อนไขการชำระเงิน(n) term of payment, Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน, Example: ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินได้ในเอกสารที่ทางเราจัดส่งไปให้, Thai Definition: เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงื่อนไขน. ข้อแม้
เงื่อนไขข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต.
เกี่ยงงอนก. เกี่ยงอย่างมีเงื่อนไข, เกี่ยงเอาเชิง.
ข้อกติกาน. ข้อตกลง, ข้อกำหนด, ข้อที่นัดหมายกันไว้, เงื่อนไขที่กำหนดไว้.
ข้อแม้น. เงื่อนไขที่กำหนดไว้.
ข้อยกเว้นน. ข้อความที่ไม่เกี่ยวด้วยเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์เป็นต้นที่กำหนดไว้.
ขายเผื่อชอบน. การซื้อขายที่มีเงื่อนไขว่าให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อ.
เงินรายปีน. จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้ เงินรายปีนี้อาจจะจ่ายเป็นงวด รายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือนก็ได้ จำนวนเงินที่จ่ายอาจจะคงที่ เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
เช่าซื้อน. ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว.
เซต ๑น. คำที่ใช้ระบุถึงกลุ่มหรือหมู่ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขที่แน่นอนว่า สิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือสิ่งใดมิได้อยู่ในกลุ่มนั้น ๆ
ต่อรองก. ขอลดหรือเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง ๒ ฝ่าย เช่น ต่อรองราคา ต่อรองเงื่อนไข.
ทัณฑ์บนน. ถ้อยคำหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้, (โบ) ทานบน
ทานบนน. ทัณฑ์บน, ถ้อยคำหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้, เช่น ให้เอาตัวมาสบถษาบานเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆเจ้าจงหนักหนา แล้วให้เรียกเอาทานบนไว้ครั้งหนึ่งก่อน ถ้าผู้นั้นมิละพะยศยังทำอยู่อิกไซ้ ก็ให้จับเอาตัวมาส่งให้ผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการ (สามดวง).
แบ่งรับแบ่งสู้ก. รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข, ภาคเสธ.
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.
ราบคาบว. อาการที่ยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เช่น ยอมแพ้อย่างราบคาบ
แรงงานสัมพันธ์น. ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน เช่น เงื่อนไขการจ้าง สภาพการทำงาน.
วางกำหนด, ตั้ง, เช่น วางกฎ วางเงื่อนไข วางรากฐาน
วางเงินก. ชำระเงินตามเงื่อนไขที่มีต่อกัน เช่น วางเงินมัดจำ.
สภาพการจ้างน. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้าง หรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน.
สัมปทาน(สำปะทาน) น. การอนุญาตที่รัฐให้แก่เอกชนเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด เช่น สัมปทานการเดินรถประจำทาง สัมปทานทำไม้ในป่าสัมปทาน.
เหยียบย่ำน. เอกสารซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่ดินว่างเปล่า มีเงื่อนไขให้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น เรียกว่า ใบเหยียบยํ่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premium refund provisionเงื่อนไขคืนเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parole๑. การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ (ป. วิ. อาญา) [ ดู release on licence ]๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postconditionเงื่อนไขหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
precedent conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy conditionsเงื่อนไขกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisoข้อกำหนดเป็นเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preconditionเงื่อนไขก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Lipschitz conditionเงื่อนไขลิพชิทซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint; constraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
suicide provisionเงื่อนไขอัตวินิบาตกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender, unconditionalการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject approval no riskการรับเสี่ยงภัยขึ้นอยู่กับการยอมรับเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent conditionเงื่อนไขบังคับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspensive conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [ ดู condition precedent ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special condition of averageเงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
original conditionsเงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, conditionalข้อตกลงที่มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessibility conditionเงื่อนไขสภาพเข้าถึงได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average conditionเงื่อนไขการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified propertyสิทธิในทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified titleกรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biconditional proposition; biconditional; biconditional statementประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biconditional statement; biconditional; biconditional propositionประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundary conditionเงื่อนไขขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biconditionalมีเงื่อนไขสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biconditional; biconditional proposition; biconditional statementประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional stop instructionคำสั่งหยุดมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional willพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditions of saleเงื่อนไขในการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditions of vestingเงื่อนไขในการมอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional admissibilityการรับฟังเป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional agreementข้อตกลงที่มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional branch instructionคำสั่งแยกมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional breakpointจุดพักมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional breakpoint instructionคำสั่งพักมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional convergenceการลู่เข้ามีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional convergent seriesอนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional dischargeการสั่งปล่อยโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional equationสมการเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional feeกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกโดยมีเงื่อนไข [ ดู fee simple conditional ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional imperativeคำสั่งมีเงื่อนไข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Bragg’s lawกฎของแบรกก์, กฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตกกระทบ มุมตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กฎนี้ ดับเบิลยู. แอล. แบรกก์ (W. L. Bragg) คิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับบิดา คือ ดับเบิลยู. เอช. แบรกก์ (W. H. Bragg) ในปี พ.ศ. 2458 [นิวเคลียร์]
structural languageภาษาโครงสร้าง, เทคนิคในการใช้โครงสร้างควบคุมภายในภาษาโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่ได้ไม่ซับซ้อนมากเกินไป โครงสร้างควบคุมที่ใช้กันได้แก่ การทำงานตามลำดับ การทำงานซ้ำตามเงื่อนไข การเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิคนี้นิยมใช้กันในภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
Oxygen enhancement ratioอัตราส่วนการเสริมผลของออกซิเจน, โออีอาร์, อัตราส่วนเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่มีผลต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเมื่อไม่มีและมีออกซิเจน ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน <br> OER = ปริมาณรังสีเมื่อไม่มีออกซิเจน / ปริมาณรังสีเมื่อมีออกซิเจน </br> <br>(ดู radiosensitizer ประกอบ)</br>, Example: [นิวเคลียร์]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน $ RBE = \frac{ ปริมาณรังสีจากรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 }{ ปริมาณรังสีจากรังสีชนิดอื่น } $ [นิวเคลียร์]
Tied Loanเงินกู้ที่มีเงื่อนไข, Example: เงินกู้ที่ประเทศหนึ่งให้แก่อีกประเทศหนึ่ง หรือองค์กรหนึ่งให้กับอีกองค์กรหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า เงินที่ให้กู้นี้จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการส่วนหนึ่ง จากต่างประเทศหรือองค์กรผู้ให้กู้กำหนด เงินกู้ที่เป็นเงินช่วยเหลือ ระหว่างประเทศมักจะมีเงื่อนไข ให้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์หรือบริการที่ใช้ในโครงการช่วยเหลือนั้นๆ จากประเทศผู้ให้กู้เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
International Labor Organizationองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีสถานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษ ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน โดยการตั้งมาตรฐานในด้านค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน เงื่อนไขการว่าจ้าง และการประกันสังคม [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1945 ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ กฎข้อบังคับ (Statute) ของศาลโลกนั้นได้ผนวกอยู่ท้ายกฎบัตรของสหประชาชาติ และถือเป็นส่วนสำคัญอย่างแยกจากกันมิได้ของกฎบัตร ศาลนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรแห่งศาลหรือแห่งตุลาการสำคัญที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่เข้าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลก ย่อมมีสิทธิที่จะส่งคดีใดก็ตามไปให้ศาลโลกพิจารณาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะมนตรีความมั่นคงได้จัดวางไว้ นอกจากนั้น คณะมนตรีความมั่นคงก็อาจจะส่งกรณีพิพาททางกฎหมายไปให้ศาลพิจารณาได้ทั้ง สมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงสามารถขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากศาลเกี่ยวกับ ปัญหาข้อกฎหมายใดๆ และองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ อันรวมถึงองค์การชำนัญพิเศษ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายในกรอบของงานที่ปฏิบัติอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติก่อน สมัชชาเคยมอบอำนาจเช่นนี้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะกรรมาธิการระหว่างกาล (Interim Committee) ของสมัชชา รวมทั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลบางแห่งด้วยรัฐทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหประชา ชาติถือว่าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกไปในตัว ส่วนประเทศใดที่มิใช่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกได้ ตามเงื่อนไขที่สมัชชาสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดเป็นราย ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ศาลโลกมีอำนาจที่จะพิจารณาปัญหาทั้งหลายที่รัฐสมาชิกขอให้พิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ทั้งหลายที่ระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ รัฐสมาชิกย่อมยอมผูกพันตนล่วงหน้าได้ที่จะยอมรับอำนาจศาลในกรณีพิเศษต่าง ๆ โดยจะต้องลงนามในสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาซึ่งยอมให้ส่งเรื่องไปที่ศาลได้ หรือออกประกาศเป็นพิเศษว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น ในคำประกาศเช่นนั้นจะต้องระบุว่ายอมรับอำนาจบังคับของศาลโลก และอาจจะยกเว้นคดีบางประเภทมิให้อยู่ในอำนาจของศาลได้ ในการวินิจฉัยลงมติ ศาลโลกจะอาศัยแหล่งที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ- สัญญาหรืออนุสัญญาระห่างประเทศซึ่งวางกฎข้อบังคับที่รัฐคู่กรณียอมรับ- ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ กฎหมายรับรองศาลโลกอาจจะตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งใดยุติธรรมและดี โดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วยคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะรับการขอ ร้องจากรัฐภาคีหนึ่งใดในกรณีพิพาท ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้เพื่อให้คำตัดสินของศาลมีผลบังคับ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้อำนาจศาลศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษารวม 15 ท่าน ซึ่งถือกันว่าเป็น ?สมาชิก? ของศาล และได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีอำนาจออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระเสรีหลักเกณฑ์การคัด เลือกผู้พิพากษาศาลโลกจะถือตามคุณสมบัติขอผู้พิพากษานั้น ๆ มิใช่ถือตามสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะมีการระมัดระวังด้วยว่า กฎหมายที่นำมาใช้ในศาลจะต้องมาจากระบบกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของโลก ในศาลโลกจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชาติเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะมีสิทธิ์ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ เป็นเวลา 9 ปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ และระหว่างที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง จะต้องไม่ประกอบอาชีพการงานอื่นใดทั้งสิ้น [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
International Labor Organizationคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปีค.ศ.1919 วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ การมีส่วนเกื้อกูลให้มีสันติภาพอันถาวร ด้วยการส่งเสริมให้มีความยุติธรรมในสังคม โดยต้องการให้ทุกประเทศปฏิบัติการปรับปรุงสภาวะแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นการที่จะให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายแรงงาน และฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอแนะและจัดให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดร่างสัญญาแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ชั่วโมงทำงาน อายุการทำงาน เงื่อนไขการทำงานสำหรับคนงานในระดับต่าง ๆ ค่าชดเชยสำหรับคนงาน การประกันสังคม การหยุดพักร้อนโดยให้รับเงินเดือน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม บริการต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน การตรวจแรงงาน เสรีภาพในการคบหาสมาคมกัน และอื่น ๆ นอกจากนั้น องค์การยังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างกว้างขวางแก่รัฐบาลของประเทศ สมาชิก รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือเอกสารรายคาบ เรื่องค้นคว้าและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสังคม อุตสาหกรรม และแรงงานILO ปฏิบัติงานผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรสำคัญที่สุดภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ซึ่งประชุมกันเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยคณะผู้แทนแห่งชาติ ในจำนวนนี้มีผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 2 คน ผู้แทนฝ่ายจัดการ 1 คน และผู้แทนฝ่ายแรงงานอีก 1 คน หน้าที่สำคัญคือจัดวางมาตรฐานทางสังคมระหว่างประเทศขึ้นในรูปของอนุสัญญา องค์กรภายในองค์การอีกส่วนหนึ่งคือคณะผู้ว่าการ (Governing Body) จะประกอบด้วย สมาชิก 40 คน ในจำนวนนี้ 20 คน จะเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 คน จากจำนวนนี้จะได้แก่ ตัวแทนจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ส่วนตัวแทนของฝ่ายจัดการ (หรือนายจ้าง) จะมีจำนวน 10 คน และอีก 10 คนเป็นตัวแทนของฝ่ายแรงงาน คณะผู้ว่าการนี้จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการขององค์การ คือสำนักแรงงานระหว่างประเทศจะมีหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อสนเทศ ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ขอร้องให้ช่วยร่างกฎหมายตามที่ได้มีมติ ตกลงในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ เป็นพิเศษ รวมทั้งออกสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [การทูต]
Inviolability of Residence and Property of Diplomatic Agentsหมายถึง ความละเมิดมิได้ของทำเนียบและทรัพย์สินของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 30 ว่า ?1. ให้ที่อยู่ส่วนตัวของตัวแทนทางการทูต ได้อุปโภคความละเมิดมิได้และความคุ้มครอง เช่นเดียวกับสถานที่ของคณะผู้แทน 2. ให้กระดาษเอกสาร หนังสือโต้ตอบ และยกเว้นที่ได้บัญญัติไว้ในวรรค 3 ของข้อ 31 ทรัพย์สินของตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคและละเมิดมิได้เช่นกัน?วรรค 3 ของข้อ 31 ในอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า มาตรการบังคับคดีไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต (เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยเงื่อนไขว่า มาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้ โดยปราศจาการละเมิด) หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต [การทูต]
peace buildingการสร้างสันติภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ถาวร อันรวมถึงการสร้างสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานของชาติที่ถูกทำลายโดยสงคราม กลางเมืองหรือการสู้รบขึ้นมาใหม่ [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
South-South Cooperationความร่วมมือใต้-ใต้ หรือ ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศกำลังพัฒนา/ ด้อยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายหลังจากที่ความ ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศกำลัง พัฒนา/ด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการนำเงื่อนไขอื่น ๆ มาผูกกับการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น อาทิ ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา/ด้อยพัฒนานี้ จะเป็นทั้งในลักษณะของการให้ (อาทิ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/วัสดุอุปกรณ์) ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือด้านทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของไทยแก่ประเทศใน แอฟริกา และในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน " [การทูต]
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Cost and Freightเงื่อนไขการส่งมอบ, เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า [การค้าระหว่างประเทศ]
Cost Insurance and Freightเงื่อนไขการส่งมอบ, เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า [การค้าระหว่างประเทศ]
Free On Boardเงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาะการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ [การค้าระหว่างประเทศ]
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Assumptionเงื่อนไข, ข้อสมมุติ [การแพทย์]
Conditionเงื่อนไข [การแพทย์]
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]
Conditioningการเตรียมตัว, การเรียนรู้โดยการฝึก, เงื่อนไข [การแพทย์]
Criteriaเกณฑ์, ลักษณะบ่งโรค, ข้อกำหนด, กำหนดกฎเกฎฑ์, เงื่อนไข [การแพทย์]
Fundamental Conditionเงื่อนไขหลัก [การแพทย์]
conditioningการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข, พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2 ชนิดอย่างมีเงื่อนไข คือเมื่อมีสิ่งเร้าแท้จริงและสิ่งเร้าไม่แท้จริง เร้าติดต่อกันเป็นเวลานาน จนกระทั่งแม้จะไม่มีสิ่งเร้าแท้จริงอยู่ด้วย สิ่งเร้าไม่แท้จริงก็สามารถกระตุ้นให้สัตว์นั้น ๆ ตอบสนองได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polynomial functionฟังก์ชันพหุนาม, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2+ a1x+ a0 โดยมีเงื่อนไขว่า an, an-1 , ..., a2, a1, a0 เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
procedural languagesภาษาเชิงกระบวนความ, ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย และบางคำสั่งอาจจะถูกทำซ้ำ หรือบางคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Creative Commons (CC)ครีเอทีฟคอมมอนส์, องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโดยยังคงรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน บุคคลอื่นสามารถใช้และเผยแพร่สื่อได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนด เช่น ต้องระบุที่มาของสื่อ (Attribution :by) ห้ามใช้ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
selection structureโครงสร้างแบบทางเลือก, โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเลือกทำชุดคำสั่งใดชุดคำสั่งหนึ่งตามผลของเงื่อนไขที่เป็นจริง แต่ในการเขียนโปรแกรมหรือผังงานเพื่อแก้ปัญหา นักเขียนโปรแกรมอาจไม่ต้องการทำงานใดๆ เมื่อผลของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning, Conditioningการเรียนรู้โดยการวางเงื่อนไข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
On one condition.มีเงื่อนไขเดียว Return to Oz (1985)
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน Vampire Hunter D (1985)
Okay, I'll talk to you, but one condition.เอาล่ะแมงจะพูดคุยกับคุณ แต่เงื่อนไขหนึ่ง Bloodsport (1988)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
They failed, and it triggered the Fall of Tokyo.พวกเขาผิดพลาดและมันเป็น เงื่อนไขที่จะทำให้โตเกียวตกต่ำ Akira (1988)
I have a deal that allows you to stay on the land.แต่ฉันมีเงื่อนไขที่จะเสนอให้นายอยู่ต่อได้ Field of Dreams (1989)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1, 500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1, 500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Ah, provisos?อา เงื่อนไข? Aladdin (1992)
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
[ Winston Churchill On Radio ] Yesterday morning, at 2:4 1 a.m., at General Eisenhower's headquarters, ที่กองบัญชาการนายพลไอเซนฮาวร์ นายพลโจดัลด์ลงนามยอมแพ้ไม่มีเงื่อนไข Schindler's List (1993)
- They'll give us additional funding... provided we find a volunteer for an Expectane protocol.- พวกเค้าบอกจะให้ทุนกับเรา โดยมีเงื่อนไขให้เราหาอาสาสมัครลองยาเอ็กซ์เพกเทนเอง Junior (1994)
- Just give them Something!เรื่องนี้ไม่เคยมีเป็นเงื่อนไขที่แย่มาก Rapa Nui (1994)
But I will grant these requests, on one condition.กินวิญญาณเจ้าในนรกชั่วนิรันดร์ แต่ข้าจะอนุมัติการขอของเจ้าโดยมีเงื่อนไข Rapa Nui (1994)
Though I make one last condition, Ariki-mau.- ข้าขอเงื่อนไขสุดท้ายท่านหัวหน้า Rapa Nui (1994)
But who was your mother? Your uncles and aunts? Do not imagine me ignorant of their condition.แล้วแม่เธอเป็นใครล่ะ ลุงกับป้าเธอเป็นใคร อย่าคิดนะว่าจะหลบเลี่ยงไปจากเงื่อนไขนี้ได้ Episode #1.6 (1995)
- Under two conditions.ใช่ แต่มีเงื่อนไข 2 ข้อ อะไรมั่ง Good Will Hunting (1997)
And the second condition is that- that you see a therapist.เงื่อนไขที่ 2 คือ เธอต้องไปหาจิตแพทย์ Good Will Hunting (1997)
If you fail to meet with any of those conditions, you will have to serve time.ใช่ ถ้าหากพลาดไม่ทำตามเงื่อนไข เธอยังมีโอกาสแก้ตัว Good Will Hunting (1997)
An old claim that was settled under terms of absolute secrecy.เป็นสิทธิตกลงกันภายใต้เงื่อนไขลับสุดยอด Titanic (1997)
Let me remind you that the conditions of sale... are listed in the catalog.ขอย้ำว่าเงื่อนไขในการขายครั้งนี้ มีระบุอยู่ในแคตตาล็อก The Red Violin (1998)
Before we begin, it is my duty to direct you to the conditions of sale... that you'll find at the front of the catalog.ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเป็นหน้าที่ผม ที่จะต้องพูดถึงเงื่อนไขในการขาย ที่คุณจะได้เห็นตรงด้านหน้าของแคตตาล็อก The Red Violin (1998)
You do not set conditions of your employment.เจ้าไม่ได้กำหนดเงื่อนไข สำหรับการว่าจ้างของเจ้า Anna and the King (1999)
Only on one conditionแต่มีเงื่อนไขข้อนึง Failan (2001)
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้ X-Ray (2001)
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ Mona Lisa Smile (2003)
Assuming you accept the conditions, we look forward to your continuing to be a part of our Wellesley tradition.หากคุณยอมรับเงื่อนไข เราจะรอคุณ... เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในประเพณีเก่าแก่ของเวลส์ลี่ย์ Mona Lisa Smile (2003)
How do you expect to stay there alone in your condition?ทำไมคุณถึงอยากอยู่คนเดียว กับเงื่อนไขของคุณนักหนานะ? Uninvited (2003)
They are required by law to place the financial interests of their owners above competing interests.กฎหมายวางเงื่อนไขให้บรรษัท ต้องยึดถือผลประโยชน์ทางการเงินของเจ้าของ เหนือกว่าผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น The Corporation (2003)
But because so many countries are now in the game of creating these free trade enclaves they have to keep providing more and more incentives for companies to come to their little denationalized pocket.แต่เพราะมีมากมายหลายประเทศเข้ามาเล่นเกมนี้ แข่งกันสร้างเขตพิเศษการค้าเสรีขึ้นมา แย่งกันเสนอเงื่อนไขพิเศษให้มากกว่าคนอื่น The Corporation (2003)
Drink with me. Dad, I'm still underage.คุณปู่จะไม่ยกบริษัทให้ฉันหากไม่มีเงื่อนไขประกอบ Something About 1% (2003)
No one asks you to get drunk. In front of elders, one shot is ok.ถ้ามันเป็นเงื่อนไขเดิมละก็ คำตอบของผมคือ "ไม่" Something About 1% (2003)
But it would be miserable for her if the wedding is disapproved.แล้วไงต่อ ท่านประธานมีเงื่อนไข ในคำสั่งเสีย ก่อนที่คุณจะได้มรดกของเค้า Something About 1% (2003)
Because of the exam I didn't get to meet you last time and give you your present.ถ้าคุณแต่งงานกับผู้ชายที่ประธานเลือก คุณจะ่ผ่านเงื่อนไขที่ตั้งไว้ Something About 1% (2003)
You have engaged my...ตกลงรับเงื่อนไข... Shrek 2 (2004)
What's that?เงื่อนไขอะไร Spygirl (2004)
There's no need to read the rest. I'll agree to all of your stipulations.ไม่จำเป็นต้องอ่านที่เหลือหรอกน่า ฉันยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของเธอ Full House (2004)
In my place, my stipulation isส่วนของฉันน่ะ เงื่อนไขของฉันคือ Full House (2004)
What conditions?เงื่อนไขอะไร Sweet 18 (2004)
What if we get married under certain conditions?ถ้าหากเราต้องแต่งงานกันภายใต้เงื่อนไขล่ะ Sweet 18 (2004)
They said yes on one condition.พวกเขาบอกว่าไม่รับฟังเงื่อนไขอะไรจากใครทั้งนั้น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
What, what, what, what's the condition?อะไรๆๆๆ เงื่อนไขอะไรงั้นเหรอ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
If we close this case, we can call city hall, we can call the press, we're going to have juice.ถ้าพวกเราปิดคดีนี้ได้ เราเรียกร้องเงื่อนไขกับส่วนราชการได้ เราเรียกร้องอะไรก็ได้ พวกเราจะมีสิทธิต่อรอง ไม่เอาน่า คุณรู้ว่ามันใช้ได้ผม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
They won't dare say no to us.พวกเขาไม่กล้าปฏิเสธเงื่อนไขของเรา Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- Oh, it's possible, and I'll show it to you on three conditions.- โอ้ เป็นไปได้สิย่ะ แล้วฉันจะบอกเงื่อนไขให้เธอ 3 ข้อ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Forget the other conditions.ลืมเงื่อนไขข้ออื่นไปซะเถอะย่ะ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
It was on this day that Willy Wonka repeated his offer to Charlie who accepted on one condition.มันไม่ใช่วันนี้ที่วิลี่วองก้า ยื่นข้อเสนอให้ชาร์ลีอีกครั้ง โดยที่เขารับอย่างมีเงื่อนไข Charlie and the Chocolate Factory (2005)
-No Geisha could ever... - I am certain you will not object to one trivial condition.ไม่มีเกอิชาคนไหนสามารถทำได้ ฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่คัดค้านเงื่อนไขง่ายๆข้อนี้ Memoirs of a Geisha (2005)
Government redevelopment loan. Easy to qualify. Low interest rates.เงินกู้เพื่อการพัฒนาของรัฐบาล เงื่อนไขน้อย ดอกเบี้ยต่ำ Four Brothers (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีเงื่อนไข[dōi mai mī ngeūoenkhai] (x) EN: unconditional  FR: inconditionnel ; sans condition
โดยมีเงื่อนไขว่า...[dōi mī ngeūoenkhai wā …] (x) EN: with the reservation that ...
โดยปราศจากเงื่อนไข[dōi prātsajāk ngeūankhai] (adj) EN: inconditional  FR: inconditionnel
โดยปราศจากเงื่อนไข[dōi prātsajāk ngeūankhai] (adv) EN: inconditionally
คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไข[khamsang an prātsajāk ngeūankhai] (n, exp) EN: unconditional order
ข้อกำหนดและเงื่อนไข[khøkamnot lae ngeūoenkhai] (n, exp) EN: terms and conditions ; terms & conditions
ไม่มีเงื่อนไข[mai mī ngeūankhai] (adj) EN: unconditional ; absolute  FR: inconditionnel ; absolu
เงื่อนไข[ngeūoenkhai] (n) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso  FR: condition [ f ] ; exigence [ f ]
เงื่อนไขบังคับก่อน[ngeūoenkhai bangkhap køn] (n, exp) EN: precedent condition
เงื่อนไขบังคับหลัง[ngeūoenkhai bangkhap lang] (n, exp) EN: subsequent condition
เงื่อนไขเบื้องต้น[ngeūoenkhai beūangton] (n, exp) EN: precondition
เงื่อนไขโดยปริยาย[ngeūoenkhai dōi pariyāi] (n, exp) EN: implied condition
เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า[ngeūoenkhai kān chamra khā sinkhā] (n, exp) EN: terms of payment
เงื่อนไขการชำระเงิน[ngeūoenkhai kān chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก[ngeūoenkhai kān khao pen samāchik] (n, exp) EN: terms of admission
เงื่อนไขการกู้[ngeūoenkhai kān kū] (n, exp) EN: loan terms
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า[ngeūoenkhai kān songmøp sinkhā] (n, exp) EN: shipping terms
เงื่อนไขในการขาย[ngeūoenkhai nai kān khāi] (n, exp) EN: conditions of sale
เงื่อนไขเพิ่มเติม[ngeūoenkhai phoēmtoēm] (n, exp) EN: additional condition  FR: condition additionnelle [ f ]
เงื่อนไขส่งมอบ[ngeūoenkhai songmøp] (n, exp) EN: terms of delivery
เงื่อนไขที่จำเป็นต้องมี[ngeūoenkhai thī jampen tǿng mī] (n, exp) EN: indispensable condition ; conditio sine qua non
เงื่อนไขที่กำหนดไว้[ngeūoenkhai thī kamnot wai] (n, exp) EN: condition ; proviso
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[ngoenkū dōi mai mī ngeūoenkhai] (n, exp) EN: untied loan
เงินกู้โดยมีเงื่อนไข[ngoenkū dōi mī ngeūoenkhai] (n, exp) EN: tied loan
ปราศจากเงื่อนไข[prātsajāk ngeūankhai] (adj) EN: unconditional  FR: inconditionnel ; sans condition
รับเงื่อนไข[rap ngeūoenkhai] (v, exp) EN: accept a condition ; accept conditions  FR: accepter les conditions
ตั้งเงื่อนไข[tang ngeūoenkhai] (v, exp) EN: stipulate conditions ; set conditions
วางเงื่อนไข[wāng ngeūoenkhai] (v, exp) EN: set conditions ; impose conditions  FR: mettre des conditions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolutely(adv) อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
apodosis(n) อนุประโยคแสดงผลในประโยคเงื่อนไข
better(n) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
be in(phrv) มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข), See also: เป็นจริง
categorical(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างไม่มีเงื่อนไข, Syn. absolute
condition(n) เงื่อนไข, Syn. limitation, restriction
conditional(adj) ที่เป็นเงื่อนไข, See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ, Syn. qualified, limited
conditioned(adj) ภายใต้เงื่อนไข
escrow(vt) เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow(n) เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
with no strings attached(idm) โดยไม่มีเงื่อนไข
without any strings attached(idm) โดยไม่มีเงื่อนไข
parole(n) การพ้นโทษอย่างมีเงื่อนไขหรือทำทัณฑ์บนไว้, See also: การปล่อยจากคุกโดยมีเงื่อนไข, Syn. liberation
peremptory(adj) ซึ่งไม่มีโอกาสปฏิเสธ, See also: ซึ่งคาดว่าจะยอมเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไข, Syn. final, peremptory, authoritative, Ant. inconclusive
prerequisite(adj) ต้องมีก่อน, See also: ต้องทำก่อน, เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน, Syn. essential, required
provided(conj) โดยมีเงื่อนไขว่า, Syn. in the case that, if
provision(n) เงื่อนไข, Syn. proviso
proviso(n) เงื่อนไข, Syn. provision
provisory(adj) ซึ่งเป็นเงื่อนไข, Syn. conditional, dependent
qualified(adj) ซึ่งมีเงื่อนไข, See also: ซึ่งมีข้อแม้, Syn. adequate, equipped
reservation(n) ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso
semantic(adj) เกี่ยวกับความจริง (ทางตรรกวิทยา), See also: ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขแสดงความถูกต้องของทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์
stipulate(vi) กำหนดเงื่อนไข, See also: ระบุเงื่อนไข, Syn. give terms, specify
stipulate(vt) กำหนดเงื่อนไข, See also: ระบุเงื่อนไข, Syn. give terms, specify
stipulation(n) การกำหนดเงื่อนไข
subjunctive(adj) ซึ่งแสดงเงื่อนไข
stipulate for(phrv) ระบุเงื่อนไข, See also: กำหนด, ระบุข้อตกลง
ation(suf) การกระทำ, See also: ภาวะ, เงื่อนไข, ผลิตภัณฑ์, ผล, สิ่งที่ทำให่เกิดผล
osis(suf) การกระทำ, See also: กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข
termless(adj) ซึ่งไม่จำกัดเวลา, See also: ซึ่งไม่มีเงื่อนไข, Syn. eternal, endless, continual
there(n) ภาวะนั้น, See also: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น
tie(vt) จำกัด, See also: วางเงื่อนไข
tie(n) สิ่งที่จำกัดขอบเขตไว้, See also: สิ่งที่เป็นเงื่อนไข
unconditioned(adj) ไม่มีเงื่อนไข, See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์, Syn. unconditional, without strings, no strings attached, no catch;
unconstrained(adj) ซึ่งไม่มีเงื่อนไข, See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด, Syn. absolute, informal, unconditional, uncontrolled
unqualified(adj) ที่ไม่มีเงื่อนไข, See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่, Syn. unconditional, Ant. conditional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข
categorial(แคททิกอ'เรียล) adj. สมบูรณ์, ไม่มีเงื่อนไข, เด็ดขาด, แน่ชัด, Syn. categoric
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ, ประจุ, อัดไฟ, ทำให้เต็ม, วางเงื่อนไข, สั่ง, ตักเตือน, แนะนำ, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, เรียกเก็บเงิน, โจมตี, เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป, พุ่งไปข้างหน้า, โจมตี, เรียกเก็บ, หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า, กระแสไฟที่อัด, ปริมาณดินระเบิด, ภาระ
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข, สภาพ, สภาวะ, ฐานะ. vt. กำหนด, ตกลง, กำหนดเงื่อนไข, ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้, ขึ้นอยู่กับ, แล้วแต่, Syn. indefinite, provisional
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข, มีข้อแม้, มีข้อจำกัด, ปรับอากาศ, Syn. provisional
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง, ต่อรองราคา, ต่อรองเงื่อนไข
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง, ยืนยัน, อ้าง, วางสมมุติฐาน, วางหลัก. n. สมมุติฐาน, หลัก, หลักฐาน, หลักการพื้นฐาน, เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
prerequisite(พรีเรค'ควิซิท) adj., n. (สิ่งที่) ต้องมีก่อน, ต้องทำก่อน, เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน, วิชาจำเป็นก่อน, Syn. required, requirement
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข, โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case, granted
providing(โพรไว'ดิง) conj. หาก, ถ้า, ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า, Syn. provided, if
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว, เฉพาะกาล, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
provisionality(พระวิช'เ?ินแนล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว, ลักษณะที่มีเงื่อนไข, ลักษณะเฉพาะกาล, Syn. conditionality
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิเหมาะสม, มีสิทธิ, มีข้อแม้, มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able, capable
so(โซ) adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ , มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น, ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น, เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย
stipulate(สทิพ'พิวเลท) vi. ระบุ, กำหนด, วางเงื่อนไข. vt. ระบุ, กำหนด, สัญญา, รับรอง, นัดหมาย. -stipulable adj., See also: stipulator n. stipulatory adj., Syn. require
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, Syn. provision, condition
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน, การผูก, เชือกดึงใบเรือ, วิถีทาง, แนวทาง, ขั้นตอน, เงื่อนไขแถมท้าย, การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด, ตอกติด, ใช้ตะเข็บเย็ยติด, ดึงใบเรือ, เปลี่ยนใบเรือ, เพิ่ม, ผนวก, แถมท้าย, เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม, เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
termless(เทอม'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, ไม่จำกัด, ไม่มีเงื่อนไข, ไม่มีที่สิ้นสุด
there(แธร์) adv. ที่นั่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น, ตรงนั้น, ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น, สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น, สถานที่นั้น
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข, การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข, ไม่จำกัด, สมบูรณ์, เด็ดขาด, โดยธรรมชาติ, สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง, ออกเสียง, พูด, กล่าวคำพูด, เล่า, ทำให้รู้กันทั่ว, ทำให้หมุนเวียน, ขับออก, อาเจียน. adj. สมบูรณ์, ทั้งหมด, เด็ดขาด, ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express

English-Thai: Nontri Dictionary
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข, แน่ชัด, เด็ดขาด
clue(n) ร่องรอย, เงื่อนงำ, เงื่อนไข, เบาะแส, ปม
condition(n) ภาวะ, สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้, ข้อจำกัด
condition(vt) วางเงื่อนไข, จำกัด, ตกลง
key(n) ลูกกุญแจ, เงื่อนไข, แป้นอักษร, หัวใจ, ระดับเสียง, สลัก, คู่มือ
postulate(n) สมมุติ, หลักฐาน, เงื่อนไข
prescribe(vt) สั่งยา, กำหนด, แนะนำ, บัญญัติ, วางเงื่อนไข, เสนอ
prescript(n) ใบสั่งยา, การบัญญัติ, การวางเงื่อนไข, การแนะนำ, คำสั่ง, อายุความ
provided(con) ถ้าหาก, หากว่า, ถ้า, โดยมีเงื่อนไขว่า, โดยมีข้อแม้ว่า
proviso(n) เงื่อนไข, ข้อแม้, ข้อกำหนด
qualified(adj) มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิ, มีเงื่อนไข, มีสิทธิ
situation(n) สถานการณ์, สถานะ, ตำแหน่ง, การงาน, เงื่อนไข, สถานที่
stipulate(vi) วางเงื่อนไข, ตกลงกัน, กำหนด, ระบุ
stipulation(n) ข้อกำหนด, การวางเงื่อนไข, การระบุ, ข้อตกลง
tie(vt) ผูก, โยง, มัด, วางเงื่อนไข, จำกัด
unconditional(adj) ไม่มีเงื่อนไข, ไม่เกี่ยงงอน, ไม่จำกัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
bailout(n) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
Compartment syndromeเงื่อนไขที่เจ็บปวดและอันตรายที่เกิดจากการสะสมของความดันจากเลือดออกภายในหรือบวมของเนื้อเยื่อ ความดันลดการไหลเวียนของเลือด, กีดกันกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของการบํารุงที่จําเป็น.อาการอาจรวมถึงอาการปวดอย่างรุนแรงความรู้สึกของหมุดและเข็มและความอ่อนแอของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สําหรับกรณีที่รุนแรงของโรคช่องจําเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉิน
overed right[over right] (n, phrase) ถือสิทธิเหนือกฎความถูกต้องอื่นใด หรือมีอำนาจกระทำอย่างไดอย่างหนึงออกนอกกฎเกณฑ์ปกติ มีอิทธิพลมากกว่าเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ เมื่อแสดงสิทธินี้แล้วทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดจะเป็นไปตามที่ผู้ถือสิทธิต้องการ
term and condition(n) เงื่อนไขและข้อกำหนด
Terms and conditions(n) ข้อตกลงและเงื่อนไข
Turnkey(n) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働条件[ろうどうじょうけん, roudoujouken] (n) เงื่อนไขแรงงาน
条件[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข
決済条件[ケッサイジョウケン, kessaijouken] (n) เงื่อนไขการชำระเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
制約[せいやく, seiyaku] การตั้งเงื่อนไข, เงื่อนไข
適合[てき, teki] (n) การตรง การเข้าข่าย(ในเงื่อนไข) การเข้ากัน เหมาะกันกับ(ภาวะการณ์)

German-Thai: Longdo Dictionary
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
wennถ้า, เมื่อ(บ่งเงื่อนไข) เช่น Ich besuche dich wenn du nichts dagegen hast. ฉันจะไปหาเธอถ้าเธอไม่มีอะไรขัดข้องนะ
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, Syn. Abmachung

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top