ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สักขีพยาน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สักขีพยาน, -สักขีพยาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักขีพยาน(n) eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์
สักขีพยาน(n) eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สักขีพยานน. พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง.
สักขี ๑น. พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง, มักใช้เข้าคู่กับคำ พยาน เป็น สักขีพยาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in witness whereofเพื่อเป็นสักขีพยานในการนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้ 12 Angry Men (1957)
Pride is an abomination.พวกเขาจะอยู่กินกัน โดยมีชาวเผ่าเป็นสักขีพยาน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We are gathered here in the sight of God... and in the face of this company... to join together this man and this woman...เรามาชุมนุมกัน ภายใต้พระเนตรของพระเจ้า และเพื่อเป็นสักขีพยาน ให้ชายหญิงคู่นี่ได้ร่วม... The Perfect Man (2005)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God... and in the face of this congregation...ทุกๆท่าน เราได้มาพร้อมหน้ากัน ณ ที่นี้ ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน... Imagine Me & You (2005)
Dearly beloved, we be gathered here today...สาธุชนทั้งหลาย ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Dearly beloved, we are gathered here today to join Reed Richards and Sue Storm together in holy matrimony.แขกผู้มีเกียรติ เรามาพร้อมเพรียงกันที่นี่ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานแก่ รีด ริชาร์ด ...และ ซู สตอร์ม ด้วยกันในงาน... ...แต่งงาน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
As god as my witness, พระเจ้าเป็นสักขีพยาน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
- Give me your pin... to witness this congregation...ขอเข็มหน่อย เป็นสักขีพยานการอยู่ร่วมกัน Made of Honor (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
Please calm down. Everyone here is the witness. Please hold on.อยู่ในความสงบด้วยครับ ทุกท่านจะได้ร่วมเป็นสักขีพยาน กรุณารออีกสักครู่ Ponyo (2008)
These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth's original atmosphere.กลุ่มควันที่ม้วนตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก เป็นสักขีพยานของการก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศ Home (2009)
Dearly beloved, we are gathered here today in sight of the boundless sea, mother of all life, to join two loving people in matrimony.อันเป็นที่รักอย่างสุดซึ้ง พวกเรามารวมกันที่นี่ในวันนี้ ท่ามกลางสักขีพยานในท้องทะเลที่ไม่สิ้นสุด Double Blind (2009)
So, what if I'm not going to Yale, you were recently incarcerated and I'm afraid to talk to Chuck because he might hurt me.เรามายืนอยู่กันที่นี่วันนี้ เพื่อเป็นสักขีพยาน ของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใส แค่ยืนอยู่ตรงหน้าเขา The Goodbye Gossip Girl (2009)
Today we're gonna witness medical history.วันนี้ พวกเราจะได้เป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ X-Men Origins: Wolverine (2009)
At 6:00 in the morning at an observatory in West Virginia, เซที ตรวจพบสัญญาณ อื่นจากพื้นที่ และจิลล์ ทาเทอ อยู่ที่ นั่นเพื่อเป็นสักขีพยานมัน Are We Alone? (2010)
What if we could travel back to witness events in the distant past or journey into the far future, see our destiny?ถ้าเราสามารถเดินทางกลับ เพื่อเป็นสักขีพยานเหตุการณ์ ในอดีตอันไกลโพ้น หรือการเดินทางไปสู่อนาคต ไกลให้ดูโชคชะตาของเรา? Is Time Travel Possible? (2010)
And yet now I find myself a party to and witness of a full-scale war that has divided our great republic in two.ข้ายังคงตามหาผู้เป็นสักขีพยานของ สงครามที่จะแบ่งสาธารณะให้เป็นสอง Assassin (2010)
Do you think I'm here to enjoy your wit?เธอคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานความรู้ดีของเธอรึยังไง Pasta (2010)
Today we join in witnessing the promotion of one of Miami Metro's finest, Maria Laguerta.วันนี้ เราได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเลื่อนตำแหน่ง หนึ่งในสุดยอดแห่งไมอามี่ เมโทร มาเรีย ลากัวร์ต้า Those Kinds of Things (2011)
As your parents sit out there I know your hearts are filled with mixed emotions.ขณะพ่อแม่มาเป็นสักขีพยาน ผมรู้ว่าพวกคุณรู้สึกหลายอย่าง Back to Summer (2011)
Will you bear witness?นายจะเป็นสักขีพยานไหม? Veiled Threat (2011)
I'm good as long as you feel honored.ที่ฉันต้องเป็นสักขีพยานในการแต่งงาน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง Episode #1.20 (2011)
These walls truly present no evidence of witnessed horrors.ผนังเหล่านี้ไม่มีในปัจจุบันอย่างแท้จริง หลักฐานของความน่ากลัวเป็นสักขีพยาน Empty Hands (2012)
It astounds, to witness the change in you.มัน astounds เพื่อเป็นสักขีพยาน การเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ Monsters (2012)
I'm glad you're here to witness.ฉันดีใจที่คุณอยู่ที่นี่ เพื่อเป็นสักขีพยาน Save Yourself (2012)
Witness tampering, extortion, bribery.เป็นสักขีพยานในการปลอมแปลง กรรโชกและรับสินบน Discovery (2012)
Picture, possible prints and one pissed-off eyewitness.ภาพพิมพ์ที่เป็นไปได้ และเป็นหนึ่งในสักขีพยานโกรธ ออก Jack Reacher (2012)
Have you ever witnessed such a thing?คุณได้ร่วมเป็นสักขีพยานสิ่งที่ต้องการนั้น Victory (2013)
Witnessing my friend's final breath?เป็นสักขีพยานของเพื่อนของฉันลมหายใจสุดท้าย? 300: Rise of an Empire (2014)
Thank you for joining me for this historic moment in history.ขอบคุณที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้กับผม The Interview (2014)
There were as yet no humans to witness this enormous flood, nor to admire the beauty it created.เพื่อเป็นสักขีพยานน้ำท่วมมหาศาลนี้ หรือจะชมความงามมันสร้างขึ้น ขณะที่ครึ่งหนึ่งของโลกออกไป The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Witness one of the most glorious spectacles the world has ever seen.ร่วมเป็นสักขีพยานหนึ่ง ในแว่นตารุ่งโรจน์มากที่สุด โลกได้เคยเห็น The World Set Free (2014)
There's a reason that you're a witness for the prosecution, Agent Crawford.มันมีเหตุผล ที่คุณต้องร่วมเป็นสักขีพยานในศาลครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ครอว์ฟอร์ด Hassun (2014)
If only Shado were here to witness this.ถ้าเพียงแต่ชาโด้อยู่ที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานนี้ Streets of Fire (2014)
But we are about to witness the wrath of the Emperor.แต่เรากำลังจะเป็นสักขีพยาน การลงโทษของจักรพรรดิ Last Knights (2015)
Oh, Thank you so much for being a part of it.พิธีสวยมาก ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน Ted 2 (2015)
As you can see, there are thousands of people here to witness this historic eventในขณะที่คุณสามารถดูมีหลาย พันคนที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์ในวันนี้ Hidden Figures (2016)
HEAVY BREATHINGมาร่วมเป็นสักขีพยาน ของกระแสทางเพศใหม่ หมาหมู่ Sexy Rollercoasters (2017)
This palatial abode is the house that Vincent Swan paid for.ผมอยากให้ทีมงานทุกคนเป็นสักขีพยาน ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผม The Widow Maker (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สักขีพยาน[sakkhīphayān] (n) EN: eye-witness ; witness  FR: témoin [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in at the death(idm) เป็นพยาน, See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน, Syn. be in at the kill
be in at the kill(idm) เป็นพยาน, See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน, Syn. be in at the death
witness(vt) ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ), See also: เป็นสักขีพยาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top