ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สรีระ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สรีระ, -สรีระ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สรีระวิทยา(n) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้น, respiration, See also: S. osmoregulation, photosynthesis, A. transpiration, translocation, R. metabolism

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สรีระวิทยา(n) การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต, การขยายพันธุ์, See also: S. transcription, translation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรีระ(n) body
สรีระ(n) body, Syn. ร่างกาย, กาย, สกนธ์, Example: ความต้องการอาหารเป็นความต้องการทางสรีระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมสรีระ(n) pagoda, See also: sacred-stupa, Syn. เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์, Count Unit: องค์, Thai Definition: ที่บรรจุธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรีร-, สรีระ(สะรีระ-) น. ร่างกาย.
สรีรังคาร, สรีรางคาร<i>ดู สรีร-, สรีระ</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physiologically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
physiologic dead space; space, physiological deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiologic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
physiologic rest positionตำแหน่งพักเชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
physiological dead space; space, physiologic deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, physiologic dead; space, physiological deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, physiological dead; space, physiologic deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, physiologicการสบ(ฟัน)เชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusion, physiologically balancedการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN Free Trade Areaเขตการค้าเสรีอาเซียน จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริม การค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันตามระยะเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2546 และมีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ตามช่วงเวลาก่อน/หลังที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน [การทูต]
Amenorrhea, Physiologicalภาวะไม่มีระดูตามสรีระภาวะ [การแพทย์]
Anatomy, Functionalกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ [การแพทย์]
Backache, Psychosomaticปวดหลังจากจิตสรีระแปรปรวน [การแพทย์]
Bio-Physiologicalด้านชีว-สรีระ [การแพทย์]
Buffering Mechanism, Physiologicalกลไกบัฟเฟอร์ทางสรีระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า... Deep Throat (1993)
Hey, dr.Bailey, you wouldn't happen to know anything about, uh, the anatomy of a deer?เฮ้, ดร.เบลลี่, คุณคงไม่บังเอิญที่จะรู้หรอกนะ อ้อ, สรีระของกวาง A Change Is Gonna Come (2007)
Physiologically impossible.ทางสรีระแล้วเป็นไปไม่ได้ The Bad Fish Paradigm (2008)
Which would prevent an alien species who doesn't happen to share ancient physiology from trying to hack in, I guess.ที่ป้องกัน สปีชี่ย์ต่างดาว ้ที่โครงสร้างสรีระไม่เหมือนพวกเอนเชี่ยน แฮ็คเข้าระบบ, ผมเดานะ Justice (2009)
Physiology and biomechanics.สรีระวิทยาและชีวกลศาสตร์ Chapter Two 'Ink' (2009)
Lynette's body was changing.สรีระ ของลินเน็ต เริ่มเปลี่ยนไป The Coffee Cup (2009)
Lingering scent, full body, perfect nose.กลิ่นอ้อยอิ่ง สรีระได้ที่ จมูกไร้ที่ติ Competitive Wine Tasting (2011)
I want somebody with a background in physiology and anatomy to study this damn thing.ผมต้องการคนที่มีความรู้ ทางสรีระและกายวิภาค เพื่อมาศึกษาเจ้าสิ่งนี้ Prisoner of War (2011)
I always assumed it was for my body.ผมเดาเสมอว่าเป็นเพราะสรีระของผม Sad Professor (2011)
You'll be drawing the male form.แต่คุณจะต้องวาดสรีระผู้ชาย The Art of Making Art (2011)
As you begin to sketch, think of the human form as an object.ตอนที่คุณกำลังสเก็ตช์ ให้คิดว่าสรีระมนุษย์ เหมือนกับวัตถุอย่างนึง The Art of Making Art (2011)
I want you to pay close attention to which parts of the human body reflect light and which parts cast a shadow.ผมต้องการให้คุณให้ความสนใจ อย่างใกล้ชิด ไปยังส่วนของสรีระที่ได้รับแสง และส่วนที่เกิดเงา The Art of Making Art (2011)
I understand that some of you are uncomfortable with the naked body, maybe even find it laughable.ผมเข้าใจว่าพวกคุณบางคนอาจอึดอัด กับสรีระที่เปลือยเปล่า หรืออาจจะขบขันกับมันก็ตาม The Art of Making Art (2011)
There are hormonal and physiological changes that the body goes through after childbirth.มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางฮอร์โมน และทางสรีระ หลังจากการคลอด The Don't in the Do (2012)
I mean, you must really know your anatomy. Oh, my God.ฉันหมายถึงคุณน่าจะรู้จักสรีระตัวเองดี โอ้พระเจ้า Bridesmaid Up! (2012)
You have the perfect frame for bodybuilding.คุณมีพื้นฐานทางสรีระที่เหมาะ กับการเพาะกล้าม Pain & Gain (2013)
You're not here for any of the physical stuff.ไม่ต้องห่วงหรอกนะ คุณไม่ได้จบสรีระวิทยามานี่ Me Before You (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรีระ[sarīra] (n) FR: corps [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
body(n) ร่างกาย, See also: สรีระ, Syn. figure

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
plant diseasesการทำงานทางสรีระวิทยาที่ผิดปกติไปจากเดิม หรือในระบบพืชผิดปกติ เป็นผลมาจากกรระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง และยาวนานที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคแก่พืช
plant diseasesการทำงานทางสรีระวิทยาที่ผิดปกติไปจากเดิม หรือในระบบพืชผิดปกติ เป็นผลมาจากกรระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง และยาวนานที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคแก่พืช
plant health(n) ความสามารถในการทำหน้าที่ทางสรีระวิทยาตามปกติในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพทางพันธุกรรม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top