ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มีทักษะ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีทักษะ, -มีทักษะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือ ๒น. ใช้ประกอบหน้าชื่อเครื่องดนตรีที่ใช้มือบรรเลง เพื่อหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญหรือมีทักษะในการบรรเลงดนตรีนั้น ๆ เช่น มือระนาด มือจะเข้ มือกลอง มือปี่.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man should have a skill.คนที่ควรจะมีทักษะ The Shawshank Redemption (1994)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
one's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง Spies Like Us (1985)
I must know right away what I've got to work with. I've made my decision.ฉันอยากรู้ว่า เด็กใหม่ของฉันมีทักษะแค่ไหน จะได้จัดโปรแกรมฝึกให้เหมาะสม Spies Like Us (1985)
There's talent, oh, yes.มีทักษะ เออใช่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
All these special skills must come in handy, huh?ทั้งหมดเหล่านี้มีทักษะพิเศษจะต้องมาในสะดวกฮะ? Showtime (2002)
Well, I thought an old pro like yourself might have some training-camp tricks, drills, insights to offer up.น่าจะมีทักษะการฝึก วิธีการ มุมมอง... The Longest Yard (2005)
As a result, I'm in need of someone with some theatrical skill.เพื่อให้ได้ผล, ผมต้องการใครสักคน ที่มีทักษะทางด้านการแสดง V for Vendetta (2005)
He does not have the skills or knowledge to do anything.องค์ชายยองโพไม่มีทักษะหรือความรู้ที่จะทำสิ่งใดหรอก Episode #1.41 (2006)
He's strong, but he doesn't have any skills!เขาแข็งแรงมาก แต่เขาไม่มีทักษะเลย! The Book of the Three Hans (2006)
I had skills. I could have written my own ticket.แต่ฉันมีทักษะ ฉันจะสร้างทางของฉันเอง Resistance Is Futile (2007)
Maybe if your d...bought you a basketball team instead of a hotel, you'd have some skill.ก็อาจจะ ถ้าคุณซื้อทีมฟุตบอลแทนที่จะเป็นโรงแรม คุณมีทักษะบางอย่าง Bad News Blair (2007)
I'm able to smell the past... glimpse the future...ผมมีทักษะในการรับรู้กลิ่นในอดีต เราต้องคุยกันเรื่องนี้ No Such Thing as Vampires (2007)
Don't be so hard on yourself, you know. You got mad skills.อย่าให้ยากในตัวเอง คุณรู้ว่า คุณมีทักษะในบ้า Balls of Fury (2007)
They're pretty much living dinosaurs, who have been perfecting their hunting skills over 200 million years.พฤติกรรมของมัน ใกล้เคียงกับพวกไดโนซอร์ ซึ่งมีทักษะในการล่าเหยื่อ อันแสนชาญฉลาด มากว่า 200 ล้านปี Rogue (2007)
He had speed, he had skills, he had heart, he had...เขามีความเร็ว มีทักษะ และก็มีจิตใจ เขามี... Ending Happy (2007)
I wanted you to work for the Company.ฉันต้องการให้คุณทำงานกับองค์กร เธอมีทักษะที่ฉันต้องการ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Choosing who gets the first solo surgery isn't just about who has the best surgical skills or who's logged the most hours in the O.R.การเลือกผู้ที่ได้ผ่าตัดเดี่ยวคนแรกไม่ได้เลือกจากการมีทักษะด้านผ่าตัดที่ดีที่สุด หรือคนที่ได้เข้าผ่าตัดมากที่สุด All by Myself (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
I know of your exceptional skillsเจ้ามีทักษะความสามารถชั้นเลิศ Portrait of a Beauty (2008)
Do you have any natural gifts, Merlin? No.นี่เจ้ามีทักษะอะไรบ้าง หือ เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend.เทพนิยายที่กล่าวขานถึงตำนานนักรบ ผู้ที่มีทักษะด้านกังฟูในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
He was a student. The first ever to master the thousand scrolls of kung fu.เขาเป็นนักเรียนวิทยายุทธ์ ที่มีทักษะดีมาก Kung Fu Panda (2008)
But what I do have are a very particular set of skills.แต่ฉันมีทักษะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Taken (2008)
I put up with the attitude 'cause you have skill.ข้าติดกับทัศนคติที่ว่าเจ้าเป็นคนมีทักษะมาตลอด The Hidden Enemy (2009)
I have a few skills of my own now, don't I?ตอนนี้ ผมมีทักษะ ที่เป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ย? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
You're not skilled in spy-craft. No, that's whereนายไม่มีทักษะ ในการเป็นสายลับ Chuck Versus the Best Friend (2009)
These businesses require specialized civil and criminal skills in order to stay in operation.ธุรกิจนี้ต้องมีทักษะทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อให้ดำเนินงานได้ นั่นคือหน้าที่ผม Double Blind (2009)
Whoever did this has good social skills.คนที่ทำเรื่องนี้จะต้องมีทักษะทางสังคมที่ดี A Shade of Gray (2009)
She's got terrific people skills and is very reliable...มีทักษะต่างๆเป็นเลิศ และไว้วางใจได้.. Crime Doesn't Pay (2009)
I have faith in our abilityฉันมีทักษะ และ ความชำนาญ Air: Part 1 (2009)
Doesn't take any special skills to die from asphyxiation!ไม่ต้องเอาพวกมีทักษะพิเศษ ที่จะตายเพราะหายใจไม่ออกมานะ Air: Part 1 (2009)
You'll be with a highly strung and temperamental team of rank amateurs who just happen to be brilliant at what they do.คุณจะได้ทำงานกับทีมงานประสิธิภาพสูงและเจ้าอารมณ์ ซึ่งพวกเขามีทักษะดีเยี่ยม ซึ่งรู้ว่าต้องทำอะไร Episode #3.1 (2009)
It's not my skill set.ผมไม่มีทักษะด้านนั้น Light (2009)
Why else would she hire an 18-year-old with no skills and no college degree?ทำไมต้องจ้างเด็ก 18 ที่ไม่มีทักษะด้วย และไม่มีปริญญา Dan de Fleurette (2009)
More like a carefully honed skill over many decades.มีทักษะฝึกมาอย่างดี ตลอดช่วงหลายทศวรรษ History Repeating (2009)
I'm reading at a seventh- and eighth-grade level.หนูมีทักษะการอ่าน ในระดับ ม.2-3 Precious (2009)
It needs to be purified by someone with evaporating skills, or it will fester and putrefy.จำเป็นนะที่จะให้คนที่มีทักษะทางนี้ล้างแผลให้ หรือจะปล่อยให้มันเป็นหนองเน่าๆล่ะ Alice in Wonderland (2010)
You have very poor evaporating skills. I should be the one.นายน่ะมีทักษะการล่องหนต่ำ ฉันจะเป็นคนนั้นเอง Alice in Wonderland (2010)
A man of skill and dedication.ชายผู้มีทักษะและความทุ่มเท Legends (2010)
- She calls me "The Fat Scottish Cook." - You're not fat.สงสัยเธอจะมีทักษะอะไรดี The King's Speech (2010)
Called it the most useful skill a man needs.เรียกว่าเป็นคนที่มีทักษะที่ต้องการ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Since your intersect skills can be glitchy, you'll need some basic spycraft for this mission.ตั้งแต่ทักษะอินเตอร์เซ็กของนาย พร้อมจะใช้การไม่ได้ทุกเมื่อ นายจะต้องมีทักษะของสายลับไว้บ้าง สำหรับภารกิจนี้ Chuck Versus First Class (2010)
But I've got some skills.แต่ผมก็มีทักษะบางอย่างนะ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
I'm saying that our boy here has some skills.ผมว่าหมอนี่มีทักษะ Batman: Under the Red Hood (2010)
We know these offenders are skilled at abductionsเรารู้ว่าผู้ทำรายนี้มีทักษะ เรื่องการลักพาตัว Mosley Lane (2010)
You possess the necessary overlapping skills.เธอมีทักษะแยกภาพที่ทับซ้อน The Predator in the Pool (2010)
I obviously had no social skills.ฉันไม่มีทักษะเข้าสังคมอย่างเห็นได้ชัด The Death of the Queen Bee (2010)
You've done well, John, but you're a man who lacks tact and interpersonal skill.นายทำได้ดีมาก จอห์น สำหรับคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ และไม่มีทักษะการพูดกับคนอื่นเลย Chuck Versus the Living Dead (2010)
She knows we're the only people who have the skills to connect her to the crime.เธอรู้ดีว่าพวกเราเป็นเพียง กลุ่มบุคคลเดียวที่มีทักษะ ในการเชื่อมโยงเธอ กับคดีอาชญากรรม The Boy with the Answer (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability(n) ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
able(adj) ที่มีทักษะดี, See also: เก่ง, มีฝีมือ, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
amateur(adj) ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur(n) ผู้ที่ไม่มีทักษะ, See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
ambidextrous(adj) ซึ่งมีทักษะหลายด้าน
artful(adj) ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
artfulness(n) ความมีทักษะ, Syn. art, craft
artist(n) ผู้ที่มีทักษะ, See also: ผู้มีฝีมือ, Syn. adept, expert, master
controlled(adj) ซึ่งมีทักษะ
conversationalist(n) คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationist
conversationist(n) คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationalist
deft(adj) คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
finished(adj) ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional
inexperienced(adj) ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert
multi-skilling(n) การมีทักษะหลากหลาย, See also: การทำงานได้หลากหลาย
musical(adj) เกี่ยวกับดนตรี, See also: ในทางดนตรี, ซึ่งมีทักษะทางดนตรี, Syn. talented, musically inclined
geek(sl) คนที่เก่งแต่ไม่มีทักษะในการทำงาน
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilled(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful
skillful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
well(adv) อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly

English-Thai: Nontri Dictionary
unskilful(adj) เชื่องช้า, งุ่มง่าม, ไม่ชำนาญ, ไม่มีทักษะ

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, See also: A. ungeschickt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top