ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มีความสามารถ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีความสามารถ, -มีความสามารถ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bloatware(n) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุนศึกน. แม่ทัพผู้มีความสามารถในการรบ.
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเหนือกว่าหรือดีเด่นกว่าผู้อื่น ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึก แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไขหรือได้รับการสนับสนุน เช่นในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ก็อาจเก็บสะสมไว้เกิดเป็นนิสัยของบุคคลนั้นได้
ความรู้สึกด้อยน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถไม่เท่าเทียมบุคคลทั่วไป ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกและผู้นั้นไม่จำเป็นต้องมีปมด้อย อาจเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือในบางขณะเท่านั้น แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไข ก็อาจเก็บกดไว้จนเกิดเป็นปมด้อยได้
จินตกวีน. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามแนวความคิดและจินตนาการของตนเอง.
เจริญพันธุ์ว. มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์.
นิติภาวะน. ความมีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง. <i>(ดู บรรลุนิติภาวะ ประกอบ)</i>.
บรรลุนิติภาวะก. มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย.
บัณฑิต(บันดิด) น. ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกำเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี.
บุคคลผู้ไร้ความสามารถน. บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ.
ปฏิภาณกวี(ปะติพานนะกะวี, ปะติพานกะวี) น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองได้ฉับพลันทันที.
ปัญญาอ่อนน. ภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือตํ่ากว่าปรกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรเป็น.
ผู้แทนโดยชอบธรรมน. บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทน ให้คำอนุญาต หรือให้ความยินยอม แก่บุคคลผู้มีความสามารถบกพร่อง ในอันที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ฝีพายน. คนที่มีความสามารถในการพายเรือ โดยเฉพาะในการพายเรือพระที่นั่งหรือเรือแข่งเป็นต้น.
พอตัวว. พอเหมาะสมแก่ตน เช่น มีความสามารถพอตัว.
มือดีว. มีความชำนาญ, มีความสามารถสูง, เช่น เขาเป็นคนมือดีของกองปราบ.
มือเที่ยงมีความสามารถในการบังคับมือให้เขียนเส้นตรง เส้นโค้ง หรือลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น ได้ตามที่ต้องการ เช่นในการเขียนเส้นตรงได้ตรงเหมือนไม้บรรทัดหรือเขียนวงกลมได้กลมดิกเป็นต้น.
มือไม่ถึงว. มีความสามารถยังไม่ถึงระดับ.
มือหนึ่งผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น เขาเป็นมือหนึ่งทางประวัติศาสตร์.
มืออ่อนมีความสามารถน้อย เช่น เขายังมืออ่อนในการทำงาน, ตรงข้ามกับ มือแข็ง.
ไม่ทันว. ใช้ประกอบหน้ากริยาหมายความว่า ยังมิได้ตั้งตัวตั้งใจ ทำให้พลาดไป เช่น ไม่ทันฟัง ไม่ทันคิด, ใช้ประกอบหลังกริยาหมายความว่า ไม่มีความสามารถที่จะติดตามเรื่องได้ทัน เช่น ฟังไม่ทัน พูดไม่ทัน คิดไม่ทัน.
ยิ่งยวดว. เยี่ยมที่สุด เช่น มีความสามารถอย่างยิ่งยวด, มากที่สุด เช่น ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด, ยวดยิ่ง ก็ว่า.
ลองเชิงก. หยั่งท่าทีดูว่ามีความสามารถแค่ไหน เช่น นักมวยประหมัดเบา ๆ ลองเชิงคู่ต่อสู้, คะนอง, ตื่นเต้น, โลดโผน.
ศิลปิน, ศิลปี(สินละ-) น. ผู้มีความสามารถแสดงออกซึ่งคุณสมบัติทางศิลปะในด้านจิตรกรรมประติมากรรมเป็นต้น และมีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือจากสถาบันทางศิลปะแห่งชาติ.
สายดำน. แถบผ้าสีดำที่แสดงว่าผู้ที่ได้รับมีความสามารถระดับสูงสุดในการเล่นยูโด ใช้คาดเอว.
สุตกวี(สุตะกะวี, สุดตะกะวี) น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามที่ได้ฟังมา.
หัวกระเด็นน. สิ่งของที่โตและเด่นกว่าเพื่อนในหมู่หนึ่งหรือกองหนึ่ง, โดยมากมักใช้แก่ผลไม้บางชนิด เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความสามารถดีเด่นเป็นพิเศษ เช่น นักเรียนห้องนี้ล้วนแต่หัวกระเด็นทั้งนั้น.
หายห่วงก. ไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้ว, ไม่ต้องกังวลถึงอีกแล้ว, เช่น คนนี้มีความสามารถเชื่อถือได้ เมื่อมอบงานให้แล้ว หายห่วงได้เลย
อรรถกวี(อัดถะกะวี) น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามความเป็นจริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-abilityไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วย<em>โปรตอน</em> 2 อนุภาค และ<em>นิวตรอน</em> 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจาก<em>การสลาย</em>ของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การที่ชาติหนึ่งยอมส่งคนในชาติของตนให้แก่อีกชาติหนึ่ง คือคนในชาติที่ถูกกล่าวหา หรือต้องโทษฐานกระทำความผิดภายนอกเขตแดนของตน และเป็นความผิดที่กระทำขึ้นในเขตอำนาจของอีกชาติหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะตัดสินคดี รวมทั้งลงโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นข้ออ้างว่า ในกรณีที่ชนชาติหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมแล้วหลบหนีไปยังต่าง ประเทศนั้น รัฐของผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมีสิทธิที่จะขอให้ต่างประเทศนั้นส่งตัวผู้กระทำ ผิดกลับคืนมา เพื่อส่งตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษได้ แต่หลายคนยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในข้อนี้ มีไม่น้อยที่สนับสนุนหลักการที่ว่า กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองหน้าที่ที่จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน กล่าวคือ นอกจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีต่อกันแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองสิทธิที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กัน อย่างไรก็ดี ตามสนธิสัญญาที่มีต่อกัน ผู้ร้ายที่หนีความยุติธรรมจะถูกส่งไปให้อีกประเทศหนึ่งตามสนธิสัญญานั้น จักกระทำโดยวิถีทางการทูต ส่วนผู้หลบหนีเจ้าหน้าที่เพราะเหตุผลทางการเมือง จะส่งข้ามแดนอย่างผู้ร้ายไม่ได้ และเมื่อหลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้สำเร็จ ประเทศนั้นๆ มักจะให้อาศัยพักพิงในประเทศของตนเป็นในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง [การทูต]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Cells, Competentเซลล์ที่มีความสามารถ [การแพทย์]
ดัชนีสุขภาพจิตดัชนีสุขภาพจิต, สิ่งที่ใช้วัดสภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในที่นี้เป็นระดับบุคคล มิได้รวมถึงร [สุขภาพจิต]
Smart Phoneสมาร์ตโฟน, โทรศัพท์พกพาซึ่งมีความสามารถคล้ายคอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้, Example: โทรศัพท์พกพาซึ่งมีความสามารถคล้ายคอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ อาจกล่าวได้ว่าสมาร์ตโฟนคือการผสมผสานกันระหว่างพีดีเอกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟนที่มีระบบปฏิบัติการสามารถพัฒนาให้รองรับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ได้ด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
scientistนักวิทยาศาสตร์, บุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะทำวิจัยค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
Although they are more noble and more able.แม้ว่ามันจะเกียรติมากขึ้น และมีความสามารถมากขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
- talented pianist, good dentist, too.นักเปียโนที่มีความสามารถทันต แพทย์ที่ดีด้วย กวีหมัด Yellow Submarine (1968)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
- I don't care. I don't have what it takes.- ผมไม่สนใจ ผมไม่มีความสามารถ Airplane! (1980)
Yes, you're a man of many talents.ใช่, คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่าง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Curnow is a capable man.นาวเป็นคนที่มีความสามารถ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
the other's a code-breaker with language ability.อีกคนเป็นช่างเทคนิค ที่มีความสามารถด้านภาษา Spies Like Us (1985)
There are people with real talent and dedication waiting for a spot in this school.คนที่มีความสามารถจริงๆ รอเข้าเรียนที่นี่อยู่ Punchline (1988)
What good does it do to allow someone with no talent for it to treat people with life-threatening ailments?ให้คนที่ไม่มีความสามารถ... ...มารักษาคนป่วยทำไม Punchline (1988)
Even at that age, I knew I had an amazing gift, this power, this belief in myselfถึงแม้จะอายุแค่นั้น ฉันก็รู้ว่าฉันมีความสามารถที่พิเศษ พลังอันนี้ ความเชื่อในตัวเองนี้... The Joy Luck Club (1993)
you got ability.คุณมีความสามารถ Pulp Fiction (1994)
The son becomes potent... sexually active...ลูกชายมีความสามารถ เก่งเรื่องเพศ Don Juan DeMarco (1994)
You see, in my business, you soon find out... that anybody's capable of anything.ในวงการธุรกิจ ไม่ช้าคุณจะรู้ว่า ใครมีความสามารถในการอดทนมากแค่ไหน In the Mouth of Madness (1994)
When you have talent. Take that wig off, or I'll tell Albert you wore it.เมื่อคุณมีความสามารถพิเศษ ถอดวิกผมว่าหรือฉันจะบอกคุณอัลเบิร์สวมมัน The Birdcage (1996)
No. He's a manipulative, self-righteous Uncle Tom.ไม่ เขามีความสามารถในการปรับตัว/ เป็นคนมีคุณธรรมในตัวเองเหมือนคุณลุงทอม American History X (1998)
I have similar abilities.ผมก็มีความสามารถนี้เหมือนกัน. Ringu (1998)
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก 10 Things I Hate About You (1999)
She has a remarkable talent, Mr. Hagen.เธอมีความสามารถจังเลย The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm skilled at commanding the attention of a room... and discussing very important issues.ดิฉันมีความสามารถในการควบคุมความสนใจในการประชุม เเละปรึกษาปัญหาสำคัญๆ Legally Blonde (2001)
But no matter how many extraordinary gifts you have you will never be able to change that.ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ ไม่ว่าลูกจะมีความสามารถพิเศษอะไร ลูกไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันผ่านไปแล้วได้หรอก Metamorphosis (2001)
I'm talented. I ain't no Sam Jackson, but I'm talented.ฉันมีความสามารถ ฉันไม่เป็นไม่มีแซมแจ็คสัน แต่ฉันมีความสามารถ Showtime (2002)
- He's got talent, Mitch, come on.- เขามีความสามารถที่มิทช์มาใน Showtime (2002)
I'm so sorry How could I be so powerless...ขอโทษด้วยนะ ข้ามีความสามารถอันน้อยนิด ช่วยไม่ได้ The Great Jang-Geum (2003)
An Animagus is a wizard who elects to turn into an animal.อาจารย์คะ/Nอนิเมจัสคือ ผู้ที่มีความสามารถ... เปลี่ยนตัวเองไปเป็นสัตว์ได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Rhonda, you sure do have a knack for taking something simple and making it beautiful.รอนด้า คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำ สิ่งที่ธรรมดาให้สวยงามได้ A Cinderella Story (2004)
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา Raise Your Voice (2004)
This year's program was better than most, full of talented, hardworking students.ปีนี้ดีกว่าปีอื่นๆ มีนัีกเรียนที่มีความสามารถและขยันมากมาย Raise Your Voice (2004)
You want the best young talent recruit early.ที่คุณต้องการก็คือ คนหนุ่มที่มีความสามารถ ...คุณหาได้ที่นี่ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- It means, if there's something wrong, those who have the ability to take action have the responsibility to take action.- มันหมายถึง ถ้ามีอะไรผิดพลาด, ใครผู้ซึ่งมีความสามารถ และความรับผิดชอบ ต้องทำหน้าที่. National Treasure (2004)
And there were days, good days, when by anyone's judgment... they would have to be considered clever.แต่ก็มีช่วงเวลาดีๆ ที่ใครต่อใครมองว่าพวกเขา... เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ Primer (2004)
An incompetent sub, who didn't compete for 3 years.ตัวสำรองที่ไม่มีความสามารถ ที่ไม่เคยเข้าแข่งเลยตลอด 3 ปี Spin Kick (2004)
That's your expertise. I'll take your word for it.แต่นายมีความสามารถพิเศษ ด้านการป่วนอยู่แล้วนิ ฉันเชื่อ Love So Divine (2004)
Who knows what the rest of them are capable of.ใครจะไปรู้ว่าคนที่เหลือมีความสามารถพิเศษอะไรอีก Pilot (2004)
Nobody knows what we're capable of.ชีวิตเขาไม่สนุก, ไม่มีใครรู้หรอกว่า เรามีความสามารถอะไร Lonesome Jim (2005)
For now, I wanna see what you got out there.ตอนนี้ฉันอยากดูว่าแต่ละคน มีความสามารถแค่ไหน The Longest Yard (2005)
We are perfectly able to keep a cook.พวกเรามีความสามารถมาก ในการทำอาหารค่ะ Pride & Prejudice (2005)
How happy for you, Mr Collins, to possess the talent for flattering with such delicacy.ยินดีด้วยนะ คุณคอลลินส์ ที่คุณมีความสามารถในการชม ได้อย่างละเอียดอ่อน Pride & Prejudice (2005)
Arsonists are socially incompetent. This guy doesn't go on dates.มือวางเพลิงจะไม่มีความสามารถในการเข้าสังคม/N คน ๆ นี้ไม่ออกเดท Compulsion (2005)
- You got X-ray vision?- นายมีความสามารถมองทะลุสิ่งของได้หรือไง? Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
We cannot destroy you, Kal-El, เราไม่มีความสามารถทำลายเจ้า คาล-เอล, Arrival (2005)
Your abilities are really great.เธอนี่มีความสามารถจริงๆ Sweet Spy (2005)
We only chose the skilled ones.เราคัดเลือกแต่คนที่มีความสามารถ Episode #1.41 (2006)
I don't have the ability.ข้าไม่มีความสามารถเพียงพอ Episode #1.41 (2006)
I admit you do have some special abilities, but there are still some things you do not know.ข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ แต่มีบางอย่างที่เจ้ายังคงไม่รู้ Episode #1.42 (2006)
You got more talent in one lug nut than a lot of cars has got in their whole body.คุณมีความสามารถมากขึ้น ในการดึงถั่วหนึ่ง กว่ามากของรถยนต์ได้มี ในร่างกายของพวกเขา Cars (2006)
- What's your talent, Olive?-หนูมีความสามารถพิเศษอะไรเหรอ โอลีฟ Little Miss Sunshine (2006)

English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able(adj) ที่มีความสามารถที่จะทำได้, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
ace(n) ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
competent(adj) ที่มีความสามารถ, See also: เก่ง, Syn. fit, capable, skilled
consummate(adj) ที่เชี่ยวชาญ, See also: ที่มีความสามารถ
eloquent(adj) ซึ่งมีวาทศิลป์, See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด, Syn. expressive, persuasive
have a flair for(idm) มีพรสวรรค์, See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
have a gift for(idm) มีพรสวรรค์, See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
genius(n) อัจฉริยะ, See also: คนเก่ง, คนหลักแหลม, คนมีความสามารถพิเศษ, คนมีพรสวรรค์, Syn. sage, scholar, prodigy, virtuoso, Ant. idiot
gifted(adj) ซึ่งมีพรสวรรค์, See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, Syn. skillful, proficient, talented
good(adj) เก่ง, See also: ฉลาด, มีความสามารถ, Syn. competent
headhunt(vt) สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
have green fingers(idm) มีความสามารถในการปลูกต้นไม้, See also: มือขึ้น ในการปลูกต้นไม้
have the Midas touch(idm) มีความสามารถที่ทำสำเร็จ (โดยเฉพาะในการหาเงินได้คล่อง)
make someone look good(idm) ทำให้ดูว่ามีความสามารถหรือประสบความสำเร็จ
incompetence(n) การไม่มีความสามารถ, See also: การขาดความสามารถ, Syn. inaptitude, incapacity, Ant. aptitude, capacity, competence
light-fingered(adj) ที่มีความสามารถในการลักเล็กขโมยน้อย, See also: มือไว
magician(n) ผู้มีความสามารถพิเศษ, Syn. conjuror
notable(adj) ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: ซึ่งมีความสามารถ, Syn. remarkable, Ant. ordinary
phenomena(n) สิ่งหรือคนพิสดาร (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon), See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์
phenomenon(n) สิ่งหรือคนพิสดาร, See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, Syn. marvel, miracle, prodigy
possess(vt) มีความสามารถ, See also: บันดาลใจ
precocious(adj) ที่มีความสามารถมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน, Syn. advanced, bright, gifted
possess of(phrv) มีความสามารถ
rival(n) ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival(vt) มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
mental giant(sl) คนอัจฉริยะ, See also: คนมีความสามารถพิเศษ, คนเก่ง
whiz(sl) ผู้มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้ชำนาญ
X-ray eyes(sl) การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ
talent(n) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talent scout(n) ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา
talented(adj) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
tight(adj) ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน
unprofessional(adj) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ, Syn. amateurish, Ant. professional
versatile(adj) ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง, See also: ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์, Syn. all-round, adaptable, skillful, Ant. awkward, unchanging, unadaptable
well-rounded(adj) ซึ่งมีความสามารถหลายด้าน, See also: ซึ่งมีความสามารถหลายอย่าง
whiz(n) ผู้ที่มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
whizzer(n) ผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. whiz
wiz(n) ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถอย่างมหัศจรรย์, See also: คำไม่เป็นทางการ, Syn. wizard, whiz, whiz kid, wiz kid, whizz kid
wizard(n) ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถอย่างมหัศจรรย์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เซียน, Syn. adept, genius, prodigy, whiz, whiz kid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง, ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก, น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
approach(อะโพรช') vt., vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ, วิถีทาง (come near, near)
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด, สิ่งที่อุดจุกขวด, คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ, มีผลต่อ, ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable, Ant. competent
notable(โน'ทะเบิล) adj., n. (คนที่) น่าสังเกต, เด่น, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, น่าจดจำ, มีความสามารถ, ประหยัด, อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
omnipotent(ออมนิพ'พะเทินทฺ) adj. มีอำนาจทุกอย่าง, มีความสามารถทุกอย่าง, มีอำนาจคล้ายพระเจ้า. -Phr. (the Omnipotent พระผู้เป็นเจ้า), Syn. almighty
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้, เป็นได้, กลายเป็นได้, มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่, ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้, ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร, สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม, คนตะกละ, คนโกง, นักต้ม, ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง, หลอกต้ม, โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ, ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ, หลอกต้ม
shiftless(ชิฟทฺ'ลิส) adj. ไม่มีสมรรถภาพ, ไม่มีความสามารถ, ขาดความกระตือรือร้น, ขี้เกียจ., See also: shiftlessness n.
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีความสามารถ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, Syn. expert
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi., vt. ทำให้เกิดเสียง, ปล่อยเสียง, ได้ยิน, ประกาศ, ปรากฎ, ประกาศ, ออกเสียง, ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง, adj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี, สมบูรณ์, ไม่มีโรค, มีฐานะการเงินดี, มีความสามารถ, ไม่มีข้อบกพร่อง, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ถูกขัดขวาง, ไม่ถูกรบกวน, ถ้วนทั่ว, ตลอด vt.
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ, กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity, power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์, มีความสามารถพิเศษ -S.gifted
unfit(อันฟิท') adj., vt. (ทำให้) ไม่เหมาะสม, ไม่มีคุณสมบัติ, ไม่มีความสามารถ., See also: unfitly adv. unfitness n. unfitting adv.
versatile(เวอ'ซะไทลฺ, -ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง, สามารถปรับตัวได้ง่าย, มีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical, useful, gifted, resourceful
well-rounded(เวลเรา'ดิด) adj. มีรสนิยมหลายด้าน, มีความสามารถหลายอย่าง, เจริญเติบโตอย่างดี, ได้สมดุล, Syn. well planned, shapely
whiz(วิซ) vi. vt. ทำให้เกิดเสียงดังหวือ , เคลื่อนที่หรือพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงหวือ, n. เสียงหวือ, เผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเป็นพิเศษ, See also: whizzingly adv., Syn. wizard
whizz(วิซ) vi. vt. ทำให้เกิดเสียงดังหวือ , เคลื่อนที่หรือพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงหวือ, n. เสียงหวือ, เผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเป็นพิเศษ, See also: whizzingly adv., Syn. wizard
wiz(วิซ) n. ผู้ที่มีความสามารถอย่างมหัศจรรย์, =wizard
wizardly(วิซ'เซิร์ดลี) adv. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของพ่อมดหรือนักวิทยากล หรือผู้มีความสามารถอย่างมหัศจรรย์

English-Thai: Nontri Dictionary
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ, มีฝีมือ, ที่มีความสามารถ
talented(adj) มีปัญญา, มีความสามารถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good at[กู๊ด แอท] (adj, slang) เก่ง, มีความสามารถในด้าน, ทำได้ดีในเรื่อง
Jackalope(n, name) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope
openoffice.org(uniq) ชุดซอฟต์แวร์เพื่อสำนักงาน เรียกทับศัพท์ว่า "โอเพนออฟฟิศ" เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานภาษาไทย และ สามารถทดแทนชุดซอฟต์แวร์เพือสำนักงานอื่นๆ ได้ เช่นสามารถเปิดไฟล์ที่นามสกุล .doc, .xls ได้
Image:
Sell oneself short(idiom) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top