ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประโยชน์ส่วนตัว*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประโยชน์ส่วนตัว, -ประโยชน์ส่วนตัว-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์ส่วนตัว(n) personal interest, Syn. ประโยชน์ส่วนตน, Ant. ประโยชน์ส่วนรวม, Example: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาณาประโยชน์น. ผลประโยชน์ส่วนตัวจากการที่ตนมีอำนาจปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตราที่ 41 ว่า1. โดยไม่เสื่อมเสียแก่เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตน เป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนี้ ที่จะเคารพกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับของรัฐผู้รับ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วย2. ธุรกิจในทางการทั้งมวลกับรัฐผู้รับ ซึ่งรัฐผู้ส่งได้มอบหมายแก่คณะผู้แทนให้กระทำกัน โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน3. สถานที่ของคณะผู้แทนต้องไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ต้องด้วยกับการหน้าที่ของคณะผู้ แทน ดังที่ได้กำหนดลงไว้ในอนุสัญญานี้ หรือโดยกฎเกณฑ์อื่นของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป หรือด้วยการตกลงพิเศษอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ข้อ 42 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติด้วยว่า ตัวแทนทางการทูตจะต้องไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชย์เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผู้รับตามบทบัญญัติข้างต้นของอนุสัญญากรุงเวียนนา พอจะตีความหมายได้ว่า ผู้แทนทางการทูตจะต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งความปลอดภัยในรัฐผู้รับ การปฏิบัติใดๆ ที่ถูกต้องของผู้แทนทางการทูตนั้นย่อมเป็นเครื่องประกันอย่างดีที่สุด ที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตนั้นจะถูกล่วงละเมิดมิได้ตามที่กล่าวอ้าง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will it be for the greater good or will it be used for personal or for destructive ends?มันจะส่งผลดีต่อส่วนรวม หรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อการทำลายล้าง X-Men: The Last Stand (2006)
We shouldn't be using my powers... for personal gain.เราไม่ควรใช้พลังของเรา เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว Chapter Four 'Collision' (2006)
Oh! Waffle!ใช้พลังฉันกับประโยชน์ส่วนตัว Chapter Five 'Hiros' (2006)
Sounds like a conflict of interest to me.ฟังดูเหมือนกับผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกันนะ Fever (2007)
Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain;ทุกๆ วัน ความสำคัญของเหล่าประชาชนที่ซื่อสัตย์ กลับตกเป็นรองคามโล และ ผลประโยชน์ส่วนตัว Changeling (2008)
And Vice President Ford, I mean, let's not forget he had the most to gain personally from my stepping down, he was still absolutely convinced that we were gonna win the impeachment vote, and comfortably.พยายามมาชวนผมคุยไปเรื่องอื่น แล้วรองปธน.ฟอร์ด ผมหมายถึงถ้าเรายังไม่ลืมเขา เขาจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไปทันที จากการก้าวลงจากตำแหน่งของผม Frost/Nixon (2008)
They got away because senator petrelli let his personal interests cloud his judgment.พวกเค้าหนีไปได้เพราะท่านสว.เพเทรลลี่ปล่อยให้ประโยชน์ส่วนตัวมีปัญหาต่อการตัดสินใจ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
'Cause I heard that being a cop... can destroy all evidence of having a personality.เพราะผมเคยได้ยินมากว่า ตำรวจ... สามารถทำลายพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อประโยชน์ส่วนตัว Ball and Chain (2010)
Sun Wen isn't that type!ไหนว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ผมถามแค่นี้ไม่น่าเสียหายตรงไหน 1911 (2011)
This is a selfless request.นี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว Into the Dark (2012)
For personal gain or for greed.ความโลภเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ. Now You See Me (2013)
I'm going to keep this simple, for my sake as much as yours.โอเค ฉันจะไม่พูดไม่ยากมากความเลยแล้วกัน เพราะเธอเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเหมือนฉัน Sadie Hawkins (2013)
Well, you see, Alfred, I would love to help you, but it would infringe upon my personal interests.คุณเข้าใจนะ อัลเฟรด ฉันก็อยากช่วยคุณ แต่มันจะกระทบต่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวของฉัน Lovecraft (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลประโยชน์ส่วนตัว[phonprayōt suantūa] (n, exp) EN: one's own profit
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[sala phonprayōt suantūa] (v, exp) EN: sacrifice one's personal interests  FR: sacrifier l'intérêt personnel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incorruptible(adj) ซื่อตรง, See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. honest, Ant. corruptible, dishonest
self(n) ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. selfishness
self-interest(n) ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความต้องการส่วนบุคคล
selfish(adj) เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly(adv) อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfness(n) ความเป็นตัวของตัวเอง, See also: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว, Syn. individual, oneself, person, character
self-seeker(n) ผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-seeking(adj) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว, Syn. selfis, self-regarding, self-considering, greedy
self-seeking(n) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว, See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว, Syn. selfishness, self-indulgence, greed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) { exploited, exploiting, exploits } n. ความสามารถ, พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ, ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, , See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง, ตนเอง, ธาตุแท้, อาตมา, อัตตะ, เอกลักษณ์ของบุคคล, ผลประโยชน์ส่วนตัว, สภาพปกติ, สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. ego, psyche, identity
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว, ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exploitation(n) การกล้ากระทำ, การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, การหากำไร
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว, ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top