ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บรรทัดฐาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บรรทัดฐาน, -บรรทัดฐาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rechtsstaat(n) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรทัดฐานน. แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ, ปทัสถาน หรือ ปทัฏฐาน ก็ว่า.
แบบฉบับน. หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, บุคคลหรือสิ่งที่ถือเป็นแบบได้.
แบบอย่างน. ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้.
ปทัฏฐานบรรทัดฐาน หรือ ปทัสถาน ก็ว่า.
ปทัสถานบรรทัดฐาน หรือ ปทัฏฐาน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precedentกรณีเดิมที่อาจถือเป็นบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precedentแบบอย่าง, บรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading caseคดีบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social normบรรทัดฐานทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, normativeแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence๑. หลักนิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์๒. ประมวลคำพิพากษาบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence๑. ธรรมศาสตร์, หลักนิติศาสตร์๒. ประมวลคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial precedentคำพิพากษาบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
BNF (Backus normal form)บีเอ็นเอฟ (รูปแบบบรรทัดฐานแบกคัส) [ มีความหมายเหมือนกับ BNF (Backus-Naur form) ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backus normal form (BNF)รูปแบบบรรทัดฐานแบกคัส (บีเอ็นเอฟ) [ มีความหมายเหมือนกับ Backus-Naur form (BNF) ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
case lawหลักกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chomsky normal formรูปแบบบรรทัดฐานชอมสกี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digestประชุมย่อคำพิพากษาบรรทัดฐาน (เรียงตามอักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalised random variable; normalized random variableตัวแปรสุ่มแบบบรรทัดฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
normalize; normaliseทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalize; normaliseทำให้เป็นบรรทัดฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalized random variable; normalised random variableตัวแปรสุ่มแบบบรรทัดฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
normal formรูปแบบบรรทัดฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
normal formรูปแบบบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normativeเชิงปทัฏฐาน, เชิงปทัสถาน, เชิงบรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normative approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normlessnessความไร้บรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normบรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ปทัฏฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normปทัฏฐาน, ปทัสถาน, บรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
norm, socialบรรทัดฐานทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Order of Precedenceหมายถึง ลำดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะในโอกาสที่ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ นักการทูตทั่วโลกต่างถือลำดับอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิถีพิถันกันไม่ น้อย เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ หากมีการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง เขาผู้นั้นซึ่งคำนึงถึงศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของประเทศย่อมต้องรู้สึกว่า นอกจากจะไม่ได้รับความถูกต้องแล้ว ยังเป็นการดูแคลนประเทศของตนด้วยในสมัยก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดในเรื่องลำดับอาวุโสของบรรดาประมุขของรัฐทั้งหลาย คือสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมาในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ถือวันที่เดินทางมาถึงประเทศผู้รับ และได้แจ้งให้ทราบเป็นทางการว่าเป็นเรื่องลำดับอาวุโส ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมมีอาวุโสกว่าผู้ทีมาทีหลัง อย่างไรก็ดี มาในทุกวันนี้มีหลายประเทศถือหลักว่า ผู้แทนทางการทูตที่ยื่นสารตราตั้งก่อนจะมีอาวุโสกว่าผู้ยื่นสารตราตั้งที หลัง และในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลในคณะทูตเรื่องลำดับอาวุโส ประเทศเจ้าภาพหรือประเทศผู้รับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติเกี่ยวกับลำดับอาวุโสของผู้แทนทางการ ทูตไว้ดังนี้ ?ข้อ 16 1. ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีลำดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลำดับวันและเวลาที่ เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้ง หรือเมื่อได้บอกกล่าวการมาถึงของตนและได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง ต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป 2. การเปลี่ยนแปลงในสารตราตั้งของหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงชั้นใด ๆ จะไม่กระทบกระเทือนลำดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผู้แทน 3. ข้อนี้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางปฏิบัติใด ซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับ ในเรื่องลำดับอาวุโสของผู้แทนของโฮลี่ซี ข้อ 17 ลำดับอาวุโสของสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนนั้น ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บอกกล่าวแก่กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน? [การทูต]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder what your basis for comparison is.สงสัยว่า เธอใช้อะไร เป็นบรรทัดฐานวัดแน่ Labyrinth (1986)
That chimp was the key to moving on to a human subject.ลิงนั่นเป็นกุญแจ สู่บรรทัดฐานของมนุษย์ The Lawnmower Man (1992)
Casey is always mad. That's his baseline.เคซี่ก็โกรธตลอดแหละ นั่นมันบรรทัดฐานของเขา Chuck Versus the Sensei (2008)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
This is way outside the norm.นี่เป็นวิธีการนอก บรรทัดฐาน. Runner Runner (2013)
Speaking of "not the norm," whose idea was it to blow a hole in the plane?พูดถึงเรื่องตามบรรทัดฐาน ความคิดใคร ที่ให้ระเบิดเครื่องบิน? 0-8-4 (2013)
Not...the norm.ไม่... ตามบรรทัดฐาน 0-8-4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
บรรทัดฐานทางสังคม[banthatthān thāng sangkhom] (n, exp) EN: social norm  FR: norme sociale [ f ]
กรณีบรรทัดฐาน[karanī banthatthān] (n, exp) EN: precedent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
criterion(n) เกณฑ์, See also: บรรทัดฐาน, Syn. basis, standard
motif(n) บรรทัดฐาน, See also: มาตรฐาน, ลักษณะเด่น, Syn. subject, topic, theme
standard(n) มาตรฐาน, See also: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด, Syn. norm, pattern, type

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
criterion(ไครที'เรียน) n. บรรทัดฐาน, มาตรการ, เกณฑ์, Syn. standard -pl. criteria -Conf. criteria

English-Thai: Nontri Dictionary
criterion(n) มาตรฐาน, บรรทัดฐาน, เกณฑ์, มาตรา
motif(n) ใจความสำคัญ, ลักษณะสำคัญ, บรรทัดฐาน, มาตรฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baseline(n) บรรทัดฐาน
criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
目安[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] TH: บรรทัดฐาน  EN: basis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top