ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความแข็งแกร่ง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความแข็งแกร่ง, -ความแข็งแกร่ง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังฟูน. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบหนึ่งของจีน เน้นหนักไปในทางฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งว่องไวของร่างกาย.
โคบอลต์น. ธาตุลำดับที่ ๒๗ สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะแข็งสีเงิน หลอมละลายที่ ๑๔๙๕ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือเพื่อให้มีสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ผสมกับเหล็กทำให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเมื่อนำไปทำเป็นแม่เหล็กก็จะได้แม่เหล็กที่มีกำลังมากเป็นพิเศษ ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วและเครื่องดินเผาใช้สารประกอบของโคบอลต์เป็นตัวให้สีนํ้าเงิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ] [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
Your brains, Fezzik's strength, my steel.สมองนาย , ความแข็งแกร่งของเฟสสิก , อาวุธของข้า The Princess Bride (1987)
My brains, his steel and your strength against 60 men, and you think a little head jiggle is supposed to make me happy?สมองข้า , อาวุธเขา ... และความแข็งแกร่งของเจ้า สู้กับชาย 60 คน และการขยับหัวได้นิดหน่อยนี่น่าจะทำให้ข้ามีความสุขเรอะ? The Princess Bride (1987)
Give me strength, that I might prepare the way... for those who will follow.โปรดมอบความแข็งแกร่งให้ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ได้เตรียมพร้อม.. ..ที่จะเดินตามพระประสงค์ The Lawnmower Man (1992)
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
We eat man. We get his strength.เรากินคน เราได้รับความแข็งแกร่งของเขา Princess Mononoke (1997)
Let's clean this place up a bit while Nami-san's working. Aye-aye!แต่ความอดทนขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของร่างกาย One Piece: Wan pîsu (1999)
Zoro! Flower lady! Help!เพื่อร่วมยินดีความแข็งแกร่งของกองทัพเรา One Piece: Wan pîsu (1999)
Good! I'll be happy if she's half as strong as you.-ฉันจะดีใจมาก ถ้าลูกสาวมีความแข็งแกร่งแค่ครึ่งหนึ่งของคุณ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I was there the day the strength of Men failed.มันเป็นวันที่ ความแข็งแกร่งของมนุษย์ล้มเหลว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I ask only for the strength to defend my people!ข้าแค่ขอความแข็งแกร่ง เพื่อปกป้องเหล่าประชาชนของข้า! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And since bullies only respond to strength, from now onward, จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา Love Actually (2003)
He gave me the strength to avenge my family.ฉันให้ความแข็งแกร่งฉันเพื่อให้ฉันมาล้างแคนให้ครอบครัว Underworld (2003)
Heightened speed, strength, agility, the same killer instincts.ความเร็ว, ความแข็งแกร่ง และ ความคล่องตัว ที่ถูกทำให้สูงขึ้น สัญชาตญาณนักฆ่าเหมือนกัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
All that strength but no will to use it.ความแข็งแกร่งทั้งหมด... ...แต่ไม่ได้นำมันมาใช้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
It was "iron" - it was firm, it was mineral...มันคือ "เหล็ก" - มันคือความมั่นคง, มันคือความแข็งแกร่ง.. National Treasure (2004)
We gotta get moving while we still have our strength.เราต้องได้รับการย้ายในขณะที่เรายังคงมีความแข็งแกร่งของเรา Cubeº: Cube Zero (2004)
Tsubaki-sama.ความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งของเธอ... A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
But you have not drawn on those strengths have you?แต่เธอยังไม่รู้จักใช้ความแข็งแกร่งเหล้านั้นใช่ไหม กิโมโนของคุณ Memoirs of a Geisha (2005)
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ Episode #1.8 (2006)
This shows that Gu-Da is trying to grow its national strength.นี่แสดงว่ากษัตริย์กูดากำลังพยายาม เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเมืองของตนเอง Episode #1.8 (2006)
Your father should have taught you how our phalanx works.นั่นคือที่มา ของความแข็งแกร่ง 300 (2006)
It is a strength beyond all measure.มันเป็นความแข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใด Peaceful Warrior (2006)
Zhao Jian, does your dad understand the strength of our Huo's fist now?เส้าเจี้ยน, พ่อของเจ้ารู้ถึง ความแข็งแกร่งในหมัดของสกุลฮั่วหรือยัง Fearless (2006)
I want to show you the power of our Zhao fistข้าจะได้แสดงความแข็งแกร่งของหมัดเส้าให้เจ้ารู้ Fearless (2006)
Learning wushu is to strengthen the body, to help the othersเรียนวูซูเพื่อความแข็งแกร่ง ของร่างกาย และเพื่อช่วยผู้อื่น Fearless (2006)
Resting fathers, fly me your strength.ท่านพ่อ โปรดมอบความแข็งแกร่งให้แก่ข้า Apocalypto (2006)
You train to strengthen your body.แกต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายก่อน Art of Fighting (2006)
Oh, I have not shaved my legs yet.ไปเพื่อความแข็งแกร่ง อิซซี่ Kung Fu Fighting (2007)
The public needs to see our strength now.สังคมต้องการเห็น ความแข็งแกร่งของเรา Resistance Is Futile (2007)
His physical and mental strength is truly remarkable.ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจของเขา อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า ไม่ธรรมดา Appleseed Ex Machina (2007)
The strength, the speed...ความแข็งแกร่ง ความเร็ว Dr. Feelgood (2007)
By the sweat of our brows, and the strength of our backs and the courage of our hearts.ด้วยหยาดเหงือของเรา ความแข็งแกร่งของพวกเรา และความกล้าในหัวใจเรา Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
It will give you the strength to destroy harvesters, but-- but also the power to give life.มันให้ความแข็งแกร่งกับคุณ ที่จะใช้ทำลายพวกภูติ แต่ แต่ก็นะ พลังจะให้ชีวิต The Deaths of Ian Stone (2007)
It will give you the strength to destroy harvesters and the power to give life.มันให้ความแข็งแกร่งกับคุณ ที่จะใช้ทำลายพวกภูติ และพลังจะให้ชีวิต The Deaths of Ian Stone (2007)
[ Early September: 11 customers Men: request strength Women: memory of love ][ ต้นสิงหาคม : ลูกค้า 11 คน ผู้ชาย : ต้องการความแข็งแกร่ง ผู้หญิง : Spider Lilies (2007)
Beyond the skill and strength I'm told you possess, the first requirement is an absolute and unwavering loyalty to me, your king.จากฝีมือและความแข็งแกร่ง ที่ข้าฝีกฝนเจ้ามา คำสั่งแรกคือ ความภักดีต่อข้า โดยไม่มีข้อแม้ ต่อกษัตริย์ของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Speed, strength.ความเร็ว, ความแข็งแกร่ง Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
That you stay strong in the face of it all.แสดงความแข็งแกร่งต่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Show your father how strong you've become.แสดงให้พ่อเห็นความแข็งแกร่งของเธอซิ Oneechanbara: The Movie (2008)
Maybe even the brains but i got the strength.อาจจะสมองด้วย แต่ฉันมีความแข็งแกร่ง Do You Take Dexter Morgan? (2008)
To take his strength and use it against him until he finally falls or quits.ใช้ความแข็งแกร่งของมัน ต้านพลังมันเอง จนกว่ามันจะล้ม หรือยอมแพ้ Kung Fu Panda (2008)
He quicken my soul, he bringeth me in the path...ให้ความแข็งแกร่ง และนำทางแก่ข้า The Other Boleyn Girl (2008)
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
Mayhaps you desire to challenge the ranking that I have been assigned by my strength and cunning.แกอาจจะอยากลองดีกับตำแหน่งฉัน ที่ได้มาเพราะความแข็งแกร่งกับชั้นเชิง Up (2009)
The more time juma has to reinforce his position, the more difficult it'll be to take the building and to save lives.มีเวลาให้จูม่าสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะมีความลำบากมากที่จะจู่โจม และช่วยชีวิตคน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
So if we defeat them, we can defeat Suzuran for sure, and then Housen will become the true king that nobody would dare to challenge!โฮเซนขณะนี้มีความแข็งแกร่ง เซริซาวะคือบุคคลน่ากลัว! Crows Zero II (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durability(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness
firmness(n) ความมั่นคง, See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน, Syn. constancy, stiffness, steadfastness
fortify(vt) เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortitude(n) ความอดทน, See also: ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, Syn. endurance, stamina
hardihood(n) จิตใจที่แข็งกล้า, See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง, Syn. audacity, boldness, daring
hardiness(n) ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven
hardness(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน, ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, ความกล้าหาญ, Syn. courage
grit(กริท) n. หินกรวด, กรวดทราย, ฝุ่น, ผง, ความบึกบึน, ความทรหด, ความแข็งแกร่ง. vt. บด, ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด, ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind, crunch
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความกล้าหาญ
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง, กระดูกสันหลัง, ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง, หนาม, หนามกระดอง, สิ่งที่แหลม, ความแข็งแกร่งของจิตใจ, ความแน่วแน่, สัน, แง่ง, สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column, ridge
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ, พหูพจน์ของ stamen (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
brunt(n) ความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง
rigidity(n) ความเข้มงวด, ความแข็งแกร่ง, ความกวดขัน
stamina(n) ความทรหด, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง
sturdiness(n) ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความหนักแน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
強度[きょうど, kyoudo] ระดับความแข็งแกร่ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top