ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การเลือก*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเลือก, -การเลือก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลือกตั้ง(n) election
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(n) Election Commission of Thailand

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การยุบสภาน.อำนาจของฝ่ายบริหารในการประกาศให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ การยุบสภาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา.
ขาวสะอาดว. ไม่มีข้อสงสัยว่าผิดกติกา (มักใช้แก่การแข่งขัน) เช่น เขาชนะการเลือกตั้งอย่างขาวสะอาด.
เขตเลือกตั้งน. ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตสำหรับจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติหรือผู้บริหารท้องถิ่น.
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาน. การประชุมของผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาทุกคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น การวินิจฉัยปัญหาในคดีตามที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควร หรือการเลือกองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
ใบปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, แผ่นปลิว ก็เรียก.
แผ่นปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, ใบปลิว ก็เรียก.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติ.
พิถีพิถันว. ละเอียดลออมาก เช่น เขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
ลีลาการเลือกสรรฉันท์หรือแบบประพันธ์ให้เหมาะแก่ข้อความของเรื่อง เช่น ลีลาการประพันธ์.
สภาผู้แทนราษฎรน. สภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติของประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหน้าที่ให้คำแนะนำและยินยอมในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด.
สยมพรการเลือกผัวของนางกษัตริย์สมัยโบราณ, สยัมพร สยุมพร หรือ สวยมพร ก็ใช้.
เสียงตกโดยปริยายหมายถึงคะแนนเสียงต่ำลง เช่น ในพื้นที่นี้เขามีเสียงตกไปมาก สงสัยว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่ได้รับเลือก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politics, peanutการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
psephologyวิทยาการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peanut politicsการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pull-down menuรายการเลือกแบบดึงลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
positive discriminationการเลือกปฏิบัติเชิงบวก, การเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary electionการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary, runoffการเลือกตั้งผู้สมัครรอบสอง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
returns๑. รายงานผลการเลือกตั้ง๒. รายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-electionการเลือกเข้ารับตำแหน่งอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
runoff primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบสอง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reverse discriminationการเลือกปฏิบัติสวนทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
racial discriminationการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
racial discriminationการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second ballotsการเลือกตั้งรอบที่สอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
systematic sampleตัวอย่างจากการเลือกอย่างมีระบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling ratioอัตราส่วนการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling schemeแผนการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
selectivityสมรรถนะการเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sort ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
samplingการเลือกตัวอย่าง, การชักตัวอย่าง, การหาตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling errorความเคลื่อนคลาดจากการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling procedureวิธีการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก, การเลือกสรร, การเลือกหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sex discriminationการเลือกปฏิบัติตามเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special election๑. การเลือกตั้งซ่อม (อเมริกัน)๒. การเลือกตั้งพิเศษ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sorting ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sorting ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sort ๒ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
son, favouriteตัวเก็งของท้องถิ่น (ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
option๑. การเลือก๒. ทางเลือก๓. ตัวเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
open primaryการเลือกตั้งรอบแรกแบบเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axiom of choicesสัจพจน์การเลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area samplingการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quota samplingการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างตามส่วนที่กำหนด, การเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างตามโควตา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
by-election; bye-electionการเลือกตั้งซ่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-election; by-electionการเลือกตั้งซ่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-electionการเลือกตั้งซ่อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mate selectionการเลือกคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
midterm electionการเลือกตั้งกึ่งวาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multi-stage samplingการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menuรายการเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menu barแถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu barแถบรายการเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menu-driven interfaceส่วนต่อประสานรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu-driven systemระบบทำงานด้วยรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cooptationการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contested electionการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book selectionการเลือกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodical selectionการเลือกวารสาร, Example: <p>การเลือกวารสาร (Periodical selection) วารสาร จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ งานวิจัยต้นฉบับ และเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเป็นแหล่งค้นคว้า ติดตาม ผลการศึกษาวิจัยใหม่ทางด้านวิชาการ และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสารสนเทศประเภทอื่น <p>การเลือกรับวารสาร โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ <p>1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรและห้องสมุด <p>2. ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในสัดส่วนที่สมดุลกัน <p>3. งบประมาณ <p>สำหรับการเลือกวารสาร ในประเด็นวารสารแต่ละรายชื่อ โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้ <p>1. กำหนดออกตรงตามเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน <p>2. บทความตีพิมพ์ต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) <p>3. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้แต่ง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory trade practiceการเลือกปฏิบัติทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Economic discriminationการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Choice of technologyการเลือกใช้เทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Menu barแถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
structural languageภาษาโครงสร้าง, เทคนิคในการใช้โครงสร้างควบคุมภายในภาษาโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่ได้ไม่ซับซ้อนมากเกินไป โครงสร้างควบคุมที่ใช้กันได้แก่ การทำงานตามลำดับ การทำงานซ้ำตามเงื่อนไข การเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิคนี้นิยมใช้กันในภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
Book selectionการเลือกหนังสือ [TU Subject Heading]
Brand choiceการเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Choice (Psychology)การเลือก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Consumers' preferencesการเลือกของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1980)อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980) [TU Subject Heading]
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1965) [TU Subject Heading]
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election monitoringการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election officialsข้าราชการและพนักงานการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Electionsการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Elections in literatureการเลือกตั้งในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Food preferencesการเลือกอาหาร [TU Subject Heading]
Local electionsการเลือกตั้งท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [TU Subject Heading]
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
Sex preselectionการเลือกเพศ [TU Subject Heading]
Social choiceการเลือกทางสังคม [TU Subject Heading]
Sampling Frameกรอบของการเลือกตัวอย่าง, Example: รายชื่อของหน่วยตัวอย่างที่หาได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน [สิ่งแวดล้อม]
Cluster Samplingการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม, Example: เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งโดยประชากร ตัวอย่าง จะไม่ถูกเลือกเป็นรายบุคคล แต่ละเลือกเป็นกลุ่มๆ [สิ่งแวดล้อม]
Discrimination, Tradeการเลือกปฏิบัติทางการค้า, Example: นโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติทางการค้าไม่เท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิพิเศษ แก่ประเทศหนึ่งมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง เช่น การใช้อัตราภาษีพิเศษแก่สินค้านำเข้าเฉพาะจากบางประเทศ หรือใช้มาตรการจำกัดการค้าต่าง ๆ กับสินค้านำเข้าจากบางประเทศ ในขณะที่มิได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่นๆ การเลือกปฏิบัติทางการค้านี้ถือเป็นข้อห้ามที่สำคัญของประเทศสมาชิกแกตต์ (ดู GATT) [สิ่งแวดล้อม]
Selectivity of Migrationการเลือกสรรของการย้ายถิ่น, Example: การเปรียบเทียบระหว่างผู้ย้ายถิ่นเข้ากับ ประชากร ในพื้นที่ต้นทางซึ่งผู้ย้ายถิ่นย้ายจากมา [สิ่งแวดล้อม]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Womenอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2527 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและเพื่อความ เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษในทุกด้าน ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ เป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว 167 ประเทศ (ข้อมูลถึงกรกฎาคม 2543) ไทยยังคงมีข้อสงวนอีก 2 ข้อ ในอนุสัญญาฯ คือ ข้อ 16 เรื่องความเสมอภาคในด้านครอบครัวและการสมรส และ ข้อ 29 เรื่องการระงับการตีความ การระงับข้อพิพาท โดยรับอนุญาโตตุลาการ [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมาธิการหลัก ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหามาตรการในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนในประเทศต่าง ๆ ด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี คณะกรรมาธิการฯ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระ พ.ศ. 2544-2546 [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
discriminationการเลือกประติบัติ [การทูต]
Foreign Policyนโยบายต่างประเทศ คือแผนการดำเนินการในกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งผู้กำหนดนโยบายในคณะรัฐบาลเป็นผู้จัดขึ้น ในประเทศที่มีรัฐบาลประชาธิปไตยในรูปรัฐสภา ผู้ที่จะชี้ขาดเรื่องนโยบายต่างประเทศได้แก่คณะรัฐมนตรี อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ และจะได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนรัฐบาลประชาธิปไตยในรูปประธานาธิบดี ตัวประธานาธิบดีเองซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ และบุคคลชั้นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
International Law Commission of the United Nationsคือคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมปรับปรุงกฎหมายระหว่า ประเทศ รวมทั้งการทำประมวลกฎหมายให้ก้าวหน้าและทันสมัยคณะกรรมาธิการนี้ประกอบด้วย สมาชิกรวม 25 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งสมาชิกคราวละ 5 ปี และจะทำงานในคณะกรรมาธิการในฐานะตัวบุคคล มิใช่เป็นตัวแทนจากประเทศของตน ตลอดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นจำนวนหลายสมัยมาแล้ว คณะกรรมาธิการได้ทำหน้าที่ร่างกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย บางเรื่องได้ริเริ่มขึ้นเองโดยคณะกรรมาธิการ แต่บางเรื่องทางสมัชชาสหประชาชาติหรือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งไปให้พิจารณาดำเนินการคณะกรรมาธิการได้ร่างสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทาง ทะเลไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง อนุสัญญาว่าด้วยอาณาเขตทางทะเลและพื้นที่ติดชายฝั่งอนุสัญญาเกี่ยวกับการจับ ปลา การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเลหลวง พร้อมทั้งได้รับสัตยาบันสารจากประเทศต่าง ๆ ไว้แล้วเป็นจำนวนมาก เมื่อ ค.ศ.1961 และ 1963 คณะกรรมาธิการได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สองครั้งตามลำดับ ณ กรุงเวียนนา พร้อมทั้งได้ลงมติรับรองอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล [การทูต]
racial discriminationการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติ [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]
The Nordic Councilองค์การที่ตั้งขึ้นเพื่อทำการปรึกษาหารือกัน ระหว่างรัฐสภาของประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมทั้งรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องปฎิบัติร่วมกัน กฎข้อบังคับของคณะรัฐมนตรี (Council) ซึ่งประกอบด้วยประเทศเหล่านี้ ได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1958 คณะมนตรีประกอบด้วยผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 69 คน รวมทั้งผู้แทนของรัฐบาลด้วย คณะมนตรีนี้ไม่มีสำนักงานถาวร และไม่มีสำนักเลขาธิการระหว่างประเทศ การประชุมได้กระทำกันโดยหมุนเวียนไปตามนครหลวงของประเทศสมาชิก [การทูต]
The Overseas Election Coordination Centreศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร [การทูต]
United Nations Security Councilคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ " ประกอบด้วยสมาชิกสหประชาชาติ 15 ประเทศ แบ่งออกเป็นสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (กำหนดในกฎบัตรสหประชาชาติ) และสมาชิกไม่ถาวรที่มาจากการเลือกตั้งจากสมัชชาฯ อีก 10 ประเทศ มีกำหนดคราวละ 2 ปี คณะมนตรีความมั่นคงฯ ทำหน้าที่หลักในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยกระทำในนามของสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด และสมาชิกสหประชาชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจ- ฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงฯ " [การทูต]
Voting Procedure in the United Nationsวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในเรื่องนี้ สมาชิกแต่ละประเทศมีคะแนนเสียง 1 คะแนน ข้อมติของสมัชชาในปัญหาสำคัญ (Important Questions) จะกระทำโดยถือคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียง ที่เรียกว่าปัญหาสำคัญนั้นได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตี การรับสมาชิกใหม่ของสหประชาชาติ การงดใช้สิทธิและเอกสิทธิแห่งสมาชิกภาพ การขับไล่สมาชิก ปัญหาการดำเนินงานของระบบภาวะทรัสตี และปัญหางบประมาณ คำวินิจฉัยปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดประเภทแห่งปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เพิ่มเติมนั้น จัดกระทำโดยอาศัยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงอนึ่ง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจักต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute majority) ในที่ประชุมของสมัชชาและในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงด้วย นอกจากนี้สมาชิกสหประชาชาติที่ค้างชำระค่าบำรุงแก่องค์การ ย่อมไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสมัชชา ถ้าหากจำนวนเงินที่ค้างชำระเท่าหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าบำรุงที่ถึงกำหนด ชำระสำหรับ 2 ปีเต็มที่ล่วงมา อย่างไรก็ตาม สมัชชาอาจอนุญาตให้สมาชิกเช่นว่านั้นลงคะแนนเสียงก็ได้ ถ้าทำให้เป็นที่พอใจได้ว่า การไม่ชำระนั้น เนื่องมาจากภาวะอันอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสมาชิกนั้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great idea. Maybe we can get him elected senator.ความคิดที่ดี บางทีเราอาจจะได้รับเขาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 12 Angry Men (1957)
This was by your own choice?นี่คือโดยการเลือกของคุณเอง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
"to choose his bride,ในการเลือกเจ้าสาว The Princess Bride (1987)
"Be careful how you choose your friends.""ให้ระวังในการเลือกเพื่อนไว้." Cinema Paradiso (1988)
Careful who you choose for your friends.ระวังในการเลือกเพื่อนหน่อย . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, Al. I'm gettin' kind of fond of you, kid. Not that I want to pick out curtains or anything.โอ้่ ข้าชักจะรักเจ้าซะเเล้วสิ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าต้องการเลือกเลย Aladdin (1992)
I got legal problems.ชั้นบอกว่าให้นายยอมแพ้การเลือกตั้งแระธานนักเรียนสะเถอะ Hero (1992)
Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing'.บางคนได้รับการเลือกและกลายเป็นรายการโทรทัศน์ บางคนไม่ได้เป็นอะไร Pulp Fiction (1994)
Andy had transformed a storage room smelling of rat turds and turpentine into the best prison library in New England, complete with a fine selection of Hank Williams.แอนดี้ได้เปลี่ยนห้องเก็บกลิ่นของ turds หนูและสน เป็นห้องสมุดเรือนจำที่ดีที่สุดในนิวอิงแลนด์ เสร็จสิ้นกับการเลือกที่ดีของแฮงค์วิลเลียมส์ The Shawshank Redemption (1994)
This has to wait until after the election. I can't deal with this.นี้จะรอจนกว่าหลังการเลือกตั้ง ฉันไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ The Birdcage (1996)
I've made your mother cry. I'm up for reelection.ฉันได้ทำร้องไห้แม่ของคุณ ฉันขึ้นสำหรับการเลือกตั้ง The Birdcage (1996)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
Our job was to select someone to speak for everybody.งานของเราคือการเลือก คนที่จะพูดให้ทุกคน Contact (1997)
I suppose I had that coming for screwing up your reelection chances, eh?ฉันคิดว่าฉันมีที่มาสำหรับการกวดขัน ถึงโอกาสในการเลือกตั้งของคุณใช่มั้ย? Dante's Peak (1997)
- Just the coloring.การเลือกสี Good Will Hunting (1997)
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก As Good as It Gets (1997)
I'm the only one with his ass hanging out of his dress.ฉันเป็นคนคนเดียวที่เขาร่วมรัก / ใช้เวลามากมายในการเลือกเสื้อผ้าให้เขา City of Angels (1998)
Now, since the real test for any choice is having to make the same choice again knowing full well what it might cost I guess I feel pretty good about that choice because here I am, at it again.ตอนนี้การทดสอบของการตัดสินใจคือการเลือกในข้อเดิมๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันจะต้องแพง ฉันว่าที่ฉันรู้สึกดีกับการเลือกทางนั้นก็เพราะว่า The Matrix Revolutions (2003)
Well, it's not "choose".มันไม่ใช่การเลือก AVP: Alien vs. Predator (2004)
In order to choose the best match for her, she gave them a testเพื่อเป็นการเลือกคนที่เหมาะสมกับเธอที่สุด เธอจึงจัดการทดสอบขึ้น Windstruck (2004)
Before the St. Mary's crises no one would have predicted the results of the election that year.ก่อนวิกฤตการณ์ที่ เซนต์แมรี่... ...ไม่มีใครคาดเดาผล การเลือกตั้งในปีนั้นได้. V for Vendetta (2005)
And then not long after the election, lo and behold, a miracle.และไม่นานหลังจากการเลือกตั้ง, ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน. V for Vendetta (2005)
Were there free elections? Any chance of a recount?มาจากการเลือกตั้งหรือ นับคะแนนใหม่ได้ใหม? Happily N'Ever After (2006)
I'm afraid currency is the currency of the realm.เกรงว่า.. การเลือกอยู่ข้างเดียว กับราชอาณาจักร ยังจำเป็นอยู่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The accident is your training. Life is choice.อุบัติเหตุคือการฝึกของเธอ ชีวิตคือการเลือก Peaceful Warrior (2006)
Different people have different choiceคนต่างกันก็มีการเลือกต่างกันไป Fearless (2006)
Tea just a frame of mindการเลือก ชา ก็เหมือนทางเดินของมนุษย์ Fearless (2006)
I'm running on a platform of moral, mental, and social advancement through good deeds.เป็นผลกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน หนูต้องรีบไปที่เวทีพูดเกี่ยวกับศีลธรรม, ความเชื่อถือ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
It's your job to be nervous. It's my job to get elected.นั่นมันเป็นหน้าที่ของคุณ แต่ผมจะต้องชนะการเลือกตั้ง Chapter Four 'Collision' (2006)
I know you. Nathan Petrelli. Election.คุณรู้มั้ยว่าผมชนะการเลือกตั้งรึเปล่า Chapter Five 'Hiros' (2006)
Uh, give me ride, please.คุณชนะการเลือกตั้ง Chapter Five 'Hiros' (2006)
Why don't you just give me my four million, and I'll fly back to New York and put it to good use?มันคงไม่แย่ไปกว่านี้ถ้าชนะการเลือกตั้งใช่มั้ย Chapter Five 'Hiros' (2006)
Oh, that was... Oh.แต่ 4 ล้านจะทำให้ผมชนะการเลือกตั้ง Chapter Five 'Hiros' (2006)
However, president Clinton is facing an election next year...อย่างไรก็ดี ประธานธิบดีคลินตันก็ต้องเผชิญกับการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้า.. Heavenly Forest (2006)
(MAN CHATTERING)และถ้าผมชนะการเลือกตั้งนี้ เขาก็เป็นเหตุผล Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Your father led Sylar right to her.เราจะประกาศหลังจากการเลือกตั้ง Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
My father took a bullet to keep me from that man, and now he's with Nathan.เขาจะทำอย่างนั้นทำไม? เพื่อคุณและการเลือกตั้งของคุณ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
If you want to give then it's me. And if you want to take then he is.ถ้าคุณอยากให้มันเป็นผม และถ้าคุณต้องการเลือกเขา Om Shanti Om (2007)
Assimilation and natural selection.การเลือกสรรของธรรมชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Because all guests of this hotel enjoy free will, Mr. Enslin.ผู้หญิง : เพราะแขกทุกคนในโรงแรมนี้ ชอบใช้สิทธิ์ในการเลือกค่ะ คุณเอนสลิน 1408 (2007)
He's leaving for North Carolina. The primary's in three days.ผมจะไปที่นอร์ท แคโรไลน่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีก 3 วัน Shoot 'Em Up (2007)
In the latest poll, Senator Rutledge... continues to be the Democratic frontrunner... heading into next week's Super Tuesday primary.วุฒิสมาชิกรูทเลดจ์เดินหน้าต่อกับการเป็นผู้นำเดโมแครต... . ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอังคาร Shoot 'Em Up (2007)
]the timing of his phone call was impeccable....แต่การเลือกเวลาโทร มาของเขาสมบูรณ์แบบ Namastey London (2007)
In the second round of the Presidential elections...ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่สอง Frontier(s) (2007)
The timing of your call two weeks before my election, that's not a coincidence, is it?จังหวะเวลาที่คุณโทรมา 2 อาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งของผม นั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ, ใช่ไหม? Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Or I could offer you something.คุณจะชนะการเลือกตั้ง ผมมองเห็น Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Now you look deep into your heart.ผมจะไม่ได้รับการเลือกเข้าสู่สภา Chapter Nineteen '.07%' (2007)
(GRUNTS)แต่เพื่อทำสิ่งนั้น ฉันต้อง... การเลือกตั้ง Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Oh, my God.และถ้าผมชนะการเลือกตั้งนี้ เขาก็เป็นเหตุผล Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลือก[kān leūak] (n) EN: choice ; selection  FR: choix [ m ] ; sélection [ f ]
การเลือกปฏิบัติ[kān leūak patibat] (n, exp) EN: discrimination
การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ[kān leūak patibat tām cheūachāt] (n, exp) EN: racial discrimination  FR: discrimination raciale [ f ]
การเลือกปฏิบัติทางเพศ[kān leūak patibat thāngphēt] (n, exp) EN: sex discrimination ; sexual discrimination
การเลือกตั้ง[kān leūaktang = kān leuaktang] (n) EN: general election  FR: élection [ f ] ; élections [ fpl ] ; élections législatives [ fpl ] ; votation (Sui.) [ f ]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā] (xp) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [ fpl ]
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[kān leūaktang samāchik wutthisaphā] (n, exp) FR: élections sénatoriales [ fpl ]
การเลือกตั้งซ่อม[kān leūaktang sǿm] (n, exp) EN: by-election
การเลือกตั้ง ส.ส.[kān leūaktang sø.sø.] (n, exp) FR: élections législatives [ fpl ]
การเลือกตั้ง ส.ว.[kān leūaktang sø.wø.] (n, exp) FR: élections sénatoriales [ fpl ]
การเลือกตั้งทั่วไป[kān leūaktang thūapai] (n, exp) EN: general elction  FR: élection générale [ f ] ; élections générales [ fpl ]
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[kīokap kān leūaktang] (adj) EN: electoral  FR: électotal
ผลการเลือกตั้ง[phon kān leūaktang] (n, exp) EN: returns ; outcome ; results of an election  FR: résultat d'une élection [ mpl ] ; verdict des urnes [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adoption(n) การเลือกเอา, See also: การเลือกรับเอามา, Syn. choosing, choice, selection
alternative(n) โอกาสในการเลือก
autonomous(adj) ซึ่งมีอิสระในการเลือก, Syn. self determined
by-election(n) การเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ตายหรือลาออกของอังกฤษ, See also: การเลือกตั้งซ่อม
caretaker government(n) รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
choice(n) การเลือก, Syn. option, pick, selection
co-optation(n) การเลือก
canvass for(phrv) ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง), See also: ออกเสียงให้
count out(phrv) ออกจากการเลือกตั้งเพราะเสียงสนับสนุนไม่ถูกต้อง
fling one's hat into the ring(idm) ประกาศว่าจะเข้าร่วม (การแข่งขันหรือการเลือกตั้ง), Syn. throw into, toss into
diction(n) การเลือกคำมาใช้พูดหรือเขียน, Syn. phrasing, parlance, wording
election(n) การเลือก, See also: การคัดสรร
electioneer(vi) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass
elective(adj) โดยการเลือกตั้ง, See also: เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. electoral
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective
landslide victory(idm) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
indiscriminate(adj) ซึ่งขาดการพิจารณา, See also: ซึ่งขาดการเลือกเฟ้น, ซึ่งสุ่มๆ เอามา, Syn. random, unselective, Ant. selective
knock up(phrv) พยายามหาคะแนนเสียง (การเลือกตั้ง)
long shot(n) การเลือกแทง (ม้า) ที่มีโอกาสถูกน้อยมาก, See also: การเลือกเล่นพนันข้างที่มีโอกาสน้อยมาก
nomination(n) การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, See also: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, Syn. choosing, electing, naming, selection
nominative(adj) เกี่ยวกับการได้รับเสนอชื่อเพื่อชิงตำแหน่ง/รับการเลือกตั้ง
oblique(n) เครื่องหมายแสดงการเลือก ( / ), Syn. slash
option(n) การเลือก, Syn. choice, selection
option(n) อำนาจในการเลือก, See also: สิทธิในการเลือก
opt-out(n) การเลือกไม่ทำบางสิ่ง
overall majority(n) เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง
pick(n) การเลือก, See also: การเลือกสรร, การคัด, การคัดสรร
platform(n) นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง, See also: แผนงาน, หลักการ, Syn. policies, principles
poll(n) การเลือกตั้ง
poll(n) ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง, See also: ผลการเลือกตั้ง, ผลการนับคะแนนเสียง
pre-election(adj) ซึ่งเกิดก่อนการเลือกตั้ง
pre-election(adj) ซึ่งเกิดก่อนการเลือกตั้ง
psephology(n) การประเมินผลการเลือกตั้งทางสถิติ
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่
returns(n) ผลการเลือกตั้ง, Syn. election results
run against(phrv) แข่งขันกับการเลือกตั้ง
run for(phrv) เสนอเพื่อเข้าชิงตำแหน่ง, See also: เสนอเพื่อการเลือกตั้ง, Syn. sit for, stand as
seclectivity(n) การเลือกเฟ้น, See also: การคัดเลือก
select(adj) ซึ่งได้รับการคัดเลือก, See also: ซึ่งผ่านการเลือกสรร, Syn. chosen, picked
selection(n) การคัดเลือก, See also: การสรรหา, การเลือกสรร, การคัดสรร, การเลือกเฟ้น, Syn. choice, choosing, election, determination
selectness(n) การเลือกเฟ้น, See also: การคัดเลือก
self-determination(n) สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน, Syn. liberty, self-government
suffrage(n) สิทธิในการเลือกตั้ง, See also: สิทธิในการออกเสียง, Syn. the right to vote
sweep in(phrv) ชนะเรียบ, See also: ชนะการเลือกตั้งได้ง่าย, กวาดชัยชนะ, กวาดคะแนนเกลี้ยง
timing(n) การตัดสินเลือกเวลา, See also: การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด
throw one's hat into the ring(idm) ประกาศเข้าร่วม (การแข่งขัน, การเลือกตั้ง), Syn. fling into, toss into
volition(n) การตัดสินใจด้วยตัวเอง, See also: การเลือกด้วยตัวเอง, Syn. choice, election, decision
voluntary(adj) ที่มีอำนาจในการเลือก, See also: มีอิสระในการเลือก
wholesale(adv) โดยทั้งหมด, See also: โดยไม่มีการแบ่งแยก, โดยไม่มีการเลือก, Syn. indiscriminately
wording(n) การใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด), See also: การเลือกใช้คำ โดยผู้เขียนหรือผู้พูด, Syn. diction, phraseology, phrasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. ageist n
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ, ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
by-electionn. การเลือกตั้งซ่อม, Syn. bye-election
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature, candidacy n.
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก, สิ่งที่ถูกเลือก, ทางเลือก, ความพิถีพิถัน, เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม, เด่นที่สุด, ซึ่งเลือกสรรแล้ว, คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. at choice เลือกได้ตามชอบใจ
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง, การตั้งชื่อ, การเลือกตั้ง, See also: designed adj., Syn. nomination
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ, การแบ่งแยก, การเลือกที่รักมักที่ชัง, การวินิจฉัย., Syn. perception, bias, Ant. equity, impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ, ซึ่งแบ่งออก, เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
elect(อิเลคทฺ') { elected, electing, elects } vt., vi. คัดเลือก, เลือก adj. รักษาการ, ซึ่งได้รับการเลือก, ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก, ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง, การคัดเลือก, การเลือก, สิทธิการเลือกตั้ง, การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
elective(อีเลค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลือก, -n. วิชาเลือก, See also: electiveness n. ดูelective, Syn. chosen
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก, เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ, ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน, ให้สัมปทาน, ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว, ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
gui(จียูไอ, กุย) ย่อมาจาก graphical user interface (แปลว่า การใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
hobson's choiceการเลือกได้เพียงอย่างเดียวที่เสนอ, การไม่มีโอกาสเลือก
menu barแถบรายการเลือกหมายถึง แถบบรรจุชื่อรายการที่แต่ละโปรแกรมสำเร็จบนระบบวินโดว์มีไว้ให้เลือก ปกติจะอยู่ส่วนบนของจอภาพ เราสามารถเลือกคำสั่งจากรายการเหล่านี้ได้โดยกดเมาส์ที่รายการใดรายการหนึ่งเลย
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
option(ออพ'เชิน) n. การเลือก, ทางเลือก, Syn. choice, voice
pick(พิค) vt. เลือก, สรร, คัด, หยิบ, จับ, แคะ, ขุด, เลาะ, แทะ, เจาะ, จิก, เด็ด, เก็บ, ถอน (ขน) , ฉกฉวย, ดึงออก, หาเหตุ, หาเรื่อง, ดีด (สายพิณ, สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด, เลาะ, แทะ, จิก, เด็ด, เก็บ, ล้วงกระเป๋า, ขโมย, คัด, เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
picking(พิค'คิง) n. การเลือก, การสรร, การคัด, การขุด, การแคะ, การจิก, การเด็ด, การเก็บ, การดีดสายเครื่องดนตรี, สิ่งที่ถูกเลือก (คัด, ขุด...) , สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้, อัฐิที่ยังเผาไม่หมด, ของโจร, See also: pickings n., pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้, ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้นหมายถึง รายการเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมาส์ที่ลูกศรหลังรายการนั้น มักจะเป็นรายการที่ให้เลือกในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รายการเลือกที่มาจากบาร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรายการใดแล้ว ก็จะแสดงรายการที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
president-elect(เพรส'ซิเดินทฺ'-) n. ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด, อันดับแรก, ครั้งแรก, ดีเลิศ, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, ประถม, ระยะแรก, ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด, สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง, ตำแหน่งอาร์บิชอพ, การเลือกตั้งครั้งแรก, แม่สี, ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
pull down menuในระบบวินโดว์ หมายถึง รายการเลือก (menu) ที่จะมองเห็นบนจอภาพ เมื่อกดเมาส์ที่บาร์เมนู ก็จะมีรายการคำสั่งต่าง ๆ มาให้เลือก เช่น ถ้ากดเมนู File จะมีรายการเลือก New Open Close Save Save as ให้เลือก เป็นต้น
return(รีเทิร์น') vi., vt., adj. กลับ, กลับมา, กลับคืน, คืน, ส่งคืน, ย้อนกลับ, โต้ตอบ, ได้ผล, ได้ผลกำไร, ชัก (อาวุธ) กลับ, ตีไพ่ n. การกลับ, การกลับคืน, การกลับมา, การคืนสู่, การตอบ, การโต้ตอบ, การโต้แย้ง, ผลลพธ์, ผลกำไร, ผลตอบ, ดอกผล, ผลการเลือกตั้ง, รายงาน, สถิติ, รายได้, รายรับ, จำนวนขาย
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก, เลือกเฟ้น, คัด, คัดเลือก, เลือกสรร, สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว, ดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose, chosen, choice
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก, การคัดเลือก, สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election, discrimination
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy
slate(สเลท) n. กระดานชนวน, หินชนวน, สีหินชนวน, สีเทาอมน้ำเงินเข้ม, รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน, ปูด้วยแผ่นหิน, เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
taste(เทสทฺ) n. รส, รสนิยม, รสชาติ, การชิมรส, ประสาทรส, ความพอใจ, ความสามารถในการเลือกเฟ้น, ความสามารถในการพิจาณา, จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส, ลิ้มรส, Syn. relish, savour, feel
timing(ไท'มิง) n. การจับเวลา, การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด, การคำนวณเวลา, การควบคุมความเร็ว, การควบคุมจังหวะ
visual basicวิชวล เบสิกเป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรมระดับสูง สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ภาษานี้เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมออกแบบจอภาพ เครื่องมือที่จะใช้ ปุ่มที่จะใช้กด เมนูหรือรายการเลือกต่าง ๆ
volition(โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ, ความปรารถนา, การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง, กำลังใจ, ความเห็นใจ., See also: volitional adj. volitionary adj., Syn. will, willpower
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ, ตั้งใจ, โดยเจตนา, โดยอาสาสมัคร, อิสระ, มีอิสระในการเลือก, เกิดขึ้นเอง, โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร, ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional, f
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง, การเลือกตั้ง, คะแนนเสียง, บัตรคะแนนเสียง, สิทธิการออกเสียง, จำนวนคะแนนเสียง, มติ vt., vt. ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง, เลือกตั้ง, ลงมติ, เสนอ
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง, กว้างขวาง, เป็นจำนวนมาก, ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
assortment(n) การจัดพวก, การแบ่งประเภท, การเลือกสรร
BY-by-election(n) การเลือกตั้งซ่อม
cast(n) รูปหล่อ, การขว้าง, การเลือกตัวละคร, การทอดลูกเต๋า, การคำนวณ
casting(n) การโยน, การทอดแห, การขว้าง, การหล่อ, การเลือกนักแสดง
choice(n) สิ่งที่เลือก, ทางเลือก, โอกาสในการเลือก
cull(n) สิ่งที่ไม่เอา, การเลือก, การคัด
elect(adj) ที่ถูกเลือก, ได้รับการเลือก, รักษาการ
election(n) การคัดเลือก, การเลือกตั้ง, การเลือก, สิทธิการเลือกตั้ง
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก, ซึ่งมีสิทธิ์เลือก, ซึ่งได้รับเลือก
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, เกี่ยวกับผู้เลือก
favouritism(n) การชอบสิ่งใดโดยเฉพาะ, ความลำเอียง, การเลือกที่รักมักที่ชัง
levy(n) การเลือกเก็บ, การระดมพล, ส่วนชัก, ทหารเกณฑ์
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก, การถือพวกพ้อง, การเลือกที่รักมักที่ชัง
option(n) ทางเลือก, สิทธิการเลือก
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่, การเลือกใหม่, การเลือกตั้งซ่อม
selection(n) การเลือก, การเลือกสรร, การคัดเลือก, การเลือกเฟ้น, สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก, เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
taste(n) รสชาติ, รสนิยม, ความพอใจ, การเลือกเฟ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
creep(n) คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดี (สมัยนิกสัน), Syn. Committee for the Re-Election of the President Nixon's 1972 campaign organizatio
discrimination(n) การเลือกปฏิบัติ, Syn. bias
double standardการเลือกปฏิบัติ
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(n, jargon) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
run-off(n) ๑. [ countable ] การจัดการเลือกตั้งหรือการแข่งขันในครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผลแพ้ชนะที่ชัดเจนในรอบรอก ตัวอย่างเช่น a run-off election ๒. [ uncountable ] น้ำหรือของเหลวอย่างอื่นที่ไหลลงแม่น้ำ
selective(adj) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
選挙[せんきょ, senkyo] (n) การเลือกตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
選別[せんべつ, senbetsu] (n, vt) การเลือก การคัดเลือก
起用[きよう, kiyou] การแต่งตั้ง , การว่าจ้าง , การเลือกใช้(คน)
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
厳選[げんせん, gensen] (n) การเลือกอย่าพิถีพิถ้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม  EN: correct interpretation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wahl(n) |die, pl. Wahl| การเลือกตั้ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top