ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การเดินทาง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเดินทาง, -การเดินทาง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเดินทาง(n) luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดหมาย, จุดหมายปลายทางน. จุดหรือสภาวะที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดหรือสภาวะที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง, เช่น การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย คนเรามีความสุขเป็นจุดหมายในชีวิต.
เชิดน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่นการเดินทางระยะไกล ๆ รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะ ทำนอง อัตราจังหวะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก
ทรเหล(ทอระเหน) น. ความลำบากในการเดินทางไป เช่น เขาก็บอกความทุกข์ทรเหล แก่ตูผู้บันเดนบันเดอรเทา (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
เบี้ยเลี้ยงน. เงินที่จ่ายให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยไม่รวมถึงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทาง.
พอว. เท่าที่ต้องการ, ควรแก่ความต้องการ, เต็มเท่าที่จำเป็น, เต็มตามต้องการ, เช่น ในการเดินทางจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไรจึงจะพอ
ยืนยันก. พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับว่ารู้เห็นหรือทำเป็นต้นโดยแน่นอน, เช่น เขายืนยันว่าเขาเห็นขโมยแน่, ยํ้าหรือแจ้งความจำนงโดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เขายืนยันการเดินทางในเที่ยวหน้า, ใช้ว่า ยัน คำเดียวก็มี.
สะดวกว. คล่อง, ไม่ติดขัด, เช่น ทางสะดวก การเดินทางสมัยนี้สะดวกกว่าสมัยก่อน, มักใช้เข้าคู่กับคำ สบาย เป็น สะดวกสบาย.
เสนอ(สะเหฺนอ) ก. ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบ ให้พิจารณา หรือให้สั่งการ เช่น เสนอรายงานการเดินทางให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เสนอโครงการให้พิจารณา เสนอบันทึกความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการ ลูก ๆ เสนอให้ไปพักผ่อนชายทะเล, แสดงให้เห็น เช่น เสนอตัวอย่างสินค้า เสนอละครเรื่องใหม่.
หนังสือเดินทางน. หนังสือสำคัญประจำตัวซึ่งทางราชการของประเทศหนึ่ง ออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการเดินทางไปต่างประเทศ.
หน้าพาทย์น. เพลงประเภทที่ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตัวโขนละคร หรือสำหรับอัญเชิญเทพเจ้า ฤๅษี หรือบูรพาจารย์ ให้มาร่วมชุมนุมในพิธีไหว้ครูหรือพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น เชิด ใช้ในการเดินทางไกล เสมอ ใช้ในการเดินระยะใกล้ เสมอมาร สำหรับยักษ์เดิน เสมอเถร สำหรับฤๅษีเดิน สาธุการใช้ในการแสดงการคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเริ่มพิธีต่าง ๆ ตระเชิญ ใช้อัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
border trafficการเดินทางข้ามเขตแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vacationingการเดินทางเพื่อพักผ่อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
travelการเดินทาง, การเดินทางท่องเที่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
travellingการเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transit clauseข้อกำหนดระหว่างการเดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist trafficการเดินทางของนักท่องเที่ยว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Time travelการเดินทางข้ามเวลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Air travelการเดินทางทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
Check safekeepingการตัดการเดินทางของเช็ค [TU Subject Heading]
School field tripsการเดินทางภาคสนามของนักเรียน [TU Subject Heading]
Space flightการเดินทางในอวกาศ [TU Subject Heading]
Space flight to the moonการเดินทางไปดวงจันทร์ [TU Subject Heading]
Travel etiquetteมารยาทในการเดินทาง [TU Subject Heading]
Travel time (Traffic engineering)เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร) [TU Subject Heading]
Trip generationการเกิดการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages around the worldการเดินทางรอบโลก [TU Subject Heading]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]
Shuttle Diplomacyการทูตแบบกระสวย หมายถึง การเดินทางไปเจรจาทางการทูตเพื่อคลี่คลายปัญหาหรือกรณีพิพาทโดยผู้ไกล่ เกลี่ยจะต้องเดินทางกลับไป-กลับมาระหว่างประเทศหรือคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง กัน เช่น การแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]
transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]
Convergence-Projectionการเดินทางของระบบประสาทร่วมไปด้วยกัน [การแพทย์]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Impulse, Transmission ofการเดินทางของกระแสประสาท [การแพทย์]
Leukocyte Migration Inhibitionการยับยั้งการเดินทางของเม็ดโลหิตขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน Pinocchio (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
Is this your first trip?นี่คือการเดินทางครั้งแรกของ คุณหรือไม่ The Old Man and the Sea (1958)
Until it is time... ... for your next journey. "จนกว่าจะมีเวลา สำหรับการเดินทางของคุณ ต่อไป The Old Man and the Sea (1958)
- The preparations for my departure...สำหรับการเดินทางของฉันทันที จะ ทำ Help! (1965)
What's it say? - You're going on a sea voyage...คุณกำลังในการเดินทางทะเลยาว Help! (1965)
You know she's away on a trip.เธออยู่ระหว่างการเดินทาง. Suspiria (1977)
Have a nice trip.ขอให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี I Spit on Your Grave (1978)
There. Have a nice trip.นี่ค่ะ โชคดีในการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
There's no reason to become alarmed. We hope you enjoy your flight.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตกใจ หวังว่าคงสนุกกับการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว The Blues Brothers (1980)
And so began thejourney north......บทเริ่มการเดินทางสู่เหนือ สู่ความปลอดภัย... The Road Warrior (1981)
We are going to get there first yet you have the knowledge to make the trip work.เราจะได้รับมีครั้งแรก แต่คุณมีความรู้ เพื่อให้การทำงานการเดินทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
On a Iong trip.ในการเดินทางนาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end.เรียนแคโรไลน์ ส่วนแรก ของการเดินทางครั้งนี้จะมาถึง จุดสิ้นสุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
We don't have enough fuel for an early departure.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับการเดินทางก่อนหน้านี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You have enough fuel in the Leonov for the trip home.คุณมีเชื้อเพลิงเพียงพอใน ลีอ นอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
She falls away and we use the Leonov for the trip home.เธอหลงออกไปและเราจะใช้ ลีอนอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน มันจะทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Safe journey. - Thank you.การเดินทางที่ปลอดภัย ขอบคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You must be tired after your journey.คุณจะต้องเหนื่อยหลัง จากการเดินทางของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I used to love traveling on the trains from town to town.ผมเคยรักการเดินทางโดยรถไฟ จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง Field of Dreams (1989)
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world.ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I trust your trip down was comfortable, Dr.Jones.ผมมั่นใจว่า การเดินทางของคุณ คงได้รับความสะดวก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, in this sun, without transportation, they're as good as dead.ดีละ, ในแสงอาทิตย์นี้, ถ้าไม่มีพาหนะในการเดินทาง, พวกมัน... ก็เหมือนตายไปแล้ว. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Three or four months ago. One of my trips.สามหรือสี่เดือนที่ผ่านมา หนึ่งในการเดินทางของฉัน The Russia House (1990)
I'll make a special journey just to talk about myself.ฉันจะทำให้การเดินทางพิเศษเพียงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง The Russia House (1990)
Look at this, big tip from Mike the Pike.ดูนี่.. การเดินทางแสดงของ ไมค์ เดอะ ไปฟ์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Where the caravan camels roamที่ซึ่งมีอูฐเป็นพาหนะในการเดินทาง Aladdin (1992)
Thank you for choosing Magic Carpet for all your travel needs.ขอบคุณที่ใช้บริการพรมวิเศษ สำหรับการเดินทาง Aladdin (1992)
It says... mode of transportation!รูปแบบของการเดินทาง! Aladdin (1992)
It's a rough journey and a sad heart to travel it.เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก พร้อมกับหัวใจอันหนักอึ้ง Wuthering Heights (1992)
And we must pass through Gimmerton Church to go that journey.เราต้องผ่าน โบสถ์กิมเมอร์ตัน เพื่อเริ่มการเดินทางนั้น Wuthering Heights (1992)
"Cool runnings" means "Peace be the journey."" คูล รันนิ่ง " หมายความว่า " การเดินทางที่สงบ " Cool Runnings (1993)
Peace be the journey.การเดินทางที่สงบ Cool Runnings (1993)
Conventional wisdom.จากระยะทางที่ต้องใช้ ในการเดินทาง จากส่วนลึกของอวกาศ จะต้องใช้พลังงานจำนวนมาก เกินกว่ายานอวกาศ จะทำได้ Deep Throat (1993)
A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain.คนฟรีที่เริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนาน มีข้อสรุปที่แน่นอน The Shawshank Redemption (1994)
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง In the Mouth of Madness (1994)
The more people who believe, the faster the journey.ยิ่งมีคนเชื่อมากขึ้นเท่าไหร่ การเดินทางยิ่วเร็วขึ้นเท่านั้น In the Mouth of Madness (1994)
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Traveling make you lonely?การเดินทางทำให้คุณเหงามั้ย Heat (1995)
Would you be angry if I beg you to postpone our outing?ลุงกับป้าจะโกรธหนูมั้ยคะ ถ้าเราจะเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน Episode #1.5 (1995)
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้ Episode #1.5 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดินทาง[kān doēnthāng] (n) EN: journey ; trip ; travel  FR: voyage [ m ]
การเดินทางออก[kān doēnthāng øk] (n, exp) EN: departure
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[khāchaijāi nai kān doēnthāng] (n, exp) EN: travel expenses  FR: frais de voyage [ mpl ] ; dépenses de voyage [ fpl ]
ค่าโสหุ้ยการเดินทาง[khā sōhui kān doēnthāng] (n, exp) EN: travel expenses
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[khø hai sanuk kap kān doēnthāng] (xp) EN: have a good journey  FR: bon voyage !
อุปกรณ์การเดินทาง[uppakøn kān doēnthāng] (n, exp) EN: luggage ; baggage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aeromedicine(n) วิชาแพทย์ทางอากาศ, See also: การแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเดินทางในชั้นบรรยากาศของโลก
air(n) การเดินทางโดยเครื่องบิน
astronautics(n) ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปในอวกาศ
backwardness(n) การกลับไปกลับมา, See also: การเดินทางกลับไปกลับมา
caravanning(n) การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
carpetbag(n) กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง
carsick(adj) เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์
convoy(vt) คุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort
convoy(n) ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard
crossing(n) การเดินทางข้ามแหล่งน้ำ
connect with(phrv) เชื่อมต่อกับ (การขนส่งหรือการเดินทาง)
equipage(n) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
excursion(n) การเดินทางในระยะสั้นๆ, Syn. jaunt, outing, trip
flight(n) การเดินทางด้วยเครื่องบิน
footwork(n) งานที่ต้องใช้เท้าในการเดินทาง
foray(n) การเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ
Hijra(n) ฮิจเราะห์, See also: การเดินทางของมูฮัมหมัดไปยังกรุงเมกกะเพื่อหนีจากการล่าสังหาร
maiden voyage(idm) การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก
itinerary(n) แผนการการเดินทาง, See also: กำหนดการเดินทาง, Syn. schedule, programme, route
jaunt(n) การเดินทางหรือท่องเที่ยวในระยะสั้น, Syn. excursion, trip, ramble
jet lag(n) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
jet set(n) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. wealthy people
journey(n) การเดินทาง, See also: การทัศนาจร, การท่องเที่ยว, Syn. voyage, trip, tour
light-year(n) ระยะการเดินทางของแสงในหนึ่งปี, See also: ปีแสง
log(n) บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน, See also: บันทึก, Syn. record of journey
meet halfway(phrv) พบกันครึ่งทาง (ของการเดินทาง)
milage(n) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไมล์, Syn. mileage
motoring(n) การเดินทาง, Syn. touring
odyssey(n) การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. journey, voyage
off season(n) ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง, Syn. low season
outing(n) การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น, See also: เพื่อความเพลิดเพลินหรือทัศนศึกษา, Syn. excursion, short trip
passage(n) การเดินทางทางน้ำ
peregrination(n) การเดินทางด้วยเท้า, Syn. journey, walk
pilgrimage(n) การเดินทางไกล, Syn. travel, trip
pilgrimage(n) การจาริกแสวงบุญ, See also: การเดินทางแสวงบุญ, Syn. travel, trip
rafting(n) การแข่งแพ, See also: การเดินทางด้วยแพ
ride(n) การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า, Syn. journey, trip
roam(n) การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย, Syn. aimless wander
round trip(n) การเดินทางไปและกลับ, Ant. one way
run(n) การเดินทาง, Syn. outing, trip
safari(n) การเดินทางไกลเพื่อล่าสัตว์ ท่องเที่ยว ค้นหาทางวิทยาศาสตร์, See also: โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา, Syn. caravan, expedition, journey
sally(n) การเที่ยว, See also: การท่องเที่ยว, การเดินทาง
schlep(n) การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
schlepp(n) การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
seafaring(adj) เกี่ยวกับการเดินเรือทะเล, See also: เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล, เกี่ยวกับการเดินทางในทะเล, Syn. naval, nautical, maritime, ocean-going
seafaring(adj) อาชีพเดินเรือทะเล, See also: อาชีพชาวเรือ, การเดินทางในทะเล, Syn. nautical life
spaceflight(n) การเดินทางด้วยยานอวกาศ
touring car(n) รถขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการเดินทาง
tramp(n) การเดินทางไกล
transit(n) การเดินทางผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแทนกัน, การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน, การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า, การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า, เงินชดเชย, Syn. substitution
convoy(v. คอน'วอย, คันวอย' n. คอน'วอย) { convoyed, convoying, convoys vt. คุ้มกัน, คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort, -A. desert
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ, การใช้ให้ไปส่งจดหมาย, การใช้ให้ไปทำธุระ, ธุระ, ธุรกิจพิเศษ, จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางพิเศษ, การเที่ยว, คณะผู้เดินทาง, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง, คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
footworkn. ฟุตเวิร์ค, การใช้เท้า, จังหวะเท้า, การเดินทางด้วยการเดิน, การก้าวเท้า, งานที่ต้องเดิน, วิธีการจัดการ
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว, นิทาน, บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์, การกระทำ, คนประพฤติ, ลักษณะท่าทาง, ขั้นตอนในการเดินทาง
hajj(แฮจ) n. การเดินทางไปนมัสการสิ่งที่เคารพที่กรุงเมกกะซึ่งชาวมุสลิมทุกคนต้องไปครั้งหนึ่งอย่างน้อยในชีวิต -pl. hajjis, Syn. hadj
hop(ฮอพ) { hopped, hopping, hops } vi. กระโดด, รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม, ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด, การกระโดดขาเดียว, การขึ้นเครื่องบิน, การเดินทางในระยะสั้น, การเต้นรำ, งานเต้นรำ, การกระดอนของลูกบอล, ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ ใช้ปรุง
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, การธุดงค์, กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ , การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง, รายละเอียดของการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง, บันทึกการเดินทาง, คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan, route, path
journey(เจอร์'นี) { journied, journeying, journies } n. การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ระยะเวลาของการเดินทาง, ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage
leg(เลก) { legged, legging, legs } n. ขา, ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ, นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
motoring(โม'เทอริง) n. การเดินทางโดยรถยนต์
odyssey(ออด'ดิซิ) n. การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. expedition
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป, นอกเขต, รายจ่าย, สิ่งที่ไหลออกไป, การกระทำได้ดีกว่า, การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ, การจาริกแสวงบุญ, การเดินทางไกล, วิถีทางชีวิต
portmanteau(พอร์ทแมน'โท) n. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ใช้ในการเดินทาง, คำผสม pl. -teaus, -teaux
ride(ไรดฺ) { rode, ridden, riding, rides } vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า, การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
round tripn. การเดินทางไปกลับ
safari(ซะฟา'รี) n., การเดินทางล่าสัตว์, การเดินทางไกลหรือผจญภัย pl. safaris, Syn. expedition
sail(เซล) n. ใบเรือ, ปีกกังหัน, การเดินทาง, การแล่นเรือ, เรือใบ vi. แล่นเรือ เดินเรือ ขับเรือ. vt. แล่นเรือ ขับเรือ -Phr. (set sail เริ่มเดินทะเล) -Phr. (under sail แล่นเรือ กางใบเรือออก) -Phr.; (make sail กางใบเรือ, เริ่มเดินทาง), Syn. g
seafaring(ซี'แฟริง) adj. เกี่ยวกับชาวเรือ, เกี่ยวกับการเดินเรือ, เกี่ยวกับการเดินทางในท้องทะเล. n. การเดินเรือทะเล, ธุรกิจการเดินเรือทะเล, อาชีพกลาสีเรือ
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด, ผู้เดินทางด้วยเท้า, ผู้พเนจร, การเดินทางด้วยเท้า, เสียงฝีเท้าที่หนัก, หญิงมั่วโลกีย์ vi., vt. เดินเท้าเสียงดัง, เดินขบวน, เดินเที่ยว, พเนจร, ย่ำ, เหยียบ, กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.
travel(แทรฟ'เวิล) vi., vt., n. (การ) เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร, เดินทางด้วยเท้า, เคลื่อนย้าย, ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว, เคลื่อน, ส่ง, ถ่ายทอด, เรื่องราวการเดินทาง, ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey, wander, proceed, pass, touring, tour, voyage
trek(เทรด) vi., n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) , ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge, slog, tramp, drag
trip(ทริพ) vi., vt., n. (การ) เดินทาง, เดินทาง, เดินสะดุด, สะดุดล้ม, ขัดขวาง, ทำให้ล้ม, เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว, จับผิด, ปล่อย, ทำพลาด, ภาวะเคลิ้มจิต, ระยะการเดินทาง, Syn. journey
tripper(ทริพ'เพอะ) n. ผู้เดินทาง, ผู้ท่องเที่ยว, ผู้ทัศนาจร, การเดินทาง, การท่องเที่ยว, เครื่องส่งสัญญาณ, ผู้เดินเป็นจังหวะที่เร็วและเบา
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) , การเดินทางไกล, การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย, การทัศนาจร, เรื่องราวการเดินทาง, วิถีชีวิต. vi. เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...
wayfaring(เว'แฟ'ริง) adj. เกี่ยวกับการเดินทาง (โดยเฉพาะการเดินทางโดยการเดินจริง ๆ)
wayworn(เว'วอร์น) adj. เหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
circuit(n) วงจร, แผงไฟ, การเดินทางรอบ
excursion(n) การเที่ยว, การเดินทางท่องเที่ยว, การไปเที่ยว
expedition(n) การเดินทาง, ความว่องไว, ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง, ด้วยความว่องไว, ด้วยความรวดเร็ว
GOOSE goose step(n) การเดินทางเท้า
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง, หนังสือคู่มือ
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว, เกี่ยวกับการเดินทาง
itinerary(n) การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, เส้นทาง, คู่มือเดินทาง
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ, การไปเที่ยว, การท่องเที่ยว
journey(n) การเดินทาง, ระยะทาง, หนทาง
peregrination(n) การเดินทางด้วยเท้า
pilgrimage(n) การธุดงค์, การแสวงบุญ, การเดินทาง, การจาริก
route(n) เส้นทาง, ทางเดิน, ทาง, การเดินทาง
safari(n) การเดินทางไกล, การเดินทางล่าสัตว์
transit(n) การเดินทางข้ามไป, การขนส่ง, การผ่าน, การโคจร
travel(n) การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การทัศนาจร, ทางเลื่อน
trip(n) การหกล้ม, การเดินทาง, การเดินเร็ว, การกระทำผิดพลาด
voyage(n) การเดินเรือ, การทัศนาจร, การเดินทางไกล
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, เกี่ยวกับการเดินทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
channelise(vi) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
last-minute flight(n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ, See also: last-minute
last-minute trip(n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก, See also: last-minute
pit stop[พิท สตั๊ป] ช่วงหยุดพักสั้นๆ ระหว่างการเดินทางยาวๆ เพื่อพักผ่อน หรือทานอาหาร
thai[thai] (n, aux, verb, vulgar, org) การเดินทางระยะสั้น
travel insurance(n) ประกันภัยการเดินทาง
trek(n) การเดินทางที่เป็นไปอย่างช้าๆ หรือด้วยความลำบาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
通勤時間[つうきんじかん, tsuukinjikan] (n) เวลาในการเดินทาง
日程[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
่しゅっちょう[しゅっちょう, shutchou] (n) การทำงานนอกสถานที่, การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ
時差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] TH: การเดินทางมาถึง  EN: arrival (vs)
出国[しゅっこく, shukkoku] TH: การเดินทางออกจากประเทศ  EN: exit from a country

German-Thai: Longdo Dictionary
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
Schifffahrt(n) |die, pl. Schifffahrten| การเดินทางโดยเรือ
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel), See also: last-minute

French-Thai: Longdo Dictionary
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top