ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสามารถ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสามารถ-, *ความสามารถ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถ(n) capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ความสามารถพิเศษ(n) talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Count Unit: อย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมือความสามารถในการทำ, การกระทำ เช่น เรือสินค้าจมลงด้วยน้ำมือโจรสลัด.
แรงงานความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ, กิจการที่คนงานทำในการผลิตเศรษฐทรัพย์.
อำนาจความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capacityความสามารถ (ของบุคคล) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tractive effortความสามารถฉุดลาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competence of witnessesความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, competence ofความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fecundityความสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescent sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor abilityความสามารถทางกลไก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา, Example: ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Patenabilityความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, Example: รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even with the treatments stopped... your abilities continue to change and grow.แม้จะหยุดการรักษาไป ความสามารถของเธอ กลับมีแต่จะเพิ่มขึ้น The Lawnmower Man (1992)
Even with all these new abilities, there are dangers.แม้ความสามารถพวกนี้อาจเป็นอันตราย The Lawnmower Man (1992)
Why didn't you include the development... of Jobe's other abilities in your report, Larry?ทำไมนายถึงไม่รายงาน.. ..เรื่องความสามารถพิเศษของโจ๊บล่ะ แลร์รี่? The Lawnmower Man (1992)
You realize, Dr. Angelo... that my intelligence has surpassed yours... and I can't allow your fear of what you don't understand... to get in the way of this work.ก็นะ ด๊อกเตอร์แอนเจโล ความสามารถของผม ได้ก้าวล้ำคุณไปแล้ว และผมไม่อาจยอมรับ ความกลัวในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ The Lawnmower Man (1992)
What other abilities?ความสามารถอะไร? The Lawnmower Man (1992)
The Director wants a personal demonstration... of his... progress.ผู้อำนวยการต้องการเห็นการสาธิต ของความสามารถที่เขามี The Lawnmower Man (1992)
And neither did I. I'm just tryin' to be the best I can be.ฉันก็เหมือนกัน ฉันแค่ตั้งใจ จะทำให้สุดความสามารถของฉัน Cool Runnings (1993)
It's like you can't stop this natural talent.มันเหมือนกับว่าเราหยุด ความสามารถธรรมชาติของเธอไม่ได้เลย The Joy Luck Club (1993)
Even at that age, I knew I had an amazing gift, this power, this belief in myselfถึงแม้จะอายุแค่นั้น ฉันก็รู้ว่าฉันมีความสามารถที่พิเศษ พลังอันนี้ ความเชื่อในตัวเองนี้... The Joy Luck Club (1993)
Sally, I need your help more than anyone's.แซลลี่ ฉันต้องพึ่งความสามารถเธอมากกว่าคนอื่น ๆ เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
you got ability.คุณมีความสามารถ Pulp Fiction (1994)
But painful as it may be, ability... don't last.แต่ความเจ็บปวดในขณะที่มันอาจจะ ความสามารถในการ ... ไม่ได้สุดท้าย Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [ f ] ; aptitude [ f ] ; compétence [ f ]
ความสามารถพิเศษ[khwāmsāmāt phisēt] (n, exp) EN: talent ; gift ; specific competencies  FR: talent [ m ] ; don [ m ]
ความสามารถภายในองค์กร[khwāmsāmāt phāinai ongkøn] (n, exp) EN: organizational competencies
ความสามารถเข้ากันได้[khwāmsāmāt khaokan dāi] (n, exp) EN: compatibility
ความสามารถเฉพาะ[khwāmsāmāt chaphǿ] (n, exp) EN: specific competencies
ความสามารถในการชำระหนี้[khwāmsāmāt nai kān chamra nī] (n, exp) EN: solvency
ความสามารถในการทำกำไร[khwāmsāmāt nai kān tham kamrai] (n, exp) EN: profitability  FR: profitabilité [ f ]
ความสามารถในการปรับตัว[khwāmsāmāt nai kān praptūa] (n, exp) EN: adaptability  FR: adaptabilité [ f ]
ความสามารถในการผลิต[khwāmsāmāt nai kān phalit] (n, exp) EN: production capacity  FR: capacité de production [ f ]
ความสามารถในการแข่งขัน[khwāmsāmāt nai kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitiveness  FR: compétitivité [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability(n) ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
accomplishment(n) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
accuracy(n) ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
aptitude(n) ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
art(n) ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
artistry(n) ความสามารถในทางศิลปะ
bounce(n) ความสามารถในการสะท้อน, Syn. pounce
caliber(n) ความสามารถ, Syn. ability, quality
capability(n) ความสามารถ, Syn. ability, competency
capacitance(n) ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent, competence, aptitude
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง, ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก, น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
approach(อะโพรช') vt., vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ, วิถีทาง (come near, near)
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ, สมรรถภาพ, ความถนัด, Syn. endowment, ability
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic al adj. -autarkist n.
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
ably(adv) อย่างสามารถ, โดยความสามารถ, ด้วยความสามารถ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
aptitude(n) ความถนัด, ความสามารถ, ความฉลาด, ไหวพริบ, ปฏิภาณ
art(n) ศิลปะ, ฝีมือ, ความสามารถ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์
brilliance(n) ความสุกใส, ความสามารถ, ความฉลาด, ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส, ความสามารถ, ความฉลาด, ความหลักแหลม
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาด, ความสามารถ
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n) ความสามารถในการแข่งขัน
feat(n) ความสามารถ, การกระทำ
magnetic permeability(n) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา
plant health(n) ความสามารถในการทำหน้าที่ทางสรีระวิทยาตามปกติในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพทางพันธุกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
特技[とくぎ, tokugi] (n) ความสามารถพิเศษ
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
アビリティー[あびりていー, abiritei] (vt) ความสามารถ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, Syn. Begabung
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: Related: begeben, Syn. Talent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top