ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stratagem

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stratagem-, *stratagem*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stratagem(n) กลอุบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ, ยุทธวิธี, เล่ห์เหลี่ยม, อุบาย, กโลบาย, แผนการ

English-Thai: Nontri Dictionary
stratagem(n) ยุทธวิธี, เล่ห์เหลี่ยม, อุบาย, กลยุทธ์, กุศโลบาย, แผนการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was Buyeo Jun's stratagem to secure his future on the throne, even if he would have to join forces with the enemy to achieve it.มันคือกลยุทธ์ของบูโยจุนเพื่อป้องกันบัลลังก์ของเขาในอนาคต แม้ว่าพระองค์ต้องร่วมมือกับศัตรูเพื่อบรรลุก็ตาม Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่งอน(n) artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai Definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
แผนการ(n) plan, See also: stratagem, plot, design, scheme, project, Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count Unit: แผนการ, แผน, Thai Definition: แผนตามที่กำหนดไว้
เล่ห์กล(n) trick, See also: stratagem, ruse, artifice, wiles, Syn. กล, อุบาย, กลอุบาย, Example: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
เล่ห์เหลี่ยม(n) stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai Definition: วิธีการอันแยบยล
ไต๋(n) trick, See also: stratagem, artifice, wiles, cunning, secret, Syn. กลเม็ด, ทีเด็ด, ความลับ, กลเม็ดเด็ดพราย, Example: ในที่สุดเขาก็เผยไต๋ออกมาให้เธอเห็นจนได้, Thai Definition: เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้, Notes: (จีน), (ปาก)
ไม้เด็ด(n) stratagem, See also: trick, deception, plot, Syn. ไม้ตาย, หมัดเด็ด, ทีเด็ด, Ant. ไม้เป็น, Example: นักมวยคนนี้มีไม้เด็ดไว้ล้มคู่ต่อสู้, Thai Definition: ท่าสำคัญในการต่อสู้กระบี่กระบองหรือมวยซึ่งทำให้ฝ่ายปรปักษ์ไม่สามารถจะสู้ได้อีก
ไม้ตาย(n) stratagem, See also: trick, deception, plot, Syn. ไม้เด็ด, หมัดเด็ด, ทีเด็ด, Ant. ไม้เป็น, Example: เขาใช้ไม้ตายพิชิตคู่ต่อสู้
กลยุทธ์(n) strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, Syn. ยุทธวิธี, อุบาย, กุศโลบาย, แผนการ, กลอุบาย, วิธีการ, Example: นายพลทั้งสี่นายวางกลยุทธ์เผด็จศึกศัตรูให้ราบคาบ, Thai Definition: การต่อสู้หรือการแข่งขันที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ
กลวิธี(n) strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count Unit: แบบ, อย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
กลเม็ด[konlamet] (n) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice  FR: stratagème [ m ] ; subterfuge [ m ] ; astuce [ f ] ; subtilité [ f ] ; tactique [ f ]
กลเม็ดเด็ดพราย[konlamet det phrāi] (n, exp) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique
กลอุบาย[kon-ubāi] (n) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ]
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [ m ] ; subterfuge [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์กระเท่[lēkrathē] (n) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; subterfuge [ m ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์เหลี่ยม[lēlīem] (n) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ] ; truc [ m ] ; ruse [ f ]
ไม้เด็ด[māidet] (n) EN: stratagem ; effective trick

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stratagem
stratagems

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stratagem
stratagems

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋略[móulu:è, ㄇㄡˊlu:ㄜˋ,   /  ] stratagem; to plot #27,300 [Add to Longdo]
计策[jì cè, ㄐㄧˋ ㄘㄜˋ,   /  ] stratagem #33,660 [Add to Longdo]
迷魂阵[mí hún zhèn, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄓㄣˋ,    /   ] stratagem to trap sb; to bewitch and trap #86,076 [Add to Longdo]
战国策[Zhàn guó cè, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄜˋ,    /   ] Stratagems of the Warring States by Han Feizi 韓非子|韩非子 [Add to Longdo]
策谋[cè móu, ㄘㄜˋ ㄇㄡˊ,   /  ] stratagem (political or military); trick [Add to Longdo]
谋计[móu jì, ㄇㄡˊ ㄐㄧˋ,   /  ] stratagem; scheme [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List { f } | Listen { pl }stratagem | stratagems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
策略[さくりゃく, sakuryaku] (n, adj-no) scheme; tactic; stratagem; trick; (P) #17,293 [Add to Longdo]
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem [Add to Longdo]
軍配[ぐんばい, gunbai] (n, vs) stratagem; tactics; (ancient) military leader's fan; wrestling umpire's fan; (P) [Add to Longdo]
計略[けいりゃく, keiryaku] (n, adj-no) plan; trick; plot; stratagem [Add to Longdo]
権謀[けんぼう, kenbou] (n) scheme; stratagem; ploy [Add to Longdo]
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
反間苦肉[はんかんくにく, hankankuniku] (n) stratagem for causing a rift in the enemy camp by using a seditious plot [Add to Longdo]
謀略[ぼうりゃく, bouryaku] (n) strategy; stratagem; trick; scheme; plot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stratagem \Strat"a*gem\, n. [F. stratag[`e]me (cf. Sp.
   estratagema, It. stratagemma), L. strategema, Gr. ?, fr. ? to
   be leader of an army, fr. ? a general; ? an army (probably as
   being spread out; cf. {Stratum}) + ? to lead. See {Agent}.]
   An artifice or trick in war for deceiving the enemy; hence,
   in general, artifice; deceptive device; secret plot; evil
   machination.
   [1913 Webster]
 
      Fit for treasons, stratagems, and spoils. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Those oft are stratagems which error seem,
      Nor is it Homer nods, but we that dream. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stratagem
   n 1: a maneuver in a game or conversation [syn: {ploy},
      {gambit}, {stratagem}]
   2: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or
     evade; "his testimony was just a contrivance to throw us off
     the track" [syn: {contrivance}, {stratagem}, {dodge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top