ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stipulation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stipulation-, *stipulation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stipulation(n) การกำหนดเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, Syn. provision, condition

English-Thai: Nontri Dictionary
stipulation(n) ข้อกำหนด, การวางเงื่อนไข, การระบุ, ข้อตกลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stipulationข้อระบุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stipulationข้อกำหนด, ข้อบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
In my place, my stipulation isส่วนของฉันน่ะ เงื่อนไขของฉันคือ Full House (2004)
There is one stipulation attached to your appointment--มันมีข้อตกลงเกี่ยวกับรดกของเธอนะ Gone with the Will (2009)
His only stipulation is that you arrive unarmed.ตามเงื่อนไขของพวกมัน เจ้าต้องไปตัวเปล่า Dooku Captured (2009)
When you have these fine stipulations of lawแต่มันแตกต่างกันตรงไหนว่าคุณเรียกมันว่าอะไร You Don't Know Jack (2010)
My stipulation is that you're in charge, which is the way I want it.ข้อตกลงของฉันยังไม่เปลี่ยน\ ถ้านายต้องการ Death Race 2 (2010)
Well, actually, the estate is sellin' the property with the stipulation that whoever comes on board and buys the property is going to care and maintain these endangered animals.ดีจริงอสังหาริมทรัพย์เป็น sellin 'สถานที่ให้บริการกับข้อตกลง ที่มาพร้อมกับคณะกรรมการผู้ซื้อและสถานที่ให้บริการ จะไปดูแลและรักษาสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
And it seems my first stipulation has been denied.และเหมือนว่าข้อตกลงครั้งแรกของฉันได้รับการปฏิเสธ Saving Mr. Banks (2013)
♪ She's lightning in a bottle ♪ ♪ But there's a stipulationเจิดจ้าราวสายฟ้า แต่ว่าเข้าใจไม่ง่าย Sing Street (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแม้(n) condition, See also: stipulation, proviso, Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด, Example: ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น, Thai Definition: เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อบัญญัติ[khøbanyat] (n) EN: code of law ; article (of a law) ; stipulation
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อไข[khøkhai] (n) EN: condition ; stipulation  FR: condition [ f ] ; clause [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อแม้[khømaē] (n) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso  FR: condition [ f ] ; réserve [ f ]
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [ f ]
เงื่อนไข[ngeūoenkhai] (n) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso  FR: condition [ f ] ; exigence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stipulation
stipulations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stipulation
stipulations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereinbarung { f }; Abmachung { f } | Vereinbarungen { pl }; Abmachungen { pl }stipulation | stipulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
条項[じょうこう, joukou] (n) clause; article; stipulations; (P) #9,883 [Add to Longdo]
条款[じょうかん, joukan] (n) stipulation; article; clause; provision [Add to Longdo]
条規[じょうき, jouki] (n) stipulation [Add to Longdo]
条目[じょうもく, joumoku] (n) article; clause; stipulation [Add to Longdo]
約款[やっかん, yakkan] (n) agreement; stipulation; article; clause; (P) [Add to Longdo]
約定[やくじょう, yakujou] (n, vs) agreement; stipulation; contract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stipulation \Stip`u*la"tion\, n. [See {Stipule}.] (Bot.)
   The situation, arrangement, and structure of the stipules.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stipulation \Stip`u*la"tion\, n. [L. stipulatio: cf. F.
   stipulation.]
   1. The act of stipulating; a contracting or bargaining; an
    agreement.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is stipulated, or agreed upon; that which is
    definitely arranged or contracted; an agreement; a
    covenant; a contract or bargain; also, any particular
    article, item, or condition, in a mutual agreement; as,
    the stipulations of the allied powers to furnish each his
    contingent of troops.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A material article of an agreement; an undertaking
    in the nature of bail taken in the admiralty courts; a
    bargain. --Bouvier. Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Agreement; contract; engagement. See {Covenant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stipulation
   n 1: (law) an agreement or concession made by parties in a
      judicial proceeding (or by their attorneys) relating to the
      business before the court; must be in writing unless they
      are part of the court record; "a stipulation of fact was
      made in order to avoid delay" [syn: {stipulation},
      {judicial admission}]
   2: an assumption on which rests the validity or effect of
     something else [syn: {condition}, {precondition},
     {stipulation}]
   3: a restriction that is insisted upon as a condition for an
     agreement [syn: {stipulation}, {specification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top